Year 2016, Volume 17 , Issue 1, Pages 225 - 257 2016-07-09

Süpervizyon İlişkisi: Psikolojik Danışma Süpervizyonunda Kritik Bir Öğe

Betül Meydan [1] , Melike Koçyiğit-Özyiğit [2]


Bu çalışmanın amacı, (a) süpervizyon ilişkisine dair alanyazında bulunan kavramsal ve ampirik araştırma bulgularının bir derlemesini sunmak, (b) süpervizyon ilişkisine katkı sağlayan ve bu ilişkiyi engelleyen değişkenleri incelemek ve (c) alanyazındaki süpervizyon araştırmalarının bulguları ışığında nitelikli süpervizyon ilişkisinin süpervizyon sürecindeki rolünü tartışmaktır. Süpervizyon ilişkisini ilk ele alan çalışma 1980’li yılların başında Edward S. Bordin tarafından yapılmıştır. Bordin’e göre süpervizyon çalışma uyumunun üç bileşeni vardır. Bu bileşenler ortak anlayış, görevler ve duygusal bağ’dır. Alanyazın incelendiğinde, yurtdışında süpervizyon ilişkisinin niteliğini ve bu ilişkiyi etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik pek çok araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmaların sonuçları süpervizör ile süpervizyon alan kişi arasındaki süpervizyon ilişkisinin süpervizyon alan kişinin profesyonel gelişiminde en kritik öğelerden biri olduğunu göstermiştir. Ancak Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon ilişkisi konusundaki araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’de süpervizyon ilişkisi konusunun keşfedilmeyi bekleyen bir araştırma alanı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın Türkiye’de süpervizyon ilişkisi konusunda süpervizörlere ışık tutması ve yapılacak araştırmalara ilham vermesi beklenmektedir.

Süpervizyon ilişkisi, süpervizyon, süpervizör, süpervizyon alan kişi
 • Aladağ, M. ve Kemer, G. (2015, Ekim). Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Bir durum çalışması. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar, Ege Eğitim Dergisi (15), 428-475.
 • Aladağ, M. ve Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Eğitim Araştırmaları, 37, 53-70.
 • Amerikan Psikolojik Danışmanlar Derneği (2014). The ACA Code of Ethics. https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf adresinden elde edildi.
 • Atik, G. (2015, Ekim). Yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N. ve Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Bernard, J. M. (1979). Supervisor training: A discrimination model. Counselor Education and Supervision, 19(1), 60-68.
 • Bernard, J. M. ve Goodyear, R. K. (2004). Fundamentals of clinical supervision (3. baskı) MA: Pearson.
 • Blocher, D. H. (1983). Supervision in counseling: II. Contemporary models of supervision: Toward a cognitive developmental approach to counseling supervision. The Counseling Psychologist. 11(1), 27-34.
 • Bordin, E. S. (1983). Supervision in counseling: II. Contemporary models of supervision: A working alliance based model of supervision. The Counseling Psychologist. 11(1), 35-42. http://dx.doi.org/10.1177/0011000083111007.
 • Borders, L. D., Bernard, J. M., Dye, H. A., Fong, M. L., Henderson, P. ve Nance, D. W. (1991). Curriculum guide for training counseling supervisors: Rationale, development, and implementation. Counselor Education and Supervision, 31(1), 61-78.
 • Borders, L. D. ve Usher, C. H. (1992). Post-degree supervision: Existing and preferred practices. Journal of Counseling and Development, 70(5), 594-599.
 • Büyükgöze- Kavas, A. (2011). Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2). 411-432.
 • Bradley, L. J. ve Ladany, N. (2001). Counselor supervision: Principles, process, and practice (3rd ed.). Philadelphia, PA: Brunner-Routledge.
 • Campbell, J. M. (2000). Becoming an Effective Supervisor: A Workbook for Counselor and Psychotherapist. USA: Routledge.
 • Chang, C. Y. ve Flowers, L. R. (2009). Multicultural supervision competence. State of the Art in Clinical Supervision, (Eds. John R. Culbreth and Lori L. Brown). (pp.1-18). Routledge Taylor & Francis Group.
 • Cheon, H. S., Blumer, M. L., Shih, A. T., Murphy, M. J. ve Sato, M. (2009). The influence of supervisor and supervisee matching, role conflict, and supervisory relationship on supervisee satisfaction. Contemporary Family Therapy, 31(1), 52-67.
 • Collins, B. (2015). Reflections on doctoral supervision: drawing from the experiences of students with additional learning needs in two universities.Teaching in Higher Education, 20(6), 587-600.
 • Crockett, S. ve Hays, D. G. (2015). The ınfluence of supervisor multicultural competence on the supervisory working alliance, supervisee counseling self-efficacy, and supervisee satisfaction with supervision: A mediation model. Counselor Education and Supervision, 54(4), 258-273.
 • Culbreth, J. R. ve Borders, L. D. (1999). Perceptions of the supervisory relationship: Recovering and nonrecovering substance abuse counselors.Journal of Counseling ve Development, 77(3), 330-338.
 • Denizli, S. (2010). Danışanların algıladıkları terapötik çalışma uyumu ve oturum etkisi düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması: Ege Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Denizli, S., Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke-Kocabaş, E. (2009, Ekim). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi Örneği. Sözel bildiri. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Ellis, M. V. (1991). Critical incidents in clinical supervision and in supervisor supervision: Assessing supervisory issues. Journal of Counseling Psychology, 38(3), 342-349.
 • Efstation, J. F., Patton, M. J. ve Kardash, C. M. (1990). Measuring the working alliance in counselor supervision. Journal of Counseling Psychology, 37(3), 322-329.
 • Erkan Atik, Z. (2015, June). Validity and reliability of Turkish form of the evaluation process within supervision inventory. XI. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, Garden City, New York, USA.
 • Falender, C. A. ve Shafranske, E. P. (2004). Clinical supervision. John Wiley & Sons, Inc.
 • Ghazali, N. M., Jaafar, W. M. W., Tarmizi, R. A. ve Noah, S. M. (2016). Influence of Supervisees' Working Alliance on Supervision Outcomes: A Study in Malaysia Context. International Journal of Social Science and Humanity, 6(1), 9-13.
 • Hart, G. M. (1982). The process of clinical supervision. University Park Press.
 • Hansen, J. C. ve Barker, E. N. (1964). Experiencing and the supervisory relationship. Journal of Counseling Psychology, 11(2), 107-111.
 • Haynes, R., Corey, G. ve Moulton, P. (2003). Clinical supervision in the helping professions: A practical guide. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole-Thomson Learning.
 • Hilton, D. B., Russell, R. K. ve Salmi, S. W. (1995). The effects of supervisor's race and level of support on perceptions of supervision. Journal of Counseling and Development: JCD, 73(5), 559-563.
 • Horrocks, S. ve Smaby, M. H. (2006). The supervisory relationship: Its impact on trainee personal and skills development. Compelling Perspectives on Counselling: VISTAS, 173-176.
 • Holloway, E. L. (1995). Clinical supervision: A systems approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hutt, C. H., Scott, J. ve King, M. (1983). A phenomenological study of supervisees' positive and negative experiences in supervision. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 20(1), 118-123.
 • Inman, A. G. ve DeBoer Kreider, E. (2013). Multicultural competence: Psychotherapy practice and supervision. Psychotherapy, 50(3), 346-350.
 • Ivey, A. E. ve Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a multicultural society (5. baskı). Pacific Grove: Brooks/Cole.
 • İlhan, T., Rahat, E. ve Yöntem, M.K. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının süpervizyon sürecinde yaşadıkları danışma kaygısına ve süpervizyon eğitimine yönelik deneyimlerinin incelenmesi. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • İlhan T., Sarıkaya Y., Başkal, A. ve Yöntem, M. K. (2015). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İlk Psikometrik Bulgular. Sözel Bildiri. XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Jacobs, C. (1991). Violations of the supervisory relationship: An ethical and educational blind spot. Social Work, 36(2), 130-135.
 • Kağnıcı, Y. (2015, Ekim). Çokkültürlü süpervizyon ve çokkültürlü süpervizyon yeterlikleri. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Kemer, G. ve Aladağ, M. (2013, Eylül). Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ulusal bir tarama çalışması. Sözel Bildiri. 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.
 • Kennard, B. D., Stewart, S. M. ve Gluck, M. R. (1987). The supervision relationship: Variables contributing to positive versus negative experiences.Professional Psychology: Research and Practice, 18(2), 172-175.
 • Koç, İ. (2013). Kişilerarası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ladany, N., Mori, Y. ve Mehr, K. E. (2013). Effective and ineffective supervision. The Counseling Psychologist, 41(1), 28-47.
 • Ladany, N., Ellis, M. V. ve Friedlander, M. L. (1999). The supervisory working alliance, trainee self-efficacy, and satisfaction. Journal of Counseling and Development, 77(4), 447-455.
 • Ladany, N., Ellis, M. V., Friedlander, M. L. ve Stern, M. (1992, August) The Supervisory Working Alliance: its Relation To Trainee Self-Efficacy and Satisfaction With Supervision. 100th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC, http://eric.ed.gov/?id=ED362798 adresinden elde edildi.
 • Ladany, N., Hill, C. E., Corbett, M. M. ve Nutt, E. A. (1996). Nature, extent, and importance of what psychotherapy trainees do not disclose to their supervisors. Journal of Counseling Psychology, 43(1), 10.
 • Ladany, N. ve Lehrman-Waterman, D. E. (1999). The content and frequency of supervisor self-disclosures and their relationship to supervisor style and the supervisory working alliance. Counselor Education and Supervision, 38(3), 143.
 • Ladany, N., Mori, Y. ve Mehr, K. E. (2013). Effective and ineffective supervision. The Counseling Psychologist, 41(1), 28-47.
 • Ladany, N., Walker, J. A. ve Melincoff, D. S. (2001). Supervisory style: Its relation to the supervisory working alliance and supervisor self-disclosure. Counselor Education and Supervision, 40(4), 263-275.
 • Lambert, M. J. ve Ogles, B. M. (2004). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. İçinde: M.J. Lambert (Editör), Handbook of psychotherapy and behavior change (5. baskı) (s. 139-193). New York: Wiley.
 • Littrell, J. M., Lee-Borden, N. ve Lorenz, J. R. (1979). A developmental framework for counseling supervision. Counselor Education and Supervision, 19(2), 13-19.
 • Lochner, B. T. ve Melchert, T. P. (1997). Relationship of cognitive style and theoretical orientation to psychology interns' preferences for supervision. Journal of Counseling Psychology, 44(2), 256-260.
 • Loganbill, C., Hardy, E. ve Delworth, U. (1982). Supervision: A conceptual model. The Counseling Psychologist. 10(1), 3-42.
 • Meydan, B. (2014). Bireyle psikolojik danışma uygulamasında mikrobeceri süpervizyon modelinin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Meydan, B. (2010). Psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • McNeill, B. W., Stoltenberg, C. D. ve Pierce, R. A. (1985). Supervisees' perceptions of their development: A test of the counselor complexity model. Journal of Counseling Psychology, 32(4), 630-633.
 • Min, R. M. (2012). Impact of the supervisory relationship on trainee development. International Journal of Business and Social Science, 3(18), 168-177.
 • Morrissey, J. ve Tribe, R. (2001). Parallel process in supervision. Counselling Psychology Quarterly, 14(2), 103-110.
 • Nelson, M. L. ve Friedlander, M. L. (2001). A close look at conflictual supervisory relationships: The trainee's perspective. Journal of Counseling Psychology, 48(4), 384- 395.
 • Nelson, M. L., Gray, L. A., Friedlander, M. L., Ladany, N. ve Walker, J. A. (2001). Toward relationship-centered supervision: Reply to Veach (2001) and Ellis (2001). Journal of Counseling Psychology, 48(4) 407-409.
 • Olk, M. E. ve Friedlander, M. L. (1992). Trainees' experiences of role conflict and role ambiguity in supervisory relationships. Journal of Counseling Psychology, 39(3), 389-397.
 • Pamukçu, B. (2011). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Psikolojik Danışman Eğitim ve Süpervizyon Derneği ((2011). Best practice in clinical supervision. ACES Task Force Report. (22.04.2011). https://www.liberty.edu/media/1152/ACES_Best_Practices_in_Clinical_Supervision.pdf adresinden elde edildi
 • Rabinowitz, F. E., Heppner, P. P. ve Roehlke, H. J. (1986). Descriptive study of process and outcome variables of supervision over time. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 292-300.
 • Ramos-Sánchez, L., Esnil, E., Goodwin, A., Riggs, S., Touster, L. O., Wright, L. K. ve Rodolfa, E. (2002). Negative supervisory events: Effects on supervision and supervisory alliance. Professional Psychology: Research and Practice, 33(2), 197-202.
 • Ronnestad, M. H. ve Skovholt, T. M. (1993). Supervision of beginning and advanced graduate students of counseling and psychotherapy. Journal of Counseling & Development, 71(4), 396-405.
 • Rønnestad, M. H. ve Skovholt, T. M. (1992). Themes in therapist and counselor development. Journal ofCounseling and Development, 70, 505-515.
 • Siviş-Çetinkaya, R. ve Karaırmak, Ö. (2012). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4(37), 107-121.
 • Stoltenberg, C. D., McNeill, B. Ve Delworth, U. (1998). IDM supervision. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sumerel, M. B. (1994). Parallel process in supervision. ERIC Digest. http://eric.ed.gov/?id=ED372347 adresinden elde edildi.
 • Swanson, J. L. ve O'Saben, C. L. (1993). Differences in supervisory needs and expectations by trainee experience, cognitive style, and program membership. Journal of Counseling and Development, 71, 457-457.
 • Tracey, T. J., Bludworth, J. ve Glidden-Tracey, C. E. (2012). Are there parallel processes in psychotherapy supervision? An empirical examination.Psychotherapy, 49(3), 330-343.
 • Ülker-Tümlü, G., Balkaya Çetin, A. ve Kurtyılmaz, Y. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının bireyle psikolojik danışma oturumlarının değerlendirilmesi. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Yılmaz, Y. (2015, Ekim). Etkili süpervizyon uygulamaları ve süpervizyon etiği. Sözel Bildiri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
 • Yogev, S. (1982). An eclectic model of supervision: A developmental sequence of beginning psychotherapy students. Professional Psychology, 13(2), 236.
 • Yogev, S., ve Pion, G. M. (1984). Do supervisors modify psychotherapy supervision according to supervisees' levels of experience? Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 21(2), 206.
 • Webb, A. ve Wheeler, S. (1998). How honest do counsellors dare to be in the supervisory relationship?: An exploratory study. British Journal of Guidance and Counselling, 26(4), 509-524.
 • White, V. E. ve Queener, J. (2003). Supervisor and supervisee attachments and social provisions related to the supervisory working alliance. Counselor Education and Supervision, 42(3), 203-213.
 • Worthen, V. ve McNeill, B. W. (1996). A phenomenological investigation of "good" supervision events. Journal of Counseling Psychology, 43(1), 25-34.
 • Worthington, E. L. ve Roehlke, H. J. (1979). Effective supervision as perceived by beginning counselors-in-training. Journal of Counseling Psychology, 26(1), 64-73.
 • Zeren, Ş., ve Yılmaz, S. (2011, Ekim). Bireyle psikolojik danışma uygulaması dersini alan öğrencilerin süpervizyona bakış açıları: Yeditepe üniversitesi örneği. Sözel Bildiri. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Selçuk, İzmir.
Journal Section Articles
Authors

Author: Betül Meydan

Author: Melike Koçyiğit-Özyiğit

Dates

Publication Date : July 9, 2016

APA Meydan, B , Koçyiğit-Özyiğit, M . (2016). Süpervizyon İlişkisi: Psikolojik Danışma Süpervizyonunda Kritik Bir Öğe. Ege Eğitim Dergisi , 17 (1) , 225-257 . DOI: 10.12984/eed.74105