Review
BibTex RIS Cite

Doğumhanede Maternal ve Neonatal Güvenliğin Önemi

Year 2023, Volume: 39 Issue: 2, 265 - 270, 21.08.2023
https://doi.org/10.53490/egehemsire.1074446

Abstract

Hasta güvenliği, dünyada tüm sağlık bakım hizmetlerinin primer konuları arasında yer alan, nitelikli sağlık hizmetlerinin sunumunda vazgeçilmez ve çok önemlidir. Maternal-neonatal mortalite ve morbidite doğumdan önce, doğum anı ve doğumdan hemen sonrasıyla ilişkili küresel bir sağlık sorunudur. Anne ve yenidoğan ölümlerinin büyük çoğunluğu, etkili müdahale ve nitelikli bakım ile önlenebilir. Anne ve yenidoğan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan doğumhanelerde istenmeyen sonuçları önlemek için hasta güvenliği hizmet sürecinin tam ve eksiksiz olması maternal ve neonatal güvenlik açıdan büyük önem taşımaktadır. Doğum sırasında maternal ve neonatal gereksiz-zararlı uygulamaları azaltmayı, güvenli bakım için sağlık profesyoneli kapasitesinin güçlendirilmesini ve desteklenmesini, güvenli doğum için saygılı bir bakımın teşvik edilmesini, doğum anında ilaç kullanımının ve kan naklinin güvenli olarak gerçekleştirilmesini, doğumda güvenlikle ilgili durumların raporlanmasını ve analiz edilmesini hasta güvenliği başlığı altında anne ve yenidoğan güvenliği açısından hedeflenmektedir. Doğum birimindeki hizmet sağlayıcıları etkili iletişim teknikleri, holistik bakım ve ekip iş birliği, ekip arasında vaka tartışmaları ve eğitimleri, kanıta dayalı çalışmalar/rehberler, kontrol listeleri ve obstetrik alana özgü hasta güvenliği kültürü oluşturmak hasta güvenliğinin temel bileşenleridir.
Bu derlemede doğumhanelerde maternal ve neonatal uygulamalarının hasta güvenliği kapsamında değerlendirilmesine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

References

 • Alan, S., Senoğlu, A., Gökyıldız Sürücü, S. (2019). Analysis of knowledge, attitude, and behaviours of midwives working in delivery rooms on drug practices and patient safety. Sci J Research & Rev. 1(4): SJRR.MS.ID.000518. doi: 10.33552/SJRR.2019.01.000518
 • Albolino, S., Dagliana, G., Illiano, D., Tanzini, M., Ranzani, F., Bellandi, T., Fusco, I., Bellini, I., Carreras, G., DiTommaso, M., Tartaglia, R. (2018). Safety and quality in maternal and neonatal care: theintroduction of the modified WHO Safe Childbirth Checklist, Ergonomics, 61:1, 185-193, doi:10.1080/00140139.2017.1377772
 • Allison, S., Bryant, MD., Ann E. (2019). Borders approaches to limit ıntervention during labor and birth. Obstetrıcs & Gynecology, 133(2), 164-173.
 • Ardahan, M, Yelkin Alp, F. (2015). Hasta güvenliğini sağlamada sağlık çalışanları ve yöneticilerin rolü. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6:2, 85-88.
 • Elsheikh, AM., Al Shareef, MA., Saleh, BS., El-Tawansi, MY. (2017). Assessment of patient safety culture: a comparative case study between physicians and nurses. Business Process Management Journal, 23(4), 792-810. doi:10.1108/BPMJ-02-2017-0029.
 • Gökdoğan, F., Yorgun, S. (2010). Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hemşireler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13:(2), 53-59.
 • Jenkinson, B., Josey, N., Kruske, S. (2014). BirthSpace: an evidence-based guide to birth environment design. queensland centre for mothers & babies, The University of Queensland, 1-25. doi: 10.13140/RG.2.1.3962.8964.
 • Lapcharoensap, W., Lee HC. (2017). Tackling quality ımprovement in the delivery room. Clin Perinatol, 44(3), 663–681. doi:10.1016/j.clp.2017.05.003.
 • National Patient Safety Foundation (NPSF). (2011). National Action plan to advance patient safety. Erişim adresi: http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/National-Steering-Committee-Patient Safety/Pages/National-Action-Plan-to-Advance-Patient-Safety.aspx.
 • Özkan, A., Kömürcü, N. (2012). Hasta güvenliği önlemlerinin perinatal kliniklere uyarlanması ve uygulama rehberlerinin geliştirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 43(3), 90-96.
 • Rice Simpson K., Knox GE. (2009). Oxytocin as a high-alert medication: implications for perinatal patient safety. MCN Am J Matern Child Nurs, 34(1), 8-15; quiz 16-7. doi: 10.1097/01.NMC.0000343859.62828.ee.
 • Robson, M., Murphy, M., Byrne, F. (2015). Quality assurance: The 10- Group Classification System (Robson classification), induction of labor, and cesarean delivery. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 131, 23–27.
 • Sherwood, G. (2011), Integrating quality and safety science ın nursing education and practice. Journal of Research in Nursing, 16 (3), 226–240.
 • Slawomirski, L., Auraaen, A., Klazinga, N. (2018). The economics of patient safety in primary and ambulatory care: flying blind. paris: OECD; 2018. Erişim adresi: http://www.oecd.org/health/health-systems/The-Economics-of-Patient-Safety-in-Primary-and-Ambulatory-Care-April2018.pdf.
 • Spector, JM., Agrawal, P., Kodkany, B., Lipsitz, S., Lashoher, A., Dziekan, G. ….. Gawande A. (2012). Improving quality of care for maternal and newborn health: prospective pilot study of the who safe childbirth checklist program. PLoS ONE 7(5): e35151. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035151
 • T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB). (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları Değerlendirme Raporu. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf.
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). Patient safety in obstetrics and gynecology. Erişim adresi: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2009/12/patient-safety-in-obstetrics-and-gynecology TÜİK. (2019). Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710
 • UNICEF. (2017). Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/yeni-bir-rapora-g%C3%B6re-be%C5%9F-ya%C5%9F-alt%C4%B1-%C3%B6l%C3%BCmlerdeki-istikrarl%C4%B1-azalmaya-ra%C4%9Fmen-her-g%C3%BCn.
 • World Health Organization (WHO). (2022). Patient Safety. Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
 • World Health Organization (WHO). (2021). World patient safety day goals 2021-2022: safe maternal and newborn care. Erişim adresi: https://www.who.int/news/item/16-09-2021-who-s-world-patient-safety-day-goals-2021-promote-safe-maternal-and-newborn-practices
 • Yılmaz Esencan, T., Aslan, E. (2015). Jinekoloji ve obstetride tıbbi hatalar ve hasta güvenliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(2). doi:10.5222/SHYD.2015.152
 • Yiğit, A., Erdem, R. (2016). Sağlık teknolojisi değerlendirme: kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/1, Sayı:23.

Importance of Maternal and Neonatal Safety in Delivery Rooms

Year 2023, Volume: 39 Issue: 2, 265 - 270, 21.08.2023
https://doi.org/10.53490/egehemsire.1074446

Abstract

Patient safety is indispensable and very important in the delivery of qualified health services, which is among the primary issues of all health care services in the world. Maternal-neonatal mortality and morbidity is a global health problem associated with before, during and immediately after birth. The vast majority of maternal and neonatal deaths can be prevented with effective intervention and qualified care. It is of great importance in terms of maternal and neonatal safety that the patient safety service process is complete and complete in order to prevent undesirable consequences in delivery rooms, which have an important place in terms of maternal and newborn health. Reducing maternal and neonatal unnecessary-harmful practices during childbirth, strengthening and supporting the capacity of healthcare professionals for safe care, promoting respectful care for safe delivery, safe delivery of medication and blood transfusions at the time of delivery, reporting and analysis of safety-related conditions at birth. It is targeted in terms of maternal and newborn safety under the heading of safety. Service providers in the obstetrics unit, effective communication techniques, holistic care and team collaboration, case discussions and education among the team, evidence-based studies/guides, checklists, and establishing an obstetric-specific patient safety culture are essential components of patient safety.
In this review, it is aimed to draw attention to the evaluation of maternal and neonatal practices in delivery rooms within the scope of patient safety.

References

 • Alan, S., Senoğlu, A., Gökyıldız Sürücü, S. (2019). Analysis of knowledge, attitude, and behaviours of midwives working in delivery rooms on drug practices and patient safety. Sci J Research & Rev. 1(4): SJRR.MS.ID.000518. doi: 10.33552/SJRR.2019.01.000518
 • Albolino, S., Dagliana, G., Illiano, D., Tanzini, M., Ranzani, F., Bellandi, T., Fusco, I., Bellini, I., Carreras, G., DiTommaso, M., Tartaglia, R. (2018). Safety and quality in maternal and neonatal care: theintroduction of the modified WHO Safe Childbirth Checklist, Ergonomics, 61:1, 185-193, doi:10.1080/00140139.2017.1377772
 • Allison, S., Bryant, MD., Ann E. (2019). Borders approaches to limit ıntervention during labor and birth. Obstetrıcs & Gynecology, 133(2), 164-173.
 • Ardahan, M, Yelkin Alp, F. (2015). Hasta güvenliğini sağlamada sağlık çalışanları ve yöneticilerin rolü. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6:2, 85-88.
 • Elsheikh, AM., Al Shareef, MA., Saleh, BS., El-Tawansi, MY. (2017). Assessment of patient safety culture: a comparative case study between physicians and nurses. Business Process Management Journal, 23(4), 792-810. doi:10.1108/BPMJ-02-2017-0029.
 • Gökdoğan, F., Yorgun, S. (2010). Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hemşireler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13:(2), 53-59.
 • Jenkinson, B., Josey, N., Kruske, S. (2014). BirthSpace: an evidence-based guide to birth environment design. queensland centre for mothers & babies, The University of Queensland, 1-25. doi: 10.13140/RG.2.1.3962.8964.
 • Lapcharoensap, W., Lee HC. (2017). Tackling quality ımprovement in the delivery room. Clin Perinatol, 44(3), 663–681. doi:10.1016/j.clp.2017.05.003.
 • National Patient Safety Foundation (NPSF). (2011). National Action plan to advance patient safety. Erişim adresi: http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/National-Steering-Committee-Patient Safety/Pages/National-Action-Plan-to-Advance-Patient-Safety.aspx.
 • Özkan, A., Kömürcü, N. (2012). Hasta güvenliği önlemlerinin perinatal kliniklere uyarlanması ve uygulama rehberlerinin geliştirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 43(3), 90-96.
 • Rice Simpson K., Knox GE. (2009). Oxytocin as a high-alert medication: implications for perinatal patient safety. MCN Am J Matern Child Nurs, 34(1), 8-15; quiz 16-7. doi: 10.1097/01.NMC.0000343859.62828.ee.
 • Robson, M., Murphy, M., Byrne, F. (2015). Quality assurance: The 10- Group Classification System (Robson classification), induction of labor, and cesarean delivery. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 131, 23–27.
 • Sherwood, G. (2011), Integrating quality and safety science ın nursing education and practice. Journal of Research in Nursing, 16 (3), 226–240.
 • Slawomirski, L., Auraaen, A., Klazinga, N. (2018). The economics of patient safety in primary and ambulatory care: flying blind. paris: OECD; 2018. Erişim adresi: http://www.oecd.org/health/health-systems/The-Economics-of-Patient-Safety-in-Primary-and-Ambulatory-Care-April2018.pdf.
 • Spector, JM., Agrawal, P., Kodkany, B., Lipsitz, S., Lashoher, A., Dziekan, G. ….. Gawande A. (2012). Improving quality of care for maternal and newborn health: prospective pilot study of the who safe childbirth checklist program. PLoS ONE 7(5): e35151. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035151
 • T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB). (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları Değerlendirme Raporu. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf.
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2015). Patient safety in obstetrics and gynecology. Erişim adresi: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2009/12/patient-safety-in-obstetrics-and-gynecology TÜİK. (2019). Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710
 • UNICEF. (2017). Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/yeni-bir-rapora-g%C3%B6re-be%C5%9F-ya%C5%9F-alt%C4%B1-%C3%B6l%C3%BCmlerdeki-istikrarl%C4%B1-azalmaya-ra%C4%9Fmen-her-g%C3%BCn.
 • World Health Organization (WHO). (2022). Patient Safety. Erişim adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
 • World Health Organization (WHO). (2021). World patient safety day goals 2021-2022: safe maternal and newborn care. Erişim adresi: https://www.who.int/news/item/16-09-2021-who-s-world-patient-safety-day-goals-2021-promote-safe-maternal-and-newborn-practices
 • Yılmaz Esencan, T., Aslan, E. (2015). Jinekoloji ve obstetride tıbbi hatalar ve hasta güvenliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(2). doi:10.5222/SHYD.2015.152
 • Yiğit, A., Erdem, R. (2016). Sağlık teknolojisi değerlendirme: kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016/1, Sayı:23.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Derlemeler
Authors

Çiler Yeyğel 0000-0002-9061-3817

Ayşegül Dönmez 0000-0002-9061-3817

Derya Kılınç 0000-0003-3760-0985

Publication Date August 21, 2023
Submission Date February 16, 2022
Acceptance Date May 25, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 39 Issue: 2

Cite

APA Yeyğel, Ç., Dönmez, A., & Kılınç, D. (2023). Doğumhanede Maternal ve Neonatal Güvenliğin Önemi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 39(2), 265-270. https://doi.org/10.53490/egehemsire.1074446