Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 1564 - 1583 2019-12-26

MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CAN BRANDS AGENDA SETTİNG WITH ADVERTISING? A RESEARCH ON REMEMBER ADS

Emre Ş. ASLAN [1] , Mezra DEĞER [2] , Şakire ÖZKAN [3] , Nihal ÖZKAN [4]


Pazarlama, rekabet ve iletişim alanının ilerlemesi ve bu denli gelişmesi markalar açısından avantajlı olduğu kadar dezavantajlı bir durum haline de gelmiştir. Birçok marka karşılaştıkları dezavantajlı durumu avantaja çevirerek içinde bulundukları girdaptan çıkmayı hedeflemektedir.  Pazarlama ve iletişim alanlarının gelişmesi,  rekabetçi bir ortam yaratmış ve markaların bu rekabetçi ortam içerisinde yoğun bir çaba göstermesini zorunlu kılmıştır. Girilen rekabet ortamlarından markaların sağlıklı bir şekilde çıkabilmeleri markaların yaptıkları reklamlar ile mümkündür. Bu yoğun rekabet ortamı markaların reklamlara verdikleri önemi, daha çok arttırmalarına sebep olmuştur. Markaların reklamlarına verdikleri önem arttıkça reklamların gündemde kalma ve gündem yaratma olasılıkları da bir o kadar artmaktadır. Yapılan bu çalışmada markaların reklamlarının gündem belirleyip belirlemedikleri anket (survey) tekniği kullanılarak araştırılması amaçlanmaktadır. Uygulanan ankette konu ile ilgili reklam bileşenleri ve gündem bileşenleri çerçevesinde sorular hazırlanmış ve uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken frekans, one way anova, t-testi, faktör, regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre reklamlar, gündemi belirleme gücüne sahip olmakla beraber reklamlarda gündeme getirilen konular, insanların gündemlerinde kendilerine yer bulabildiği ve bu durumun insanların gündelik hayatlarını etkisi altına aldığı görülmektedir. 

The progress and development of marketing, communication and competition fields has become disadvantaged as advantaged in terms of brands. Many brands aim to get out of their troubles by turning their disadvantaged situation  into an advantaged. The improvment of marketing and communication fields has created  a competitive environment and forced brands to work hard in this environment. The succes of brands in this competitive environment depends on the advertises that they make. This intense competitive environment has led to a greater  increase in the importance of brands’ advertising. As the value of advertisements given by brands increases the possibility of advertising staying on the agenda and creating an agenda is also increasing. In this study, it is aimed to investigate whether the advertisements of the brands determine the agenda by using the survey technique. In the questionnaire applied, questions were prepared and implemented within the framework of advertising components and agenda components. Data were analyzed using frekans, one way anova, t-test, factor and regression analyzes. According to the results of the surveys, the advertisements have the power to determine the agenda and also the subjects raised in the advertisements can take place in the agenda of the people and this affects the daily lives of the people.

  • AKSOY, Esra (2016) “İstanbul’da Ki Devlet Müzeleri Ve Özel Müzelerin Reklam Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.ASLAN, Emre Ş. (2014) “Marka 2.0 Stratejileri Bağlamında Global Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesi: Markaların 2.0 Gündemi” Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ASLAN, Emre Ş. ve GÜZ, Hanife (2016). Global Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesi: Markaların 2.0 Gündemi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:42, Bahar, s.191-212 AVERY, Jim (2005). Kampanya Planlaması: Reklam Temelli Pazarlama Planı, Çev: Celil Oker, İkinci Baskı, İstanbul. AYDEDE, Ceyda (2006). Sanal Ortam Günlükleriyle Blog Çağı, İstanbul: Hayat Yayıncılık. BORÇA, Güven (2007). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, 9. Basım, İstanbul: MediaCat. BOZKURT, İzzet (2004). İletişim Odaklı Pazarlama Tüketiciden Müşteri Yaratmak. İstanbul: Yaylacık Matbaası. BROWN, J.A.C (2000). Beyin Yıkama, Çev: Behzat Tanç, 7. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. EHRENBERG, Andrew S.C. (2004). Tekrarlanan Reklamlar ve Tüketici, derleyen: John Philip Jones, Reklam Nasıl işe Yarar: Araştırmanın Rolü (içinden) Çev:Mustafa Dilber, Didem Ünal Biçicioğlu, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, s.59-75. ERDİL, T. Sabri ve UZUN, Yeşim (2009). Marka Olmak, Beta Basım, İstanbul. FISK, Peter (2008). İş Dehası, Çev: Tuğçe Esener, MediaCat Kitapları, İstanbul. JONES, John Philip (2004). Reklam Ne zaman İşe Yarar: Reklamın Satışları Tetiklemesi, Çev: Erhan Güven, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul. KOCABAŞ, Füsun, ELDEN, Müge (2013). Reklamcılık Kavramlar Kararlar Kurumlar. Ankara: İletişim Yayınları. McQUAİL, Denis ve WINDAHL, Sven (2010). İletişim Modelleri-Kitle İletişim Çalışmalarında, Çev:Konca Yumlu, Üçüncü Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. ÖZDEMİR, Şuayip (2007). Modernizmden Postmodernizme Değişen Tüketici, derleyenler: Ömer Torlak, Remzi Altunışık ve Şuayıp Özdemir, Yeni Müşteri (içinden), Hayat Yayıncılık, İstanbul, s.21-43. PEKTAŞ, Hasip (1987) ‘’Reklâm Nedir? İşlevi Ve Etkileri Nelerdir?’’, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, s. 221-230. SARUHAN, Şadi Can ve ÖZDEMİRCİ, Ata (2016). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Dördüncü Baskı, Beta Basım, İstanbul. SCHİLLER, Herbert (2005). Zihin Yönlendirenler, Çev: Cevdet Cerit, 2. Basım, Pınar Yayınları. ŞAHİN, Emine ve ACAR ŞENTÜRK, Zülfiye (2018). Gündem Oluşturma Teorisi Bağlamında Özel Günleri Konu Alan Reklamların Analizi, International Journal of Social Sciences and Education Reseach, Volume:4 (4). s.698-720. TAŞKIN, Çağatan ve AKAT, Ömer (2008). Marka ve Marka Stratejileri, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa. TAYFUR, Gıyasettin (2006). Reklamcılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. TEKİNALP, Şermin ve UZUN, Ruhdan (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Dördüncü Baskı, Beta Basım, İstanbul. YÜKSEL, Erkan (1999). Türkiye’de Ekonomi Basını Gündemi ve Siyasal Gündem İlişkisi (Özelleştirme Örneğinde Bir Gündem Belirleme Çalışması), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. YÜKSEL, Erkan (2001). Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Konya: Çizgi Kitabevi. ZEYNALOV, Eminbey (2011) ‘’Uluslararası Reklam Stratejileri: Azerbaycan’da Coca Cola Örneği.’’ Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Özel Sayı 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5710-3743
Author: Emre Ş. ASLAN
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8209-7405
Author: Mezra DEĞER
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6852-2513
Author: Şakire ÖZKAN
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0740-3764
Author: Nihal ÖZKAN
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { e-gifder584155, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1564 - 1583}, doi = {10.19145/e-gifder.584155}, title = {MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ASLAN, Emre Ş. and DEĞER, Mezra and ÖZKAN, Şakire and ÖZKAN, Nihal} }
APA ASLAN, E , DEĞER, M , ÖZKAN, Ş , ÖZKAN, N . (2019). MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (3) , 1564-1583 . DOI: 10.19145/e-gifder.584155
MLA ASLAN, E , DEĞER, M , ÖZKAN, Ş , ÖZKAN, N . "MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1564-1583 <https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/51145/584155>
Chicago ASLAN, E , DEĞER, M , ÖZKAN, Ş , ÖZKAN, N . "MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1564-1583
RIS TY - JOUR T1 - MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Emre Ş. ASLAN , Mezra DEĞER , Şakire ÖZKAN , Nihal ÖZKAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.584155 DO - 10.19145/e-gifder.584155 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1564 EP - 1583 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.584155 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.584155 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Emre Ş. ASLAN , Mezra DEĞER , Şakire ÖZKAN , Nihal ÖZKAN %T MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.584155 %U 10.19145/e-gifder.584155
ISNAD ASLAN, Emre Ş. , DEĞER, Mezra , ÖZKAN, Şakire , ÖZKAN, Nihal . "MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (December 2019): 1564-1583 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.584155
AMA ASLAN E , DEĞER M , ÖZKAN Ş , ÖZKAN N . MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2019; 7(3): 1564-1583.
Vancouver ASLAN E , DEĞER M , ÖZKAN Ş , ÖZKAN N . MARKALAR REKLAM İLE GÜNDEM BELİRLER Mİ? AKILDA KALAN REKLAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1583-1564.