Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Infographic Usage on Students' Interrogative Learning Skills and Academic Achievements in 4th Class of Science Course Lighting and Sound Technology Unit

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 339 - 364, 29.12.2023
https://doi.org/10.58650/educatione.1363599

Abstract

In this study, it was aimed to measure the effect of infographic usage on the students' Interrogative learning skills and achievements in the teaching of the Science "Lighting and Sound Technologies" unit of elementary school 4th grade students. This study was conducted as a quasi-experimental study according to the pretest-posttest model. While the infographics prepared by researchers were not used in the control group, they were used in the experimental group. The study group of the research included 40 students who were in the 4th grade. 20 of them were in the experimental group and the rest were in the control group. While infographics were used in addition to the activities carried out in the experimental group, only the activities required by the curriculum were applied in the control group. In this research, academic achievement test consisting of questions about "Lighting and Sound Technologies" prepared by the researchers as data collection tool was applied. The average difficulty for 20 items of the achievement test is 0.52. The reliability value for the whole questionnaire was determined as .85. Research findings indicate that both the academic success and inquiry learning skills of the students in the experimental group, where infographics were used in the Science course, changed in favor of the students.

References

 • Al Hosni, J. (2016). The power of image in English language teaching. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 4(1), 229-235.
 • Başgün, F. (2012). Gazetelerdeki bilgi grafiklerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Cemelelioğlu Altın, N. (2018). Veri görselleştirme ve infografiklerin tasarım eğitimi içerisindeki yeri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Çaka, C. (2018). Farklı infografik tasarımlarının öğrenme çıktılarına, bilişsel yüke ve motivasyona etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Davis, M., & Quinn, D. (2014). Visualizing text: The new literacy of infographics. Reading Today, 31(3), 16-18.
 • Denli, S. (2016). Görsel iletişimde infografik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1475-1479.
 • EBA. (2019). EBA. http://www.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlandı.
 • Evrekli, E. (2016). Animasyon destekli kavram karikatürlerinin kavramsalanlama, derse yönelik tutum ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ferreira, J. (2014). Infographics: An introduction. Centre for Business in Society. Gülrenk, K. (2015). Görsel iletişimde bilgi mimarlığı ve infografik tasarımlar [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi.
 • Haşlaman, T. (2018). Öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarının infografik aracılığıyla desteklenmesi: “Nasıl daha iyi öğrenebilirim?”. Elementary Education Online, 17(1), 277- 292.
 • Kara, K. (2016). Fen bilimleri dersinde etkili öğretim stratejilerinin etkililiğinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi (33. b.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kitsantas, A., & Dabbagh, N. (2011). The role of Web 2.0 technologies in self‐regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011(126), 99-106.
 • Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. John Wiley & Sons.
 • Münchow, H., Mengelkamp, C., & Bannert, M. (2017). The better you feel the better you learn: do warm colours and rounded shapes enhance learning outcome in multimedia learning?. Education Research International, 2017, 1-15. https://doi.org/10.1155/2017/2148139 Nuhoğlu Kibar, P. (2016). Bir öğrenme stratejisi olarak infografik oluşturma sürecinin modellenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde bilgi görselleştirme: kavram haritalarından infografiklere. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 271-287.
 • Odabaşı, F. (2017). Dijital yaşamda çocuk. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, Dü, M. Çakır, & S. İrez, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Schüler, A. (2017). Investigating gaze behavior during processing of inconsistent text-picture information: Evidence for text-picture integration. Learning and Instruction, 49, 218-231. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.03.001
 • Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences. Indiana: Que Publishing.
 • Topçu Özçelik, D. (2017). Türk basınında haberin fotoğraf ve infografikle anlatımının okunabilirliğinin karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Uyan Dur, B. İ. (2011). Bilgilendirme tasarımında ilkeler, öğeler ve uygulama sorunları bilgilendirme[Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Yeşiltaş, E., & Cevher, S. (2018). Sosyal Bilgiler öğretiminde interaktif infografik kullanımının etkililiği. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 10(3), 218-231.
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Aydın, M. (2014). Bilgi grafiği (infografik) oluşturma sürecine yönelik öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 247-255.
 • Yıldırım, Y. S. (2018). Eğitimde interaktif infografik kullanımının öğrenci başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Zedeli, A. R. (2014). İnfografiklerin görsel ve içeriksel açıdan dergi tasarımındaki yeri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi.
 • http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2012/09/leonardoanatomi.jpg

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Ünitesinde İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 339 - 364, 29.12.2023
https://doi.org/10.58650/educatione.1363599

Abstract

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi "Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitesinin öğretiminde İnfografik kullanımının öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerine ve akademik başarılarına olan etkisini ölçmek amaçlanmıştır. İnfografikler, tasarım aşamalarına dikkat edilerek ve 4. sınıf öğrencilerinin seviyeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Araştırma kontrol gruplu öntest-sontest modeline uygun yarı-deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmada deney grubunda hazırlanan infografikler kullanılırken, kontrol grubunda herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırma 2022-2023 öğretim yılında Afyonkarahisarda bir ilkokulda yer alan iki 4. sınıfta 20 deney, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda bahsedilen ünitede program gereği yapılan etkinliklere ek olarak infografikler kullanılırken, kontrol grubunda sadece program gereği yer alan etkinlikler uygulanmıştır. İnfografikler ünite kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılarca hazırlanan "Aydınlatma ve Ses Teknolojileri" ile ilgili sorulardan oluşan akademik başarı testi uygulanmıştır. Başarı testinin 20 maddesine ilişkin ortalama güçlük 0,52’dir. Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri ölçeğinin tamamına ilişkin güvenirlik değeri ise .85 olarak tespit edilmiştir. Araştırma bulguları, Fen Bilimleri dersinde infografiklerin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin hem akademik başarılarının hem de sorgulayıcı öğrenme becerilerinin öğrenciler lehine değiştiğini göstermektedir.

References

 • Al Hosni, J. (2016). The power of image in English language teaching. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 4(1), 229-235.
 • Başgün, F. (2012). Gazetelerdeki bilgi grafiklerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Cemelelioğlu Altın, N. (2018). Veri görselleştirme ve infografiklerin tasarım eğitimi içerisindeki yeri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Çaka, C. (2018). Farklı infografik tasarımlarının öğrenme çıktılarına, bilişsel yüke ve motivasyona etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Davis, M., & Quinn, D. (2014). Visualizing text: The new literacy of infographics. Reading Today, 31(3), 16-18.
 • Denli, S. (2016). Görsel iletişimde infografik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1475-1479.
 • EBA. (2019). EBA. http://www.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlandı.
 • Evrekli, E. (2016). Animasyon destekli kavram karikatürlerinin kavramsalanlama, derse yönelik tutum ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Ferreira, J. (2014). Infographics: An introduction. Centre for Business in Society. Gülrenk, K. (2015). Görsel iletişimde bilgi mimarlığı ve infografik tasarımlar [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi.
 • Haşlaman, T. (2018). Öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarının infografik aracılığıyla desteklenmesi: “Nasıl daha iyi öğrenebilirim?”. Elementary Education Online, 17(1), 277- 292.
 • Kara, K. (2016). Fen bilimleri dersinde etkili öğretim stratejilerinin etkililiğinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi (33. b.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Kitsantas, A., & Dabbagh, N. (2011). The role of Web 2.0 technologies in self‐regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011(126), 99-106.
 • Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. John Wiley & Sons.
 • Münchow, H., Mengelkamp, C., & Bannert, M. (2017). The better you feel the better you learn: do warm colours and rounded shapes enhance learning outcome in multimedia learning?. Education Research International, 2017, 1-15. https://doi.org/10.1155/2017/2148139 Nuhoğlu Kibar, P. (2016). Bir öğrenme stratejisi olarak infografik oluşturma sürecinin modellenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde bilgi görselleştirme: kavram haritalarından infografiklere. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 271-287.
 • Odabaşı, F. (2017). Dijital yaşamda çocuk. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, Dü, M. Çakır, & S. İrez, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Schüler, A. (2017). Investigating gaze behavior during processing of inconsistent text-picture information: Evidence for text-picture integration. Learning and Instruction, 49, 218-231. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.03.001
 • Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences. Indiana: Que Publishing.
 • Topçu Özçelik, D. (2017). Türk basınında haberin fotoğraf ve infografikle anlatımının okunabilirliğinin karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Uyan Dur, B. İ. (2011). Bilgilendirme tasarımında ilkeler, öğeler ve uygulama sorunları bilgilendirme[Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Yeşiltaş, E., & Cevher, S. (2018). Sosyal Bilgiler öğretiminde interaktif infografik kullanımının etkililiği. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 10(3), 218-231.
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Aydın, M. (2014). Bilgi grafiği (infografik) oluşturma sürecine yönelik öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 247-255.
 • Yıldırım, Y. S. (2018). Eğitimde interaktif infografik kullanımının öğrenci başarı, tutum ve motivasyonuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Zedeli, A. R. (2014). İnfografiklerin görsel ve içeriksel açıdan dergi tasarımındaki yeri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi.
 • http://www.acikbilim.com/wp-content/uploads/2012/09/leonardoanatomi.jpg
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Curriculum Development in Education
Journal Section Research Articles
Authors

Emine Akkaş Baysal 0000-0002-5711-0847

İjlal Ocak 0000-0001-6976-5747

Onur Kavas This is me 0000-0003-3272-2035

Early Pub Date December 28, 2023
Publication Date December 29, 2023
Submission Date September 20, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Akkaş Baysal, E., Ocak, İ., & Kavas, O. (2023). The Effect of Infographic Usage on Students’ Interrogative Learning Skills and Academic Achievements in 4th Class of Science Course Lighting and Sound Technology Unit. EDUCATIONE, 2(2), 339-364. https://doi.org/10.58650/educatione.1363599