BibTex RIS Cite

The Effects of Project Based Learning Approach Supported by Layered Curriculum on Learning Process

Year 2005, Volume: 6 Issue: 1, 95 - 116, 01.04.2005

Abstract

-

References

 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programı. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (2. Baskı) içinde (241–252). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Diffily, D. (2002). Project based learning: meeting social studies and needs of gifted learners. Gifted Childeren Today Magazine, 25.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 10 Ocak 2004’de http://www.ilkogretim-online.org.tr adresinden.
 • Geerligs, T. (1995). Student’s thoughts during problem-based small-group discussions. Instructional Science, 22, 269–278.
 • Global SchoolNet Foundation. (2000). What is project based learning. 27 April 2006, http://www.globalschoolnet.org/web/pbl
 • Goad, M. D. ve Kelly L. (2002). The layered curriculum “how to engage all learners”. 22 January 2004, ecdc.tamucc.edu/Induction/Seminars/lc.ppt
 • Nunley, K. F. (2004a). Layered curriculum. Amherst: Brain.org Publication.
 • Nunley, K. F. (2004b). Layered curriculum. 15 November 2004, http://www.help4teachers.com
 • Vyborny, T. ve Trowbridge, B. (2005). Layered curriculum. 20 January 2005, http://pt3.sbu.edu/students5/vvyborny/layered%20curriculum.ppt
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yurtluk, M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMIYLA DESTEKLENMİŞ PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİLERİ

Year 2005, Volume: 6 Issue: 1, 95 - 116, 01.04.2005

Abstract

Bu çalışma öğrenme sürecinde öğreneni merkeze alarak öğrenme ortamını organize eden çağdaş öğrenme anlayışlarından biri olan proje tabanlı öğrenmenin uzun soluklu bir çalışma ile öğrenme ortamına katkılarının ortaya konulması amacıyla kurgulanmıştır İki aşamadan oluşan çalışmada proje tabanlı öğrenme basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş öğrenme sürecinde meydana gelen değişim belirlenmeye çalışılmıştır Bu amaçla çalışma Ankara ili Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 5 B sınıfında Sosyal Bilgiler dersi kapsamında disiplinlerarası bağlantının temel alınmasıyla bir yıl yürütülmüştür Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiş; güz yarıyıl etkinlikleri işbirlikli proje tabanlı öğrenme etkinlikleri bahar yarıyıl ise basamaklı öğretim programıyla desteklenen bireysel öğrenme görevlerine odaklanılan proje tabanlı öğrenme anlayışı işe koşulmuştur Çalışmada araştırma problemine bağlı olarak nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem işe koşulmuştur Ağırlıklı olarak nitel veri toplama yöntemlerinden yararlanılan bu çalışmada; öğrenme süreci gözlenmiş öğretmenlerin ve öğrenenlerin görüşleri alınmıştır Gözlem ve görüşme sonucu elde edilen veriler tematik kodlama yoluyla analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır Araştırma sonucunda elde edilen bulgular hem grupla yürütülen proje tabanlı hem de basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrenme sürecine olumlu katkılar getirdiğini ortaya çıkarmıştır Bu bağlamda grup çalışmalarında işbirlikli çalışma becerileri gelişmiş ve basamaklı öğretim programının sorumluluk bilincinin artmasında katkı sağlayıcı rolü olduğu görülmüştür

References

 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programı. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (2. Baskı) içinde (241–252). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Diffily, D. (2002). Project based learning: meeting social studies and needs of gifted learners. Gifted Childeren Today Magazine, 25.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 10 Ocak 2004’de http://www.ilkogretim-online.org.tr adresinden.
 • Geerligs, T. (1995). Student’s thoughts during problem-based small-group discussions. Instructional Science, 22, 269–278.
 • Global SchoolNet Foundation. (2000). What is project based learning. 27 April 2006, http://www.globalschoolnet.org/web/pbl
 • Goad, M. D. ve Kelly L. (2002). The layered curriculum “how to engage all learners”. 22 January 2004, ecdc.tamucc.edu/Induction/Seminars/lc.ppt
 • Nunley, K. F. (2004a). Layered curriculum. Amherst: Brain.org Publication.
 • Nunley, K. F. (2004b). Layered curriculum. 15 November 2004, http://www.help4teachers.com
 • Vyborny, T. ve Trowbridge, B. (2005). Layered curriculum. 20 January 2005, http://pt3.sbu.edu/students5/vvyborny/layered%20curriculum.ppt
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yurtluk, M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Alper BAŞBAY This is me

Publication Date April 1, 2005
Published in Issue Year 2005 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA BAŞBAY, A. (2005). BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMIYLA DESTEKLENMİŞ PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİLERİ. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 95-116.