Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Örneklerinin İncelenmesi

Year 2016, Volume 7, Issue 13, 89 - 108, 01.11.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması II Dersi” kapsamında gerçekleştirdikleri öğretim uygulamalarını incelemektir. Araştırma, nitel araştırma ile gerçekleştirilmiş ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 24 sınıf öğretmen adayı araştırmada yer almış ve yaptıkları uygulamalar görüntülü olarak kaydedilmiştir. Elde edilen videolar (videoların toplam süresi 960 dakikadır) doküman olarak kullanılmıştır. Videolar betimsel analiz tekniğiyle ve hazırlanan kontrol listeleri yardımıyla araştırmacılar tarafından bağımsız olarak izlenmiş ve yorumlanmıştır. Ardından bu kontrol listeleri araştırmacılar tarafından karşılaştırılarak izlenen derslerin benzer sonuçları gösterdiği ortaya çıkmıştır. Videolardan elde edilen veriler “Giriş”, “Uygulama” ve “Değerlendirme” bağlamında temalar altında bulgular biçiminde sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmeni adaylarının, (i) giriş aşamasında öğrencilere daha çok konu ile ilgili video izlettikleri, sorular yönelttikleri ve anı, fıkra anlattıkları, (ii) öğretme-öğrenme sürecinde ise daha çok soru-cevap ve düz anlatım yöntemini kullandıkları ve (iii) değerlendirme sürecinde açık uçlu soru sordukları ve bu süreci oyunlaştırma çabası içinde oldukları belirlenmiştir. Bu süreçte sınıf öğretmeni adaylarının, altı şapka ve istasyon tekniğini kullandıkları ancak bu uygulamalarda hataların olduğu görülmüştür. İncelenen videolarda akran öğretimine ve grup çalışmalarına yeterince yer verilmediği ortaya çıkmıştır. 

References

 • Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Millî Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Bacanlı, H. (2007). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem A.
 • Creswell, W. J. (2009). Research design qualitative, quantitative and mixed methods approaches. USA: Pearson International Edition.
 • Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Demircan, C. (2007). Okul Deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159 -178.
 • Eker, C. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf öğretmeni adaylarının meslekî yeterlilikleri kazanmaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 246-256.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.
 • European Union (2010). Teachers’ professional development: Europe in international comparison. Belgium: European Union. http://ec.europa.eu/education/404_ en.htm adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gömleksiz, M. N., Mercin, L. Bulut, İ. ve Atan, U. (2006). Okul Deneyimi II dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (sorunlar ve çözüm önerileri), Eğitim Araştırmaları, (23), 148-158.
 • Groundwater-Smith, S., Deer, E. C., Sharp, H. & March, P. (1996). The practcum as a work place learning: A Multi-mode approach in teacher education. Australian Journal of Education, 21(2), 29-41
 • Gültekin, M. (1993). Öğretmen adayları için uygulama modelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 822-832.
 • Gürbüz, N. (2006). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I ve II dersleriyle ilgili algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(32), 67-72.
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Şahin C. ve Bayram, A. (2007). İlbay Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 442- 455.
 • Koç, C., Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,
 • OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD publishing. http//:www.oecd.org/education/school/34990905.pdf adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde erişilmiştir. Oğuz, A.. (2004). Okul Deneyimi-I dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 141-162.
 • Öksüz, Y. and Çevik, C. (2012). Evaluation of prospective teachers and practice classroom teachers opinions of problems encountered in practise schools (Bayburt University sample). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2909- 2914. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.678.
 • Özay Köse, E. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üni- versitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.
 • Özkılıç, R., Bilgin, A. ve Kartal H. (2008), Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi, İlköğretim-Online, 7(3), 726- 737.
 • Patton, M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şahin. Ç., Şenel, T. ve İpek, H. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(34), 63-73
 • Şişman, M. ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
 • Woodsise, A. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bingley: Emerald Group Pub. Ltd.
 • Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri.
 • Turkish Studies - International Peri- odical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi,27,1-23.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Human Sciences [Online], (9)2, 475-499.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research. California: Sage.
 • YÖK/Dünya Bankası, (1998). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Zeichner, K. (1996). Education teachers for cultural diversity. In K. Zeichner, S. Mel- nick and M. L. Gomez (Eds.), Currents of reform in preservice teacher education (133-175). N. Y. : Teachers College Press.

Year 2016, Volume 7, Issue 13, 89 - 108, 01.11.2016

Abstract

References

 • Aydın, S., Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Millî Eğitim Dergisi, 159, 181-194.
 • Bacanlı, H. (2007). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem A.
 • Creswell, W. J. (2009). Research design qualitative, quantitative and mixed methods approaches. USA: Pearson International Edition.
 • Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Demircan, C. (2007). Okul Deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159 -178.
 • Eker, C. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf öğretmeni adaylarının meslekî yeterlilikleri kazanmaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 246-256.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.
 • European Union (2010). Teachers’ professional development: Europe in international comparison. Belgium: European Union. http://ec.europa.eu/education/404_ en.htm adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.
 • Gömleksiz, M. N., Mercin, L. Bulut, İ. ve Atan, U. (2006). Okul Deneyimi II dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (sorunlar ve çözüm önerileri), Eğitim Araştırmaları, (23), 148-158.
 • Groundwater-Smith, S., Deer, E. C., Sharp, H. & March, P. (1996). The practcum as a work place learning: A Multi-mode approach in teacher education. Australian Journal of Education, 21(2), 29-41
 • Gültekin, M. (1993). Öğretmen adayları için uygulama modelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 822-832.
 • Gürbüz, N. (2006). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I ve II dersleriyle ilgili algıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(32), 67-72.
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Şahin C. ve Bayram, A. (2007). İlbay Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 442- 455.
 • Koç, C., Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,
 • OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD publishing. http//:www.oecd.org/education/school/34990905.pdf adresinden 6 Haziran 2016 tarihinde erişilmiştir. Oğuz, A.. (2004). Okul Deneyimi-I dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 141-162.
 • Öksüz, Y. and Çevik, C. (2012). Evaluation of prospective teachers and practice classroom teachers opinions of problems encountered in practise schools (Bayburt University sample). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2909- 2914. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.678.
 • Özay Köse, E. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üni- versitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.
 • Özkılıç, R., Bilgin, A. ve Kartal H. (2008), Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi, İlköğretim-Online, 7(3), 726- 737.
 • Patton, M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şahin. Ç., Şenel, T. ve İpek, H. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(34), 63-73
 • Şişman, M. ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
 • Woodsise, A. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bingley: Emerald Group Pub. Ltd.
 • Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri.
 • Turkish Studies - International Peri- odical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi,27,1-23.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Human Sciences [Online], (9)2, 475-499.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research. California: Sage.
 • YÖK/Dünya Bankası, (1998). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Zeichner, K. (1996). Education teachers for cultural diversity. In K. Zeichner, S. Mel- nick and M. L. Gomez (Eds.), Currents of reform in preservice teacher education (133-175). N. Y. : Teachers College Press.

Details

Journal Section Dergi Kapağı
Authors

Pınar Girmen>

0000-0001-6194-8354


Zeynep Kılıç>


Mehmet Fatih Kaya>

0000-0001-8494-8429

Publication Date November 1, 2016
Application Date May 25, 2017
Acceptance Date July 31, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 13

Cite

APA Girmen, P. , Kılıç, Z. & Kaya, M. F. (2016). Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Örneklerinin İncelenmesi . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 7 (13) , 89-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/29466/315922