Research Article
BibTex RIS Cite

Acil Serviste Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Belirlenmesi

Year 2021, Volume: 37 Issue: 3, 207 - 216, 24.12.2021
https://doi.org/10.53490/egehemsire.786747

Abstract

Amaç: Acil serviste gözlem altına alınan hastaların düşme risklerini, düşme ve yaralanma durumlarını, Hendrich II düşme riski ölçeğinin duyarlılığını belirlemektir.
Yöntem: Bu prospektif kohort çalışmada, 18-89 yaş arasında travma ve/veya acil cerrahi girişim nedeniyle gözlem altına alınan 295 hasta değerlendirildi. Hastaların düşme riskleri Hendrich II düşme riski ölçeği ile tanılandı. Veriler tanımlayıcı istatistik yöntemler ve ROC analizle değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada izlem sırasında 63 hastanın düştüğü saptandı. Düşen hastaların yaş ortalaması 47, %68.3’ü (n=43) kadındı. Düşme sonrası 14 hastada küçük, 2 hastada orta derecede yaralanma gelişti. Ölçeğin %95 güven aralığında ROC eğrisi altındaki alan değeri 0.661 olarak belirlendi. Geliştirenler tarafından önerilen 5 ve üzeri puan kesim noktasında ölçeğin duyarlılığı %95.2, özgüllüğü %9.1 olarak bulundu.
Sonuç: Acil serviste hastaların düşme riskini tanılamada Hendrich II düşme riski ölçeğinin kabul edilebilir düzeyde ayrıma sahip olduğu, 5 ve üstü puan kesme noktasında tanısal performansının düşük olduğu sonucuna varıldı.

References

 • 1.Atay S, San AT, Aycan Ö. Hendrich II Düşme Riski Modeli’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslar Arası Katılımlı 12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sivas 2010; s.218.
 • 2.Bıyıklı K. Huzurevinde Yaşayan Bir Grup Yaşlıda Düşme ile İlgili Faktörler: Demografik Özellikler, Sağlık Sorunları ve Kullanılan İlaçlar. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Blimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006; İstanbul.
 • 3.Çapacı K. İnmede düşme ve kırıklar. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2007; 53 (Özel Sayı 1): 7-10.
 • 4.Çeçen D, Özbayır T. Cerrahi Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastalarda Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Düşmeyi Önlemeye Yönelik Girişimlerin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2010; 27 (1) :11-23.
 • 5.Degelau J, Belz M, Bungum L, Flavin PL, Harper C, Leys K, Lundquist L, Webb B. Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Prevention of falls (acute care). Health care protocol. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Updated April 2012;1-43.
 • 6. Dukes IK, Grant MK, Pathak Ji GS. Accidents in the accident and emergency department. Arch Emerg Med 1990; 7:112-7. PMID: 17098101.
 • 7.Fischer I, Krauss M, Dunagan W, Birge S, Hitcho EB, Johnson S, et al. Pattern sand predictors of inpatient fall sand fall-related injuries in a large academic hospitals. Journal of Infection Control and Hospital Epidemiology 2005; 26(10):822-827. PMID: 16276957.
 • 8.Gozum S, Aksayan S. ‘’Kulturlerarası ölcek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve Kulturlerarası karşılaştırma’’, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; Cilt 5, No.1, sayfa 3-14.
 • 9.Halfon P, Eggli Y, Melle GV, Vagnair A. Risk of falls hospitalized patient: a predictive model based on routinel yavaibledata. Journal of Clinical Epidemiyology 2001; 54(12): 1258-66. PMID: 11750195.
 • 10.Hendrich A, Nyhuis A, Kippenbrock TU, Soja ME. Hospital falls: Development of a predictive model for clinical practice. Applied Nursing Research 1995; 8 (3): 129-139. PMID: 7668855.
 • 11.Hendrich A, Bender PS, Nyhuis A. Validation of the Hendrich II Fall Risk Model: A large concurrent case/control study of hospitalized patients. Applied Nursing Research 2003; 16 (1): 9-21. PMID: 12624858.
 • 12.Hitcho EB, Krauss MJ, Birge S, et al. Characteristics and circumstances of falls in a hospital setting: a prospective analysis. J Gen International Med 2004;19:732–9. PMID: 15209586.
 • 13.Işık AT, Cankurtaran M, Doruk H, Mas R Geriatrik Olgularda Düşmelerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (1): 45-50.
 • 14.Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi 2001;4(4):152-8.
 • 15.Kerzman H, Chetrit A, Brin EL, Toreno. Characteristics of falls in hospitalized patients. Journal of Advanced Nursing 2004; 47(2):223-29. PMID: 15196196.
 • 16.Kim EA, Mordiffi SZ, Bee WH, Devi K, Evans D. Evaluation of three fall-risk assessment tools in an acute care setting. J Adv Nurs 2007; 60(4):427-35. PMID: 17919164.
 • 17.Krauss M, Evanoff B, Hitcho EB, Kinyungu A. Predictors of falling in elderly hospital patients. Archives of Gerontology and Geriatrics 2004;38:213-129. doi:10.1016/j.archger.2008.06.004.
 • 18.Myers H. Hospital fall risk assessment tools: A critique of the literature. International Journal of Nursing Practice 2003; 9: 223–235. https://doi.org/10.1046/j.1440-172X.2003.00430.x.
 • 19.Özden D, Karagözoğlu Ş, Kurukız S. Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemede Duyarlılığı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15:1.
 • 20.Poe SS, Cvach MM, Gartrell DG, Radzik BR, Joy TO. An evidance-based approach to fall risk assessment, prevention, and management: lessons learned. Journal of Nursing Quality 2005; 20(2):107-116. PMID: 15841556.
 • 21.Savcı C, Kaya H, Acaroğlu R, Kaya N, Bilir A, Kahraman H, Gökerler N. Noroloji ve Nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 19-25.
 • 22.Sezgin B. Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı ve Hemşirelik Uygulamalarının Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi 2007; İstanbul.
 • 23.Terrell KM, Weaver CS, Giles BK, Ross MJ. ED patient fall sand resulting injuries. Journal of Emergency Nursing 2009; 35(2):89-92. PMID: 19285168
 • 24.Tomak L, Bek Y. İşlem karakteristik eğrisi analizi ve eğri altında kalan alanların karşılaştırılması. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi 2010; 27(2):58-65.
Year 2021, Volume: 37 Issue: 3, 207 - 216, 24.12.2021
https://doi.org/10.53490/egehemsire.786747

Abstract

References

 • 1.Atay S, San AT, Aycan Ö. Hendrich II Düşme Riski Modeli’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslar Arası Katılımlı 12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sivas 2010; s.218.
 • 2.Bıyıklı K. Huzurevinde Yaşayan Bir Grup Yaşlıda Düşme ile İlgili Faktörler: Demografik Özellikler, Sağlık Sorunları ve Kullanılan İlaçlar. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Blimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2006; İstanbul.
 • 3.Çapacı K. İnmede düşme ve kırıklar. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2007; 53 (Özel Sayı 1): 7-10.
 • 4.Çeçen D, Özbayır T. Cerrahi Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastalarda Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Düşmeyi Önlemeye Yönelik Girişimlerin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2010; 27 (1) :11-23.
 • 5.Degelau J, Belz M, Bungum L, Flavin PL, Harper C, Leys K, Lundquist L, Webb B. Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Prevention of falls (acute care). Health care protocol. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Updated April 2012;1-43.
 • 6. Dukes IK, Grant MK, Pathak Ji GS. Accidents in the accident and emergency department. Arch Emerg Med 1990; 7:112-7. PMID: 17098101.
 • 7.Fischer I, Krauss M, Dunagan W, Birge S, Hitcho EB, Johnson S, et al. Pattern sand predictors of inpatient fall sand fall-related injuries in a large academic hospitals. Journal of Infection Control and Hospital Epidemiology 2005; 26(10):822-827. PMID: 16276957.
 • 8.Gozum S, Aksayan S. ‘’Kulturlerarası ölcek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve Kulturlerarası karşılaştırma’’, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; Cilt 5, No.1, sayfa 3-14.
 • 9.Halfon P, Eggli Y, Melle GV, Vagnair A. Risk of falls hospitalized patient: a predictive model based on routinel yavaibledata. Journal of Clinical Epidemiyology 2001; 54(12): 1258-66. PMID: 11750195.
 • 10.Hendrich A, Nyhuis A, Kippenbrock TU, Soja ME. Hospital falls: Development of a predictive model for clinical practice. Applied Nursing Research 1995; 8 (3): 129-139. PMID: 7668855.
 • 11.Hendrich A, Bender PS, Nyhuis A. Validation of the Hendrich II Fall Risk Model: A large concurrent case/control study of hospitalized patients. Applied Nursing Research 2003; 16 (1): 9-21. PMID: 12624858.
 • 12.Hitcho EB, Krauss MJ, Birge S, et al. Characteristics and circumstances of falls in a hospital setting: a prospective analysis. J Gen International Med 2004;19:732–9. PMID: 15209586.
 • 13.Işık AT, Cankurtaran M, Doruk H, Mas R Geriatrik Olgularda Düşmelerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (1): 45-50.
 • 14.Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi 2001;4(4):152-8.
 • 15.Kerzman H, Chetrit A, Brin EL, Toreno. Characteristics of falls in hospitalized patients. Journal of Advanced Nursing 2004; 47(2):223-29. PMID: 15196196.
 • 16.Kim EA, Mordiffi SZ, Bee WH, Devi K, Evans D. Evaluation of three fall-risk assessment tools in an acute care setting. J Adv Nurs 2007; 60(4):427-35. PMID: 17919164.
 • 17.Krauss M, Evanoff B, Hitcho EB, Kinyungu A. Predictors of falling in elderly hospital patients. Archives of Gerontology and Geriatrics 2004;38:213-129. doi:10.1016/j.archger.2008.06.004.
 • 18.Myers H. Hospital fall risk assessment tools: A critique of the literature. International Journal of Nursing Practice 2003; 9: 223–235. https://doi.org/10.1046/j.1440-172X.2003.00430.x.
 • 19.Özden D, Karagözoğlu Ş, Kurukız S. Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemede Duyarlılığı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15:1.
 • 20.Poe SS, Cvach MM, Gartrell DG, Radzik BR, Joy TO. An evidance-based approach to fall risk assessment, prevention, and management: lessons learned. Journal of Nursing Quality 2005; 20(2):107-116. PMID: 15841556.
 • 21.Savcı C, Kaya H, Acaroğlu R, Kaya N, Bilir A, Kahraman H, Gökerler N. Noroloji ve Nöroşirürji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 19-25.
 • 22.Sezgin B. Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı ve Hemşirelik Uygulamalarının Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi 2007; İstanbul.
 • 23.Terrell KM, Weaver CS, Giles BK, Ross MJ. ED patient fall sand resulting injuries. Journal of Emergency Nursing 2009; 35(2):89-92. PMID: 19285168
 • 24.Tomak L, Bek Y. İşlem karakteristik eğrisi analizi ve eğri altında kalan alanların karşılaştırılması. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi 2010; 27(2):58-65.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Makaleler
Authors

Yeşim AHMEDOV 0000-0003-2454-4136

Anvar AHMEDOV 0000-0002-5100-4672

Publication Date December 24, 2021
Submission Date August 28, 2020
Acceptance Date November 18, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 37 Issue: 3

Cite

APA AHMEDOV, Y., & AHMEDOV, A. (2021). Acil Serviste Yatan Hastaların Düşme Risklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 37(3), 207-216. https://doi.org/10.53490/egehemsire.786747