Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An Instructional Design for Training Women Over 65 on Digital Competencies

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 57 - 76, 28.12.2021
https://doi.org/10.12984/egeefd.957120

Abstract

This study aims to provide detailed information about design, development, implementation and evaluation of an instruction to train older women under social distancing due to COVID-19 on specific digital competencies, under the training component of a nationally funded project on digital competencies of women over 65. Digital competency training under the project was developed based on the Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation (ADDIE) instructional design model. This study also aims to introduce steps of a beneficial training program for elderly people to the literature for further improvement and use. Data obtained from the participants during design, development and application processes indicate that goals, objectives, design, methodology and quality of the training provided, along with trainers’ expertise of the subjects in instructional videos and effectiveness in conveying information are considered mostly positive and effective by the participants. Hence, training materials were mainly described as “good”. Keeping the instructional materials open and accessible on social media platforms will enable larger access and benefit as an ongoing process for gaining digital competencies by the target audience.

References

 • Akkoyunlu, B., Altun, A. ve Yılmaz Soylu, M. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
 • Altın, Z. (2020). Covid-19 pandemisinde yaşlılar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 49-57. https://jag.journalagent.com/terh/pdfs/TERH-93723-REVIEW-ALTIN.pdf adresinden elde edildi.
 • Avrupa Birliği Resmî Gazetesi. (2018). Hayat boyu öğrenme için anahtar yetkinliklere ilişkin konsey tavsiye kararı 2018/C 189/01, 22 Mayıs 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN adresinden elde edildi.
 • Bardoel, J., & D’Haenens, L. (2008). Reinventing public service broadcasting in Europe: Prospects, promises and problems. Media, Culture and Society, 30(3), 337-355. doi: 10.1177/0163443708088791
 • Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Vancouver, BC: Tony Bates Associates Ltd.
 • Beal, C. (2006) Loneliness in older women: a review of the literature. Issues in Mental Health Nursing, 27(7), 795-813.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The cognitive domain (Handbook I). New York, NY: David McKay Co Inc.
 • Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. New York, NY: Springer Science & Business Media.
 • Buz, S. (2015). Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 268-278. doi:10.17755/esosder.89453
 • Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Eur 28558 En. doi: 10.2760/38842
 • Çubukcu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174. https://www.researchgate.net/publication/348158490_Turkiye'de_Dijital_Vatandaslik_Algisi_ve_Bu_Algiyi_Internetin_Bilincli_Guvenli_ve_Etkin_Kullanimi_Ile_Artirma_Yontemleri adresinden elde edildi.
 • Design-Based Research Collective. (2003). Design based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
 • Efe, A. ve Aydemir, M. (2015). Yaşlı kadın olmak: Psiko-sosyolojik kuramlar çerçevesinde yaşlılık ve kadın-Isparta Huzurevi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 193-223. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduifd/issue/48319/611717 adresinden elde edildi.
 • Fer, S. (2009). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Görgün-Baran, A., Koçak-Kurt, Ş. ve Serdar-Tekeli, E. (2017). Yaşlıların dijital teknolojileri kullanım düzeyleri üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 45, 1-24. https://doaj.org/article/1dcbc09e425a420b9d547a5ffd7b1877 adresinden elde edildi.
 • Gustafson, K. L., & Branch, R. M. (2002). What is instructional design? In R. A. Raiser & J. V. Dempsey (Eds.), Trends and issues in instructional design and technology (16-25). New Jersey, NJ: Pearson Education.
 • Gül, M., Kamalı Arslantaş, T., Yasan, N., Yurdagül, C. ve Yıldırım, Z. (2018). Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2071-2090. doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504900
 • Khreisat, L. (2009). The Under-representation of women in information technology and computing in the Middle East: A perspective from Jordan. Technology in Society, 31(3), 287-294. doi: 10.1016/j.techsoc.2009.06.006
 • Knowles, M. (1996). Adult learning. In R. L. Craig (Ed.), ASTD Training & Development Handbook: A guide to human resource development (4th ed.) (pp. 253-265). New York, NY: McGraw Hill.
 • Minkler, M., & Stone, R. (1985) The feminization of poverty and older women. The Gerontologist, 25(4), 351-357. doi: 10.1093/geront/25.4.351
 • Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). Digital citizenship - The Internet, society and participation. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
 • Ocak, M. A. (2011). Öğretim tasarımı modelleri. Ocak, M. A. (Ed.), Öğretim tasarımı - kuramlar, modeller ve uygulamalar (44-60) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, E. ve Mert Uyangör, S. (2011). Matematik eğitimi için bir öğretim tasarımı modeli. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185593 adresinden elde edildi.
 • Reigeluth, C. M. (1999). Instructional design theories and models (Vol. 2). London: Lawrence Erbaum Associates.
 • Smith, P. L., & Ragan, T. J. (1999). Instructional design. New York, NY: John Wiley & Sons Inc.
 • Svihla, V. (2014). Advances in design-based research. Frontline Learning Research, 6, 35-45.
 • Tezcan, F. ve Duman, A. (2014). Muğla Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri. e-International Journal of Educational Research, 5(3), 1-18. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34558 adresinden elde edildi.
 • Thomas, S. N. (2018). Promoting digital citizenship in first-year students: Framing information literacy as a tool to help peers. College and Undergraduate Libraries, 25(1), 52-64. doi: 10.1080/10691316.2017.1329675
 • Vroman, K. G., Arthanat, S., & Lysack, C. (2015) Who over 65 is online? Older adults’ dispositions toward information communication technology. Computers in Human Behavior, 43(1), 156-166. doi:10.1016/j.chb.2014.10.018
 • Wiphasith, H., Narumol, R., & Sumalee, C. (2016). The design of the contents of an e-learning for teaching M.5 English language using ADDIE model. International Journal of Information and Education Technology, 6(2), 127-131. doi: 10.7763/IJIET.2016.V6.671
 • Yalçınkaya, B. ve Cibaroğlu, M. O. (2019). Dijital vatandaşlık algısının incelenmesi: Ampirik bir değerlendirme. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1188-1208. doi: 10.15295/bmij.v7i4.1140

65 Yaş Üstü Kadınlara Dijital Yetkinlik Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Tasarımı

Year 2021, Volume 22, Issue 2, 57 - 76, 28.12.2021
https://doi.org/10.12984/egeefd.957120

Abstract

Bu çalışmada, ulusal finansmanlı 65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması Projesi’nin eğitim uygulamaları kapsamında, 65 yaş üstü kadınlara COVID-19 salgınına bağlı olarak maruz kaldıkları sosyal izolasyon altında ihtiyaç duydukları ve dijital dünyada yaşamlarını sürdürmede ihtiyaç duyabilecekleri dijital yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik eğitimlerin öğretim tasarımının yapılması, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Dijital yetkinlik eğitimleri; tasarlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme (ATGUD) öğretim tasarımı modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Öğretim tasarımı sürecinin ve eğitimin değerlendirilmesi sonucunda, verilen eğitimin amacı, hedefi, tasarımı, yöntemi ve niteliği ile videolarda yer alan eğitimcilerin konularına hâkim oluşu ve bilgileri iletmekteki etkinliği hususundaki yönergeler katılımcılar tarafından büyük oranda olumlu bulunmuş, eğitim materyalleri büyük ölçüde “iyi” düzeyde nitelendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve bulgular ışığında hazırlanan eğitim materyallerinin sosyal medya platformlarında açık tutulması, yararlanıcı kitlenin dijital yetkinliklerini kazanma yolunda devam eden bir süreç olarak fayda sağlamaya devam etmektedir.

References

 • Akkoyunlu, B., Altun, A. ve Yılmaz Soylu, M. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
 • Altın, Z. (2020). Covid-19 pandemisinde yaşlılar. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 49-57. https://jag.journalagent.com/terh/pdfs/TERH-93723-REVIEW-ALTIN.pdf adresinden elde edildi.
 • Avrupa Birliği Resmî Gazetesi. (2018). Hayat boyu öğrenme için anahtar yetkinliklere ilişkin konsey tavsiye kararı 2018/C 189/01, 22 Mayıs 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN adresinden elde edildi.
 • Bardoel, J., & D’Haenens, L. (2008). Reinventing public service broadcasting in Europe: Prospects, promises and problems. Media, Culture and Society, 30(3), 337-355. doi: 10.1177/0163443708088791
 • Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Vancouver, BC: Tony Bates Associates Ltd.
 • Beal, C. (2006) Loneliness in older women: a review of the literature. Issues in Mental Health Nursing, 27(7), 795-813.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The cognitive domain (Handbook I). New York, NY: David McKay Co Inc.
 • Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. New York, NY: Springer Science & Business Media.
 • Buz, S. (2015). Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 268-278. doi:10.17755/esosder.89453
 • Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Eur 28558 En. doi: 10.2760/38842
 • Çubukcu, A. ve Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 148-174. https://www.researchgate.net/publication/348158490_Turkiye'de_Dijital_Vatandaslik_Algisi_ve_Bu_Algiyi_Internetin_Bilincli_Guvenli_ve_Etkin_Kullanimi_Ile_Artirma_Yontemleri adresinden elde edildi.
 • Design-Based Research Collective. (2003). Design based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
 • Efe, A. ve Aydemir, M. (2015). Yaşlı kadın olmak: Psiko-sosyolojik kuramlar çerçevesinde yaşlılık ve kadın-Isparta Huzurevi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 193-223. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduifd/issue/48319/611717 adresinden elde edildi.
 • Fer, S. (2009). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Görgün-Baran, A., Koçak-Kurt, Ş. ve Serdar-Tekeli, E. (2017). Yaşlıların dijital teknolojileri kullanım düzeyleri üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 45, 1-24. https://doaj.org/article/1dcbc09e425a420b9d547a5ffd7b1877 adresinden elde edildi.
 • Gustafson, K. L., & Branch, R. M. (2002). What is instructional design? In R. A. Raiser & J. V. Dempsey (Eds.), Trends and issues in instructional design and technology (16-25). New Jersey, NJ: Pearson Education.
 • Gül, M., Kamalı Arslantaş, T., Yasan, N., Yurdagül, C. ve Yıldırım, Z. (2018). Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: Tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2071-2090. doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-504900
 • Khreisat, L. (2009). The Under-representation of women in information technology and computing in the Middle East: A perspective from Jordan. Technology in Society, 31(3), 287-294. doi: 10.1016/j.techsoc.2009.06.006
 • Knowles, M. (1996). Adult learning. In R. L. Craig (Ed.), ASTD Training & Development Handbook: A guide to human resource development (4th ed.) (pp. 253-265). New York, NY: McGraw Hill.
 • Minkler, M., & Stone, R. (1985) The feminization of poverty and older women. The Gerontologist, 25(4), 351-357. doi: 10.1093/geront/25.4.351
 • Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). Digital citizenship - The Internet, society and participation. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
 • Ocak, M. A. (2011). Öğretim tasarımı modelleri. Ocak, M. A. (Ed.), Öğretim tasarımı - kuramlar, modeller ve uygulamalar (44-60) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, E. ve Mert Uyangör, S. (2011). Matematik eğitimi için bir öğretim tasarımı modeli. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185593 adresinden elde edildi.
 • Reigeluth, C. M. (1999). Instructional design theories and models (Vol. 2). London: Lawrence Erbaum Associates.
 • Smith, P. L., & Ragan, T. J. (1999). Instructional design. New York, NY: John Wiley & Sons Inc.
 • Svihla, V. (2014). Advances in design-based research. Frontline Learning Research, 6, 35-45.
 • Tezcan, F. ve Duman, A. (2014). Muğla Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri. e-International Journal of Educational Research, 5(3), 1-18. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/34558 adresinden elde edildi.
 • Thomas, S. N. (2018). Promoting digital citizenship in first-year students: Framing information literacy as a tool to help peers. College and Undergraduate Libraries, 25(1), 52-64. doi: 10.1080/10691316.2017.1329675
 • Vroman, K. G., Arthanat, S., & Lysack, C. (2015) Who over 65 is online? Older adults’ dispositions toward information communication technology. Computers in Human Behavior, 43(1), 156-166. doi:10.1016/j.chb.2014.10.018
 • Wiphasith, H., Narumol, R., & Sumalee, C. (2016). The design of the contents of an e-learning for teaching M.5 English language using ADDIE model. International Journal of Information and Education Technology, 6(2), 127-131. doi: 10.7763/IJIET.2016.V6.671
 • Yalçınkaya, B. ve Cibaroğlu, M. O. (2019). Dijital vatandaşlık algısının incelenmesi: Ampirik bir değerlendirme. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1188-1208. doi: 10.15295/bmij.v7i4.1140

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Müge ADNAN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3256-7418
Türkiye


Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6872-6612
Türkiye


Ali YAKAR
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4359-0552
Türkiye


Uğur Can KÖŞK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9490-4980
Türkiye


Çağlar ÖZBEK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2136-2505
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 120K476
Publication Date December 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 22, Issue 2

Cite

APA Adnan, M. , Kocatürk Kapucu, N. , Yakar, A. , Köşk, U. C. & Özbek, Ç. (2021). 65 Yaş Üstü Kadınlara Dijital Yetkinlik Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Tasarımı . Ege Eğitim Dergisi , 22 (2) , 57-76 . DOI: 10.12984/egeefd.957120