Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 279 - 290 2019-07-31

BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler
The Factors Affecting the University Preferences of Students Who were Placed in CEIT Departments in 2017

Çiğdem Uz Bilgin [1] , Melike Kavuk Kalender [2] , M. Betül Yılmaz [3] , Feza Orhan [4] , Mukaddes Erdem [5] , Soner Yıldırım [6]


2017 ÖSYS sonuçlarına göre Türkiye’deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinin yedisine hiç öğrenci yerleşmemiş, 38’ine ise dokuz ve/veya daha az sayıda öğrenci yerleşmiştir. Bu bölümlerden sadece dördü kontenjanını tam doldururken, % 22’si ise kapasitesinin % 20 - % 60 arasını doldurmuşlardır. Bu durumu etkileyen unsurları ortaya çıkarmak üzere, yerleşen öğrencilerin BÖTE bölümlerini tercihlerini etkileyen sebeplerin belirlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu doğrultuda bu araştırmada, kontenjanını tam dolduran ile % 20 - % 60 bandında dolduran BÖTE’lerdeki öğrencilerin tercihlerinde üniversite ve bölümlerle ilgili özelliklerin etkisi incelenmiştir. Araştırmada, kontenjanını %20 ve üstü oranlarda doldurmuş 12 farklı BÖTE bölümündeki 290 öğrenciden tarama yöntemi ile veri toplanmıştır. Bu amaçla geliştirilen iki ölçeğin faktör yapıları belirlenmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Üniversite ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi ölçeği 14 madde ve dört boyuttan (tavsiye, konum, olanaklar, nam), Bölüm ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi ölçeği ise 9 madde ve iki boyuttan (nitelik, tavsiye) oluşmaktadır. Yapılan analizler üniversitenin sunduğu olanaklar ve bölümün niteliği boyutlarının tercih belirlemede etkisinin kontenjanı tam dolduran BÖTE’ler lehine; üniversitenin konumu boyutunun ise kontenjanını tam doldurmayan BÖTE’ler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığını göstermiştir. Öğrencilerin tercih nedenlerine ilişkin görüşlerinin puan ortalamaları; üniversitenin bütününe yönelik özellikler açısından 6 üzerinden 3.63, bölüm özellikleri açısından ise 2.72 olarak hesaplanmıştır. 

According to the results of 2017 Student Selection and Placement Exam, referred as SSPE, none of the students were placed in 7 of the Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) departments and nine or less number of students were placed in the remaining 38 of them. While four of the departments have fully filled their quotas, 22 % of them have filled their capacity between 20 % and 60 %. In this respect, there is a need to conduct research to determine reasons that affect students’ preferences of selecting CEIT departments. In the present study, it is aimed to explore the university and department-related features that affect the preferences of students from CEIT departments that fully filled their quota or between 20 % - 60 % of their capacity. The data were gathered by survey research method from 290 students who were enrolled in 12 different CEIT departments, which filled their quota with 20 % or more. In this respect, two different scales were developed as data collection tools, their factors were determined, and validity-reliability analyses were performed. The first scale the impact of university-related features on preferences was composed of 14 items and four factors (advice, location, opportunity, and reputation), the impact of department-related features on preferences scale was composed of nine items and two factors (quality, advice). Statistical analyses showed that the impact of university opportunities and department quality factors on determining preference revealed significant difference in the favor of CEITS which fully filled their quota, the factor of university location revealed significant difference in the favor of CEITS which did not fully fill their quota. The mean scores of the opinions of the students on the reasons of preference was calculated as 3.63 out of 6 in terms of university-related features and 2.72 in terms of department-related features. 

 • Akar, C. (2012). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi Ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 97-120.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Veri Analizi El Kitabı (6. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Germeijs, V. & Verschueren, K. (2006). High school students’ career decision-making process: A longitudinal study of one choice. Journal of Vocational Behavior, 68(2), 189-204.
 • Gezgin, D. M. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bölümlerini seçme nedenlerinin incelenmesi: Trakya üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 297-311.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual. UK: McGraw-Hill Education.
 • Sarıkaya, T., ve Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. ve Memiş, A. D. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9(3), 910-921.
 • Özyürek, R. ve Kılıç-Atıcı, M. (1993). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33-42.
 • ÖSYM. (2017). 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - Tablo 4. Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. http://www.osym.gov.tr/TR,13263/2017-osys-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html adresinden elde edildi.
 • Roblyer, M. D. (2006). Integrating educational technology into teaching. Pearson Education Inc.
 • The National Research Center for College & University Admissions (NRCCUA). (2014, 1). What Drives Students’ Enrollment Decisions? http://www.eduventures.com/2014/04/drives-students-enrollment-decisions/ adresinden elde edildi.
 • YÖK. (2017). Yükseköğretim Program Atlası, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20101 adresinden elde edildi.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6997-344X
Author: Çiğdem Uz Bilgin (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3662-407X
Author: Melike Kavuk Kalender
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0003-4704-189X
Author: M. Betül Yılmaz
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-6099-8699
Author: Feza Orhan
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-8724-3923
Author: Mukaddes Erdem
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-3167-2112
Author: Soner Yıldırım
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : July 31, 2019

APA Uz Bilgin, Ç , Kavuk Kalender, M , Yılmaz, M , Orhan, F , Erdem, M , Yıldırım, S . (2019). BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ege Eğitim Dergisi , 20 (1) , 279-290 . DOI: 10.12984/egeefd.491627