Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 53 - 76 2018-12-26

Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri

Şule Altunbaş [1] , Mustafa Gündüz [2]


Sinema, sanatların en yenisi ve en etkilisi olarak XIX. yüzyılın sonundan bu yana kültür, eğlence ve dinlenme etkinliklerinin merkezindedir. Birçok konuyu zaman ekonomisi sağlayarak işleyip içinden çıktığı kültüre tekrar yansıtan sinema, bir toplumun herhangi bir konuda zaman içinde geçirdiği evrimi incelemek için de önemli bir araçtır. Özellikle eğitim olgusu ve içinde barındırdığı unsurlar, sinemanın gelişmeye başladığı zamanlardan itibaren filmlere sıkça konu olmuştur. Çağlar boyunca toplumların ve devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli araç olan eğitime dair unsur ve figürler Türk sinemasında da kendine yer bulmuştur. Okul yöneticisi figürü, müdür ve müdür yardımcısı karakterleri ile bu unsurlardan biridir. Bu çalışmada Türk sinemasının 1965- 2007 yılları arasında çekilen, okul yöneticisi imajını içeren ve temsil kabiliyeti yüksek 23 film analize tabi tutulmuş, benzer okul yöneticisi özellikleri bir araya getirilerek temalandırılmıştır. Notlar bilgisayar ortamında her bir film için ayrı dosyalarda kayıt altına alınmış, film izleme sürecinin sonunda bir araya getirilmiştir. Araştırma sonucunda Türk sinemasında okul yöneticilerinin en çok otoriter, soytarı-maskara, öğrenci karşıtı, paragöz, öğrenci dostu, bürokrat, idealist-mesleğe adanmış temalarıyla tasvir edildiği ortaya çıkmıştır. Tasvirler sonucunda okul yöneticisi imajlarının belirtilen tarihler arasında büyük bir değişim göstermediği, okul yöneticilerinin XXI. yüzyılın gerektirdiği yeterliklere sahip olarak tasvirinin yeterince yapılmadığı anlaşılmıştır.

Eğitim, sinema, film, okul yöneticisi
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 37(164), s. 159-175.
 • Aksoyalp, Y. (2010). 21. Yüzyılda Okul Yöneticisinin Niteliği: Öğretim Liderliği. The Journal of SAU Education Faculty(20), 140-150.
 • Başbuğ, Esra D. (2013). Resmi İdeoloji Sahnede. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Bazin, A. (2011). Sinema Nedir? (İ. Şener, Çev.) İstanbul: Doruk Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. ve diğ. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Clarke, J. (2002). Sinema Akımları: Sinema Dünyası Değiştiren Filmler. (Ç. E. Babaoglu, Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Deborah, D. N. (2000, Aralık). Reel Teachers:A Descriptive Content Analysis of the Portrayal of American Teachers in Popular Cinema. İllinois: Northern Illinois University.
 • Gökçe, F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(10), s. 73-78.
 • Güçhan, G. (1992). Toplumsal değişme ve Türk sineması : Kente göç eden insanın Türk sinemasında değişen profili . Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Gül, G. (2004). Birey Toplum Eğitim Öğretmen. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi(1), s. 223-236.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Yıldırım, K. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(20), 167-179.
 • Hall, J. W. (2001, Mayıs). Attitudes Toward Authority in Popular Films of American Schooling: 1950s-1990s. Doktora Tezi.University of Virginia.
 • Hershey-Freeman, V. (2008). The Impact of Movies on Public Perceptions of Eduational Leaders: The Perpetuation of Stereotypes and Primordial Archetypes. Doktora Tezi.Texas A&M University.
 • Hesapçıoğlu, M. (2009). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(29), 121-138.
 • Kayalı, K. (1994). Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması. Ankara: Ayyıldız Yayınları.
 • MEB. (2016). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/01062228_meb_ortaogretim_kurumlari_yonetmeligi_28_10_201629871.pdf adresinden alınmıştır
 • Novello, M. A. (1994, Mart). The School Administrator in Popular Film. Doktora Tezi. Drake University.
 • Oruç, Ş., & Sarıbudak, D. (2015). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri. International Journal of Field Education, 1(1), s. 19-41.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özgüç, A. (1990). Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler. İstanbul: Yılmaz Yaayınları.
 • Özön, N. (1995). Karagözden Sinemaya 1. Ankara: Kitle Yayınları.
 • Sevinç, Z. (2014, Nisan). 2000 Sonrası Yeni Türk Sineması Üzerine Yapısal Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(40), 97-118.
 • Soysüren, Ali H.,Necip Y. (2017). Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Sinemasının Ulus- Devlet Politikalarıyla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Karadeniz. (35), 89-104.
 • Suner, A.( 2006). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis Yayınları.
 • TDK. (2017). Türk Dil Kurumu: www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır
 • Tezcan, M. (1994). Toplumsal Yaşantımızda Sinema ve Halk Eğitimindeki Rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(3), 171-204.
 • Tofur, S. (2017). Hababam Sınıfı Filmi İlk Serisinin Katz’ın Yönetsel Üç Beceri Yaklaşımına Göre İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. (56), 53-66
 • Uğurlu, F. (1992). Edebiyat ve Sinema. Kurgu Dergisi(11), 135-151.
 • Wolfrom, K. J. (2010, Aralık). Reel Principals: A Descriptive Content Analysis of the Images of School Principals Depicted in Movies from 1997-2009. Doktora Tezi. Indiana University of Pennsylvania.
 • Yıldırım, A. & Hasan Ş. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdigül, A. (2014). Eğitim Olgusunun Sinematografik Anlatıdaki Yeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi (“Bal” Filmi Örneği). EKEV Akademi Dergisi, 18(60), s. 487-502.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Şule Altunbaş

Author: Mustafa Gündüz

Dates

Publication Date : December 26, 2018

Bibtex @research article { eibd540867, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {53 - 76}, doi = {}, title = {Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri}, key = {cite}, author = {Altunbaş, Şule and Gündüz, Mustafa} }
APA Altunbaş, Ş , Gündüz, M . (2018). Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 9 (18) , 53-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/43929/540867
MLA Altunbaş, Ş , Gündüz, M . "Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 9 (2018 ): 53-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/43929/540867>
Chicago Altunbaş, Ş , Gündüz, M . "Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 9 (2018 ): 53-76
RIS TY - JOUR T1 - Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri AU - Şule Altunbaş , Mustafa Gündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 76 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri %A Şule Altunbaş , Mustafa Gündüz %T Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri %D 2018 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V 9 %N 18 %R %U
ISNAD Altunbaş, Şule , Gündüz, Mustafa . "Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 9 / 18 (December 2018): 53-76 .
AMA Altunbaş Ş , Gündüz M . Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2018; 9(18): 53-76.
Vancouver Altunbaş Ş , Gündüz M . Türk Sinemasında Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2018; 9(18): 76-53.