Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Transfer and Changes at Health Education in Vocational and Technical Education According to Teacher’s Opinions

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 218 - 245, 29.12.2023
https://doi.org/10.58650/educatione.1285620

Abstract

Nursing, midwifery, and laboratory schools were established in Erzurum, Sivas, and Izmir, Turkey, in 1952. Originally known as Health College, they were later renamed Health Vocational High Schools in 1976, where health personnel were trained. Initially, these schools were affiliated with the Ministry of Health and located in some provincial centers, but they were subsequently opened in smaller town centers. In 2006, Health Vocational High Schools were transferred from the Ministry of Health to the Ministry of National Education. This change led to an increase in employment opportunities for the graduates, prompting the opening of private schools in 2012. As the number of graduates grew, departments were established within the vocational high schools with titles such as midwife and nurse assistant. The objective of this research is to evaluate the four periods of Health Vocational High Schools based on the perspectives of field teachers. A total of 11 teachers from the field participated in the study. Through qualitative methods and in adherence to ethical principles, the researchers collected and analyzed the teachers' opinions. The findings suggest that health education should be structured to acknowledge the importance of high school education over secondary school, with a continuation of this education at the university level. Additionally, participating teachers advocate for the abolition of assistant titles. Instead, they propose the adoption of a more comprehensive title, such as "Health Personnel," for graduates from these schools

References

 • Boughn, S. (2001) Why women and men chose nursing. Nursing and Health Care Perspectives. Binding: 2001: Num.22:P:14-9
 • Çamlıca, T. ve Kartal, H. (2021). Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi Türkiye Klinikler ve Tıp Hukuk Tarihi Dergisi: 29 (1), 142-147. https://doi.org/10.5336/mdethic.2020-75753
 • Çıtak Tunç, G., Akansel, N. ve Özdemir, A. (2010). Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (1), 24-31.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1963).Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963- 1967). Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1967). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968- 1972). Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973- 1977) Özet. Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). Yayın No: 1664.
 • Dikeç, G., Karakurt, S., Bayram, A., Zeybek, B. ve Dağlı, D. ((2017). Sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 3 (4), 127-135. https://doi.org/10.5222/SHYD.2017.127
 • Haber7 (2013). Eğitimde haber. https://www.haber7.com/egitim/haber/1061089-manavlar-bile-ozel-saglik-meslek-lisesi-acmis
 • Gümüşler Başaran, A. (2020). Lise ve üniversite öğrencilerinin hemşire yardımcılığı unvanı konusundaki düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 256-266.
 • Kocaman, G. ve Yürümezoğlu, H. (2015). Türkiye’de hemşirelik eğitiminin durum analizi: Sayılarla hemşirelik eğitimi (1996-2015). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 255-262. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1712183
 • Ökdem, Ş., Abbasoğlu, A. ve Doğan, N. (2000). Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1 (1), 5-11 https://doi.org/10.1501/Ashd_0000000004
 • Resmi Gazete (2006), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na Devredilmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişikli Yapılmasına Dair Kanun” Kanun no: 5450 3. 02.2006 Sayı:26069
 • Resmî Gazete (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 20.03.2012 tarih Sayı: 28239
 • Resmî Gazete (2014). Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. 20.02.2014 tarih Sayı: 6514
 • Resmî Gazete (2007). Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun no: 5634 Sayı:26510 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm
 • Vatanartıran, S. ve Eren, A. K. (2014). Anadolu sağlık meslek liselerinin etkili okul boyutları bağlamında incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, :7(16) 449-475. https://doi.org/10.14520/adyusbd.540
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Mesleki ve Teknik Öğretimde Sağlık Alanındaki Devir ve Değişikliklerin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 218 - 245, 29.12.2023
https://doi.org/10.58650/educatione.1285620

Abstract

Türkiye’de hemşirelik, ebelik ve laborant okulları 1952 yılında Erzurum, Sivas ve İzmir’de açılmıştır. İsimleri Sağlık Kolejidir. 1976 yılında isimleri Sağlık Meslek Lisesi olmuştur. Sağlık sektöründe çalışan sağlık personeli (hemşire, ebe, laborant, anestezi teknisyeni vb.) sağlık meslek lisesi mezunudur. Okullar önceleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde bazı il merkezlerinde mezunların iş bulabildiği özel statüde okullar olarak yapılandırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde küçük ilçe merkezlerine bile sağlık meslek liseleri açılmıştır. Sağlık Meslek Liseleri 2006 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara dönüşmüştür. Bu okulların mezunlarının istihdam olanağının fazla olması nedeniyle; 2012 yılında özel okulları açılmıştır. Mezun sayısında meydana gelen artış nedeniyle ebe, hemşire yardımcısı gibi unvanlarla meslek liselerinde bölümler oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada Sağlık Meslek Liselerinin geçirdiği dört dönemi: Sağlık Bakanlığı’na bağlı dönem, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı dönem, özel okulların yaygın olduğu dönem, yardımcı unvanlarıyla sağlık personeli yetiştirilen dönem, alan öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Görüşme tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunda 11 öğretmen bulunmaktadır. Katılımcılar lise öğrenimini Sağlık Meslek Liselerinde geçirmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bilgiler betimsel analiz yoluyla, alt temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında, katılımcılar sağlık alanı lise eğitiminin, devamında üniversite eğitimi olacak şeklinde planlanması, yardımcı unvanlarının kalkması gerektiği düşüncesindedirler. Öğrenciler stajlarını hastanelerde yapmaktadır. Bu unvanlar hastanelerde yoktur. Yardımcı unvanlarının yerine “Sağlık Elemanı” gibi genel bir unvanla okullardan mezun olunabileceği önerilmektedir.

References

 • Boughn, S. (2001) Why women and men chose nursing. Nursing and Health Care Perspectives. Binding: 2001: Num.22:P:14-9
 • Çamlıca, T. ve Kartal, H. (2021). Hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi Türkiye Klinikler ve Tıp Hukuk Tarihi Dergisi: 29 (1), 142-147. https://doi.org/10.5336/mdethic.2020-75753
 • Çıtak Tunç, G., Akansel, N. ve Özdemir, A. (2010). Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (1), 24-31.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1963).Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963- 1967). Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1967). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968- 1972). Başbakanlık Devlet Matbaası.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973- 1977) Özet. Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü.
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). Yayın No: 1664.
 • Dikeç, G., Karakurt, S., Bayram, A., Zeybek, B. ve Dağlı, D. ((2017). Sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 3 (4), 127-135. https://doi.org/10.5222/SHYD.2017.127
 • Haber7 (2013). Eğitimde haber. https://www.haber7.com/egitim/haber/1061089-manavlar-bile-ozel-saglik-meslek-lisesi-acmis
 • Gümüşler Başaran, A. (2020). Lise ve üniversite öğrencilerinin hemşire yardımcılığı unvanı konusundaki düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 256-266.
 • Kocaman, G. ve Yürümezoğlu, H. (2015). Türkiye’de hemşirelik eğitiminin durum analizi: Sayılarla hemşirelik eğitimi (1996-2015). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 255-262. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1712183
 • Ökdem, Ş., Abbasoğlu, A. ve Doğan, N. (2000). Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1 (1), 5-11 https://doi.org/10.1501/Ashd_0000000004
 • Resmi Gazete (2006), “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na Devredilmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişikli Yapılmasına Dair Kanun” Kanun no: 5450 3. 02.2006 Sayı:26069
 • Resmî Gazete (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 20.03.2012 tarih Sayı: 28239
 • Resmî Gazete (2014). Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. 20.02.2014 tarih Sayı: 6514
 • Resmî Gazete (2007). Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun no: 5634 Sayı:26510 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm
 • Vatanartıran, S. ve Eren, A. K. (2014). Anadolu sağlık meslek liselerinin etkili okul boyutları bağlamında incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, :7(16) 449-475. https://doi.org/10.14520/adyusbd.540
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşe Somuncu 0000-0002-0661-835X

Early Pub Date September 26, 2023
Publication Date December 29, 2023
Submission Date April 19, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Somuncu, A. (2023). Mesleki ve Teknik Öğretimde Sağlık Alanındaki Devir ve Değişikliklerin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. EDUCATIONE, 2(2), 218-245. https://doi.org/10.58650/educatione.1285620