PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

3- İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2016, Volume 5, Issue 9, 20 - 29, 15.04.2016

Abstract

Öz

İnternet, Türkiye’de yasak olduğu halde, cep telefonu üzerinden okul ve sınıflara girmiş olan yeni bir olgudur. İnternet ve cep telefonu, sınıftaki öğrenme çevresinin yeni bir değişkenidir. Zaman ve mekandan bağımsız bu sanal değişkenin, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri söz konusudur. Yasal zemini olmadığı ve resmi programda öngörülmediği için bu etkiler, örtük (gölge) program unsurları olarak değerlendirilebilir. Literatürde, pedagojik bağlamda internet ve cep telefonuna yönelik çokça çalışma vardır. Ancak örtük program unsurları olarak internet ve cep telefonuna ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. Literatürdeki bu boşluğa katkı sağlamak üzere, bu çalışmada, öğrencilerin internet ve cep telefonu kullanım alışkanlıklarına yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Đlk aşamada, literatür taramasına dayalı olarak bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler, uzman görüşüne sunulmuş ve uygun bulunmayanlar elenmiştir. Ardından, kalan maddelere açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve maddelerin iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir. İkinci aşamada ise, doğrulayıcı faktör analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 250, ikinci aşamasında ise 154 üniversite öğrencisi yer almıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Đnternet Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği (İKAÖ)’nün toplam varyansın %44,075’ini açıklandığı görülmüştür. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,54 – 0,79 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğu söylenebilir (x²= 59,486, sd= 32, x²/sd= 1.859, RMSEA= .075, NFI= .90, CFI= .95, IFI= .95, GFI=.93). ĐKAÖ’nün iç tutarlılık katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıklarına yönelik geçerli ve güvenilir bu ölçeğin, ilgili çalışmalara bir başlangıç olarak katkı sağlaması beklenebilir.

Anahtar kelimeler: Ölçek geliştirme, Đnternet, Cep telefonu, Örtük öğrenme

Year 2016, Volume 5, Issue 9, 20 - 29, 15.04.2016

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Ender ÖZEREN
0000-0003-4605-8120


Burhan AKPINAR

Publication Date April 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 9

Cite

APA Özeren, E. & Akpınar, B. (2016). 3- İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 20-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/26455/278558