Research Article
BibTex RIS Cite

Comparison of Biology Curricula Published Between 1998-2018

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 34 - 53, 29.12.2023

Abstract

The study aims to compare the biology curricula published between 1998 and 2018 according to the educational frameworks, targeted goals, general objectives, number of units and achievements, schedule, content, learning activities and teaching strategies, and assessment and evaluation. In the study, the modifications, differences and similarities among the curricula were examined. The method of the research is document analysis, and the analysis method is content analysis. The modifications made throughout the curriculum development process. The approach adopted as a foundation in the design of the curriculum in 2007 was constructivism. The number of units and objectives in the biology curricula has reduced over time, and the contents have been simplified. The suggested and implemented duration varies depending on the curricula. Some revisions have been made to the curricula according to developments in biology, science and technology, and learning-teaching approaches, methods, and techniques. In the 2013 and 2018 curricula, the learning-teaching process, assessment-evaluation examples, and lesson plans, which are among the elements of the curriculum, were not included. When we compared the previous curricula, it was found that the 2013 and 2018 curricula did not clearly define limitations, explanations, and objectives. Instead of making major modifications to the curriculum over time, problematic issues of the curriculum should be revised through regular and scientific evaluation studies.

References

  • Altunoğlu, D. D., ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28. Arıkan, K. (2023). Ortaöğretim biyoloji öğretim programında orman kavramı. DÜ Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 19(1), 269-282. https://doi.org/10.58816/duzceod.1244721 Atik, A. D., ve Yetkiner, A. (2021). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 745-765. https://doi.org/10.24315/tred.707904

1998-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Biyoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 34 - 53, 29.12.2023

Abstract

Çalışmanın amacı 1998-2018 yılları arasında yayınlanan biyoloji programlarının hazırlanmasında esas alının ilkeler, hedeflenen temel beceriler, genel amaçlar, ünite ve kazanım sayıları, süre, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme ögelerine göre karşılaştırmaktır. Çalışmada biyoloji programında yaşanan değişiklikler, programlar arasındaki farklar ve benzerlikler incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesi, analiz yöntemi içerik analizidir. 2007 programı ile programların hazırlanmasında esas alınan yaklaşım yapılandırmacılık olmuştur. Yıllar içerisinde programlarda ünite ve kazanım sayılarında azalma, içerikte sadeleştirmeye gidilmiştir. Programların uygulandığı süre programlara göre farklılıklar göstermektedir. Biyoloji biliminde, bilim ve teknolojide, öğrenme-öğretme yaklaşım, yöntem ve tekniklerinde ortaya çıkan gelişmelere göre programlarda bazı revizyonlar gerçekleştirilmiştir. 2013 ve 2018 programlarında programların ögelerinden öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme örneklerine, ders planlarına yer verilmemiştir. Önceki programlarla karşılaştırıldığında 2013 ve 2018 programlarının sınırların tam olarak çizilmediği, açıklamaların yeterli olmadığı, kazanımların çok genel olduğu belirlenmiştir. Yıllar içinde programlarda büyük değişiklikler yapmak yerine düzenli ve bilimsel yollarla yapılan değerlendirme çalışmalar ile programların problemli yönleri giderilmeye çalışılmalıdır.

References

  • Altunoğlu, D. D., ve Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28. Arıkan, K. (2023). Ortaöğretim biyoloji öğretim programında orman kavramı. DÜ Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 19(1), 269-282. https://doi.org/10.58816/duzceod.1244721 Atik, A. D., ve Yetkiner, A. (2021). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 745-765. https://doi.org/10.24315/tred.707904
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Ali Derya Atik 0000-0002-5841-6004

Publication Date December 29, 2023
Submission Date November 13, 2023
Acceptance Date December 6, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Atik, A. D. (2023). 1998-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Biyoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 3(2), 34-53.