Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 79 - 95 2019-12-16

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
EDUCATIONAL AND UNIVERSITY LIFE PROBLEMS OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY

Fadime ARİCİ [1] , Özgür EKİN [2] , Akın EFENDİOĞLU [3]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin güneyinde yer alan büyük ölçekli bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üniversite yaşamına yönelik eğitsel ve sosyal problemleri ile bu problemlerle ilgili temel durumları belirlemektir. Araştırmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler üniversitenin dört farklı fakültesinde öğrenim gören 49 öğrenciyle gönüllülük esası temelinde üniversite dışında gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Veriler MaxQda programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaşadıkları temel eğitsel ve sosyal problemler üniversitenin araç-gereç donanımı, derslerin mesleğe hazırlama durumu, öğretimsel problemler ve üniversite yaşamına yönelik problemler temaları altında ortaya çıkmıştır. 

The aim of this study is to determine the educational-social problems of students in a large-scale university located in the sought of Turkey. A qualitative case study design was used in the study. The data were collected out of the university through interviews with 49 students from four different faculties. In the interview process, students’ volunteering were taken into consideration. The data were collected using a semi-structured interview form consisting of four open-ended questions and the interviews were recorded through a voice recorder. The data were analyzed through the MaxQda software. As a result of the research, the basic educational and social problems experienced by the students emerged under the theme of equipment of the university, preparation of the courses related to profession, instructional problems and problems related to university life.

 • Baştürk, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (2), 34-49.Bınarbaşı, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. A., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E. Ve Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. Akademik Bilişim, 7.
 • Çinar, P. (2018). Üniversite öğrencilerinin benlik saygıları, iş ve eğitime yönelik beklentileri ve üniversite yaşamı memnuniyetleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Erkan, S., Özbay, Y., Çankaya, Z. C. ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Gönül, Z. C. (2006). Biyoloji öğretiminde laboratuvar kullanımı ve laboratuvar çalışmalarında karşılaşılan problemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gündoğar, D., Gül, S. S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10(1), 14-27.
 • Kacur, M. ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • Kangal, A. (2009). Üniversite yaşam kalitesi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve türk üniversite öğrencilerine uyarlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kılıç, M. ve Şener, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 220-227.
 • Mahiroğulları, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Mercan, Ç. S. ve Yıldız, S. (2011). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 8(2), 135-154.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.
 • Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Özşaker, M. (2012). Gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılamama nedenleri üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 126-131.
 • Pektaş, İ. ve Bilge, A. (2007). Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98.
 • Saraçoğlu, Ş. (1993). Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin belli başlı problemleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Sülek Şanlı, G. (2015). üniversite öğrencilerinin psikososyal gelişim düzeyinin üniversiteye uyumla ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R. ve Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 429-452.
 • Tektaş, N., Yayla, A., Sarıkaş, A., Polat, Z., Tektaş, M., & Ceviz, N. Ö. (2016). Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarinin Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (6), 310-318.
 • Turan, Z., Küçük, S. ve Gündoğdu, K. (2013). Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı: mevcut ve beklenen durum. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Yanpar-Yelken, T., Çelikkaleli, Ö. ve Çapri, B. (2007). Eğitim fakültesi kalite standartlarının belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 191-215.
 • Yavuzer, H., Meşeci, F., Demir, İ. ve Sertelin, Ç. (2005). Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları. HAYEF: Journal of Education, 2(1), 79-91.
 • Yıldırım, F. (2011). Üniversite gençliği “sosyal adalet” ten ne anlıyor? Sosyal adalet ilkelerinin sosyal adalet algısı üzerindeki etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 113-124.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6013-2908
Author: Fadime ARİCİ
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8050-6025
Author: Özgür EKİN
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6756-7405
Author: Akın EFENDİOĞLU (Primary Author)
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { ejaes617613, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {79 - 95}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ARİCİ, Fadime and EKİN, Özgür and EFENDİOĞLU, Akın} }
APA ARİCİ, F , EKİN, Ö , EFENDİOĞLU, A . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Journal of Advanced Education Studies , 1 (2) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/617613
MLA ARİCİ, F , EKİN, Ö , EFENDİOĞLU, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 79-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/617613>
Chicago ARİCİ, F , EKİN, Ö , EFENDİOĞLU, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 79-95
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI AU - Fadime ARİCİ , Özgür EKİN , Akın EFENDİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 95 VL - 1 IS - 2 SN - 2687-3087- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI %A Fadime ARİCİ , Özgür EKİN , Akın EFENDİOĞLU %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI %D 2019 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ARİCİ, Fadime , EKİN, Özgür , EFENDİOĞLU, Akın . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI". Journal of Advanced Education Studies 1 / 2 (December 2019): 79-95 .
AMA ARİCİ F , EKİN Ö , EFENDİOĞLU A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. EJAES. 2019; 1(2): 79-95.
Vancouver ARİCİ F , EKİN Ö , EFENDİOĞLU A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE YAŞAMINA İLİŞKİN PROBLEMLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Journal of Advanced Education Studies. 2019; 1(2): 95-79.