Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN EDİNDİKLERİ KAZANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2017, Volume 6, Issue 11, 49 - 77, 30.04.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 47. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerin proje geliştirme sürecinde edindikleri kazanımları öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu nitel çalışma, yarışmaya yönelik araştırma projesi geliştiren 91 lise öğrencisi ve bu projelere danışmanlık yapan 34 danışman öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu öğrenci ve öğretmen soru formları kullanılarak toplanmıştır. Toplanan nitel veriler kodlanarak araştırma soruları çerçevesinde belirlenen temalar altına yerleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırma projesi yarışması çerçevesinde proje geliştirme sürecinin öğrencilerin, bilime bakışlarını olumlu yönde etkilediği,  bilimsel araştırmacı kimliği geliştirmelerine zemin hazırladığı, danışman öğretmenler ile aralarındaki ilişkiyi güçlendirdiği ve öğrencilerin araştırma becerileri, merak duygusu, özgüven, iletişim becerileri gibi çeşitli özelliklerini geliştirdiği bulunmuştur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yarışma ile sağlanan süreçlerden memnun olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu süreçte zaman darlığı, kurumlar arası destek eksikliği, araştırma projesi geliştirme konusunda yeterli bilgiye deneyime sahip olmama öne çıkan sınırlılıklar olarak belirlenmiştir. Bu zorlukların önüne geçmek için proje geliştirme konusunda hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimine, MEB desteği ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili Öğrenme ve Öğretme Sanatı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Akçöltekin, A. (2014). Ardahan İlinin Tubitak Projelerine Katılmama Nedenleri ve Öğrencilerin Araştırma Kaygılarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Volume 9/2 Winter 2014, p. 41-51. Atar, İ.G. (2009). Meslek Lisesinde Proje Tabanlı Öğrenme (Salihli İmkb Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Örneği). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Barron, B.J., Schwartz, D.L., Vye, N.J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L., Bransford, J.D. and The Cognition and Technology Group at Vanderbil. (1998). Doing With Understanding: Lessons From Research on Problem and Project-Based Learning, The Journal Of The Learnıng Scıences, 7,( 3&4), 271-311. Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future, The Clearing House, 83 (2), 39-43. Bradford, M. (2005). Motivating Students Through Project-Based Service Learning, THE Journal (Technological Horizons In Education), 32(6), 29-32. Bulunuz, M. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geçmiş Öğretim Kademelerindeki Bilimsel Araştırma Projesi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 8, Sayı 4, Aralık 2011. Sert Çıbık, A. (2006). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22,177-179. Gültekin, Z. (2009). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Helle, L., Tynjälä, P. ve Olkinuora, E. (2006). Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, Practice and Rubber Sling Shots, Higher Education, 51, 287–314. Hung, C.M., Hwang, G.J. ve Huang, I. (2012). A Project-based Digital Storytelling Approach for Improving Students' Learning Motivation, Problem-Solving Competence and Learning Achievement, Educational Technology & Society, 15 (4), 368–379. Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C. (2006). Project-Based Learning- The Cambridge Handbook of the Learning Sciences- R. Keith Sawyer (ed). U.K.:Cambridge University Press. Krippendorff, K. (2011). Agreement and Information in the Reliability of Coding. University of Pennsylvania Scholarly Commons Departmental Papers Communication Methods and Measures, 5(2), 93-112. Küfrevioğlu, M.R., Baydaş, Ö., Göktaş, Y. (2011). Proje Ve Beceri Yarışmalarında Elde Edilen Kazanımlar, Karşılaşılan Zorluklar Ve Öneriler. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ. Lam, S.F., Cheng, R.W., Ma, W.Y. (2009). Teacher And Student İntrinsic Motivation İn Project-Based Learning, Instructional Science Journal, 2009, 37(6), 565-578. Newell, R.J. (2003). Passion for Learning How Project Based Learning Meets the Needs of 21 st. Century Students. USA: A Scarecrow Education Book, Innovations in Education Series, No: 3. Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje Ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: ÖPYEP Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1) 137–158. Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Stewart, R.A. (2007). Investigating The Link Between Self Directed Learning Readiness and Project Based Learning Outcomes: The Case Of International Masters Students In An Engineering Management Course, European Journal of Engineering Education, 32 (4), 1-21. Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Selçuk, Z. (2004). Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara. Sözer, Y. (2015). Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyen Okul Dışı Aktif Öğrenmeler. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. TÜBİTAK-a. (2016). 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2017, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/lise_proje_rehberi_2017.pdf (erişim tarihi: 17.11.2015). TÜBİTAK-b. (2016). 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Kitapçığı. Ankara: TÜBİTAK 2-6 Mayıs 2016 Ankara Final Sergisine Katılan Projeler. Verma, A.K., Dickerson, D.L., Mckinney, S. (2011). Engaging Students in STEM Careers with Project-Based Learning--MarineTech Project, Technology And Engıneerıng Teacher. Yıldız, Z. (2012). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Orta Öğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Problem Çözme Ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Year 2017, Volume 6, Issue 11, 49 - 77, 30.04.2017

Abstract

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili Öğrenme ve Öğretme Sanatı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Akçöltekin, A. (2014). Ardahan İlinin Tubitak Projelerine Katılmama Nedenleri ve Öğrencilerin Araştırma Kaygılarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Volume 9/2 Winter 2014, p. 41-51. Atar, İ.G. (2009). Meslek Lisesinde Proje Tabanlı Öğrenme (Salihli İmkb Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Örneği). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Barron, B.J., Schwartz, D.L., Vye, N.J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L., Bransford, J.D. and The Cognition and Technology Group at Vanderbil. (1998). Doing With Understanding: Lessons From Research on Problem and Project-Based Learning, The Journal Of The Learnıng Scıences, 7,( 3&4), 271-311. Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future, The Clearing House, 83 (2), 39-43. Bradford, M. (2005). Motivating Students Through Project-Based Service Learning, THE Journal (Technological Horizons In Education), 32(6), 29-32. Bulunuz, M. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geçmiş Öğretim Kademelerindeki Bilimsel Araştırma Projesi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 8, Sayı 4, Aralık 2011. Sert Çıbık, A. (2006). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22,177-179. Gültekin, Z. (2009). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Helle, L., Tynjälä, P. ve Olkinuora, E. (2006). Project-Based Learning in Post-Secondary Education – Theory, Practice and Rubber Sling Shots, Higher Education, 51, 287–314. Hung, C.M., Hwang, G.J. ve Huang, I. (2012). A Project-based Digital Storytelling Approach for Improving Students' Learning Motivation, Problem-Solving Competence and Learning Achievement, Educational Technology & Society, 15 (4), 368–379. Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C. (2006). Project-Based Learning- The Cambridge Handbook of the Learning Sciences- R. Keith Sawyer (ed). U.K.:Cambridge University Press. Krippendorff, K. (2011). Agreement and Information in the Reliability of Coding. University of Pennsylvania Scholarly Commons Departmental Papers Communication Methods and Measures, 5(2), 93-112. Küfrevioğlu, M.R., Baydaş, Ö., Göktaş, Y. (2011). Proje Ve Beceri Yarışmalarında Elde Edilen Kazanımlar, Karşılaşılan Zorluklar Ve Öneriler. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ. Lam, S.F., Cheng, R.W., Ma, W.Y. (2009). Teacher And Student İntrinsic Motivation İn Project-Based Learning, Instructional Science Journal, 2009, 37(6), 565-578. Newell, R.J. (2003). Passion for Learning How Project Based Learning Meets the Needs of 21 st. Century Students. USA: A Scarecrow Education Book, Innovations in Education Series, No: 3. Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje Ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: ÖPYEP Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1) 137–158. Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Stewart, R.A. (2007). Investigating The Link Between Self Directed Learning Readiness and Project Based Learning Outcomes: The Case Of International Masters Students In An Engineering Management Course, European Journal of Engineering Education, 32 (4), 1-21. Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Selçuk, Z. (2004). Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara. Sözer, Y. (2015). Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyen Okul Dışı Aktif Öğrenmeler. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. TÜBİTAK-a. (2016). 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2017, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/lise_proje_rehberi_2017.pdf (erişim tarihi: 17.11.2015). TÜBİTAK-b. (2016). 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Kitapçığı. Ankara: TÜBİTAK 2-6 Mayıs 2016 Ankara Final Sergisine Katılan Projeler. Verma, A.K., Dickerson, D.L., Mckinney, S. (2011). Engaging Students in STEM Careers with Project-Based Learning--MarineTech Project, Technology And Engıneerıng Teacher. Yıldız, Z. (2012). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Orta Öğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Problem Çözme Ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Details

Subjects Social
Published Date Nisan 2017
Journal Section Articles
Authors

Yusuf SÖZER
0000-0002-3896-3967

Publication Date April 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 11

Cite

APA Sözer, Y. (2017). TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN EDİNDİKLERİ KAZANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 49-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/28994/310393