Year 2019, Volume 19 , Issue 1, Pages 131 - 140 2019-01-01

Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması
Effect of The Oil Prices on The Industrial Production In Oil-Dependent Countries: Panel Cointegration Application

Hilal GÜNDOĞAN [1] , Dilek TOK [2]


Petrol ülkelerin ekonomik kalkınma ve gelişmelerinde önemli bir unsurdur. Enerji kaynakları içinde petrol gibi yenilenemez enerji kaynaklarının sanayi üretiminde kullanılması petrol fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaçla petrole bağımlı olan ülkelerde petrol fiyatlarındaki değişimin yine bu ülkelerin sanayi üretimleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2000-2015 yılları arası çeyreklik veriler kullanılan çalışmada en çok petrol ithal eden 15 ülkenin sanayi üretim endeksleri ile ham petrol varil fiyatı arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni (1999), Kao (1999) ve Johanser Fisher eşbütünleşme analizi yardımıyla incelenmiştir. Bu iki değişken arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Daha sonra sanayi üretim endeksi ve ham petrol varil fiyatı arasındaki uzun dönemli ilişkiyle ilgili çıkarımda bulunabilmek için düzenlenmiş/geliştirilmiş en küçük kareler yöntemi (Fully Modified Ordinary Least Squares-FMOLS) ve dinamik en küçük kareler yöntemi (Dynamic Ordinary Least Square-DOLS) uygulanmış ve katsayı her iki yöntemde de 0.47 olarak tahmin edilmiştir.

Petroleum is an important source of economic growth and development. Used in the industrial  production of non-renewable energy sources like oil in the energy supply it means to be influenced by changes in oil prices. The purpose is to investigate the impact on the oil-dependent country’s industrial production changes in oil prices. Long-term relationship between crude oil price per barrel and industrial production index of the most oil-importing 15 countries is analyzed by Pedroni(1999), Kao(1999) and Johanser Fisher cointegration tests. Quarterly data from 2000-2015 is used in the study and the long term relationship between these two variables is found that is statistically significant and positive. Then FMOLS and DOLS methods is applied for inference about the long-term relationship between crude oil price for barrel and industrial production index and coefficients are estimated to be at 0.47 in both methods. 

 • Abeysinghe, T. (2001) “Estimation of Direct and Indirect Impact of Oil Price on Growth”, Economics Letters, 73:147-153.
 • Akıncı, M. vd. (2012) “Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 31(2):1-17.
 • Akıncı, M. vd. (2013) “Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeler İçin Zaman Serisi Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1):349-361.
 • Asteriou, D. ve Hall S.G. (2007) Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition, PalgraveMacmillan, Newyork, ss.373.
 • Baltagi, B.H. vd. (2000) “Nonstationary Panels, Cointegration in Panels: A Survey”, Center for Policy Research Working Paper No.16, http://www. maxwell.syr.edu/uploadedFiles/cpr/publications/ working_papers/wp16.pdf (26.04.2016)
 • Bayraç, H.N. (2011) “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1):115-142.
 • Breitung, J. (2000) “The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data”, http://edoc.hu-berlin. de/series/sfb-373-papers/1999-69/PDF/69.pdf (18.05.2016)
 • Breitung, J. (2005) “A Parametric Approach to The Estimation of Cointegration Vectors in Panel Data”, Econometric Reviews, 24(2), 151-173.
 • Burbidge, J. ve Harrison A. (1984) “Testing for the Effects of Oil-Price Rises Using Vector Autoregressions”, International Economic Review, 25(2):459-484.
 • Choi, I. (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20: 249-272.
 • Cunado, Juncal ve Gracia F.P.D. (2003) “Do Oil Price Shocks Matter? Evidence for Some European Countries”, Energy Economics, 25:137-154.
 • Cunado, J. ve Gracia F. P.D. (2004) “Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 45(1):65-83.
 • Farzanegan, M. R. ve Markwardt G. (2009) “The Effect of Oil Price Shocks on The Iranian Economy”, Energy Economics, 31:134-151.
 • Ferderer, J.P. (1996) “Oil Price Volatility and The Macroeconomy”, Journal of Macroeconomics, 18(1):1-26.
 • Göçer, İ ve Bulut Ş. (2015) “Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkileri: Çoklu yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Simetrik nedensellik Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 1-28.
 • Güler, S. ve Nalın H.T. (2013) “Petrol fiyatlarının İMKB Endeksleri Üzerindeki Etkisi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2):79-97.
 • Hadri K. (1999) “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data”, Econometrics Journal, 3:148–161.
 • Hamilton, J.D. (1983) “Oil and the Macroeconomy since World War II”, Journal of Political Economy, 91(2):228- 248.
 • Hamilton, J.D. (1988) “Are the Macroeconomic Effects of Oil-Price Changes Symmetric? : A Comment,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, 28(1):369-378.
 • Hamliton, J.D. (1996) “This is What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship”, Journal of Monetary Economics, 38:215-220.
 • Hamilton, J.D. (2003), “What is An Oil Shock?” Journal of Econometrics, 113:363-398.
 • Hooker, M.A. (1996) “What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship?”, Journal of Monetary Economics, 39(2):215-220.
 • Im, K.S., M.H. Pesaran veY. Shin (2003) “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115:53-74.
 • Iwayemi, A. ve Fowowe B. (2011) “Impact of Oil Price Shocks on Selected Macroeconomic Variables in Nigeria”, Energy Policy, 39:603-612.
 • Kao C. (1999) “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, 90:1-44.
 • Lee, K. ve Ni S. (2002), “On the Dynamic Effects of Oil Price Shocks: A Study Using Industry Level Data”, Journal of Monetary Economics, 49:823–852.
 • Levin, A. vd. (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108:1–24.
 • Maddala, G.S. ve ShaowenWu (1999), “Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 61: 631-652.
 • Mork, K.A. (1989) “Oil and the Macroeconomy When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results”, Journal of Political Economy, 91:740-744.
 • Öksüzler, O. ve İpek E. (2011) “Dünya Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4):15-34.
 • Özdemir, A. ve Yüksel F. (2006) “Türkiye’de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 3(2):1-18.
 • Özdemir, S. ve Akgül I. (2015) “Ham Petrol ve Benzin fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: MS-VAR Modelleri ile Analizi”, Ege Akademik Bakış, 15(3):367-378.
 • Özsağır, A. vd. (2011) “Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin GSYİH Büyümesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1(18):19-28.
 • Pedroni P. (1999) “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1999;61:653-70.
 • Pedroni, P. (2000) “Fully-Modified OLS forHeterogeneousCointegratedPanels”, Advances in Econometrics, 15:93-130.
 • Pedroni P. (2001) “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, The Review of Economics and Statistics, 83(4):727-731.
 • Pedroni P. (2015) “Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels’ in Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels”. Online Basım: 08 Mar 2015; 93-130, http://dx.doi.org/10.1016/ S0731-9053(00)15004-2
 • Selim, C. (2011) “Enerji Teknolojilerindeki Anlayış Model Değişimi ve Hızlı İklim Değişikliği”, Journal of Yaşar University, 21(6):3515-3522.
 • Şanlı, F.B ve Tuna K. (2014) “Türkiye’de Petrol Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi”, Maliye Finans Yazıları, 108:47-64.
 • Yanar, R. ve Kerimoğlu G. (2011) “Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2):191-201.
 • Yanar R. (2014) “Petrol fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri”, Orsam Rapor, 194:1-20.
 • Yardımcıoğlu, F. Ve Gülmez A. (2013) “OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi”, Sosyo Ekonomi Dergisi, 1:117-140.
 • Yaylalı, M. ve Lebe F. (2012) “İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’deki Makroekonomik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 32(1):43-68.
 • Zivot , E. Ve Andrews D.W.K. (1992) “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit- Root Hypothesis”, Journal of Business&Economic Statistics, 10(3):24-44.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9183-4865
Author: Hilal GÜNDOĞAN (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7432-5428
Author: Dilek TOK

Dates

Publication Date : January 1, 2019

Bibtex @research article { eab517413, journal = {Ege Academic Review}, issn = {1303-099X}, address = {EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BORNOVA İZMİR}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {131 - 140}, doi = {10.21121/eab.2019148769}, title = {Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞAN, Hilal and TOK, Dilek} }
APA GÜNDOĞAN, H , TOK, D . (2019). Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması. Ege Academic Review , 19 (1) , 131-140 . DOI: 10.21121/eab.2019148769
MLA GÜNDOĞAN, H , TOK, D . "Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması". Ege Academic Review 19 (2019 ): 131-140 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/42803/517413>
Chicago GÜNDOĞAN, H , TOK, D . "Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması". Ege Academic Review 19 (2019 ): 131-140
RIS TY - JOUR T1 - Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması AU - Hilal GÜNDOĞAN , Dilek TOK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21121/eab.2019148769 DO - 10.21121/eab.2019148769 T2 - Ege Academic Review JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 140 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-099X- M3 - doi: 10.21121/eab.2019148769 UR - https://doi.org/10.21121/eab.2019148769 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Akademik Bakış Dergisi Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması %A Hilal GÜNDOĞAN , Dilek TOK %T Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması %D 2019 %J Ege Academic Review %P 1303-099X- %V 19 %N 1 %R doi: 10.21121/eab.2019148769 %U 10.21121/eab.2019148769
ISNAD GÜNDOĞAN, Hilal , TOK, Dilek . "Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması". Ege Academic Review 19 / 1 (January 2019): 131-140 . https://doi.org/10.21121/eab.2019148769
AMA GÜNDOĞAN H , TOK D . Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması. eab. 2019; 19(1): 131-140.
Vancouver GÜNDOĞAN H , TOK D . Petrole Bağımlı Ülkelerde Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Panel Nedensellik Çalışması. Ege Academic Review. 2019; 19(1): 140-131.