Year 2016, Volume 17 , Issue 1, Pages 258 - 271 2016-07-09

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Tarık Kışla [1]


Bu çalışmada uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin hazırlanabilmesi için öncelikle öğrencilerin görüşlerinden yararlanabilmek için 83 öğrenciye uzaktan eğitimde materyaller, kullanılan ortamlar, kullanılan yöntemler, uzaktan eğitimin amaçları ve uzaktan eğitim hakkında kendi düşüncelerini içeren bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Yapılan alan yazın taraması ve öğrencilerden elde edilen verilen incelenmesi sonucunda 83 maddelik bir form hazırlanmıştır. Elde edilen form içerik geçerliliğinin sağlanması amacı ile uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri sonucu bir 35 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin denemelik formu 121 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin olarak yapılan temel bileşenler analizi sonucunda 35 maddenin yer aldığı tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değerlerinin .30 ile .74 arasında değiştiği ve faktörün toplam varyansın %28'ini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbah Alpha) .89 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; tek boyuttan ve 35 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirilmiştir.

Uzaktan eğitim, tutum ölçeği, ölçek geliştirme
 • Baker, S. C., Wentz, R. K., ve Woods, M. M. (2009). Using virtual worlds in education: Second Life® as an educational tool. Teaching of Psychology, 36(1), 59-64.
 • Blake, C., ve Scanlon, E. (2007). Reconsidering simulations in science education at a distance: features of effective use. Journal of Computer Assisted Learning, 23(6), 491-502.
 • Boling, E. C., Hough, M., Krinsky, H., Saleem, H., ve Stevens, M. (2012). Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. The Internet and Higher Education, 15(2), 118-126.
 • Bryne, B. M. (2001), Structural equation modeling with AMOS Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dalgarno, B., Bishop, A. G., Adlong, W., ve Bedgood, D. R. (2009). Effectiveness of a virtual laboratory as a preparatory resource for distance education chemistry students. Computers & Education, 53(3), 853-865.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 99-104.
 • Forinash, K., ve Wisman, R. (2001). The viability of distance education science laboratories. THE Journal (Technological Horizons in Education), 29(2), 38- 45
 • Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. Arnold.
 • George, D. ve Mallery, P. (2001). SPSS for Windows; Step by step. Allyn & Bacon, The United States of America.
 • Hair J., Anderson R., Tatham R., ve Black W. (1998). Multivariate data analysis. U.S.A: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall.
 • Hew, K. F., ve Cheung, W. S. (2010). Use of three‐dimensional (3‐D) immersive virtual worlds in K‐12 and higher education settings: A review of the research. British journal of educational technology, 41(1), 33-55.
 • Kelloway, E. K., (1998). Using LISREL for Structural equation modeling, Thousand Oaks, CA: Sage Publishers.
 • Lara, J., ve Alfonseca. M. (2001). Using simulations and virtual reality for distance education. İçinde
 • Ortega. M. ve Bravo. J., (Eds.), Computers and Education, Towards an
 • Interconnected Society . (ss. 199-206). Kluwer Academic Publishers.
 • Lin, S., ve Chiu, C. K. (2007). Factors affecting participation in online learning: Evidences from andragogy. The Journal of Global Business Management, 3(1), 167-173.
 • Mager, R. F. (1968). Developing attitude toward learning. Yayınevi bilgisi?
 • McIsaac, M. S. ve Gunawardena, C. N. (1996). Distance education. İçinde D. H. Jonassen, (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology: A project of the Association for Educational Communications and Technology (ss. 403-437). New York: Simon & Schuster Macmillan.
 • Moore, M. G. (Ed.). (2013). Handbook of distance education. Routledge.
 • Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (3rd edition). Maidenhead, England: Open University Press and McGraw Hill Education.
 • Şahin, S. (2006). Computer simulations in science education: Implications for distance education. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 7(4). 1-13
 • Slykhuis, D. A., Wiebe, E. N., ve Annetta, L. A. (2005). Eye-tracking students' attention to
 • PowerPoint photographs in a science education setting. Journal of Science Education
 • and Technology, 14(5-6), 509-520.
 • Stevens, J.P. (2001), Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences, Taylor&Francis.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Veneziano, L. ve Hooper, J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.
Journal Section Articles
Authors

Author: Tarık Kışla

Dates

Publication Date : July 9, 2016

APA Kışla, T . (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ege Eğitim Dergisi , 17 (1) , 258-271 . DOI: 10.12984/eed.01675