Year 2020, Volume 11 , Issue 21, Pages 155 - 169 2020-07-31

Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Hasan BARDAKÇİ [1] , Abdulkadir BARUT [2] , Mehmet Ragıp GÖRGÜN [3] , Selminaz ADIGÜZEL [4]


Bu çalışma, gençlerin istihdam ve gelecek yönelimlerini ve sosyal medya kullanımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2018 yılında Batman’da yaşayan gençler, örneklemini ise tesadüfî yöntemle belirlenmiş 410 genç oluşturmaktadır. Elde edilen veriler incelendiğinde, işsizliğin, terörün ve eğitimdeki problemlerin Türkiye’nin en önemli sorunları olduğu görülmüştür. Yeni bir iş bulmamanın en önemli sebebi olarak siyasi görüşün farklı olması, piyasada yeni iş potansiyelinin olmaması ve şahsi referansın bulunmaması olarak belirmiştir. Yeni bir iş bulamayanlardan bunu piyasada iş olmamasına bağlayanlar gençler gelecekten en umutlu kitle iken, cinsiyetinden dolayı yeni bir iş bulamadığını belirten gençler gelecekten umudu en az olan gençler olarak ön plana çıkmıştır.
Gençlik, İş, Terör, İşsizlik, Batman
 • Adler, A. (1994). İnsan tabiatını tanıma. Çev. Ayda Yörükan. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Akın, M. (2017). A research on the impacts of the young people’s Internet addiction levels and their social media preferences. International Review of Management and Marketing, 7(2), 256-262.
 • Arsan, E. (2013). Türkiye’de gençlik, sosyal medya ve siyasal katılım. İstanbul: Ezgi Ofset.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Baran, A.G. (2013). Genç ve gençlik: Sosyolojik bakış. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 6-25.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP). (2008). İnsani Gelişme Raporu Türkiye 2008-Türkiye’de Gençlik. Ankara: Desen Ofset.
 • Çerik Ş. (2002). Ailelerin gençlere karşı tutumları ve gençlerin ailelerinin tutumlarını algılayışlarına yönelik üniversite gençliği üzerinde bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1),1-17
 • Dikaiou, M. (2000). Concepts, theories and practices. (Edt. J. Gibson Cline) In: Youth and Coping in Twelve Nations. London: Routledge.
 • Erikson, E. H. (1977). Childhood and society. London: Paladin Grafton Books.
 • İPSOS. (2016). Türkiye’de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamoyu Araştırması 2015. http://www.esassosyal.org/files/arastirmalar/EsasSosyal-Arastirmalari-Ozeti.pdf, Erişim Tarihi: 31.03.2020
 • Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ. ve Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Güleri M. ( 1998). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1), 55-65.
 • İnanır, S. (2005). Bildiğimiz gençliğin sonu. Birikim Dergisi, 196, 37-51.
 • Hodkinson, P. (1998). The origins of a theory of career decision making: A case study of hermeneutical research. British Educational Research Journal, 24(5), 557-572.
 • Kara, T. (2011). Görsel medyanın aile bireyleri üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, TÜİK, Manisa.
 • Karasar, N. ( 1995). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kaya M., ve Göktolga Z. G. (2014). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentisinin yapısal eşitlik modeli ve Chaid analizi ile belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencilerine yönelik bir uygulama. Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, 9(1), 127-139
 • Kirmanlıoğlu, A. (2007). Eğitimli İstanbul Gençliğinin Siyasal ve AB Üzerine Düşünceler, İstanbul İçinde: Eğitimin Değeri ve Gençlik Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 159-181.
 • KONDA. (2014). Türkiye’de Gençlerin Katılımı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lüküslü, D. (2012). Türkiye’de gençlik miti: 1980 sonrası Türkiye gençliği. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Memur-Sen (Memur Sendikaları Konfederasyonu) (2013). Türkiye Gençlik Profili Araştırması. Ankara: SAD.
 • Özmete, E. ve Bayoğlu, A. S. (2008). Geleceği yapılandırmak: Gençlerin toplumsal refah ile ilgili konularda geleceğe bakışları. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi, 1-16.
 • Papacharissi, Z. & Rubin, A. M. (2000). Predictors of internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44, 175-196.
 • SEKAM (2013). Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri. https://derinmillet2023.files.wordpress.com/2013/11/sekam-turkiyede-genclikozet-derinmillet2023-wordpress-com.pdf. Erişim Tarihi:02.11.2018 Tolan, B. Y. (1990). Günümüz gençliğinin gelecekten beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Ueno, A. (2002). Career and life planning education: Investigating the meanings. Doctor of Philosophy, University of Alberta, Edmonton, Alberta.
 • https://www.drdatastats.com/turkiye-bolgelere-gore-issizlik-oranlari-2017-ve-2018-yillari/
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6181-3115
Author: Hasan BARDAKÇİ (Primary Author)
Institution: HARRAN UNIVERSITY, SIVEREK FACULTY OF APPLIED SCIENCES
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8315-9727
Author: Abdulkadir BARUT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Mehmet Ragıp GÖRGÜN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Selminaz ADIGÜZEL
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2020

Bibtex @research article { eibd713817, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {155 - 169}, doi = {}, title = {Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Bardakçi̇, Hasan and Barut, Abdulkadir and Görgün, Mehmet Ragıp and Adıgüzel, Selminaz} }
APA Bardakçi̇, H , Barut, A , Görgün, M , Adıgüzel, S . (2020). Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 11 (21) , 155-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/53462/713817
MLA Bardakçi̇, H , Barut, A , Görgün, M , Adıgüzel, S . "Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama" . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 11 (2020 ): 155-169 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/53462/713817>
Chicago Bardakçi̇, H , Barut, A , Görgün, M , Adıgüzel, S . "Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 11 (2020 ): 155-169
RIS TY - JOUR T1 - Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama AU - Hasan Bardakçi̇ , Abdulkadir Barut , Mehmet Ragıp Görgün , Selminaz Adıgüzel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 169 VL - 11 IS - 21 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama %A Hasan Bardakçi̇ , Abdulkadir Barut , Mehmet Ragıp Görgün , Selminaz Adıgüzel %T Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama %D 2020 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Bardakçi̇, Hasan , Barut, Abdulkadir , Görgün, Mehmet Ragıp , Adıgüzel, Selminaz . "Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 11 / 21 (July 2020): 155-169 .
AMA Bardakçi̇ H , Barut A , Görgün M , Adıgüzel S . Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2020; 11(21): 155-169.
Vancouver Bardakçi̇ H , Barut A , Görgün M , Adıgüzel S . Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2020; 11(21): 155-169.