Year 2015, Volume , Issue 11, Pages 59 - 77 2016-07-23

Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki
Relationship Between Teacher Parent Cooperation and Primary School Students’ Undesirable Behaviors in the Classroom

SEMİH ÇAYAK [1] , DEMİRALİ YAŞAR ERGİ [2]


Bu araştırmanın amacı; öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın hedef evrenini 2012–2013 eğitim–öğretim yılında İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesindeki ilkokullar oluşturmaktadır. Random seçilen 5 ilkokuldan, toplam 400 veliye anket ve ölçekler uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu, Ergen (2008) tarafından geliştirilen “Veli-Okul İletişimi Tutum Ölçeği” ile “Sınıf İçindeki İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Önlemede Veli-Öğretmen İletişimi Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS-17 programı ile çözümlenmiştir. Araştırmadaki verilere göre veli-okul iletişimi tutumu ile istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemede veli-öğretmen iletişimi tutumları arasında pozitif bir ilişki vardır. Veli-okul iletişimi tutumları velilerin; öğrenim durumlarına, evlerinde çalışan kişi sayısına, yaşlarına, mesleklerine, çocuklarının cinsiyetine, çocuklarının okuduğu sınıfa ve öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermez iken velilerin cinsiyetlerine ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Sınıf içindeki istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemede veli-öğretmen iletişimi tutumları velilerin cinsiyetlerine ve mesleklerine göre farklılık göstermezken, velilerin yaşlarına, öğrenim durumlarına, evlerinde çalışan kişi sayısına, sahip oldukları çocuk sayısına ve çocuklarının okuduğu sınıfa göre farklılık göstermektedir
The purpose of this study is to determine the relationship between teacher-parent cooperation and primary school students’ undesirable behaviors in the classroom.The target population of the study in which relational scanning method is used includes the primary schools in Zeytinburnu county of İstanbul province in 2012–2013 academic year. 400 parents who were selected randomly from 5 schools were surveyed. The data of study were obtained by using a personal information form, “Parent-School Communication Attitude Scale” and “Parent-Teacher Communication Attitude Scale to Prevent Students’ Undesirable Behaviors in the Classroom” were developed by Ergen (2008). The data obtained were analyzed through the SPSS17 programme. The following results have been found at the end of the study: Teacher-parent communication and primary school students’ undesirable behaviors in the classroom have positive relationship. Parents’ parent-school communication attitude do not differ according to the educational status, the number of people working at their home, ages, jobs, gender of children, children’s class and their chilren’s teachers gender but attitude differ according to parents’ gender and their number of children. Parent-teacher communication attitude to prevent students’ undesirable behaviors in the classroom do not differ according to parents’ gender and jobs but attitude differ according to parents’ ages, educational status, the number of people working at their home, the number of their children and children’s class
 • Alkaş, B. (2010). İlköğretm öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ataseven, H. (2001). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin sınıfta olumlu ve olumsuz davranışlar göstermelerini etkileyen aileyle ilgili etmenler. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, B. (2001). İlköğretim okullarında sınıf disiplininin sağlanması. Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başar, H. (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çayak, S. (2013). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5. sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Durukan, H. ve Öztürk, İ. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Ergen, R. (2008). İlköğretim okulu 2. kademe öğrencilerinin sınıf içi davranış bozukluklarının engellenmesinde öğretmen-veli iletişiminin rolü. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kahraman, C. (2006). Sınıf-içi istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve giderilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri - Edirne ili merkez, Uzunköprü ve Havsa ilçeleri örneği. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kanbur, T. (2009). İlköğretimde veli-okul işbirliğinin geliştirilmesinde yönetici rolleri. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karakaş, B. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, İ. (2005). “İstenmeyen davranışların önlenmesi”. Sınıf Yönetimi. Ed: Zeki Kaya. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ocak, B. (2004). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula ait olma duyguları ve bazı sosyo-demografik özelliklerinin gösterdikleri istenmeyen davranışlarla ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarıtaş, M. (2011). “Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi”. Sınıf yönetimi. Ed: Mehmet Şişman-Selahattin Turan. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Ankara Yayınevi.
 • Tutar, H. (2003). Örgütsel iletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, G. (2007). “Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama”. Sınıf yönetimi. Ed: Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Other ID JA56ZK67PE
Journal Section Articles
Authors

Author: SEMİH ÇAYAK
Institution: ?

Author: DEMİRALİ YAŞAR ERGİ
Institution: ?

Dates

Publication Date : July 23, 2016

Bibtex @ { eibd241980, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {}, pages = {59 - 77}, doi = {}, title = {Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ÇAYAK, SEMİH and ERGİ, DEMİRALİ YAŞAR} }
APA ÇAYAK, S , ERGİ, D . (2016). Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (11) , 59-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241980
MLA ÇAYAK, S , ERGİ, D . "Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 59-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241980>
Chicago ÇAYAK, S , ERGİ, D . "Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 59-77
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki AU - SEMİH ÇAYAK , DEMİRALİ YAŞAR ERGİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 77 VL - IS - 11 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki %A SEMİH ÇAYAK , DEMİRALİ YAŞAR ERGİ %T Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V %N 11 %R %U
ISNAD ÇAYAK, SEMİH , ERGİ, DEMİRALİ YAŞAR . "Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama / 11 (July 2016): 59-77 .
AMA ÇAYAK S , ERGİ D . Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 59-77.
Vancouver ÇAYAK S , ERGİ D . Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 77-59.