Year 2006, Volume 15 , Issue 1-2, Pages 51 - 59 2006-06-01

Geography, culture and tourism: Cultural tourism
COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM

Gözde EMEKLİ [1]


Geography explores human-nature relations from different perspectives and it is closely related to tourism and culture. Culture reflects differences in natural environment, it influences and is influenced by natural environment. As a result of occurrence of different cultures in different natural environments, people demand to experience in different cultural environments and this leads tourism development of recreational demand.

Visualization possibilities of geographical data which is collected via observations, interview and questionnaires as maps, images, figures and graphics make geographical studies more attractive. In other words, it is one of the most important advantages of geography that touristic or cultural regions and values or touristic attractions can be shown by some maps and figures instead of long texts.

To attract notice to the relation of geography, tourism and culture in tourism geography studies and to the role of geographers in tourism studies in general is main purpose of this study. Especially, the contributions of geographers in tourism geography and cultural tourism literature played an important role in shaping this study.

Key words: Geography, culture, tourism, tourism geography, cultural tourism.

İnsan ve mekân ilişkilerini çeşitli boyutlarda ele alan, sentez yapan, ilişkiler kuran coğrafya, kültür ve turizm ile yakından ilişkilidir. Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem doğal çevreyi hem de toplumu etkilemekte ve etkilenmektedir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması, kültürleri tanıma isteğini gündeme getirmiş, bu durum eğlenme-dinlenme talebi ile birlikte turizmin gelişmesine, coğrafya-kültür ve turizm arasındaki ilişkinin güçlenmesine neden olmuştur.

Alan araştırmaları, gözlem, görüşme, anket uygulamaları sonucunda elde edilen verilerin harita, resim, diyagram ve grafiklerle neden-sonuç ilişkisi içinde çok boyutlu olarak sunulması coğrafyaya olan ilgiyi artırmaktadır. Başka bir anlatımla; turizmin ya da kültür bölgelerinin ve varlıklarının herhangi bir yerdeki dağılışını ya da yörenin turistik çekiciliklerini sayfalarca anlatmak yerine birkaç harita ve grafik ile göstermek coğrafyanın önemli avantajlarından biridir.

Turizm coğrafyası araştırmalarında kültürel turizme ve coğrafya-kültür-turizm arasındaki ilişkiye dikkat çekmek, coğrafyanın ya da coğrafyacının turizm coğrafyası ve kültürel turizm araştırmalarındaki rolünü belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Özellikle dünyada kültürel turizme ilişkin çalışmalar izlenirken coğrafya-kültür-turizm arasındaki ilişkinin yoğunluğu ve konuyla ilgilenen coğrafyacıların varlığı araştırmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, kültür, turizm, turizm coğrafyası, kültürel turizm.

Coğrafya, kültür, turizm, turizm coğrafyası, kültürel turizm
 • Arı, Y., 2005. ‘Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı’, Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (1), 311- 340.
 • Aydın, İ., 1990. Açıklamalı turizm Terimler sözlüğü, Aydın.
 • Doğanay, H., 1993. Coğrafyada Metodoloji, Milli Eğitim Bak. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi, 187, İstanbul.
 • Doğaner, S., 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Doğaner, S., 2003. ‘Miras turizminin coğrafi kaynakları ve korunması’, Coğrafi Çevre Koruma Turizm Sempozyumu (16-18Nisan 2003) Bildiri kitabı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., 1-8, İzmir.
 • Elibüyük M., 1997. ‘Coğrafya’nın Önemi, Tanımı ve Sınıflandırılması’, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Talip YÜCEL’e Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yıl XXXIII/1-2, 105-130, Ankara.
 • Emekli, G., 2002. ‘Son yılların parlayan yıldızı kültürel turizm ve İzmir’ First International Tourism Congress of Mediterranean Countries, 17-21 Nisan 2002, ISBN: 975-7666-66-1, 196- 206, Antalya.
 • Emekli, G., 2003. ‘Kültür mirasının kültürel turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi’, Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu 16-18 Nisan 2003, Bildiriler kitabı, E.Ü. Edebiyat Fak. Yay., 43-49, İzmir.
 • Erinç, S., 1973. ‘Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye'de Coğrafya, Elli Yılda Coğrafya’, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yay., 11-62, Ankara.
 • Eser, Z., 2000. ‘Türkiye'de Turizmin Çeşitlendirilmesi İnanç Turizminin Geliştirilmesi, Bakanlığı İlişkin Öneriler’. 1. Ulusal Türkiye Semp, (2-3 Kasım 2000), Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Yay., 421-438, İzmir.
 • Fuchs, M., Gasser, R., Weiermair, K.,
 • ‘Cultural tourism as a segment of growth: The role and
 • importance of events and event management’, IV. Turkish-Austrian Management Seminar, İstanbul.
 • Garrod B.A.F.,2001. ‘Haritage tourism: A Qestion of Definition’, Annals of Tourism Research, 27, 3, 1049-1052, Great Britain.
 • Gunn, C., l993. Tourism Planning, Taylor& Françis Publish, New-Jersey.
 • Güvenç, B., 1994. İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Harlan, H.B., 1985. ‘İnsan Ekolojisi Olarak Coğrafya’, (Çev. E. Tümertekin), İ.Ü. Ed. Fak. Coğrafya Dergisi,153-172, İstanbul.
 • Kara, H., 1996. ‘Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinin Kuruluşunun 60. Yıldönümünde Coğrafya Eğitimi’, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, AÜ DTCF Yay., Ankara.
 • Kayan, İ., 2000. ‘Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi’, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 7-21, E.Ü. Edebiyat Fak. Yay., İzmir.
 • Nuryanti, W., 1996. ‘Haritage and Postmodern tourism’, Annals of Tourism Research, 23, (2), 249-260.
 • Özçağlar, A., 2003. Coğrafyaya Giriş-Sistematik, Kavramlar Yöntemler, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
 • Özgüç, N., 1998. Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Özgüç, N., Tümertekin, E., 2000. Coğrafya (Geçmiş kavramlar, coğrafyacılar), Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Rıchards, G., 1996, Cultural Tourism in Europe, First printed U.K, Cab International.
 • Schweitzer, C., 1999. ‘Cultural tourism: The Hot Ticket to Cool Meetings’, Association Management, 5, (8), 1-8.
 • Tunçel, H., 2001. ‘Coğrafya Çalışmalarında Konu Seçimi’, Fırat Üniv. Sosyal Bil. Dergisi,11, (1), 87-96, Fırat Üniv. Yay., Elazığ.
 • Tümertekin, E., Özgüç, N., 1997, Beşeri Coğrafyada İnsan Kültür Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Tütengil, A., 1995. ‘Yapısal Kültür Varlıklarının Fayda-Değer Analizine Bağlı bir Yöntemle Değerlendirilmesi’, Basılmamış doktora tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri Ens., İstanbul.
 • Usta, Ö., 2001. Turizm 1-2, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Yılmaz, Y., Çizel, B., 2000. ‘Türk Turizminde Günü Kurtarmak Değil, Marka Yaratmak’, 1. Ulusal Türkiye Semp, (2-3 Kasım 2000), Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Yay., 455-464. İzmir.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gözde EMEKLİ

Dates

Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { ecd66925, journal = {Ege Coğrafya Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8056}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2006}, volume = {15}, pages = {51 - 59}, doi = {}, title = {COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM}, key = {cite}, author = {Emekli̇, Gözde} }
APA Emekli̇, G . (2006). COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM . Ege Coğrafya Dergisi , 15 (1-2) , 51-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ecd/issue/4877/66925
MLA Emekli̇, G . "COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM" . Ege Coğrafya Dergisi 15 (2006 ): 51-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ecd/issue/4877/66925>
Chicago Emekli̇, G . "COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM". Ege Coğrafya Dergisi 15 (2006 ): 51-59
RIS TY - JOUR T1 - COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM AU - Gözde Emekli̇ Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Ege Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 59 VL - 15 IS - 1-2 SN - -2636-8056 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Coğrafya Dergisi COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM %A Gözde Emekli̇ %T COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM %D 2006 %J Ege Coğrafya Dergisi %P -2636-8056 %V 15 %N 1-2 %R %U
ISNAD Emekli̇, Gözde . "COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM". Ege Coğrafya Dergisi 15 / 1-2 (June 2006): 51-59 .
AMA Emekli̇ G . COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM. ECD. 2006; 15(1-2): 51-59.
Vancouver Emekli̇ G . COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TURİZM: KÜLTÜREL TURİZM. Ege Coğrafya Dergisi. 2006; 15(1-2): 51-59.