Year 2017, Volume 18 , Issue 2, Pages 527 - 556 2017-12-29

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

Pınar Bilasa [1]


Bu araştırma ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel özellikte olan araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır. Veriler Yıldırım (2012) tarafından hazırlanan 44 maddelik “Bilişsel Farkındalık Stratejisi Ölçeği” ile 21-25 Mart 2016 tarihinde Mersin’de düzenlenmiş olan hizmetiçi eğitime katılan 97 ortaöğretim öğretmeninin görüşlerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov Z testi, Shapiro Wilk testi, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, ANOVA, bağımsız gruplar t testi, Mann Whitney U testi, Kuruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki kıdem sürelerinin 16-20 yıl arasında yoğunlaştığı, çoğunluğunun eğitim fakültesi mezunu olduğu, öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerinin ‘sık sık’ ( =3,72) düzeyinde olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Bilişsel farkındalık, öğretmen, öğrenme-öğretme ortamı.
öğretmen
  • Artzt, A. F. & Armour-Thomas, E. (1998). Mathematics teaching as problem solving: a framework for studying teacher metacognition underlying: instructional practice in mathematics. Instructional Science, 26 (1), 5-25. http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1003083812378 adresinden elde edildi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar Bilasa
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, Teknikokullar, Ankara
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

APA Bilasa, P . (2017). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Ege Eğitim Dergisi , 18 (2) , 527-556 . DOI: 10.12984/egeefd.299377