Year 2018, Volume 18 , Issue 74, Pages 41 - 60 2018-03-20

Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation
İngilizce Öğretmenlerinin Dijital Bileşen Kullanımının İncelenmesi: Özbildirim ve Sınıf Gözlemi Kanıtları

Emrah CINKARA [1]


Purpose: A coursebook is ranked among the fundamentals of language teaching, which directly affects the success of classroom activities. Therefore, investigations into the nature and efficiency of this relationship should yield invaluable insights to improving language teaching. In this regard, this study aims to investigate EFL teachers’ views regarding the necessity of such software, its actual use in teaching, and its perceived advantages. Methods: In this study, a mixed research design was used, in which qualitative and quantitative research methods were used together. For these purposes, three different data collection tools were employed throughout this study: a) a survey, b) classroom observations, and c) post-observation interviews. First, a total of 74 participants were surveyed, and then 14 of them were observed while teaching and were interviewed afterwards. Findings: Coursebook software was most commonly utilized within listening tasks and least commonly utilized in writing tasks. Active use time was observed to be 143 minutes, which is 20% of the total teaching time. The passive use time of the tool was calculated to be 511 minutes (73.5%), and the digital tool was turned off for a duration of 46 minutes (6.5%). Semi-structured interviews revealed three main themes: attractive presentation of the content, effective teaching, and classroom management. Implications for Research and Practice: It is crucial to equip EFL teachers with the skills needed to employ the digital components of coursebooks effectively. The availability of classrooms equipped with ICT tools—including a computer with internet connection, a projector, and speakers for audio, as well as in-service training on the effective use of ICT tools at the host institution—promote positive attitudes towards ICT among the teachers; therefore, these facilities should be made available to EFL teachers.

Problem Durumu: Dünya genelinde kullanılan yabancı dil öğretimi programları, ders kitaplarını birincil öğretim aracı olarak görmeye devam ediyor. Ders kitaplarının kullanım amaçları arasında sınıf içi öğrenme ve öğretmen etkinlikleri ve sınıf dışı öğrenmeyi düzenlemeyi, bir dersin temel içeriğini sağlayan standart ve kolay erişilebilir öğrenme kaynakları olmalarını ve öğretmenler ve öğrenciler için eğitim programını düzenlediğini sıralayabiliriz. Ders kitapları dil öğreniminde önemli bir rol oynamaktadır ve bu sebeple İngilizcenin Yabancı Dil olarak öğretilmesi araştırmalarına sıklıkla konu olmuştur. Teknolojinin de gün geçtikçe gelişmesi ile birlikte, ders kitapları ve ders kitabı paketleri yeni teknolojilerin ortaya çıkarttığı imkanları da kapsayacak şekilde gelişmiştir. Bunun sonucu olarak, İngilizce kitapları paketlerine önemli bir ilave de bilgisayarla donatılmış sınıflar için ders kitabı yazılımlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin kullanımına sunulması olmuştur.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmayı güdüleyen iki temel amaç vardır: birincisi İngilizce öğretmenlerinin bu yazılımların gerekliliği ile ilgili tutumlarını ve düşüncelerini araştırmak; ikincisi de öğretmenlerin bu yazılımları ders anlatımlarında ne kadar sıklıkla ve hangi sebeplerden dolayı kullandıklarını belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir karma araştırma deseni kullanılmıştır. Yukarda verilen amaçları gerçekleştirebilmek için üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır: a) anket, b) sınıf içi

58 Emrah CINKARA / Eurasian Journal of Educational Research 74 (2018) 41-60

gözlem formu ve c) gözlem sonrası yarı yapılandırılmış görüşme. Araştırma 2016-2017 akademik yılı içerisinde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller yüksekokulu bünyesinde görevli İngilizce okutmanları ile yapılmıştır. İlk olarak anket çalışması için 74 İngilizce öğretmeni katılımcı olarak çalışmaya dahil olmuştur ve bunlar arasından 14 gönüllü sınıf içi gözlem aşamasına dahil edilmiştir. Gözlemler araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve bu çalışma kapsamında hazırlanan gözlem formu doldurulmuştur. Gözlemlerden sonra ger bir öğretmen bireysel olarak yarı yapılandırılmış görüşmeye alınmıştır.

Araştırmanın Bulguları: Bu araştırma sonrasında elde edilen bulgular öğretmenlerin genel olarak bu yazılımların sınıf içerisinde ve dışarısında kullanımlarına karşı olumlu bir tutumlarının olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında beceri temelli dil öğretiminde bu tarz yazılımların kullanılması ile ilgili tutumları incelendiğinde, dinleme becerisinin öğretilmesinde bu yazılımların kullanılmasına karşı tutumlarının en yüksek seviyede olduğu ve yazma becerisinde kullanılmasına karşı tutumlarının da en düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Sınıf içi gözlem formu sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin 700 dakika içerisinde ilgili yazılımı 143 dakika aktif bir şekilde kullandıkları; 511 dakika yazılımın pasif olarak tahtaya yansıdığı ve 46 dakika da yazılımın ve/veya bilgisayarın kapalı konumda olduğu tespit edilmiştir. Gözlem verisinin dil becerileri açısında değerlendirilmesi sonucunda, bu yazılımın en yoğun şekilde kullanıldığı beceri dinleme (57 dakika) ve okuma (38 dakika) becerileri etkinlikleri, en az kullanıldığı beceri de yazma olarak belirlenmiştir (0 dakika). Yarı yapılandırılmış görüşmeler içerik analizi ile incelenmiş ve öğretmenlerin bu yazılımı kullanma sebepleri üç temel tema altında sıralanmıştır: İçeriğin etkin sunulması, dersin verimli işlenmesi ve sınıf yönetimi.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Bu çalışmada elde edilen öz-rapor sonuçları, EFL öğretmenlerinin, ders kitapları tarafından sağlanan yazılım araçlarını kullanarak öğretim faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda oldukça olumlu tutumlara sahip olduklarını ortaya koymuştur. İnternet bağlantısı olan bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve hoparlör sistemleri gibi birçok bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarıyla donatılmış sınıfların yanı sıra, ev sahibi kurumda verilen teknolojik araçlarının etkin kullanımı ile ilgili hizmet içi eğitimler öğretmenlerin olumlu tutumları teşvik etmektedir. Bu çalışmada ayrıca, ilgili yazılımın etkinliği ile ilgili becerilere özel görüşleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Dinleme ve okuma becerileri öğretiminde bu yazılımın en sık kullanıldığı belirlenmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla öğrencilerin okuma başarısını ve performansını artırdığını ortaya koyan araştırmalar da bu bulguyu desteklemektedir. Dolaysıyla öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bu durum göz önünde bulundurulmalı ve öğretmenlere bu teknolojileri en etkin bir şekilde kullanabilecekleri beceriler kazandırılmalıdır. Bu çalışmanın bulguları, en az yaygın kullanılan becerilerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı yoluyla etkileşimli bir şekilde etkinlik gerçekleştrmenin zor olduğu yazma becerisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yazma becerisi etkinlikleri için, öğrencilerin ve öğretmenlerin, hızlı ve doğru bir şekilde yazma gibi temel bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, yazma etkinliklerinde bu tarz yazılımların

Emrah CINKARA / Eurasian Journal of Educational Research 74 (2018) 41-60 59

kullanılması, bu araçları kullanmak isteyen öğretmenler ve öğrencilere ek bir yük getirerek kullanımını zorlaştırmaktadır.

Yazılımın sınıf içerisinde kullanımı ile ilgili veriler sınıf gözlemleri ile ve öz raporlama (anket) ile toplanmış ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler bu iki yöntemin benzer sonuçlar ortaya çıkardığını göstermiştir. Öz raporlama ve sınıf gözlemi verilerinin benzer sonuçlar ortaya çıkartması öz raporlamanın veri toplama yöntemi olarak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını gereğinden fazla gösterebileceği iddiasıyla çelişmektedir.

 • Allen, C. (2015). Marriages of convenience? Teachers and coursebooks in the digital age. ELT Journal, 69(3), 249–263. https://doi.org/10.1093/elt/ccv005
 • Andrews, R. (2000). Learning, literacy and ICT: What’s the connection? English in Education, 34(3), 3–18. https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.2000.tb00580.x
 • Balanskat, A., Blamire, R., & Kefala, S. (2006). The ICT impact report a review of studies of ICT impact on schools in Europe.
 • Bax, S. (2003). CALL—past, present and future. System, 31(1), 13–28. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00071-4
 • Cinkara, E. (2016). An ethnographic investigation of activity modifications in EFL classrooms. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 107–117. https://doi.org/10.15345/iojes.2016.01.010
 • Clyde, & A., L. (2004). Electronic whiteboards. Teacher Librarian, 32(1), 43–44.
 • Cox, M., Cox, K., & Preston, C. (2000). What motivates teachers to use ICT? In British Educational Research Association Annual Conference. Education-line.
 • Cuban, L. (2001). Oversold and underused: Computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Dudeney, G., & Hockly, N. (2012). ICT in ELT: how did we get here and where are we going? ELT Journal, 66(4), 533–542. https://doi.org/10.1093/elt/ccs050
 • Elaziz, M. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in EFL classrooms. Retrieved from http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003608.pdf
 • Eshet-Alkalai, Y., & Chajut, E. (2009). Changes over time in digital literacy. Cyber Psychology & Behavior, 12(6), 713–715. https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0264
 • Garrison, D., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2–3, 87–105. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6
 • Gillen, J., Staarman, J. K., Littleton, K., Mercer, N., & Twiner, A. (2007). A “learning revolution”? Investigating pedagogic practice around interactive whiteboards in British primary classrooms. Learning, Media and Technology,
 • Emrah CINKARA / Eurasian Journal of Educational Research 74 (2018) 41-60 55 32(3), 243–256. https://doi.org/10.1080/17439880701511099
 • Glover, D., & Miller, D. (2001). Running with technology: the pedagogic impact of the large-scale introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Journal of Information Techology for Teacher Education, 10(3), 257–278. https://doi.org/10.1080/14759390100200115
 • Gunduz, N. (2005). Computer assisted language learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(2), 193–214. https://doi.org/10.17263/jlls.24391
 • Hismanoglu, M. (2011). The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: A critical analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 37–45. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.048
 • Idrees, I. A. (2010). Information & communication technologies in ELT. Journal of Language Teaching and Research, 1(3), 211–214. https://doi.org/10.4304/jltr.1.3.211-214
 • Jose, J., Jafre, M., & Abidin, Z. (2015). Application of information and communication technology tools for English language teaching in an Omani context. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL, (22), 51–67. Retrieved from www.awej.org
 • Kelley, P., Underwood, G., Potter, F., Hunter, J., & Beveridge, S. (2007). Viewpoints. Learning, Media and Technology, 32(3), 333–347. https://doi.org/10.1080/17439880701511164
 • Kennewell, S., & Beauchamp, G. (2007). The features of interactive whiteboards and their influence on learning. Learning, Media and Technology, 32(3), 227–241. https://doi.org/10.1080/17439880701511073
 • Korkmaz, G., & Basaran, S. D. (2016). İngilizce ogretiminde oxford itools ve itutor yazilimlari kullaniminin hazirlik sinifi ogrencilerinin akademik basarisina etkisi [Using oxford itools and itutor software in English language teaching and its effect on preparatory class students’ academic achievement]. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11), 55–70.
 • Mahadii, M. A., & Shahrill, M. (2014). In pursuit of teachers’ views on the use of textbooks in their classroom practice. International Journal of Education, 6(2), 149. https://doi.org/10.5296/ije.v6i2.5637
 • Mâţă, L., Lazăr, I., & Lazăr, G. (2015). A literature review of studies based on investigating attitudes towards interactive boards. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 19(1), 91–100.
 • Mitsikopoulou, B. (2014). Materials design for the digital enrichment of the Greek EFL textbooks. Research Papers in Language Teaching and Learning, 5(1), 48–69.
 • Mitsikopoulou, B. (2016). Digital enrichment of EFL textbooks. In Psaltou-Joycey A., Agathopoulou E. & Mattheoudakis M. (Eds.), Cross-curricular Approaches to Language Education (404-430). London: Cambridge Scholars Publishing.
 • Mozejko, Z. P., & Krajka, J. (2011). A Framework for evaluating digital coursebooks. Academic Exchange Quarterly, 15(1), 167-173.
 • O’Hagan, C. (1999). Embedding ubiquitous use of educational technology: Is it possible, do we want it and, if so, how do we achieve it? Journal of Educational Technology & Society, 2(4), 19–22.
 • O’neill, R. (1982). Why use textbooks? ELT Journal, 36(2), 104–111. https://doi.org/10.1093/elt/36.2.104
 • Opdenakker, R. (2006). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 7(4), 1-13.
 • Richards, J. (1993). Beyond the text book: The role of commercial materials in language teaching. RELC Journal, 24(1), 1–14. https://doi.org/10.1177/003368829302400101
 • Richards, J. C., & Renandya, W. A. (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. London: Cambridge University Press.
 • Rollins, K. B. (2011). Classroom observations of instructional practices and technology use by elementary school teachers and students in an ethnically-and economically-diverse school district. Texas A&M University.
 • Rovai, A. P. (2004). A constructivist approach to online college learning. Internet and Higher Education, 7(2), 79–93. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2003.10.002
 • Sheldon, L. E. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237–246. https://doi.org/10.1093/elt/42.4.237
 • Toscu, S. (2013). The impact of interactive whiteboards on classroom interaction in tertiary level English as a foreign langauge classes. Unpublished thesis.
 • Turel, Y. K., & Johnson, T. E. (2012). Teachers’ belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Educational Technology and Society, 15(1), 381–394. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2005.00508.x
 • Tzortzidou, S., & Hassapis, G. (2001). Assessment of the reading skill improvement in the computer-assisted teaching of a foreign language. Education and Information Technologies, 6(3), 177–191. ttps://doi.org/10.1023/A:1012558107689
 • Warschauer, M. (2000). An electronic literacy approach to networkbased language teaching. In M. Warschauer & R. G. Kern (Eds.), Network-based language teaching: concepts and practice (pp. 171–185). London: Cambridge University Press.
 • Wen-Cheng, W., Chien-Hung, L., & Chung-Chieh, L. (2011). Thinking of the textbook in the ESL/EFL classroom. English Language Teaching, 4(2), 91-97. https://doi.org/10.5539/elt.v4n2p91
 • Yilmaz, Y. Y. (2015). Learning vocabulary in a foreign language : A computer software based model attempt. Journal of Language and Linguistics Studies, 11(2), 23–38.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Emrah CINKARA

Dates

Publication Date : March 20, 2018

Bibtex @research article { ejer512427, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {41 - 60}, doi = {}, title = {Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation}, key = {cite}, author = {Cınkara, Emrah} }
APA Cınkara, E . (2018). Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation . Eurasian Journal of Educational Research , 18 (74) , 41-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42528/512427
MLA Cınkara, E . "Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation" . Eurasian Journal of Educational Research 18 (2018 ): 41-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42528/512427>
Chicago Cınkara, E . "Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation". Eurasian Journal of Educational Research 18 (2018 ): 41-60
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation AU - Emrah Cınkara Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 60 VL - 18 IS - 74 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation %A Emrah Cınkara %T Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation %D 2018 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 18 %N 74 %R %U
ISNAD Cınkara, Emrah . "Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation". Eurasian Journal of Educational Research 18 / 74 (March 2018): 41-60 .
AMA Cınkara E . Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation. Eurasian Journal of Educational Research. 2018; 18(74): 41-60.
Vancouver Cınkara E . Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation. Eurasian Journal of Educational Research. 2018; 18(74): 41-60.
IEEE E. Cınkara , "Analysis of EFL Teachers’ Use of Digital Components: Evidence from Self-Report and Classroom Observation", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 18, no. 74, pp. 41-60, Mar. 2018