Year 2015, Volume , Issue 11, Pages 3 - 22 2016-07-23

Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri
Opinions of Principals and Teachers on the Professional Organizations

SÜLEYMAN KARATAŞ [1]


Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki örgütlenmeler üzerine görüşlerinin ortaya koyulmasını amaçlayan bu çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada Baysal tarafından 2006 yılında geliştirilen “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenme Tutumları” ölçeği kullanılmıştır. Bulguların elde edilmesi için nicel veri çözümleme teknikleri kullanılmış olup uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek maddeleri “mesleki örgütlenme gerekliliği”, “mesleki örgütlenme karşıtlığı”, “mesleki örgütlerin seçim kriterleri”, “mesleki örgütlerin iticiliği” ve “mesleki örgütlerden beklentiler” şeklinde isimlendirilen 5 boyut altında toplanmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak Antalya ili üç merkez ilçesinde 29 yönetici ve 63 sınıf öğretmeni ve 101 branş öğretmeni olmak üzere toplam 193 eğitim iş görenine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin cinsiyet, görev ve sendika üyesi olma/olmama değişkenlerine göre görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere t-testi, kıdem ve eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere “OneWay ANOVA” yapılmıştır. Normallik varsayımının karşılanmadığı durumlardan olan mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenleri için Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmazken kıdem ve eğitim durumlarına anlamlı bir farklılık olduğu ayrıca genel olarak sendikaların siyasi partilerle özdeşleştirildiği görülmüştür
This study is a descriptive survey study aimed at training managers and teachers put forward the views of professional organizations. Research developed in 2006 by Baysal “Attitudes of Classroom Teachers Professional Organization” scale was used. Quantitative data analysis techniques used and applied exploratory scale items as a result of factor analysis to obtain the findings “professional organization necessity”, “professional organizing opposition”, “selection criteria of professional organizations”, “repellency of professional organization” and “expectations from professional organizations” as named 5 are grouped under size. Using a stratified sampling method was reached three central district of Antalya Province in the 29 administrators and 63 teachers and 101 teachers for a total of 193 branches studying business. Surveyed the administrators and teachers of gender, profession and trade unions must be a member / not to include the views of the variables significant difference t to determine whether the test, seniority and to determine whether significant differences by education level variable “oneway ANOVA” was performed. To seniority and level of education, which the state did not meet the assumption of normality Kruskal-Wallis H-test was applied. There were no significant differences by gender, seniority and education according to the results of the case there is a significant difference was also observed that in general unions associated with political parties
 • Aslan, B. (1990). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2001) Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows: A Guide forSocialScientists. London: Routledge.
 • Barnetson, B. (2010). Alberta’s 2002 teacher strike: The political economy of laborrelations in education. Education Policy Analysis Archives, 18 (3). Retrieved [date] from http://epaa.asu.edu/epaa/v18n3/
 • Baysal, Ö. ve Diğ. (2010), Sınıf öğretmenlerinin mesleki örgütlenmeye yönelik tutumları: Uşak ili örneği, Educational Administration: Theory and Practice, Vol. 16, Issue 3, pp: 329-352. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 3, ss: 329-352.
 • Buluç, B. (1997). İlköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkân eşitliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3 (1), 11-22.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları. Büyükkaragöz, S. ve Kesici, Ş. (1998). Eğitimde öğretmenin rolü ve öğretmen tutumlarının öğrenci davranışları üzerindeki etkileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 137.
 • Boyacı, H. (1994). Öğretmenlerin mesleki örgütlenmeye ilgilerinin düzeyi ve bu ilgi düzeyinin etkenleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Brown,T. ve Yasukawa, K. (2009). Education at the centre? Australia’s national union education program. University of Technology Sydney. Australian Journal of Adult LearningVolume 49, Number 1, April.
 • Can, N. (2012). Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri. TURJE - Turkish Journal of Education, 1, 1, 12-20.
 • Cerev, G. (2012). Geçmişten günümüze öğretmenlerin sendikal örgütlenme mücadelesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2): 203-216
 • DDK (2009) , Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler, Araştırma ve İnceleme Raporu, 28 / 09/ 2009, 2009 / 6, 1 (1062 sayfa). 14.10.2014 tarihinde http:// www.tccb.gov.tr/ddk/ddk41.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eberts, Randall W. (2007) Teachers Unions and Student Performance: Hela ör Hindrance? Futureof Children.14.10.2014 tarihinde http://muse.jhu.edu/ journals/foc/summary/v017/17.1eberts.html adersinden alınmıştır.
 • Erarslan, L. (2012). Günümüz öğretmen sendikacılığının değerlendirilmesi.21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2012; 1 (1): 59-72.
 • Erarslan, D. (2013). Türkiye’de Eğitim Sendikacılığının tarihsel perspektifi ve günümüz eğitim sendikacılığının değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 1-17.
 • Etzioni, A. (1964). Modern Organizations. New York: Printice-Hall.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 61-85.
 • Kapani, M. (1976). Kamu Hürriyetleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Altıncı Baskı, 1981. Ankara
 • Keskinkılıç, K. (2007). Türk Eğitim Sistemi Okul Yönetimi A.Ş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koç, Y. (1991). Geçmişten günümüze kamu çalışanlarının sendikalaşması, Türk-İş Eğitim Yay. No. 69, Ankara.
 • March, J.G. ve Simon, H.A. (1958). Organizations. New York: John Wiley, 14.10.2014 tarihinde http://eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.
 • Murıllo, V. ve diğerleri. (2002). The Economic Effects of Unionsin in Latin Amerika: Teachers’ Unions and Education in Argentina. Yale University Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI) and Universidad de San Andrés CEDI. September.
 • McDonnell, L.M. ve Pascal, A. (1988) Teacher Unions and Educational Reform. To the Educational Reseaches Informations Center (ERIC).
 • Robbins, S. ve Judge, T. (2013), Organizational Behavior, New Jersey: Pearsonhighered,14 th Edition
 • Sarpkaya, R. (2005). Öğretmenlerin sendikalara üye olma durumlarını etkileyen etmenlerin profili. Mülkiye Dergisi, 29 (247), 109-127.
 • Schein, E.H. (1970). Organizational Psychology. New Jersey: Prensice-HallI İnc.
 • Sendika.Org. (2014). Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Sayısal Veriler. 02/10/2014 tarihinde http://www.sendika.org/category/ adresinden alınmıştır.
 • Sönmez, A. U. İ. ve Aksoy, M. (2011). Eğitimci kadınların sendikal örgütlenme eğilimleri ve sendikal sürece katılım düzeyleri üzerine bir inceleme (Eskişehir Örneği). Bursa: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Talas, C. (1976). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Karşılaşılan Sorunlar, AÜSBFD, c. Ve XXXI, Mart-Aralık.
 • Taşdan, M. (2013), “Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Öğretmen Görüşleri; Nitel Bir Araştırma Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study.”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 15-1.
 • Tavşancıl, E. (2002), Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tok, T., N, (1996), Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri, Kuram ve Uygulama Eğitim Yönetimi, 2. Sayı - I. düz, ss. 609-630
 • Tosun, F. Ç., ve Soydan, T. (2013). Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri İşkolundaki Sendikalar ve Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (3), 1133-1150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Other ID JA56ZH59UG
Journal Section Articles
Authors

Author: SÜLEYMAN KARATAŞ
Institution: ?

Dates

Publication Date : July 23, 2016

Bibtex @ { eibd241977, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {}, pages = {3 - 22}, doi = {}, title = {Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, SÜLEYMAN} }
APA KARATAŞ, S . (2016). Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (11) , 3-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241977
MLA KARATAŞ, S . "Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 3-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241977>
Chicago KARATAŞ, S . "Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 3-22
RIS TY - JOUR T1 - Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri AU - SÜLEYMAN KARATAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 22 VL - IS - 11 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri %A SÜLEYMAN KARATAŞ %T Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V %N 11 %R %U
ISNAD KARATAŞ, SÜLEYMAN . "Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama / 11 (July 2016): 3-22 .
AMA KARATAŞ S . Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 3-22.
Vancouver KARATAŞ S . Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 22-3.