Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2018, Volume 7, Issue 14, 139 - 153, 30.11.2018

Abstract

References

  • Aksoy, E. ve Işık, H. (2008). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rolleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249.Ayık, A. ve Şayir, G. (2014). İlköğretim Kurumlarında Görevli Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18(60),15-30.Aydın, S., Selçuk, G., Çakmak, A. ve İlğan, A. (2017). Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe Forumun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1166 – 1188.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM LİDERLİĞİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 7, Issue 14, 139 - 153, 30.11.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin program liderliği algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa il ve ilçe merkezlerindeki kamuya ait okullarda görevli 198 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Tarama modelinde yürütülen araştırmada veriler, bilgi formu ve Demiral (2009) tarafından uyarlanmış olan Program Liderliği Ölçeği (PLÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiki teknikler kullanılmıştır. Analizlerden ulaşılan sonuçlar şöyledir: Okul yöneticilerinin program liderlik algıları yüksektir. Alt boyutlara göre en yüksek düzeyde algılanan boyut Öğrenci Gelişimini Göz Önünde Bulundurma (ÖGGB)’dır. Bunu, Finansal Kaynak Sağlama (FKS) ve Öğretmenleri Yönlendirme (ÖY) izlemektedir. Buna göre katılımcıların, program liderliği davranışlarını öğrenci gelişimini izleme, finansal kaynak sağlama ve öğretmenleri yönlendirme şeklinde algıladıkları değerlendirilmiştir. Katılımcı okul yöneticilerinin PLÖ alt boyutlarına ilişkin algıları cinsiyet, eğitim düzeyi, branş ve görev türü değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Literatürde buna yönelik araştırma sonuçları mevcuttur. Kıdem değişkenine göre genç yöneticilerin, program liderliğinde finansal kaynak sağlamayı daha çok önemsedikleri belirlenmiştir. Hizmet İçi Eğitim (HİE) alma durumuna göre,  konuyla ilgili hizmet-içi eğitim alan yöneticilerin, program liderliği çerçevesinde öğretmenleri yönlendirme algısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, görev yapılan okul türü değişkenine göre, ilköğretim okul yöneticilerinin program liderliği bağlamında öğretmenleri yönlendirme algısı da, ortaöğretim yöneticilerine göre daha yüksektir. 

References

  • Aksoy, E. ve Işık, H. (2008). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rolleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249.Ayık, A. ve Şayir, G. (2014). İlköğretim Kurumlarında Görevli Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18(60),15-30.Aydın, S., Selçuk, G., Çakmak, A. ve İlğan, A. (2017). Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe Forumun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1166 – 1188.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Osman ASLAN (Primary Author)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9761-8795
Türkiye


Burhan AKPUNAR
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3509-0475
Türkiye


Fatih Selim ERDAMAR
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7449-1437
Türkiye

Publication Date November 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 14

Cite

APA Aslan, O. , Akpunar, B. & Erdamar, F. S. (2018). OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM LİDERLİĞİ ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (14) , 139-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/40720/447637