Year 2017, Volume 17 , Issue 68, Pages 19 - 47 2017-03-20

Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*
Lise Ogretmelerinin Egitim Arastırmalarına Yonelik Tutumlarının Sınıflandırma Agacı Yontemi Ile Incelenmesi

Alpturk AKCOLTEKIN [1] , Ali Osman ENGIN [2] , Hikmet SEVGIN [3]


Purpose: The main objective is to investigate high school teachers’ attitudes relating to educational research with respect to demographic variables. Research Methods: The study is based on the relational screening model. Data was obtained through an adapted scale to determine high school teachers’ attitudes toward educational research. The study was carried out with 669 teachers working at 11 different branches in metropolitan areas, towns, and counties. The data obtained in this study was analysed by SPSS

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. Findings: It was observed that teachers with 1-5 years’ occupational seniority showed more sensitivity towards educational research than those who had been working for more than five years. Their tendency to “[follow] scientific journals relating to their study field” was also found to be significant. Additionally, among teachers following scientific journals relating to their field, female teachers showed a greater interest in educational research than male teachers. Implications for Research and Practice: Based on these results, in-service training activities should be organised and given to high school teachers who have completed five years in the teaching profession at state schools and in relevant university departments in order to improve the attitudes of teachers towards educational research and encourage teachers to follow publications related to their field.

Problem Durumu: Bireylere araştırma-inceleme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmakla yükümlü olan öğretmenlerin öncelikle kendilerinin bu beceri ve yeterliklere sahip olmalarıyla birlikte bilimsel araştırmalara karşı olumlu tutum içerisinde olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak öğretmenlerin araştırma yapmaya istekli olmaları, bilimsel araştırmalar yapabilmeleri, bilimsel araştırma yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri, verileri analiz edebilmeleri ve analiz sonuçlarını yöneticiler ve diğer eğitimcilerle paylaşabilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin gelişim ve değişime ayak uydurabilmeleri, öncelikle araştırma bilgi ve becerilerine sahip olmalarını yapılan araştırmalara düşünce ve eylemleri ile katkı sağlamalarını, araştırmalara ve araştırmacılara karşı olumlu bir tutum içerisinde olmalarını gerektirir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak başlıca kaynaklar ise araştırma süreçlerinin kavramsallaştırılması, gözlemlenmesi ve sistematik olarak kaydedilmesi, gözlemlenen verilerin analiz edilmesi ve elde edilen verilerin yayımlanması olarak tanımlanan eğitim araştırmalarıdır. Bu anlamda, amacı ‘eğitim uygulamalarının anlaşılması ve geliştirilmesi olan eğitim araştırmalarından yararlanma yollarının etkin kullanımına ilişkin bilgilerin ve güncel eğitim araştırmalarına ulaşma yollarının öğretmenler tarafından bilinmesi beklenmektedir. Öğretmenlerin kendileri araştırma becerilerinden yoksunlar ise ve alanda yapılan bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde incelemiyorsalar yetiştirecekleri bireylerinde araştırma kültürü kazandırmaları çok zordur. Etkili bir öğretmende bulunması gereken en önemli özellik alanıyla ilgili yenilikleri yakından takip ederek bilgilerini güncellemesidir. Bir öğretmenin ifade edilen bu kazanımları elde etmesi ise öncelikle alanı ile ilgili yapılan eğitim araştırmalarını yakından takip etmesi ile sağlanabilir. Fakat ilgili literatür incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilgi göstermediği, yaklaşık olarak bütün çalışmaların ortak sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim araştırmalarının, özellikle uygulamada yaşanan so­runların çözümüne çok az katkı sağladığı ve uygulayıcılar olan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına karşı olumsuz bir tutuma sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarında demografik değişkenlerinin etkileri derinlemesine incelenerek, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek ve bu doğrultuda öğretmenlere önerilerde bulunmak amacıyla konu araştırılmaya değer görülmüştür.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın temel amacı, lise öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarını demografik değişkenler açısından incelemek ve öğretmenlerin demografik değişkenlerine göre eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarındaki değişimleri belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları üzerinde etkisi olabilecek bazı değişkenlerin incelenmesi amaçlandığından, tarama modelleri içerisinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri” olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2007). Araştırmanın örneklemini büyükşehir, şehir ve ilçe olmak üzere farklı yerleşim yerlerinde görev yapmakta olan 11 farklı branşta toplam 669 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizin de SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıştır.

Araştırmanın Bulguları: Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkenin mesleki kıdem değişkeni olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre, meslekte 1-5 yıl arası görev yapan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları meslekte 5 yıl ve üzeri bir süredir görev yapan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.  Meslekte geçirdiği süre 1-5 yıl olan öğretmenler arasında da “Alanıyla ilgili bilimsel yayınları takip etme” durumu anlamlı bulunmuştur.  Ayrıca mesleğinde 5 yıldan fazla bir süredir görev yapan öğretmenler arasında şehirde görev yapan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden öğretmenler arasında cinsiyet değişkeni anlamlı bulunmuştur. Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden öğretmenler arasında da bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının yüksek olması ve alanları ile yayınları takip etme konusunda daha olumlu bir tutuma sahip olması birbirini destekleyen bulgulardır. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin hem eğitim araştırmalarına hem de alanları ile ilgili yayınları takip etmeye yönelik olumlu bir tutum içerisinde olmalarının nedenleri arasında öğretmenlerin gerek lisans eğitimi süresince gerekse meslek öncesi eğitimlerinde bilimsel araştırmalarla ilgili uygulamalar sonucunda edindikleri olumlu tutumlar olabileceği gibi, göreve yeni başlayan genç öğretmenlerin bireysel yenilikçilik algılarının da yüksek olmasının da eğitim araştırmalarına ve alanları ile ilgili yayınları takip etmeye yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Buna ek olarak, meslekte uzun süredir görev yapan öğretmenler arasında da şehirde görev yapan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç incelendiğinde, şehirde görev yapan ve mesleki kıdemi 5 yıldan fazla olan öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve mesleki sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha bilinçli olduğu düşünülmektedir. Bu durum sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için gerekli yenilikleri takip etme ve kendilerini geliştirmek adına eğitim araştırmalarını incelemeye yöneldiği ve bu durumundan dolayı da şehirde görev yapan ve mesleki kıdemi 5 yıldan fazla olan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu düşünülmektedir. Son olarak alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden öğretmenler arasında cinsiyet değişkeni anlamlı bulunmuştur. Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip eden öğretmenler arasında da bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumun muhtemel nedenleri arasında, bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla gerek öğretmenlik mesleğine gerekse bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının daha olumlu olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

     Elde edilen bu sonuçlara göre, öğretmenlik mesleğinde özellikle 5 yılını dolduran öğretmenlere yönelik olarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Üniversitelerin ilgili birimleri tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenerek, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ve alanları ile ilgili yayınları takip etmeleri konusunda ki tutumlarını geliştirici etkinlikler yürütülmelidir.

 • Ahuja, S. (2012). Research results for quality schooling: bridging the gap between research and practice. MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices, 2(2), 206-214.
 • Ates, S., & Yildirim, K. (2015). Turk ogretmenlerin gozuyle egitim arastirmalarinin uygulamaya yansima durumu [Translating educational research findings into practice: A perspective from turkish teachers]. Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 12(29), 110-132.
 • Aydin, R., & Saglam, G. (2012). Ogretmen adaylarinin ogretmenlik meslegine yonelik tutumlarinin belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Universitesi Ornegi) [Teacher applicant’s view directed towards to profession of teacher (Example of Mehmet Akif Ersoy University)]. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.
 • AytaC, M., & Ongen, B. (2012). Dogrulayici faktor analizi ile yeni cevresel paradigma olceginin yapi gecerliliginin incelenmesi [The structure of environmental attidutes: first-order confirmatory factor analysis]. İstatistikciler Dergisi, 5, 14-22.
 • Bas, F. (2017). Matematik ogretmenlerinin egitim arastirmalarini takip etme durumlari ve arastirmalara yonelik tutumlari: Turkiye ornegi [Mathematics teachers’ following educational researches and attitudes towards educational research: An example from Turkey]. Egitim ve Bilim, 42(189), 249-267.
 • Basaran, D. S., & Keles, S. (2015). Yenilikci Kimdir? Ogretmenlerin yenilikcilik duzeylerinin incelenmesi[Who is Innovative? Examination of teachers’ innovativeness level]. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 30(4), 106-118.
 • Bayram, N. (2010). Yapisal Esitlik Modellemesine Giris, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Berber, N.C. (2013). Ortaogretim ogrencilerinin ve ogretmenlerinin egitim arastirmalarina bakisi [Views of secondary-education students and teachers on educational researches]. Buca Egitim Fakultesi Dergisi, 36, 142-159.
 • Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301.
 • Broekkamp, H., & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire Educational. Research and Evaluation, 13(3), 203 - 220.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E. K., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camadan, F., & Duysak, A. (2010). Farkli programlardaki ogretmen adaylarinin ogretmenlik meslegine yonelik tutumlarinin cesitli degiskenler acisindan karsilastirilmasi: Rize Uni¬versitesi ornegi [Comparing pre-service teachers’ attitudes in the different programs toward teaching profession in terms of different variables: Example Of Rize University]. Sakarya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 20, 30-42.
 • Can, N. (2004). Ogretmenlerin gelistirilmesi ve etkili ogretmen davranislari. Erciyes Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 16, 103- 119.
 • Chen, Z., & Kou, L. (2001). A note on the estimation of the multinominal logit model with random effects. The American Statisticion, 55(2), 89-95.
 • Counsell, C., Evans, M., McIntyre, D., & Raffan, J. (2000). The usefulness of educational research for trainee teachers’ learning. Oxford Review of Education, 26(3), 467-482.
 • Cousins, J., & Walker, C. (2000). Predictors of educators' valuing of systematic inquiry in schools. Canadian Journal of Program Evaluation, 15, 25-52.
 • Celik, H.C., Satici, O., & Celik, M.Y. (2005). Saglik personellerinde kronik sigara icme aliskanligi olanlarin tutumlarina iliskin degiskenlerin kumeleme analizi (cluster analyses) [The cluster analysis of variables about attitudes of chronic smokers among health staffs]. Dicle Tip Dergisi, 32(1), 20-25.
 • Cuhadar, C., Bulbul, T., & Ilgaz, G. (2013). Ogretmen adaylarinin bireysel yenilikcilik ozellikleri ile teknopedagojik egitim yeterlikleri arasindaki iliskinin incelenmesi [Exploring of the relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical education competencies of pre-service teachers]. Ilkogretim Online, 12(3), 797-807.
 • Demirarslan, Y., & Usluel, Y.K. (2008). ICT integration processes in turkish schools: using activity theory to study issues and contradictions, Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 458-474.
 • Durmusoglu, M. C., Yanik, C. & Akkoyunlu, B. (2009) Turk ve Azeri ogretmen adaylarinin ogretmenlik meslegine yonelik tutumlari [Turkish and Azerbaijani prospective teachers’ attitudes to their profession]Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Ekiz, D., & Yigit, N. (2012). Ogretmen adaylarinin egitim arastirmalarinin amac ve cesitleri hakkindaki goruslerinin incelenmesi[Evaluation of the physical education teachers behaviors in terms of hidden program in the light of students’ views]. Sakarya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 23, 3-21.
 • Ekiz, D. (2006). Sinif ogretmenlerinin egitim arastirmalarina karsi tutumlari[Primary school teachers’ attitudes towards educational research].Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 6(2), 373-394.
 • Erdogan, D. G., & Gunes, D. Z. (2013). The relationship between Individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3033-3040.
 • Everitt, B.S. (1994 July 7). Statistical methods in medical investigations (second edition). New York: John Wiley & Sons.
 • Everton, T. Galton, M., & Pell, T. (2002). Educational research and the teacher. Research Pa¬pers in Education, 17(4), 373-401.
 • Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2000). Teachers’ perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 26(2), 167-182.
 • Genc, M. (2006). Egitim orgutlerinde ogretmenlerin degisime karsi gosterdigi direnc. [Yayimlanmamis yuksek lisans tezi], Yeditepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Istanbul.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal Arastirmalarda Nicel ve Nitel Yontemlere Giris (2. baski). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hébert, M., Delphine Collin-Vézina, D., Daigneault, I., Nathalie Parent, N., & Tremblay, C. (2006). Factors linked to outcomes in sexually abused girls: a regression tree analysis. Coprehensive Psychiatry, 47, 443-455.
 • Hemsley-Brown, J., & Sharp, C. (2003). The use of research to improve professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-471.
 • InternetResource: https://www.american.edu/ctrl/upload/SPSS_Regression_Spring_2010.pdf, accessed 18 september 2015.
 • Ilhan, N., Sekerci, A. R., Sozbilir, M., & Yildirim, A. (2013). The development of teachers attitude scale towards educational research: The validity and reliability study. Bati Anadolu Egitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 31-56.
 • Ilter, I., & Koksalan, B. (2011). Sinif ogretmeni adaylarinin ogretmenlik meslegine olan tutumlari [Attitudes of classroom teacher candidates toward teaching profession]. Firat Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 113-128.
 • Ipek, C., Kahveci, G., & Camadan, F. (2015). Sinif ogretmeni adaylarinin ogretmenlik meslegine ve okul yoneticiligine yonelik tutumlari[The attitudes of pre-service class teachers towards teaching profession and school principalship].Kastamonu Egitim Dergisi, 23(1), 211-226.
 • Isman, A., Altinay-Aksal, F., & Altinay-Gazi, Z. (2009). Ogretim gorevlisi arastirmacilar: Eylem arastirmasinda teknoloji ve etik konularina yonelik dusunceleri [Teacher researchers: Technology and ethical considerations while conducting an action research]. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 37, 84-95.
 • Jin, J., Tang, Y. Y., Ma, Y., Lv, S., Bai, Y., & Zhang, H. (2009). A structural equation model of depression and the defense system factor: A survey among Chinese college students. Psychiatry Research, 165(3), 288-296.
 • Joram, E. (2007). Clashing epistemologies: aspiring teachers’, practicing teachers’, and professors’ beliefs about knowledge and research in education. Teaching and Teacher Education, 2(23), 123-135.
 • Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLES command language. Scientific Software International/ Erlbaum.
 • Kalayci, S. (2005). SPSS Uygulamali cok degiskenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayin Dagitim.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel arastirma yontemi (17. Baski). Ankara: Nobel Yayinevi
 • Kayri, M. (2007). Arastirmalarda iki asamali kumeleme analizi ve bir uygulamasi [Two-Step Clustering analysis in researches: A case study]. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 89-99.
 • Kayri, M., & Gokdas, I. (2006). Karisimli model analiz tekniginin egitim bilimleri arastirmalarinda uygulanabilirligi uzerine bir arastirma ornegi[The possible use of mixture model analysis technique in the educational sciences: A case study]. Educational Sciences: Theory & Practise, 6(3), 753-778.
 • Kayri, M., & Boysan, M. (2008). BiliSsel yatkinlik ile depresyon duzeyleri iliskisinin siniflandirma ve regresyon agaci analizi ile incelenmesi[Assesment of relation between cognitive vulnerability and depression’s level by using classification and regression tree analysis]. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 34, 168-177.
 • Kelloway, E. K. (1998). Using lisrel for structural equation modeling. United States of America, Sage Publication.
 • Kilic, A., & Acat, M. B. (2007). Ogretmen adaylarinin algilarina gore ogretmen yetistirme programlarindaki derslerin gereklilik ve ise vurukluk duzeyi[Essentiality and job-utility of the courses offered in elementary teacher education programs]. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-37.
 • Kilic, A. (2006). Ogretmen adaylarinin ogretmenlik becerilerini uygulama ve gozleme duzeyleri[Levels of observation and practice of teaching skills of student-teachers]. Duzce Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 155-168.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford.
 • Konakman, Y.G., Tanriseven, I., & Karasolak, K. (2013). Ogretmen adaylarinin egitim arastirmalarina iliskin tutumlarinin cesitli degiskenlere gore incelenmesi[Examining prospective teachers’ attitudes towards educational research according to several variables]. Ahi Evran Universitesi Kirsehir Egitim Fakultesi Dergisi, 14(1), 141-158.
 • Korkmaz, G., & Sadik, F. (2011). Ilkogretim okullarinda gorev yapan ogretmenlerin mesleki tutumlarinin sosyo-demografik ozellikler acisindan incelenmesi. Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 20(1), 121-138.
 • Korkmaz, O., Sahin, A., & Yesil, R. (2011b). Ogretmenlerin bilimsel arastirmalara ve arastirmacilara iliskin dusunceleri[Teachers’ opinion regarding scientific researches and researchers]. Kuramsal Egitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Korkmaz, O., Sahin, A., & Yesil., R. (2011a). Bilimsel arastirmaya yonelik tutum olcegi gecerlilik ve guvenirlik calismasi[Study of validity and reliability of scale of attitude towards scientific research]. Elementary Education Online, 10(3), 961-973.
 • Korucu, T. A., & Olpak, Z.Y. (2015). Ogretmen adaylarinin bireysel yenilikcilik ozelliklerinin farkli degiskenler acisindan incelenmesi[Examination of teacher candidates individual innovativeness properties from the different variables]. Egitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 111-127.
 • Koklu, N., Buyukozturk, S., & Bokeoglu, O. C. (2006). Sosyal bilimler icin istatistik. Ankara: Pegem-A Yayincilik.
 • Kurt, A. A., Izmirli, O. S., Firat, M., & Izmirli, S. (2011). Bilimsel arastirma yontemleri dersine iliskin bilgisayar ve ogretim teknolojileri egitimi bolumu ogrencilerinin goruslerinin incelenmesi[An investigation of computer education and instructional technology students’ views about the scientific research methods course]. Dumlupinar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
 • Kucukoglu, A., Tasgin, A., & Celik, N. (2013). Ogretmen adaylarinin bilimsel arastirma surecine iliskin gorusleri uzerine bir inceleme (Egitim Bilimleri Bolumu Ornegi)[An investigation of prospective teachers’ perceptions toward scientific research process (The case of educational science department)]. Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 17(3), 11-24.
 • Lewis, C. A., Francis, L. J., Shevlin, M., & Forrest, S. (2002). Confirmatory factor analysis of the french translation of the abbreviated form of the revised eysenck personality questionnaire (EPQR-A). European Journal of Psychological Assessment, 18(2), 179-185.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (sixth Edition). Boston: Pearson.
 • Milli Egitim Bakanligi (MEB). (2008). Ogretmen yeterlikleri: ogretmenlik meslegi genel ve ozel alan yeterlikleri. Ogretmen Yetistirme ve Egitimi Genel Mudurlugu. Ankara: Milli Egitim Mudurlugu Devlet Kitaplari Mudurlugu.
 • Mooji, J. (September 2008). Primary education, teachers’professionalism and social class about motivation and demotivation of government school teachers in India, International Journal of Education Development, 28, 508–523.
 • Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5-24.
 • Okut, H. Duncan, T. E., Susan, S. C., & Strycker, L. A. (2002, August). Latent variable mixture modeling: Analyzing mixture and the structural portion of model. Joint Statistical Meetings (JSM), New York, USA.
 • Olivares, J., Garcia-Lopez, L. J., Hidalgo, M. D., & Caballo, V. (2004). Relationships among social anxiety measures and their invariance. European Journal of Psychological Assessment, 20(3), 172-179.
 • Ozdamar, K (2002). Paket programlari ile istatistiksel veri analizi (cok degiskenli analizler). Eskisehir: Kaan Kitabevi.
 • Ozturk, M. A. (2010). An exploratory study on measuring educators’ attitudes toward educational research. Educational Research and Reviews, 5(12), 758-769.
 • Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the “Attitudes Toward Research” scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), 16-26.
 • Pehlivan, B. K. (2008). Sinif ogretmeni adaylarinin sosyo-kulturel ozellikleri ve ogretmenlik meslegine yonelik tutumlari uzerine bir calisma[A study on pre-service classroom teachers’ socio-cultural properties and their attitudes toward teaching occupation as a subject]. Mersin Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Pekel, O., F., & Akcay, S. (2016). Biyoloji, fizik, kimya ogretmenlerinin egitim arastirmalarina yonelik tutum ve farkindaliklari. I. Ulusal Biyoloji Egitimi Kongresi, (27-28 Mayis), Ankara.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal Arastirmalara Giris: Nicel ve Nitel Yaklasimlar, (Cev: D. Bayrak, H.B. Arslan ve Z. Akyuz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ravitz, J., Hixson, N., English M., & Mergendoller, J. (2012). Using project based learnign to teach 21st century skills: Findings from a statewide initiative. Paper presented at Annual Meetings of the American Educational Research. Vancouver, BC.
 • Ritchhart, R. (2004). Creative teaching in the shadow of the standards. Independent School, 63, 32–40.
 • Rossouw, D. (2009). Educators as action researchers: some key considerations. South African Journal of Education, 29, 1-16.
 • Sanders, R. D., Allen, D. N. D. Forman, S., Tarpey, T., Keshavan, M. S., & Goldstein, G. (2005). Confirmatory factor analysis of the neurological evaluation scale in unmedicated schizophrenia. Psychiatry Research, 133, 65-71.
 • Sari, M. (2006). Arastirmaci Ogretmen: Ogretmenlerin bilimsel arastirmaya iliskin goruslerinin incelenmesi[Teacher as a researcher: Evaluation of teachers’ perceptions on scientific research]. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 6(3), 847-887.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Smolleck, L. D., Zembal, S. C., & Yoder, E. P. (2006). The development and validation of an instrument to measure preservice teachers’ self-efficacy in regard to the teaching of science as inquiry. Journal of Science Teacher Education,17, 137-163.
 • Sozbilir, M. (2007). First steps in educational research: The views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30(1), 41-61.
 • Sahin, A. (April 2011). Ogretmen algilarina gore etkili ogretmen davranislari[Effective teacher’s attitudes according to teacher’s perceptions]. Ahi Evran Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 12(1), 239-259.
 • Sahin, C., & Arcagok, S. (2013). İlkogretim ogretmenlerinin egitim arastirmalarina yonelik yaklasimlari[Elementary school teachers’ approaches towards educational research]. Bilgisayar ve Egitim Arastirmalari Dergisi, 1(2), 1-21.
 • Senol, S. (2012). Arastirma ve Ornekleme Yontemleri. Ankara: Nobel Yayinlari.
 • Tanriverdi, H.D., & Erisen, Y. (2010). Okuloncesi egitimi ogretmenlerinin meslege yonelik tutumlariyla yeni okuloncesi egitim programinin hedeflerine ulasilma derecesi arasindaki iliskinin degerlendirilmesi[The evaluation of the relationship between preschool teachers’ professional attiudes and the reaching levels towards the goals and aims of new preschool teaching program]. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1643-1657.
 • Tasdemir, M., & Tasdemir, A. (2011). Scientific research review competences of prospective teachers. Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 26, 344-53.11.
 • Tavsancil, E. (2006). Tutumlarin olculmesi ve SPSS ile veri analizi (3.Baski) Ankara: Nobel.
 • Terzi, A. R., & Tezci E. (2007) Necatibey Egitim Fakultesi ogrencilerinin ogretmenlik meslegine iliskin tutumlari[The attitudes of the students towards teaching profession at Necatibey Education Faculty].Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, (52), 593-614.
 • Ucgun, D., & Unal, E. (2015). Turkce ve sinif ogretmenlerinin egitim arastirmalarina yonelik tutumlarinin incelenmesi[Evaluation of turkish and primary school teachers’ attitudes towards education researches]. Erzincan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 2, 85-94.
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316.
 • Walker, D., A. (2010). The attitudes toward research scale. Multiple Linear Regression Viewpoints, 36(1), 18-26.
 • Walter, O., & Hen, M. (2012). Bridging the gap between research and practice in teachers prepa¬ration. Universal Journal of Education and General Studies, 1(7), 216-224.
 • Waltz, C. F., Strcikland, O. L., & Lenz, E.R. (2010). Measurement in nursing and health research. (Four Edition) New York: Springer Publishing Company.
 • Yavuz, M. (2009). Egitim arastirmalari ile ilgili ogretmen ve yonetici goruslerinin analizi[An Analysis of thought of teachers and principals on educational research].Selcuk Universitesi Ahmet Kelesoglu Egitim Fakultesi Dergisi, 27, 143-158.
 • Yildirim, A., Ilhan, N., Sekerci, A. R., & Sozbilir., M. (2014). Fen ve Teknoloji Ogretmenlerinin egitim arastirmalarini takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma duzeyleri: Erzurum ve Erzincan Ornegi[Science Teachers’ level of following, understanding and using of educational researches: The Example Of Erzurum And Erzincan].Kastamonu Egitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Yilmaz, F., Sogukcesme, G., Ayhan, N., Tuncay, S., Sancar, S., & Deniz, Y. M. (2014). Ilkogretim bolumu ogretmen adaylarinin mesleki yenilikcilik egilimlerini cesitli degiskenler acisindan incelenmesi[Investigating pre-service elementary department teachers’ Professional innovativeness tendencies in terms of various variables]. Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 11(27), 259-276.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Alpturk AKCOLTEKIN

Author: Ali Osman ENGIN

Author: Hikmet SEVGIN

Dates

Publication Date : March 20, 2017

Bibtex @research article { ejer511275, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {19 - 47}, doi = {}, title = {Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*}, key = {cite}, author = {Akcoltekın, Alpturk and Engın, Ali Osman and Sevgın, Hikmet} }
APA Akcoltekın, A , Engın, A , Sevgın, H . (2017). Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method* . Eurasian Journal of Educational Research , 17 (68) , 19-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42457/511275
MLA Akcoltekın, A , Engın, A , Sevgın, H . "Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*" . Eurasian Journal of Educational Research 17 (2017 ): 19-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42457/511275>
Chicago Akcoltekın, A , Engın, A , Sevgın, H . "Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*". Eurasian Journal of Educational Research 17 (2017 ): 19-47
RIS TY - JOUR T1 - Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method* AU - Alpturk Akcoltekın , Ali Osman Engın , Hikmet Sevgın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 47 VL - 17 IS - 68 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method* %A Alpturk Akcoltekın , Ali Osman Engın , Hikmet Sevgın %T Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method* %D 2017 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 17 %N 68 %R %U
ISNAD Akcoltekın, Alpturk , Engın, Ali Osman , Sevgın, Hikmet . "Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*". Eurasian Journal of Educational Research 17 / 68 (March 2017): 19-47 .
AMA Akcoltekın A , Engın A , Sevgın H . Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*. Eurasian Journal of Educational Research. 2017; 17(68): 19-47.
Vancouver Akcoltekın A , Engın A , Sevgın H . Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*. Eurasian Journal of Educational Research. 2017; 17(68): 19-47.
IEEE A. Akcoltekın , A. Engın and H. Sevgın , "Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method*", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 17, no. 68, pp. 19-47, Mar. 2017