Year 2016, Volume 7 , Issue 13, Pages 29 - 48 2016-11-01

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği

İsmail Keskin [1] , Mehmet Aydın [2]


Bu çalışmada; öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, bölüm ve fakülte değiş- kenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Survey yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Pomeroy (1993) tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Bıkmaz tarafından Türkçeye uyarlanan Bilimsel Epistemolojik İnançlar ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği ve ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği ile matematik öğretmenliği formasyon programında öğrenim gören toplam 317 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonunda örneklemden elde edilen veriler nicel bir yaklaşımla betimsel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının geleneksel bilimsel anlayışlarının sınıf, bölüm ve fakülte açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Bölüm değişkenine göre matematik öğretmeni adaylarının, fakülte değişkenine göre fen fakültesi mezunu öğretmen adaylarının, sınıf değişkenine göre birinci sınıf öğretmen adaylarının daha yüksek geleneksel epistemolojik inanca sahip oldukları görülmüştür. 

öğretmen adayları, bilimsel epistemolojik inançlar
 • Addy, T. M. (2011). Epistemological beliefs and practices of science faculty with education specialties: Combining teaching scholarship and interdisciplinarity.
 • APA. (2000). Encyclopedia of psychology (Vol. 4). Washington, DC: American Psycho- logical Association
 • Bakırcıoğlu, R. (2014). Kaygı Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bangir, G. A., ve Koç, G. E. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. NWSA: Education Sciences, 6(4), 2689-2698.
 • Bartley, W. (1976). The Philosophy of Karl Popper. Philosophia, 6(3), 463-494.
 • Bayrak, E., Çınar, V., Çoban, B., ve Coşkuner, Z. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilim- sel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). International Journal of Social Science, 6(2), 1817-1828.
 • Blanco, R., ve Niaz, M. (1997). Epistemological beliefs of students and teachers about the nature of science: from ‘baconian inductive ascent’to the ‘irrelevance’of scientific laws. Instructional Science, 25(3), 203-231. doi:10.1023/A:1002992204311
 • Brauer, H., ve Wilde, M. (2014). Pre-service Science Teachers’ Development of Epistemological Beliefs. Reflecting Education, 9(2), 44-62.
 • Brownlee, J., Purdie, N., ve Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in higher education, 6(2), 247-268. doi: 10.1080/13562510120045221
 • Can, B., ve Arabacıoğlu, S. (2009). The observation of the teacher candidates’ epistemological beliefs according to some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2799-2803.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Demir, M. K. (2012). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).
 • Deng, F., Chen, D. T., Tsai, C. C., ve Chai, C. S. (2011). Students’ views of the nature of science: A critical review of research. Science Education, 95(6), 961-999. doi:10.1002/sce.20460
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik İnançlar. In Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Eds.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel.
 • Enman, M., ve Lupart, J. (2000). Talented female students’ resistance to science: An exploratory study of post-secondary achievement motivation, persistence, and epistemological characteristics. High Ability Studies, 11(2), 161-178. doi: 10.1080/13598130020001205
 • Hançerlioğlu, O. (1982a). Felsefe Ansiklopedisi (Vol. 6). İstanbul: Remzi kitabevi. Hançerlioğlu, O. (1982b). İnanç Felsefe Ansiklopedisi:Kavramlar ve Akımlar. Ankara: Remzi kitabevi.
 • Hofer, B. K., ve Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of educational research, 67(1), 88-140. doi: 10.3102/00346543067001088
 • Jehng, J.-C. J., Johnson, S. D., ve Anderson, R. C. (1993). Schooling and students′ epistemological beliefs about learning. Contemporary educational psychology, 18(1), 23-35. doi:10.1006/ceps.1993.1004
 • Karabulut, E. O., ve Ulucan, H. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilim- sel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2).
 • Karakuş, F., ve Aydoğdu, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. ICEMST 2014, 556.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Liu, S. Y., ve Tsai, C. C. (2008). Differences in the scientific epistemological views of undergraduate students. International Journal of Science Education, 30(8), 1055-1073. doi: 10.1080/09500690701338901
 • Lucas, K. B., ve Roth, W.-M. (1996). The nature of scientific knowledge and student learning: Two longitudinal case studies. Research in Science Education, 26(1), 103-127. doi:10.1007/BF02356966
 • Macaroğlu Akgül, E., ve Öztuna Kaplan, A. (2009). Prospective Elemantary Science Teachers’ Epistemological Beliefs. Online Submission.
 • McMillan, J. H., ve Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry: Pearson Higher Ed. Meral, M., ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 129- 146.
 • Neber, H., ve Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: The role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1), 59-74. doi: 10.1080/13598130220132316
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of educational research, 62(3), 307-332. doi: 10.3102/00346543062003307
 • Paulsen, M. B., ve Wells, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in higher education, 39(4), 365-384. doi: 10.1023/A:1018785219220
 • Peer, J., ve Lourdusamy, A. (2005). Students’ epistemological beliefs about science: The impact of school science experience. Journal of Science and Mathematics Edu- cation in Southeast Asia, 28(2), 81-95.
 • Perry, W. (1997). Cognitive and ethical growth: The making of meaning. College student development and academic life, 4, 48-116.
 • Pomeroy, D. (1993). Implications of teachers’ beliefs about the nature of science: Comparison of the beliefs of scientists, secondary science teachers, and elementary teachers. Science education, 77(3), 261-278. doi:10.1002/sce.3730770302
 • Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of educational psychology, 85(3), 406. doi: 10.1037/0022-0663.85.3.406
 • Schommer Aikins, M., Mau, W. C., Brookhart, S. and Hutter, R. (2000). Understanding middlestudents’ beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. The Journal of Educational Research, 94(2),120-127. doi: 10.1080/00220670009598750
 • Schommer, M. (1998). The in uence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, 68(4), 551-562. doi: 10.1111/j.2044- 8279.1998.tb01311.x
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Smith, P. L., ve Ragan, T. J. (1999). Instructional design: Wiley New York, NY.
 • Sönmez, V. (2014). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taşkın, Ç. Ş. (2012). Epistemolojik İnançlar: Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarını Yordayıcı Bir Değişken/Epıstemological Beliefs: As Predictors Of Preservice Teachers’ Learning Aprroaches. Mustafa Kemal Üniversitesi So- syal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19).
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.
 • Tsai, C.-C. (2000). Relationships between student scientific epistemological beliefs and perceptions of constructivist learning environments. Educational Research, 42(2), 193-205. doi : 10.1080/001318800363836
 • Ülken, H. Z. (1972). Genel felsefe dersleri. Ankara: Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Yavuz, S., Büyükekşi, C., ve Büyükekşi, S. I. (2014). Bilim Şenliğinin Bilimsel İnanışlar Üzerine Etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2).
Journal Section Dergi Kapağı
Authors

Author: İsmail Keskin

Author: Mehmet Aydın

Dates

Publication Date : November 1, 2016

Bibtex @research article { eibd315897, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {29 - 48}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği}, key = {cite}, author = {Keskin, İsmail and Aydın, Mehmet} }
APA Keskin, İ , Aydın, M . (2016). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 7 (13) , 29-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/29466/315897
MLA Keskin, İ , Aydın, M . "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016 ): 29-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/29466/315897>
Chicago Keskin, İ , Aydın, M . "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016 ): 29-48
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği AU - İsmail Keskin , Mehmet Aydın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 48 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği %A İsmail Keskin , Mehmet Aydın %T Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V 7 %N 13 %R %U
ISNAD Keskin, İsmail , Aydın, Mehmet . "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 / 13 (November 2016): 29-48 .
AMA Keskin İ , Aydın M . Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; 7(13): 29-48.
Vancouver Keskin İ , Aydın M . Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Matematik Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örneği. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; 7(13): 48-29.