Review Article
BibTex RIS Cite

Öğrencilerin Öğrenme Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 17 - 27, 31.12.2022

Abstract

Öğrenme her bireyin hayatı boyunca karşılaştığı/ yaşadığı gelişimsel bir süreci ifade etmektedir. Her öğrencinin
kendi içinde öğrenme yaklaşımı farklı olmakla birlikte tercihleri de farklıdır. Bu nedenle öğrenme özellikleri
öğrencilerin eğitim yaşantılarını düzenlerken ortaya çıkan eğilimleri olarak açıklanmaktadır. İlkokullar
öğrencilerin temel olarak akademik ve sosyal öğrenmelerle karşılaştıkları kurumlardır. Bu nedenle ilkokul
öğrencilerinin öğrenme özelliklerinin tespit edilmesi önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, temel eğitim
kurumlarında öğrencilerin öğrenme özelliklerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir.
Çalışmada nitel yaklaşım esas alınmış, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt durum örneklemesi yöntemine göre belirlenen 11 sınıf öğretmeni ile görüşmeler
yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde
elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Öğrencilerin akademik, sosyal, psikolojik,
biyolojik, duyuşsal ve psikomotor özelliklerinin öğrenme özelliklerini belirledikleri görülmüştür. Öğretmenler
öğrencilerin öğrenme özelliklerini tespit etmek için gözlem, görüşme ve doküman inceleme yöntemlerini sıklıkla
kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin farklı öğrenme yollarını tespit etmeleri için çağdaş eğitim yaklaşımları ve
eğitim teknolojilerinin gelişimleri takip etmeleri önerilmektedir.

References

  • Arends R. I., & Kilcher, A. (2010) Teaching for student learning. Routledge Aydın, B. (2008). Autonomous learners in an autonomy class. Iatefl Tted Sıg Newsletter, 1, 9-11. https://www.researchgate.net/publication/308899071_autonomous_learners_in_an_autonomy_ class/link/ 57f6046008ae91deaa5cedfe/download adresinden erişilmiştir. Aydoğdu, C. (2009). Yabancı dil öğretiminde otonom öğrenme: Neden ve nasıl?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 68-74. Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. Open University Press. Cuthbert, P. F. (2005). The student learning process: learning styles or learning approaches. Teaching in Higher Education, 10 (2), 235-249
Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 17 - 27, 31.12.2022

Abstract

References

  • Arends R. I., & Kilcher, A. (2010) Teaching for student learning. Routledge Aydın, B. (2008). Autonomous learners in an autonomy class. Iatefl Tted Sıg Newsletter, 1, 9-11. https://www.researchgate.net/publication/308899071_autonomous_learners_in_an_autonomy_ class/link/ 57f6046008ae91deaa5cedfe/download adresinden erişilmiştir. Aydoğdu, C. (2009). Yabancı dil öğretiminde otonom öğrenme: Neden ve nasıl?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 68-74. Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. Open University Press. Cuthbert, P. F. (2005). The student learning process: learning styles or learning approaches. Teaching in Higher Education, 10 (2), 235-249
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Dilek Kırnık This is me

Haci Orhan Aysöndü

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Kırnık, D., & Aysöndü, H. O. (2022). Öğrencilerin Öğrenme Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 2(2), 17-27.