Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume 1, Issue 3, 97 - 102, 14.12.2018
https://doi.org/10.33713/egetbd.453141

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut pankreatitli hastaların demografik ve klinik özelliklerini, etiyolojik faktörlerini, tanı yöntemlerini, laboratuvar bulgularını, komplikasyonlarını ve tedavisini değerlendirmektir.


Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde akut pankreatit tanısı alan ve hastaneye yatırılan 254 hastanın (yaş≥18) verileri retrospektif olarak tarandı. Her olgunun demografik özellikleri, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, pankreatit etiyolojisi, hastalık şiddeti, prognozu, hastanede yatış süresi, komplikasyonları ve sonuçları kaydedildi.


Bulgular: Akut pankreatitli 254 hastanın 136 (%53.5)'sı  erkek ve 118 (%46.5)'i kadındı. Ortalama yaş 53.9±18.4 yıl olarak saptandı. Başvuru sırasında en sık görülen şikayetler karın ağrısı ve bulantı-kusmaydı. Etiyolojik nedenler 152 (%59.8) hastada idiyopatik, 60 (%23.6) hastada biliyer ve 20 (%7.9) hastada hiperlipidemi olarak saptandı. Biliyer akut pankreatit grubunda non-biliyer akut pankreatit grubuna kıyasla ALT (p<0.001), AST (p<0.001), ALP (p=0.012), GGT (p=0.032), total bilirubin (p<0.001), direkt bilirubin (p<0.001) ve amilaz (p=0.018) değerleri daha yüksekti. Nekrotizan akut pankreatit grubunda yaş (p=0.004) ve Ranson skoru ortalamaları (p=0.016) ödematöz akut pankreatit grubundan daha yüksekti.


Sonuç: Akut pankreatitte en sık görülen etiyolojik faktörler idiyopatik ve biliyer nedenlerdir. Akut pankreatitin ve klinik şiddetinin erken tanınması, terapötik stratejilerin planlanması ve komplikasyonların önlenmesinde önemlidir.


References

 • Andersen DK, Biliary TR, Dunn DL, Hunter JG. Schwartz's Principles of Surgery. 10 ed. Textbook 2015: 1341-1422.
 • Karne S, Gorelick FS. Etiopathogenesis of acute pancreatitis. Surg Clin North Am 1999; 79: 699-710.
 • Carroll JK, Herrick B,Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis and treatment. Am Fam Physician. 2007; 75: 1513-1520.
 • Pekmezci S. Akut Pankreatitte Yaklaşım ve Tedavi. İ. Ü. Cerrahpasa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Egitimi Etkinlikleri Hepato-Biliyer Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi No:28;Ocak 2002:239-62.
 • Agarwal N, Pitchumoni CS, Sivaprasad AV. Evaluating tests for acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1990; 85: 356-366.
 • Ferreira AF, Bartelega JA, Urbano HCA, Souza IKF. Acute pancreatitis gravity predictive factors: which and when to use them? ABCD. Arq Bras Cir Dig (São Paulo) 2015; 28: 207-211.
 • Xu XD, Wang ZY, Zhang LY, Ni R, Wei FX, Han W, et al. Acute Pancreatitis Classifications:Basis and Key Goal. Medicine (Baltimore). 2015; 94: e2182
 • Çağın YF, Seçkin Y. Akut Pankreatit Şiddetini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler. Güncel Gastroenteroloji. 2015; 19: 275-276.
 • Coşkun BN, Tandoğan G, Eroğlu A, Karadayı D, Irak K, Cangür Ş, et al. Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 38: 67-73.
 • Demiral G, Yener O, Aksoy F, Çelik Y, Bayraktar B, Yılmaz A, et al. Akut pankreatitli hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2011; 26: 4-9.
 • Yardan T, Genç S, Baydın A, Nural MS, Aydın M, Aygün D. Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14: 124-128.
 • Kösekli MA. Akut Pankreatitli 134 vakanın retrospektif analizi. Pamukkale Üniversitesi 2013.
 • Ertekin C, Kemertaş K, Günay K, Güloğlu R. Akut Pankreatit. Ulusal Travma Dergisi. 1995; 1;14-21.
 • Nar H, Özütemiz Ö. Akut Pankreatitli 379 Olgunun İrdelenmesi. Ege Üniversitesi: Uzmanlık Tezi, İzmir 2010.
 • Spanier BW, Dijkgraaf MG, Bruno MJ. Epidemiology, aetiology and outcome of acute and chronic pancreatitis: An update. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008; 22: 45-63.
 • DiMagno MJ, DiMagno EP. New advances in acute pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2007; 23: 494-501.
 • Ayten R, Çetinkaya Z, Yeniçerioğlu A. Akut pankreatitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2007; 21:133-136.
 • Tamer A, Yaylacı S, Demirsoy H, Nalbant A, Genç A, Demirci H, et al. Akut Pankreatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. Sakarya MJ. 2011; 1: 17-21.
 • Gumaste, VV, Dave PB, Weissman D, Messer J. Lipase/amylase ratio. A new index that distinguishes acute episodes of alcoholic from nonalcoholic acute pancreatitis. Gastroenterology. 1991; 101: 1361-1366.
 • Reber HA. Pancreas. In: Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC, editors. Principles of surgery. 7th ed. New York: McGraw-Hill;1999:1472-80.
 • Norton J., Pancreas. 1th ed. Surgery Basic Science and Clinic, ed. S.J. Mulvihill. 1990:Springer-Verlag

Year 2018, Volume 1, Issue 3, 97 - 102, 14.12.2018
https://doi.org/10.33713/egetbd.453141

Abstract

References

 • Andersen DK, Biliary TR, Dunn DL, Hunter JG. Schwartz's Principles of Surgery. 10 ed. Textbook 2015: 1341-1422.
 • Karne S, Gorelick FS. Etiopathogenesis of acute pancreatitis. Surg Clin North Am 1999; 79: 699-710.
 • Carroll JK, Herrick B,Gipson T, Lee SP. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis and treatment. Am Fam Physician. 2007; 75: 1513-1520.
 • Pekmezci S. Akut Pankreatitte Yaklaşım ve Tedavi. İ. Ü. Cerrahpasa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Egitimi Etkinlikleri Hepato-Biliyer Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi No:28;Ocak 2002:239-62.
 • Agarwal N, Pitchumoni CS, Sivaprasad AV. Evaluating tests for acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 1990; 85: 356-366.
 • Ferreira AF, Bartelega JA, Urbano HCA, Souza IKF. Acute pancreatitis gravity predictive factors: which and when to use them? ABCD. Arq Bras Cir Dig (São Paulo) 2015; 28: 207-211.
 • Xu XD, Wang ZY, Zhang LY, Ni R, Wei FX, Han W, et al. Acute Pancreatitis Classifications:Basis and Key Goal. Medicine (Baltimore). 2015; 94: e2182
 • Çağın YF, Seçkin Y. Akut Pankreatit Şiddetini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler. Güncel Gastroenteroloji. 2015; 19: 275-276.
 • Coşkun BN, Tandoğan G, Eroğlu A, Karadayı D, Irak K, Cangür Ş, et al. Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 38: 67-73.
 • Demiral G, Yener O, Aksoy F, Çelik Y, Bayraktar B, Yılmaz A, et al. Akut pankreatitli hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2011; 26: 4-9.
 • Yardan T, Genç S, Baydın A, Nural MS, Aydın M, Aygün D. Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2009; 14: 124-128.
 • Kösekli MA. Akut Pankreatitli 134 vakanın retrospektif analizi. Pamukkale Üniversitesi 2013.
 • Ertekin C, Kemertaş K, Günay K, Güloğlu R. Akut Pankreatit. Ulusal Travma Dergisi. 1995; 1;14-21.
 • Nar H, Özütemiz Ö. Akut Pankreatitli 379 Olgunun İrdelenmesi. Ege Üniversitesi: Uzmanlık Tezi, İzmir 2010.
 • Spanier BW, Dijkgraaf MG, Bruno MJ. Epidemiology, aetiology and outcome of acute and chronic pancreatitis: An update. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008; 22: 45-63.
 • DiMagno MJ, DiMagno EP. New advances in acute pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2007; 23: 494-501.
 • Ayten R, Çetinkaya Z, Yeniçerioğlu A. Akut pankreatitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2007; 21:133-136.
 • Tamer A, Yaylacı S, Demirsoy H, Nalbant A, Genç A, Demirci H, et al. Akut Pankreatitli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. Sakarya MJ. 2011; 1: 17-21.
 • Gumaste, VV, Dave PB, Weissman D, Messer J. Lipase/amylase ratio. A new index that distinguishes acute episodes of alcoholic from nonalcoholic acute pancreatitis. Gastroenterology. 1991; 101: 1361-1366.
 • Reber HA. Pancreas. In: Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC, editors. Principles of surgery. 7th ed. New York: McGraw-Hill;1999:1472-80.
 • Norton J., Pancreas. 1th ed. Surgery Basic Science and Clinic, ed. S.J. Mulvihill. 1990:Springer-Verlag

Details

Primary Language Turkish
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section Original Investigation
Authors

Hasan ERTAŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
0000-0001-9560-180X
Türkiye


Cevdet DURAN (Primary Author)
Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim dalı, Uşak, Türkiye
0000-0001-9560-180X
Türkiye


Muharrem KESKİN This is me
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği,
Türkiye


İbrahim GÜNEY This is me
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği,
Türkiye

Publication Date December 14, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 1, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { egetbd453141, journal = {Ege Tıp Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-851X}, address = {}, publisher = {Uşak Cerrahi Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {97 - 102}, doi = {10.33713/egetbd.453141}, title = {Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ertaş, Hasan and Duran, Cevdet and Keskin, Muharrem and Güney, İbrahim} }
APA Ertaş, H. , Duran, C. , Keskin, M. & Güney, İ. (2018). Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi . Ege Tıp Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 97-102 . DOI: 10.33713/egetbd.453141
MLA Ertaş, H. , Duran, C. , Keskin, M. , Güney, İ. "Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi" . Ege Tıp Bilimleri Dergisi 1 (2018 ): 97-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/egetbd/issue/41137/453141>
Chicago Ertaş, H. , Duran, C. , Keskin, M. , Güney, İ. "Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi". Ege Tıp Bilimleri Dergisi 1 (2018 ): 97-102
RIS TY - JOUR T1 - Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi AU - Hasan Ertaş , Cevdet Duran , Muharrem Keskin , İbrahim Güney Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33713/egetbd.453141 DO - 10.33713/egetbd.453141 T2 - Ege Tıp Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 102 VL - 1 IS - 3 SN - 2636-851X- M3 - doi: 10.33713/egetbd.453141 UR - https://doi.org/10.33713/egetbd.453141 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aegean Journal of Medical Sciences Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi %A Hasan Ertaş , Cevdet Duran , Muharrem Keskin , İbrahim Güney %T Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J Ege Tıp Bilimleri Dergisi %P 2636-851X- %V 1 %N 3 %R doi: 10.33713/egetbd.453141 %U 10.33713/egetbd.453141
ISNAD Ertaş, Hasan , Duran, Cevdet , Keskin, Muharrem , Güney, İbrahim . "Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi". Ege Tıp Bilimleri Dergisi 1 / 3 (December 2018): 97-102 . https://doi.org/10.33713/egetbd.453141
AMA Ertaş H. , Duran C. , Keskin M. , Güney İ. Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi. AEGEAN J MED SCI. 2018; 1(3): 97-102.
Vancouver Ertaş H. , Duran C. , Keskin M. , Güney İ. Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Tıp Bilimleri Dergisi. 2018; 1(3): 97-102.
IEEE H. Ertaş , C. Duran , M. Keskin and İ. Güney , "Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin İncelenmesi", Ege Tıp Bilimleri Dergisi, vol. 1, no. 3, pp. 97-102, Dec. 2018, doi:10.33713/egetbd.453141

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


13425                13428            13426            13433            13427