Year 2015, Volume , Issue 11, Pages 151 - 174 2016-07-23

Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları
Instructional Leadership Behaviors of Principals’ in Terms of Teaching Process and Students’ Achievement

SİNAN BOZKURT [1] , ENGİN ASLANARGUN [2]


Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim sürecinin yönetilmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi öğretim liderliği boyutları arasında yer almaktadır. Eğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında özellikle okul yöneticisinin öğretim liderliği rolü ve etkili okullar üzerinde durulmaktadır. Öğrenci başarısının sağlanması okulların temel amaçları arasında yer aldığı için bu sürecin yönetilmesi müdürün liderlik davranışları kapsamında yer almaktadır. Etkili okul araştırmaları ile okul yöneticilerinden etkili bir öğretim liderliği beklenmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, 16 okul müdürü ile yüz yüze görüşme yapılarak araştırma konusuna ilişkin derinlemesine veri toplanması yoluna gidilmiştir. Okul müdürlerine göre öğretim sürecinin yönetimi ve öğrenci başarısının takip edilmesi boyutlarında öğretmenler gerekli performansı sergilemekte ve müdürler de kendilerini yeterli görmektedir
Experiencing rapid changes in today’s educational system, the role of the school principals is important to show leadership in the school administration. Especially the role of the school principals in instructional leadership and effective schools was focused in the studies of the reconstruction of the educational system. In recent years this issue handled in various ways today has become more of an area of research. By effective schools research, effective instructional leadership are expected by the school administrators. In this research, situational case design that is one of a qualitative case study design patterns was used, 16 school principals were interviewed face to face to get in-depth data collection. According to the findings, the opinions of principals has been identified and grouped under two main themes: The management of the teaching process and monitoring of the students’ success
 • Ada, Ş. (2010). Okul Yönetiminde Personel Eğitim ve İşletmecilikle İlgili İşler, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 141-178, (Editör: V. Çelik), 3. Baskı, Ankara: Pegem A.
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 77-94.
 • Akdağ, G.A. (2009). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasındaki Etkililik Düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Altun, S.A. (2009). An Investigation of Teachers, Parents and Students Opinions on Elementary Students Academic Failure, Elementary Education Online, 8 (2), 567-586.
 • Arslan Özyurt, G. (2007). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Anlayışı İle Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliğinin Karşılaştırılması: Çaycuma Alan Araştırması Örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul Aile İş Birliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma, Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 119-135.
 • Bowen, H. R. (1980). Investment in learning. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Bush, T. (2010). Editorial: Leadership, Collabration and Learning Outcomes, Educational Management Administration & Leadership, 38 (6), 650-653.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11.Baskı.) Ankara: Pegem A Akademi.
 • Cherian, F. & Daniel, Y. (2008). Principal leadership in new teacher induction: Becoming agents of change. International Journal of Education Policy and Leadership 3(2).
 • Cuban, L. (1995). The Hidden Variable: How Organizations Influence Teacher Responses to Secondary Science Curriculum Reform, Theory into Practice, 34 (1), 4-11.
 • Çelikten, M. Şanal, M ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, SBE Dergisi, 19 (2), 207-237.
 • Çelikten, M. (2010). Okul Örgütü ve Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 121-140, (Editör: V. Çelik), 3.Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (14), 75-99.
 • Gaziel, H. H. (2007). Re-examining the Relationship Between Principals Instructional / Educational Leadership and Student Achievement, Journal of Social Science, 15 (1), 17-24.
 • Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457- 476.
 • Glasman, N. S. ve Glasman, L. D. (1997): Connecting the preparation of school leaders to the practice of school leadership, Peabody Journal of Education, 72 (2), 3-20.
 • Hallinger, P. & Murphy, J. F. (1987). Assessing and Developing Principal Instructional Leadership, Educational Leadership, September, 54-61.
 • İdin, Ş. ve Tozlu, İ. (2012). Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Olarak Düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı Kurslarının 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısına Etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 82-91.
 • İnandı, Y. (2008). Resmi İlk ve Ortaöğretim Okulları Müdürlerinin Okullarındaki Kriz Durumuna İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 36-55.
 • Karpicke, H. & Murphy, M. E. (1996). Productive school culture: Principals working from the inside, NASSP Bulletin, 80: 26-34.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-Nitel araştırma teknikleri. (3.Baskı) Ankara: Anı Yayınları.
 • Küçükahmet, L. (2003). Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Krug, S. E. (1992). Instructional Leadership: A Constructivist Perspective, Educational Administration Quarterly, 28 (3), 430-443.
 • Leithwood, K. and Jantzi, D. (2000). Principal and Teacher Leadership Effects: A replication, School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 20 (4) 415-434.
 • MacNeill, N., Cavanagh, R. ve Silcox, S. (2003). Beyond Instructional Leadership: Towards Pedagogic Leadership, Paper submitted for presentation at the 2003 Annual conference for the Australian Association for Research in Education: Auckland.
 • Nettles, S. M. and Herrington, C. (2007). Revisiting the Importance of the Direct Effects of School Leadership on Student Achievement: The Implications for School Improvement Policy, Peabody Journal of Education, 82 (4), 724-736.
 • Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği, KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 266-282.
 • Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A. and Rowe, K.J. (2008). The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types, Educational Administration Quarterly, 44 ( 5), 635-674.
 • Starratt, R.J. (2004a). Ethical Leadership, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Şişman, M. (2011). Öğretim liderliği. (3.Baskı.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. ve Çetin, T. (2010). Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.
 • Willis, J. W. (2007). Foundation of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approach, USA: Sage.
Other ID JA57AG84NT
Journal Section Articles
Authors

Author: SİNAN BOZKURT
Institution: ?

Author: ENGİN ASLANARGUN
Institution: ?

Dates

Publication Date : July 23, 2016

Bibtex @ { eibd241963, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {}, pages = {151 - 174}, doi = {}, title = {Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları}, key = {cite}, author = {BOZKURT, SİNAN and ASLANARGUN, ENGİN} }
APA BOZKURT, S , ASLANARGUN, E . (2016). Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (11) , 151-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241963
MLA BOZKURT, S , ASLANARGUN, E . "Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 151-174 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241963>
Chicago BOZKURT, S , ASLANARGUN, E . "Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 151-174
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları AU - SİNAN BOZKURT , ENGİN ASLANARGUN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 174 VL - IS - 11 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları %A SİNAN BOZKURT , ENGİN ASLANARGUN %T Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V %N 11 %R %U
ISNAD BOZKURT, SİNAN , ASLANARGUN, ENGİN . "Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama / 11 (July 2016): 151-174 .
AMA BOZKURT S , ASLANARGUN E . Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 151-174.
Vancouver BOZKURT S , ASLANARGUN E . Öğretim Sürecinin Yönetimi ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesine Yönelik Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 174-151.