Year 2017, Volume 18 , Issue 1, Pages 31 - 55 2017-07-07

Öğretmen Adaylarının Alanda Teknoloji Kullanımına Yönelik Yeterlilikleri

Zeynep TATLI [1] , Hava İpek AKBULUT [2]


ve eğitim teknolojilerinden yararlanarak materyal hazırlama konusunda yeterliklerini, teknoloji kullanımı ile ilgili karşılaştıkları sorunları, tespit etmektir. Betimsel türde genel tarama modeli ile yürütülen çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini bir üniversitenin eğitim fakültesi son sınıfında 15 farklı alanda öğrenim gören 1000 (648 kadın, 352 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma verileri “Alanda Teknoloji Kullanımına Yönelik Durum Tespit Anketi" ve “Teknoloji Kullanımı Yeterlilik Anketi” kullanılarak elde edilmiştir. Alanda Teknoloji Kullanımına Yönelik Durum Tespit Anketinden elde edilen veriler betimlenerek kodlanmış ve yüzdelerle ifade edilmiştir. Teknoloji Kullanımı Yeterlilik Anketinden elde edilen veriler ise SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak ANOVA ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının temel düzeyde Microsoft Office ve güncel yazılımların kullanımı konusunda sorun yaşadıkları ve bu konular ile ilgili lisans eğitimleri esnasında eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanımı yeterlilikleri incelendiğinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) alanındaki öğretmen adaylarının diğer alanlardaki öğretmen adaylarına kıyasla anlamlı (p < .005) biçimde yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra ilköğretim alanındaki öğretmen adaylarının ise özel eğitim, güzel sanatlar ve beden eğitimi bölümlerine kıyasla daha yüksek yeterliliğe (p < .005) sahip oldukları, tespit edilmiştir.

Teknoloji kullanım yeterliği, öğretmen adayı, materyal hazırlama
 • Akkoyunlu, B. ve Soylu, Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768.
 • Archambault, L. ve Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştirma yöntem, teknik ve ilkeler (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık. Beşoluk, Ş., Kurbanoğlu, N. İ. ve Önder, İ. (2010). Educational technology usage of pre-service and in-service science and technology teachers. Elementary Education Online, 9 (1), 389-395.
 • Christensen, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-433.
 • Dağ, F. (2016). Examination of the professional development studies for the development of technological competence of teachers in Turkey in the context of lifelong learning. Journal of Human Sciences, 13(1), 90-111.
 • Dağhan, G., Kibar, P.N., Akkoyunlu, B. ve Atanur, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanimina yönelik yaklaşımlari ve görüşleri 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 399-417.
 • Efe, R. (2011). Science student teachers and educational technology experience, intentions and value. Educational Technology & Society, 14(1), 228-240.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.
 • Ertmer, P. A., Conklin, D., Lewandowski, J., Osika, E., Selo, M., & Wignall, E. (2003). Increasing preservice teachers' capacity for technology integration through the use of electronic models. Teacher Education Quarterly, 30(1), 95-112.
 • Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E. ve Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435.
 • Gürcan-Namlu, A., & Ceyhan, E. (2003). Bilgisayar Kaygısı: Öğretmen Adayları Üzerinde Çok Yönlü Bir İnceleme. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 401-432.
 • Hammond, T. C. ve Manfra, M. M. (2009). Giving, prompting, making: Aligning technology and pedagogy within TPACK for social studies instruction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(2), 160-185.
 • Harris, J., Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408
 • Karagiorgi, Y. (2005). Throwing light into the black box of implementation: ICT in Cyprus elementary schools. Educational Media International, 42(1), 19-32.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 1-23.
 • Lee, Y., & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers' self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73(2014), 121-128.
 • Malita, L. ve Martin, C. (2010). Digital storytelling as web passport to success in the 21st century. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3060-3064.
 • MEB (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 1.06.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB (2013). FATİH Projesi Öğretmen Eğitimi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=5 11.06.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L. ve O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: Implications for preservice and in service teacher preparation. Journal of teacher Education, 54, 297-310.
 • Russell, M., O’Dwyer, L., Bebell, D. ve Tao, W. (2007). How teachers’ uses of technology vary by tenure and longevity. Journal of Educational Computing Research, 37(4), 393-417
 • Sancar Tokmak, H., Konokman, G. Y. ve Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Smarkola, C. (2008). Efficacy of a planned behavior model: Beliefs that contribute to computer usage intentions of student teachers and experienced teachers. Computer in Human Behaviour, 24(3), 1196-1215.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior preservice teachers’ senses of efficacy on their technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Toker, S. (2004). An assessment of preservice teacher education program in relation to technology training for future practice: A case of primary school teacher education program, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). METU, Ankara, Turkey.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına i̇lişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Willis, J. M. (2015). Examining technology and teaching efficacy of preservice teacher candidates: a deliberate course design model. Current Issues in Education, 18(3),1-18.
 • Yan, W. ve Piper, D. (2003). The relationship between leadership, self-efficacy, computer experience, attitudes, and teachers' implementation of computers in the classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Book (1), 1057-1060.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 1, 155-167.
 • YÖK. (2007). Yükseköğretim Kurulu Öğretmen Yetiştirme Programı. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden 14.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep TATLI

Author: Hava İpek AKBULUT

Dates

Publication Date : July 7, 2017

APA TATLI, Z , AKBULUT, H . (2017). Öğretmen Adaylarının Alanda Teknoloji Kullanımına Yönelik Yeterlilikleri. Ege Eğitim Dergisi , 18 (1) , 31-55 . DOI: 10.12984/egeefd.328375


İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mustafa Sırakaya
https://doi.org/10.17679/inuefd.495886