Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi

Year 2019, Volume 19, Issue 83, 183 - 208, 31.10.2019

Abstract

Problem Durumu: Yazma becerisi, hem ana dili eğitiminde hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en son öğrenilen aynı zamanda en çok zorlanılan bir beceri alanıdır. Yazma becerisi; kelime seçimi, kelimelerin bağlama uygun kullanımı, dil bilgisi kurallarının doğru kullanımı, anlamlı bir bütünlük, tutarlılık, metin türü, tema, üslup, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sayfa düzeni, güzel el yazısı vb. birçok bileşene sahip olması nedeniyle, bilişsel ve psikomotor becerilerin birlikte işe koşulmasını gerektirir. Bu kadar unsuru bir arada barındırması sebebiyle öğrencilerin en çok zorlandıkları bir beceri alanıdır. Yabancı dil öğretiminde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi özellikle o dilin fonetik, morfolojik, semantik ve sentaks yapımını bilmekle mümkündür. Hedef dile ait bu yapıların süreç içerisinde aşama aşama basitten karmaşığa doğru verilmesi gerekmektedir. Yazma sürecinin planlanmasına ve aşamalı olarak öğrenenin yazdıklarını başlangıçta öğretmenle daha sonra kendi kendine izlemesi ve değerlendirmesine ağırlık veren, yazmayı çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç olarak ele alan yaklaşımlarla öğrencilerin yazılı anlatım becerileri geliştirilebilir. Bu nedenle de yazma becerisinin geliştirilmesinde süreç temelli yazma uygulamalarının kullanılması önem taşımaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi de süreç temelli yazma uygulamalarının yapılmasının önemine vurgu yapmaktadır. Bu süreçte öğrencilerden sahip oldukları birikimi, deneyimi kullanarak, başkalarından farklı düşünebilmeyi, o güne kadar aralarında bağlantılar kurulmamış olaylar, durumlar, kişiler, varlıklar arasında bağlantılar kurarak özgün yaratıcı yazmaları desteklenir. Öğrencilerin içlerindeki gizli ve yaratıcı gücü, ortaya çıkarmada yaratıcı yazma uygulamalarının önemli bir işleve sahip olduğu bilinmektedir. Yaratıcı yazma çalışmalarında amaç, öğrencilerin yazma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek edindikleri bilgi ve birikimleri kendi bakış açılarından ve farklı bir biçimde ifade edebilmelerine ortam hazırlamaktır. Alanyazına bakıldığında yaratıcı yazma uygulamalarının hem ana dili eğitiminde hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı yazma alanında yeterli çalışmaların olmadığı görülmektedir. Mevcut çalışma bu anlamda alana katkı sağlayacağı için önem taşımaktadır. Araştırmanın problemini “Yaratıcı yazma uygulamaları, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmekte etkili midir?” sorusu oluşturmaktadır.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, yaratıcı yazma uygulamalarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyi öğrencilerinin yazma becerileri, yazma öz yeterlilik algıları ve yazma kaygıları üzerindeki etkisini belirleme amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model uygulanmıştır. Deneysel araştırmalar, araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır.  Araştırmanın çalışma grubunu, Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ileri düzey B2 basamağında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yer aldığı iki şubenin deney ve kontrol grubu olarak belirlenmesi seçkisiz yöntemle gerçekleştirilmiştir. 24 öğrenciden oluşan deney grubunda yaratıcı yazma uygulamaları yapılırken, 25 öğrenciden oluşan kontrol grubunda Yunus Emre Enstitüsü’nün Öğretmen Kılavuz Kitabı doğrultusunda dersler işlenmiştir. Deneysel işlemler haftada 7 saat olmak üzere 8 haftada gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada kullanılan veriler, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisine yönelik geliştirilen “Yazma Öz Yeterlilik Ölçeği”, “Yazma Kaygısı Ölçeği” ve öğrencilerden toplanan kompozisyonlar yoluyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde araştırmanın tüm problemlerinde ortalamalar arası ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar yapılmadan önce verilerin analizlere uygunluğu test edilmiştir. Bunun için ilk önce normallik varsayımı test edilmiştir. Normallik varsayımı sonuçları bulgular kısmında tablolaştırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı, sonuç grafiklerinin oluşturulmasında ise Excell kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalar için ise bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testleri yapılmıştır.

Bulgular: Yazma öz yeterlilik ölçeğine göre deney ve kontrol grubunun öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(47)=-.85; p>.05). Buna göre kontrol ve deney gruplarının öntest puanlarının benzer ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Yazma öz yeterlilik ölçeğine göre deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (t(47)=-8.98; p<.01). Bu farklılık deney grubu puanları lehinedir. Buna göre deney grubu üzerinde yapılan değişimleme kontrol grubuna göre pozitif ve anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Yazma kaygısı ölçeğine göre deney ve kontrol grubunun öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(47)=-2.15; p>.05). Buna göre kontrol ve deney gruplarının öntest puanlarının benzer ortalamalara sahip olduğu görülmektedir.  Yazma kaygısı ölçeğine göre deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (t(47)=2.63; p<.05). Bu farklılık kontrol grubu puanları lehinedir. Buna göre deney grubu üzerinde yapılan değişimleme kontrol grubuna göre pozitif ve anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Çünkü kaygı düzeyi beklenildiği gibi deney grubunda düşmüştür. Yaratıcı yazma ölçeğine göre deney ve kontrol grubunun öntest puanları arasında kontrol grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (t(47)=-3.49; p<.05). Yaratıcı yazma ölçeğine göre deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (t(47)=-16.70; p<.01). Bu farklılık deney grubu puanları lehinedir. Buna göre deney grubu üzerinde yapılan değişimleme kontrol grubuna göre pozitif ve anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. 

Sonuç ve Öneriler:  Kontrol ve deney gruplarının öntest puanları arasında anlamlı bir fark sadece üçüncü araştırma probleminde bulunmuştur. Deneysel desenlerde gruplarda değişimlemenin etkisinin gözlenebilmesi için her iki grupta da öntest puanlarının benzer olması beklenmektedir. Buna göre bu durum diğer araştırma problemleri için sağlanmıştır. Değişimleme sonucunda deney gruplarının öntest ve sontest puanları arasında sontest puanları lehine anlamlı farklar birinci ve üçüncü araştırma problemleri için bulunmuştur. İkinci araştırma problemi için öntest lehine bir fark bulunmuştur. Bunun nedeni kaygı puanlarındaki beklenilen azalmadır. Buna göre deney gruplarında yapılan değişimleme pozitif yönde anlamlı bir etki yaratmıştır. Deney grubunda yazma özyeterlilik ve yaratıcı yazma ölçeklerinin sontest puanlarının öntest puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yazma kaygısı ölçeğinde ise durum tam tersidir. Araştırma sonucunda beklenilen bir durumdur. Çünkü kaygı seviyesinde azalma beklenmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazılı anlatım becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Araştırmanın sonuçlarından hareketle şu önerilere yer verilebilir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin öğrenme öğretme ortamları, öğrencilerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, duygularını akıcı bir üslupla anlatabilecekleri, yazmadan zevk alabilecekleri bir şekilde tasarlanmalıdır. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme, yaratıcı dramaya dayalı çalışmalar gibi yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Yazma çalışmaları süreç temelli öğrenme modeli doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Öğretmenlerin bu süreci planlayıp uygulamaları ve öğrencilere gerekli rehberliği yapmaları gerekir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaygının önemli bir etken olduğu görülmeli, eğitim sürecinde bu kaygıyı giderecek tutum, davranış ve eylemler geliştirilmelidir. Öğrencilerin yazma öz yeterlik algılarını artırmaya dönük çalışmalar, onların yazma akademik başarısını da artıracaktır. Yaratıcı yazmanın diğer dil becerilerine etkisi ölçülebilir.

References

 • Alar, S. (2018). Clustering (Kumeleme) yaratici yazma yonteminin Turkce ogrenen yabanci ogrencilerin yazma becerisi uzerine etkisi. [Clustering effects on creative writing method for writing foreign students to learn Turkish] (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.
 • Bagci, H & Basar, U. (2018). Yazma egitimi [Writing education]. In M. Durmus ve A. Okur (Eds.), Yabancilara Turkce ogretimi el kitabi [Handbook on teaching Turkish to foreigners] (pp. 311-333). Ankara: Grafiker Publishing.
 • Balci, M. & Melanlioglu, D. (2015). Yabanci ogrencilerin Turkce yazma becerilerinin bagdasik olcutleri baglaminda degerlendirilmesi. [Evaluating foreign students’ Turkish writing skills for coherence.] Akademik Arastirmalar Dergisi, 67, 115-128.
 • Beydemir, A. (2010). Ilkogretim 5. sinif Turkce dersinde yaratici yazma yaklasiminin yazmaya yonelik tutumlara, yaratici yazma ve yazma erisisine etkisi [The effect of creative writing approach on writing attiude, creative writing and writing achivement in Turkish classes at fifth grade in primary] (Unpublished master's thesis). Pamukkale University, Denizli.
 • Bolukbas, F. (2011). Arap ogrencilerin Turkce yazili anlatim becerilerinin degerlendirilmesi. [An evaluation of Arab students’ Turkish writing skills] Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Buyukikiz, K.K. (2011). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenenlerin yazma becerileri ile oz yeterlilik algilari arasındaki iliski uzerine bir arastirma [A research on the relationship between wiriting skills and self-efficacy perception of learners of Turkish as a foreign language] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S. & Demirel F. (2015). Bilimsel arastirma yontemleri (19. baskı) [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Cakir, I. (2010). Yazma becerisinin kazanilmasi yabanci dil ogretiminde neden zordur? [Why is writing skill difficult to gain in foreign language teaching?] Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Cetin, D. (2017). Dil becerileri- Anlatma (Konusma ve Yazma Becerileri). [Language skills (speaking and writing skills)] H. Develi, C. Yildiz, M. Balci, I. Gultekin & D. Melanlioglu (Eds.), Uygulamali yabanci dil olarak Turkce ogretimi el kitabi [Handbook of teaching Turkish as a foreign language] (pp. 359-424). Istanbul: Kesit Publishing.
 • Daly, J. & Miller, M. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 12, 242-249.
 • Daly, J. A. (1985). Writing Apprehension. When a Writer Can’t Write: Studies in Writer’s Block and Other Composing Process Problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press.
 • Demir, T. (2011). Ilkogretim ogrencilerinin yaratici yazma becerileri ile yazma ozyeterlilik algisi ve basari amac yonelimi turleri iliskisinin degerlendirilmesi. [Study of the relationship between the creative writing skills of primary school students and their self-efficacy perception and types of achievement goal orientation] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Dorlay, O. (2018). 5E ogrenme modeline uygun yaratici yazma etkinliklerinin ortaokul ogrencilerinin yazma becerisi uzerine etkisi [Effects of creative writing activities on secondary school students writing skills according to 5E learning model]. (Unpublished master's thesis). Kirikkale University, Kirikkale.
 • Duran, S. (2010). Yaratici yazma yaklasiminin yazili anlatim becerisinin gelisimine etkisi. [The effect of creative writing approach to the development of written expression skills] (Unpublished master's thesis). Trakya University, Edirne.
 • Duru, A. (2014). Altinci sinif ogrencilerinin yaratici yazma becerilerini gelistirmeye yonelik stratejilerin etkililiginin degerlendirilmesi. [Valuation of effectiveness of strategies for improving creative writing skills of sixth grade students] (Unpublished master's thesis). Nigde University, Nigde.
 • Erdogan, O. (2012). Surec temelli yaratici yazma uygulamalarinin yazili anlatim becerisine ve yazmaya iliskin tutuma etkisi. [The effects of process based creative writing activities on students? writing expression and attitude towards writing] Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.
 • Erol, H. F. (2016). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yazma becerisi. [Writing skills in teaching Turkish as a foreign language] In F. Yildirim and B. Tufekcioglu (Eds.), Yabanci dil olarak Turkce ogretimi: Kuramlar, yontemler, beceriler, uygulamalar (pp. 177-218) [Teaching Turkish as a foreign language: Theories, methods, skills, applications (pp. 177-218)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Gocer, A. (2016). Yazma egitimi. [Writing education] Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Gunduz, O., & Simsek, T. (2012). Uygulamali yazma egitimi. [Applied writing education] Ankara: Grafiker Publishing.
 • Honig, A. S. (2001) How to promote creative thinking? Early Childhood Today, 15(5), 34-40.
 • Ipsiroglu, Z. (2006). Yaratici yazma [Creative writing]. Istanbul: Morpa Kultur Publishing.
 • Ipsiroglu, Z. (2007). Turkce ogretiminde yaraticilik Almanya’daki yeni ogretmenler: Gocmen kokenli ucuncu kusak. [Creativity in Turkish teaching, new teachers in Germany: the third generation of immigrant origin.] Dil Dergisi, 135, 21-27.
 • Iscan, A. (2015). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yazma kaygisi uzerine bir inceleme (Urdun Universitesi Ornegi) [Research about writing anxiety in teaching Turkish as a foreign language (Example of Jordan University)] Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 14, 135-152.
 • Kara, M. (2010). Gazi Universitesi TOMER ogrencilerinin Turkce ogrenirken karsilastiklari sorunlar ve bunlarin cozumune yonelik oneriler [The difficulties that foreign students face while learning Turkish and some certain suggestions related to these]. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 42(2), 265-277.
 • Karasar, N. (2017). Scientific Research Method Concepts Principles Techniques (32th Edition). Ankara, Turkey: Nobel Publishing.
 • Karatay, H. (2011). Surec temelli yazma modelleri: Planli yazma ve degerlendirme [Process-based writing models: planned writing and evaluation]. In M. Ozbay (Ed.), Yazma egitimi (pp. 21-43). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Kasap, D. (2019). Yaratici okuma-yaratici yazma calismalarinin yaratici okuma, okudugunu anlama, yazma ve yaratici yazma erisisine etkisi [The effect of creative reading and creative writing studies on creative reading, reading comprehension, writing and creative writing success] (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale University, Denizli.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratici yazma yonteminin 6. sinif ogrencilerinin yazma oz yeterlik algilarina, yazmaya iliskin tutumlarina ve yazma becerisi akademik basarilarina etkisi [The effect of creative writing method on the 6th graders' perception of writing self-efficacy, attitudes towards writing and academic success of writing skill] (Unpublished master's thesis). Gaziantep University, Gaziantep.
 • Maden, S., Dincel, O., & Maden, A. (2015). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenen ogrencilerin yazma kaygilari [Writing anxieties of people who learn Turkish as a foreign language]. Uluslararasi Turkce Edebiyat Kultur Egitim Dergisi, 4(2), 748-769.
 • Maltepe, S. (2006). Turkce ogretiminde yazili anlatim uygulamalari icin bir secenek: Yaratici yazma yaklasimi [An alternative fort he written expression activities in Turkish language teaching: Creative writing approach]. Dil Dergisi, 132, 56-66.
 • Maltepe, A. (2006). Yaratici yazma yaklasimi acisindan Turkce derslerindeki yazma sureclerinin ve urunlerinin degerlendirilmesi [Evaluation of writing processes and products in Turkish courses based on creative writing approach]. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Ankara.
 • Martinez, T., Kock, N. & Cass, J. (2011). Pain and Pleasure in Short Essay Writing: Factors Predicting University Students’ Writing Anxiety and Writing Self-Efficaty. Journal of Adolescent & Adult Literaty. International Reading Association, 54(5), 351-360.
 • Meier, S., Mccarthy, P. R. & Schmeck, R. R. (1984). Validity of self efficacy as a predictor of writing performance. Cognitive Therapy and Research, 8, 107-120.
 • Oral, G. (2003). Yine yazi yaziyoruz [We are writing again]. Ankara: Pegema Publishing.
 • Ozturk, A. (2007). Ilkogretim besinci sinif ogrencilerinin yaratici yazma becerilerinin degerlendirilmesi [Evaluating the creative writing skills of the 5th grades of primary education]. (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Robinson, K. (2003). Yaraticilik aklin sinirlarini asmak. [Out of our minds, learning to be creative] (N.G. Koldas, Trans.) Istanbul: Kitap Publishing.
 • Senemoglu, N. (2015). Gelisim, ogrenme ve ogretim kuramdan uygulamaya [Development, learning and teaching from theory to practice]. Ankara: Yargi Publishing.
 • Sen, U. & Boylu, E. (2017). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenenlere yonelik yazma kaygisi olceginin gelistirilmesi [Developing writing anxiety scale for those who learn turkish as a foreign language] Uluslararasi Turkce Edebiyat Kultur Egitim Dergisi, 6(2), 1122-1132.
 • Sever, S. (2000). Turkce ogretimi [Turkish teaching]. Ankara: Ani Publishing.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratici yazma etkinliklerinin oyku yazma becerisi uzerindeki etkisi [The effect of creative writing activities on the story writing skill] Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratici yazma sureci [The creative writing process]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Tonyali, E. (2010). Yaratici yazma uygulamalarinin ilkogretim altinci sinif ogrencilerinin yazma becerilerine etkisi [The effect of creative writing practice on the writing skills of 6th grade primary school students]. (Unpublished master's thesis). Abant Izzet Baysal University, Bolu.
 • Top, F. (2013). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yaratici yazma tekniklerinin kullanilmasi [The usage of creative writing techniques in teaching Turkish as a foreign language] (Unpublished master's thesis). Dokuz Eylul University, Izmir.
 • Top, F., Fidan, D., & Gunay, V.D. (2015). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yaratici yazma tekniklerinin kullanilmasi [The usage of creative writing techniques in teaching Turkish as a foreign language]. International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.250.
 • Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives (pp. 43-75). New York, NY, US: Cambridge University Press.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin gelistirilmesi ve onemi [Development and importance of writing skills]. Erciyes Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 23, 461-472.
 • Uzun, A. (2015). Yaratici yazma etkinliklerinin Cinli ogrencilerinin yabanci dil olarak Turkce yazma becerilerine etkisi [The effects of creative writing activities towards Chinese TFL (Turkish as foreign language) learners' writing skills] (Unpublished master's thesis). Ataturk University, Erzurum.
 • Yalcin, A. (2018). Son bilimsel gelismeler isiginda Turkcenin ogretimi yontemleri [Methods of teaching Turkish in light of recent scientific developments]. Ankara: Akcag Publishing.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yilmaz, F. (2015). Tokat GOU TOMER’de Turkce ogrenen ogrencilerin yazim alaninda yaptiklari hatalar [Writing errors of foreign students learning Turkish at Tokat GOU-TOMER]. Route Educational and Social Science Journal Volume, 2(1), 130- 147.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). Ilkogretim okulu ogrencilerinin yazma kaygi ve tutuklugunun yazili anlatim becerileriyle iliskisi [The relationship between middle school students writing apprehension and blocking with their written expression skills] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.

The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language

Year 2019, Volume 19, Issue 83, 183 - 208, 31.10.2019

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to understand how creative writing practices affect the written expression skills of B2 level students.


Method: In this study, a pretest-posttest control group semi-experimental model was used. While creative writing practices were implemented in the experiment group, instruction in alignment with the Teacher Guide of Yunus Emre Institution was provided in the control group. The study was conducted with 49 students at the B2 level at the Aksaray University Turkish Learning Application and Research Center during the 2018-2019 academic year. Written expression works (composition), writing self-efficacy, and writing anxiety scales were used as data collection instruments. Written expression works were evaluated according to the Creative Writing Evaluation Scale. Dependent and independent t-tests were conducted for pairwise comparisons.


Findings: The means for post-test scores in the experiment group for the scales except for the writing anxiety scale were higher than the means of post-test scores in the control group. This indicates that creative writing practices in comparison with the traditional methods are an important factor in improving the written expression skills of students who learn Turkish as a second language.


Implications for Research and Practice: Future research to identify the effects of creative writing practices on fundamental language skills that are reading, speaking, and listening can be conducted.

References

 • Alar, S. (2018). Clustering (Kumeleme) yaratici yazma yonteminin Turkce ogrenen yabanci ogrencilerin yazma becerisi uzerine etkisi. [Clustering effects on creative writing method for writing foreign students to learn Turkish] (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.
 • Bagci, H & Basar, U. (2018). Yazma egitimi [Writing education]. In M. Durmus ve A. Okur (Eds.), Yabancilara Turkce ogretimi el kitabi [Handbook on teaching Turkish to foreigners] (pp. 311-333). Ankara: Grafiker Publishing.
 • Balci, M. & Melanlioglu, D. (2015). Yabanci ogrencilerin Turkce yazma becerilerinin bagdasik olcutleri baglaminda degerlendirilmesi. [Evaluating foreign students’ Turkish writing skills for coherence.] Akademik Arastirmalar Dergisi, 67, 115-128.
 • Beydemir, A. (2010). Ilkogretim 5. sinif Turkce dersinde yaratici yazma yaklasiminin yazmaya yonelik tutumlara, yaratici yazma ve yazma erisisine etkisi [The effect of creative writing approach on writing attiude, creative writing and writing achivement in Turkish classes at fifth grade in primary] (Unpublished master's thesis). Pamukkale University, Denizli.
 • Bolukbas, F. (2011). Arap ogrencilerin Turkce yazili anlatim becerilerinin degerlendirilmesi. [An evaluation of Arab students’ Turkish writing skills] Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Buyukikiz, K.K. (2011). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenenlerin yazma becerileri ile oz yeterlilik algilari arasındaki iliski uzerine bir arastirma [A research on the relationship between wiriting skills and self-efficacy perception of learners of Turkish as a foreign language] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S. & Demirel F. (2015). Bilimsel arastirma yontemleri (19. baskı) [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Cakir, I. (2010). Yazma becerisinin kazanilmasi yabanci dil ogretiminde neden zordur? [Why is writing skill difficult to gain in foreign language teaching?] Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Cetin, D. (2017). Dil becerileri- Anlatma (Konusma ve Yazma Becerileri). [Language skills (speaking and writing skills)] H. Develi, C. Yildiz, M. Balci, I. Gultekin & D. Melanlioglu (Eds.), Uygulamali yabanci dil olarak Turkce ogretimi el kitabi [Handbook of teaching Turkish as a foreign language] (pp. 359-424). Istanbul: Kesit Publishing.
 • Daly, J. & Miller, M. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 12, 242-249.
 • Daly, J. A. (1985). Writing Apprehension. When a Writer Can’t Write: Studies in Writer’s Block and Other Composing Process Problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press.
 • Demir, T. (2011). Ilkogretim ogrencilerinin yaratici yazma becerileri ile yazma ozyeterlilik algisi ve basari amac yonelimi turleri iliskisinin degerlendirilmesi. [Study of the relationship between the creative writing skills of primary school students and their self-efficacy perception and types of achievement goal orientation] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Dorlay, O. (2018). 5E ogrenme modeline uygun yaratici yazma etkinliklerinin ortaokul ogrencilerinin yazma becerisi uzerine etkisi [Effects of creative writing activities on secondary school students writing skills according to 5E learning model]. (Unpublished master's thesis). Kirikkale University, Kirikkale.
 • Duran, S. (2010). Yaratici yazma yaklasiminin yazili anlatim becerisinin gelisimine etkisi. [The effect of creative writing approach to the development of written expression skills] (Unpublished master's thesis). Trakya University, Edirne.
 • Duru, A. (2014). Altinci sinif ogrencilerinin yaratici yazma becerilerini gelistirmeye yonelik stratejilerin etkililiginin degerlendirilmesi. [Valuation of effectiveness of strategies for improving creative writing skills of sixth grade students] (Unpublished master's thesis). Nigde University, Nigde.
 • Erdogan, O. (2012). Surec temelli yaratici yazma uygulamalarinin yazili anlatim becerisine ve yazmaya iliskin tutuma etkisi. [The effects of process based creative writing activities on students? writing expression and attitude towards writing] Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Ankara.
 • Erol, H. F. (2016). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yazma becerisi. [Writing skills in teaching Turkish as a foreign language] In F. Yildirim and B. Tufekcioglu (Eds.), Yabanci dil olarak Turkce ogretimi: Kuramlar, yontemler, beceriler, uygulamalar (pp. 177-218) [Teaching Turkish as a foreign language: Theories, methods, skills, applications (pp. 177-218)]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Gocer, A. (2016). Yazma egitimi. [Writing education] Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Gunduz, O., & Simsek, T. (2012). Uygulamali yazma egitimi. [Applied writing education] Ankara: Grafiker Publishing.
 • Honig, A. S. (2001) How to promote creative thinking? Early Childhood Today, 15(5), 34-40.
 • Ipsiroglu, Z. (2006). Yaratici yazma [Creative writing]. Istanbul: Morpa Kultur Publishing.
 • Ipsiroglu, Z. (2007). Turkce ogretiminde yaraticilik Almanya’daki yeni ogretmenler: Gocmen kokenli ucuncu kusak. [Creativity in Turkish teaching, new teachers in Germany: the third generation of immigrant origin.] Dil Dergisi, 135, 21-27.
 • Iscan, A. (2015). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yazma kaygisi uzerine bir inceleme (Urdun Universitesi Ornegi) [Research about writing anxiety in teaching Turkish as a foreign language (Example of Jordan University)] Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 14, 135-152.
 • Kara, M. (2010). Gazi Universitesi TOMER ogrencilerinin Turkce ogrenirken karsilastiklari sorunlar ve bunlarin cozumune yonelik oneriler [The difficulties that foreign students face while learning Turkish and some certain suggestions related to these]. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 42(2), 265-277.
 • Karasar, N. (2017). Scientific Research Method Concepts Principles Techniques (32th Edition). Ankara, Turkey: Nobel Publishing.
 • Karatay, H. (2011). Surec temelli yazma modelleri: Planli yazma ve degerlendirme [Process-based writing models: planned writing and evaluation]. In M. Ozbay (Ed.), Yazma egitimi (pp. 21-43). Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Kasap, D. (2019). Yaratici okuma-yaratici yazma calismalarinin yaratici okuma, okudugunu anlama, yazma ve yaratici yazma erisisine etkisi [The effect of creative reading and creative writing studies on creative reading, reading comprehension, writing and creative writing success] (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale University, Denizli.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratici yazma yonteminin 6. sinif ogrencilerinin yazma oz yeterlik algilarina, yazmaya iliskin tutumlarina ve yazma becerisi akademik basarilarina etkisi [The effect of creative writing method on the 6th graders' perception of writing self-efficacy, attitudes towards writing and academic success of writing skill] (Unpublished master's thesis). Gaziantep University, Gaziantep.
 • Maden, S., Dincel, O., & Maden, A. (2015). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenen ogrencilerin yazma kaygilari [Writing anxieties of people who learn Turkish as a foreign language]. Uluslararasi Turkce Edebiyat Kultur Egitim Dergisi, 4(2), 748-769.
 • Maltepe, S. (2006). Turkce ogretiminde yazili anlatim uygulamalari icin bir secenek: Yaratici yazma yaklasimi [An alternative fort he written expression activities in Turkish language teaching: Creative writing approach]. Dil Dergisi, 132, 56-66.
 • Maltepe, A. (2006). Yaratici yazma yaklasimi acisindan Turkce derslerindeki yazma sureclerinin ve urunlerinin degerlendirilmesi [Evaluation of writing processes and products in Turkish courses based on creative writing approach]. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University, Ankara.
 • Martinez, T., Kock, N. & Cass, J. (2011). Pain and Pleasure in Short Essay Writing: Factors Predicting University Students’ Writing Anxiety and Writing Self-Efficaty. Journal of Adolescent & Adult Literaty. International Reading Association, 54(5), 351-360.
 • Meier, S., Mccarthy, P. R. & Schmeck, R. R. (1984). Validity of self efficacy as a predictor of writing performance. Cognitive Therapy and Research, 8, 107-120.
 • Oral, G. (2003). Yine yazi yaziyoruz [We are writing again]. Ankara: Pegema Publishing.
 • Ozturk, A. (2007). Ilkogretim besinci sinif ogrencilerinin yaratici yazma becerilerinin degerlendirilmesi [Evaluating the creative writing skills of the 5th grades of primary education]. (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.
 • Robinson, K. (2003). Yaraticilik aklin sinirlarini asmak. [Out of our minds, learning to be creative] (N.G. Koldas, Trans.) Istanbul: Kitap Publishing.
 • Senemoglu, N. (2015). Gelisim, ogrenme ve ogretim kuramdan uygulamaya [Development, learning and teaching from theory to practice]. Ankara: Yargi Publishing.
 • Sen, U. & Boylu, E. (2017). Turkceyi yabanci dil olarak ogrenenlere yonelik yazma kaygisi olceginin gelistirilmesi [Developing writing anxiety scale for those who learn turkish as a foreign language] Uluslararasi Turkce Edebiyat Kultur Egitim Dergisi, 6(2), 1122-1132.
 • Sever, S. (2000). Turkce ogretimi [Turkish teaching]. Ankara: Ani Publishing.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratici yazma etkinliklerinin oyku yazma becerisi uzerindeki etkisi [The effect of creative writing activities on the story writing skill] Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratici yazma sureci [The creative writing process]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Tonyali, E. (2010). Yaratici yazma uygulamalarinin ilkogretim altinci sinif ogrencilerinin yazma becerilerine etkisi [The effect of creative writing practice on the writing skills of 6th grade primary school students]. (Unpublished master's thesis). Abant Izzet Baysal University, Bolu.
 • Top, F. (2013). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yaratici yazma tekniklerinin kullanilmasi [The usage of creative writing techniques in teaching Turkish as a foreign language] (Unpublished master's thesis). Dokuz Eylul University, Izmir.
 • Top, F., Fidan, D., & Gunay, V.D. (2015). Yabanci dil olarak Turkce ogretiminde yaratici yazma tekniklerinin kullanilmasi [The usage of creative writing techniques in teaching Turkish as a foreign language]. International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.250.
 • Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives (pp. 43-75). New York, NY, US: Cambridge University Press.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin gelistirilmesi ve onemi [Development and importance of writing skills]. Erciyes Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 23, 461-472.
 • Uzun, A. (2015). Yaratici yazma etkinliklerinin Cinli ogrencilerinin yabanci dil olarak Turkce yazma becerilerine etkisi [The effects of creative writing activities towards Chinese TFL (Turkish as foreign language) learners' writing skills] (Unpublished master's thesis). Ataturk University, Erzurum.
 • Yalcin, A. (2018). Son bilimsel gelismeler isiginda Turkcenin ogretimi yontemleri [Methods of teaching Turkish in light of recent scientific developments]. Ankara: Akcag Publishing.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yilmaz, F. (2015). Tokat GOU TOMER’de Turkce ogrenen ogrencilerin yazim alaninda yaptiklari hatalar [Writing errors of foreign students learning Turkish at Tokat GOU-TOMER]. Route Educational and Social Science Journal Volume, 2(1), 130- 147.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). Ilkogretim okulu ogrencilerinin yazma kaygi ve tutuklugunun yazili anlatim becerileriyle iliskisi [The relationship between middle school students writing apprehension and blocking with their written expression skills] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Tuncay TURKBEN
0000-0003-0167-4173

Publication Date October 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 19, Issue 83

Cite

Bibtex @research article { ejer648569, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {19}, number = {83}, pages = {183 - 208}, title = {The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language}, key = {cite}, author = {Turkben, Tuncay} }
APA Turkben, T. (2019). The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (83) , 183-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/50254/648569
MLA Turkben, T. "The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language" . Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 183-208 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/50254/648569>
Chicago Turkben, T. "The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language". Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 183-208
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language AU - Tuncay Turkben Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 208 VL - 19 IS - 83 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language %A Tuncay Turkben %T The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language %D 2019 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 19 %N 83 %R %U
ISNAD Turkben, Tuncay . "The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language". Eurasian Journal of Educational Research 19 / 83 (October 2019): 183-208 .
AMA Turkben T. The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(83): 183-208.
Vancouver Turkben T. The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(83): 183-208.
IEEE T. Turkben , "The Effects of Creative Writing Practices on the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Second Language", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 19, no. 83, pp. 183-208, Oct. 2019