Research Article
BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir Bilinç Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması

Year 2019, Volume: 3 Issue: 1, 16 - 36, 31.05.2019
https://doi.org/10.32433/eje.562622

Abstract

Bu
çalışmanın amacı Michalos, Creech, Swayze, Kahlke, Buckler & Rempel (2012)
tarafından geliştirilen, Gericke, Pauw, Berlung & Olsson (2018) tarafından
güncellenen orijinal adı “Sustainability Consciousness Questionnaire” olan
ölçme aracının Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Bu araştırmaya Batı Karadeniz
bölgesinin orta ölçekli bir ilinde yer alan 5 okuldan (1 sağlık meslek, 1
endüstri meslek, 1 fen lisesi, 2 anadolu lisesi)  toplam 1085 öğrenci gönüllü olarak
katılmıştır. Verilerin analizinde ölçeğin orijinal yapısına bağlı kalınarak
Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. AFA
sonucunda üç madde faktör yüklerinin düşük olması ve diğer faktörleri de
yaklaşık oranlarda temsil etmesi nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. Üç alt
ölçekten oluşan SBÖ’nün AFA ve DFA sonuçları ölçeğin orijinal, İsveç ve Tayvan
versiyonları ile uygunluk gösterdiğini kanıtlamıştır. Ölçeğin uyum
geçerliliğini ortaya koymak için Standart Faktör Yükleri, AVE ve CR değerleri
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler ölçeğin uyum geçerliliğini doğrulamaktadır.
Ölçeğin ayırma geçerliliğini ortaya koymak amacıyla alt ölçeklere ait her bir
faktör için AVE değerleri ile bu faktörler arasındaki korelasyon katsayısının
karesi karşılaştırılmış, ayırma geçerliliğinin sağlandığı analizler neticesinde
ortaya konmuştur. Ölçeğin ayırt ediciliğini test etmek için madde analizi, üst
% 27 ile alt % 27’lik gruplar arasındaki farkların anlamlılığı için t-testi
yapılmış, ölçekte yer alan maddelerin kişileri ne derece ayırt ettiğini ortaya
koymak için ise düzeltilmiş madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Madde
toplam korelasyonlarının .300 ile .819 arasında, t değerlerinin de 2.237 ile
18.812 arasında değiştiği gözlenmiş, ölçeğin tüm maddelerinin ayırt edicilik
güçlerinin yeterli olduğu (p<.05)
görülmektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach katsayısı 0.860 olarak
hesaplanmıştır. 

References

 • Atkinson, G.,Dietz, S., &Neumayer, E. (2007). Introduction. In G. Atkinson, S. Dietz, & E. Neumayer (Eds.), Handbook of Sustainable Development (pp. 1–23). Cheltenham, UK: Edward Elgar
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-239
 • Field, A. (2013). Discoveringstatisticsusing IBM SPSS statistics. London: Sage
 • Gericke, N.,Boeve‐de Pauw, J., Berglund, T., &Olsson, D. (2019). TheSustainabilityConsciousnessQuestionnaire: Thetheoreticaldevelopmentandempiricalvalidation of an evaluationinstrumentforstakeholdersworkingwithsustainabledevelopment. Sustainable Development, 27(1), 35-49.
 • Giddings, B.,Hopwood, B., &O'Brien, G. (2002). Environment, economyandsociety: Fittingthemtogetherintosustainabledevelopment. Sustainable Development, 10, 187–196.
 • Gürlük, S. (2010). “Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir mi?”Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBFDergisi, 5 (2), 85-99.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Anderson, R.E. &Babin, B.J. (2009). Multivariate Data Analysis, 7th Edition, New Jersey: PrenticeHall
 • Harris,J.M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment InstituteWorkingPaper: 00-04, TuftsUniversity, USA.
 • Holmberg, J. &Sandbrook, R. (1992). Sustainable Development: What Is to Be Done? Making Development Sustainable: RedefiningInstitutions, Policy, andEconomics. (Ed. J. Holmberg). International Institutefor Environment and Development, s. 19-38, Washington, D. C. Island Press.
 • Islam, S. M. N.,Munasinghe, M. &Clarke, M. (2003), “MakingLong- TermEconomicGrowthMoreSustainable: EvaluatingtheCostsandBenefits” EcologicalEconomics, 47 (2-3), 1-19.
 • IUCN/UNEP/WWF (1991). Caringforthe Earth: A StrategyforSustainableLivingGland, Switzerland: published in partnershipby IUCN ‐The World ConservationUnion, UNEP ‐ United Nations EnvironmentProgram, WWF ‐ World WideFundfor Nature.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel
 • Kartal, M. & Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri, Ankara: Akademisyen
 • Kline, P. (1994). An Easyguidetofactoranalysis. New York: Routledge
 • Kopnina, H. (2014). RevisitingEducationforSustainable Development (ESD): ExaminingAnthropocentricBias Through theTransition of EnvironmentalEducationto ESD. Sustainable Development, 22(2), 73–83.
 • Lehtonen, M. (2009). OECD organizationaldiscourse, peerreviewsandsustainabledevelopment: An ecological‐institutionalistperspective. EcologicalEconomics, 69, 389–397.
 • Michalos, A. C.,Creech, H., Swayze, N., Kahlke, M., Buckler, C., &Rempel, K. (2012). Measuringknowledge, attitudesandbehaviorsconcerningsustainabledevelopmentamongtenthgradestudents in Manitoba. SocialIndicatorsResearch, 106(2), 2013–2038.
 • Moffatt, I. (1996). Sustainable Development: Principles, Analysis andPolicies, UK: TheParthenon
 • Olsson, D.,Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., &Chang, T. (2019). Greenschools in Taiwan–Effects on studentsustainabilityconsciousness. Global EnvironmentalChange, 54, 184-194.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Eskişehir: Kaan
 • Özdamar, K. (2017). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, Eskişehir: Nisan
 • Sharma, S. (1996). AppliedMultivariateTechniques, Boston: Allynand Bacon
 • Smyth, J. C. (2008). Environment andeducation: a view of a changingscene. In A. Reid, & W. Scott (Eds.), Researchingeducationandtheenvironment (pp. 1–30). New York, US: Routledge.
 • Summers, M.,&Childs, A. (2007). Studentscienceteachers' conceptions of sustainabledevelopment: An empiricalstudy of threepostgraduatetrainingcohorts. Research in ScienceandTechnologicalEducation, 25(3), 307–327.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel
 • UNESCO (2006). United Nations Decade of EducationforSustainable Development 2005–2014, UNESCO. International implementationscheme. Paris, France: UNESCO.
 • UNESCO (2015). Shapingthefuturewewant. UN Decade of EducationforSustainable Development (2005–2014). Final Report, UNESCO. Paris,
 • Velmans, M. (2009a). Understandingconsciousness. London, UK: Routledge.
 • Velmans, M. (2009b). How to define consciousness—and how not to define consciousness. Journal of ConsciousnessStudies, 16(5), 139–156.
Year 2019, Volume: 3 Issue: 1, 16 - 36, 31.05.2019
https://doi.org/10.32433/eje.562622

Abstract

References

 • Atkinson, G.,Dietz, S., &Neumayer, E. (2007). Introduction. In G. Atkinson, S. Dietz, & E. Neumayer (Eds.), Handbook of Sustainable Development (pp. 1–23). Cheltenham, UK: Edward Elgar
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-239
 • Field, A. (2013). Discoveringstatisticsusing IBM SPSS statistics. London: Sage
 • Gericke, N.,Boeve‐de Pauw, J., Berglund, T., &Olsson, D. (2019). TheSustainabilityConsciousnessQuestionnaire: Thetheoreticaldevelopmentandempiricalvalidation of an evaluationinstrumentforstakeholdersworkingwithsustainabledevelopment. Sustainable Development, 27(1), 35-49.
 • Giddings, B.,Hopwood, B., &O'Brien, G. (2002). Environment, economyandsociety: Fittingthemtogetherintosustainabledevelopment. Sustainable Development, 10, 187–196.
 • Gürlük, S. (2010). “Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir mi?”Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBFDergisi, 5 (2), 85-99.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Anderson, R.E. &Babin, B.J. (2009). Multivariate Data Analysis, 7th Edition, New Jersey: PrenticeHall
 • Harris,J.M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment InstituteWorkingPaper: 00-04, TuftsUniversity, USA.
 • Holmberg, J. &Sandbrook, R. (1992). Sustainable Development: What Is to Be Done? Making Development Sustainable: RedefiningInstitutions, Policy, andEconomics. (Ed. J. Holmberg). International Institutefor Environment and Development, s. 19-38, Washington, D. C. Island Press.
 • Islam, S. M. N.,Munasinghe, M. &Clarke, M. (2003), “MakingLong- TermEconomicGrowthMoreSustainable: EvaluatingtheCostsandBenefits” EcologicalEconomics, 47 (2-3), 1-19.
 • IUCN/UNEP/WWF (1991). Caringforthe Earth: A StrategyforSustainableLivingGland, Switzerland: published in partnershipby IUCN ‐The World ConservationUnion, UNEP ‐ United Nations EnvironmentProgram, WWF ‐ World WideFundfor Nature.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel
 • Kartal, M. & Bardakçı, S. (2018). SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri, Ankara: Akademisyen
 • Kline, P. (1994). An Easyguidetofactoranalysis. New York: Routledge
 • Kopnina, H. (2014). RevisitingEducationforSustainable Development (ESD): ExaminingAnthropocentricBias Through theTransition of EnvironmentalEducationto ESD. Sustainable Development, 22(2), 73–83.
 • Lehtonen, M. (2009). OECD organizationaldiscourse, peerreviewsandsustainabledevelopment: An ecological‐institutionalistperspective. EcologicalEconomics, 69, 389–397.
 • Michalos, A. C.,Creech, H., Swayze, N., Kahlke, M., Buckler, C., &Rempel, K. (2012). Measuringknowledge, attitudesandbehaviorsconcerningsustainabledevelopmentamongtenthgradestudents in Manitoba. SocialIndicatorsResearch, 106(2), 2013–2038.
 • Moffatt, I. (1996). Sustainable Development: Principles, Analysis andPolicies, UK: TheParthenon
 • Olsson, D.,Gericke, N., Boeve-de Pauw, J., Berglund, T., &Chang, T. (2019). Greenschools in Taiwan–Effects on studentsustainabilityconsciousness. Global EnvironmentalChange, 54, 184-194.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, Eskişehir: Kaan
 • Özdamar, K. (2017). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, Eskişehir: Nisan
 • Sharma, S. (1996). AppliedMultivariateTechniques, Boston: Allynand Bacon
 • Smyth, J. C. (2008). Environment andeducation: a view of a changingscene. In A. Reid, & W. Scott (Eds.), Researchingeducationandtheenvironment (pp. 1–30). New York, US: Routledge.
 • Summers, M.,&Childs, A. (2007). Studentscienceteachers' conceptions of sustainabledevelopment: An empiricalstudy of threepostgraduatetrainingcohorts. Research in ScienceandTechnologicalEducation, 25(3), 307–327.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel
 • UNESCO (2006). United Nations Decade of EducationforSustainable Development 2005–2014, UNESCO. International implementationscheme. Paris, France: UNESCO.
 • UNESCO (2015). Shapingthefuturewewant. UN Decade of EducationforSustainable Development (2005–2014). Final Report, UNESCO. Paris,
 • Velmans, M. (2009a). Understandingconsciousness. London, UK: Routledge.
 • Velmans, M. (2009b). How to define consciousness—and how not to define consciousness. Journal of ConsciousnessStudies, 16(5), 139–156.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Article
Authors

Yücel Yüksel 0000-0002-3597-5778

Bayram Yıldız This is me 0000-0001-9236-5186

Publication Date May 31, 2019
Submission Date October 16, 2018
Acceptance Date May 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Yüksel, Y., & Yıldız, B. (2019). Sürdürülebilir Bilinç Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Erciyes Journal of Education, 3(1), 16-36. https://doi.org/10.32433/eje.562622

ERCİYES JOURNAL OF EDUCATION [EJE]

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Map  cropped-doaj_logo_big.png erihplus.png ici2.png 5-google-scholar.png