Year 2020, Volume 20 , Issue 85, Pages 93 - 108 2020-02-05

Güzel Sanatlar Liselerinde Çalgı Eğitiminde Tükenmişliğin Yordayıcısı Olarak Motivasyon, Özyeterlik ve Tutum
Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools

Demet GIRGIN [1]


Problem Durumu: Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlardan birisi de müzik öğretmenliği bölümleridir. Müzik öğretmenlerinin, müzik eğitiminin olumlu etkilerinden öğrencilerinin faydalanmasını sağlamada bir köprü oluşturacak olması nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Diğer alan öğretmenlerin de olduğu gibi müzik öğretmenleri de meslek yaşamlarında farklı ekonomik ve sosyal yapılardan gelen öğrencilerle karşılaşmaktadırlar. Aynı sınıftaki öğrencilerden bazıları, müzik eğitimine özendirici ortamlarla okul dışında karşılaşabilirken, bazıları sadece müzik dersleri yoluyla müzik eğitimine özendirici ortamlarla karşılaşabilmektedir. Bu noktada müzik öğretmenleri, müzik eğitimine özendirici ortamlarla sadece okul ortamında karşılaşan öğrencileri müzik eğitimine çekmede önemli bir anahtar görevi görmektedir. Çalgı müzik öğretmeninin temel materyallerinden birisidir. Bu bağlamda çalgısında iyi yetişmiş müzik öğretmenleri, öğrencilerde itici bir güç oluşturarak, öğrencilerini müzikle ilgilenmeye teşvik edebileceği söylenebilir. Bu durum öğrencilerin müzik eğitiminden en üst düzeyde faydalanmasını sağlayabilir. Bu görüşler ışığında müzik öğretmenliği bölümlerinde çalgı eğitiminin oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ancak müzik öğretmenliği bölümlerine, geçmişlerinde bir çalgı eğitimi deneyimi olan ve olumsuz deneyimlerinden dolayı olumsuz duyuşsal özelliklere sahip olarak gelen öğrencilerin çalgı eğitiminde istenen başarıyı ve gelişmeyi gösteremedikleri görülmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu duygusal dirençleri kırmak öğretmen için oldukça büyük sorun teşkil etmektedir. Bu nedenlerle müzik öğretmenliği bölümlerine gelen ve bir müzik geçmişi olan öğrencilerin, müzik öğretmenliği bölümlerine gelmeden önce eğitim aldıkları kurumlarda yaşadıkları negatif duyuşsal özelliklerin altında yatan nedenlerin belirlenmesi, söz edilen sorunların daha temel aşamadayken çözülmesine yönelik gerekli uygulamaların geliştirilmesine ve program değişikliklerine ışık tutabilir. Müzik öğretmenliği bölümlerine gelen öğrenci profilleri incelendiğinde, bu bölümlerdeki öğrencilerin büyük çoğunluğunu güzel sanatlar liselerinden mezun olmuş öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. Söz edilen nedenlerle güzel sanatlar liselerindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde karşılaştıkları duyuşsal sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözülmesine yönelik program ve uygulamalar geliştirilmesi, bu kurumların bir sonraki ayağı olan müzik öğretmenliği bölümlerine öğrencilerin çalgı eğitimi ile ilgili yaşadıkları sorunların taşınmasını engelleyebilir ve söz edilen durum güzel sanatlar liselerinde ve müzik öğretmenliği bölümlerinde çalgı eğitiminde başarının ve niteliğin artmasına katkı sağlayabilir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada, güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde, motivasyonlarının, çalgı performansı özyeterlik inançlarının ve tutumlarının, tükenmişliklerini ne derece yordadığı; güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonlarının, çalgı performansı özyeterlik inançlarının, tutumlarının ve tükenmişliklerinin düzeyleri; güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları, tutumları ve tükenmişlikleri arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu görüşler ışığında çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları, tutumları ve tükenmişlikleri ne düzeydedir? 2. Güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları, tutumları ve tükenmişlikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 3. Güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde, motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları ve tutumları, tükenmişliklerini ne derece yordamaktadır? Araştırmanın Yöntemi: Güzel sanatlar liselerindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonlarının, çalgı performansı özyeterlik inançlarının, tutumlarının ve tükenmişliklerinin arasındaki yordayıcı ilişkiyi betimlemeyi amaçlayan bu araştırma yordayıcı ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 401 güzel sanatlar lisesi öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak, Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği (Girgin, 2015), Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği (Girgin, 2015), Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği (Girgin, 2015), Bireysel Çalgı Dersi Tutum Ölçeği (Topoğlu & Erden 2012) kullanılmıştır. Öğrencilerin tükenmişlikleri, motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları ve tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon analizi; motivasyonlarının, çalgı performansı özyeterlik inançlarının ve tutumlarının, tükenmişliklerini ne derece yordadığının belirlenmesinde regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın Bulguları: Araştırmaya katılan güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin “tükenmişlik” düzeyleri düşük (1,752±0,914), “motivasyon” düzeyleri yüksek (4,284±0,609); “çalgı performansı özyeterlik inancı” düzeyleri orta (3,221±0,766); “tutum” düzeyleri yüksektir (4,018±0,724). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği ile Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği arasında en yüksek korelasyon motivasyonsuzluk ve genel tükenmişlik arasındadır (r=-.734; p<0.05). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği ile Çalgı Performansı Özyeterlik İnancının geneli ve alt boyutları arasında en yüksek korelasyon genel tükenmişlik ve genel çalgı performansı özyeterlik inancı geneli arasındadır (r=-.531; p<0.05). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği ile Bireysel Çalgı Dersi Tutum Ölçeği arasında oldukça yüksek bir ilişki vardır (r=-.802; p<0.05). Bireysel Çalgı Dersi Motivasyon Ölçeği, Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği, Bireysel Çalgı Dersi Tutum Ölçeği ile Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=254,486; p=<0.05). Regresyon analizi sonuçlarına göre güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çalgı eğitiminde, motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları ve tutumları, tükenmişliklerinin anlamlı birer yordayıcılarıdır (R2=0,650). Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Araştırma sonunda, güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde tükenmişlik düzeylerinin düşük, motivasyon düzeylerinin yüksek, çalgı performansı özyeterlik inancı düzeylerinin orta, tutum düzeylerinin yüksek olduğu; güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonları, çalgı performansı özyeterlik inançları, tutumları ve tükenmişlikleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu; güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde motivasyonlarının, çalgı performansı özyeterlik inançlarının ve tutumlarının, tükenmişliklerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada motivasyon, çalgı performansı özyeterlik inancı ve tutum yordayıcı değişken olarak ele alınmıştır. Diğer araştırmacılarca güzel sanatlar liselerindeki öğrencilerin çalgı eğitiminde farklı duyuşsal değişkenlerin tükenmişliği yordama gücü belirlenebilir. Ayrıca ulusal yazında müzik eğitiminde tükenmişlikle ilgili çalışmaların daha çok müzik öğretmenleri ve müzik öğretmeni adaylarına yönelik olduğu görülmüştür. Araştırmacılara müzik eğitiminde farklı kurumlardaki öğrencilerin tükenmişlikleri ile ilgili çalışmalar yapmaları önerilebilir.
Purpose: This study aims to investigate fine arts high school students’ motivation toward musical instrument education, musical instrument performance self-efficacy beliefs and attitudes as predictors of burnout. In this study, fine arts high school students’ levels of, and the relationships among motivation toward musical instrument education, their musical instrument performance self-efficacy beliefs, attitudes, and burnout were investigated. Research Methods: This study was designed as a predictor relational survey study and conducted with a total of 401 fine arts high school students during the 2015-2016 academic year. Findings: The results revealed that students’ burnout levels were low, their motivation level was high, their level of musical instrument performance self-efficacy beliefs was middle, and their attitude level was high. The results also showed a negative significant relationship between students’ motivation toward instrument education, their musical instrument performance self-efficacy beliefs, attitudes, and burnout. The fine arts high school students’ motivation toward instrument education, their musical instrument performance self-efficacy beliefs, and attitudes were found to be significant predictors for their burnout. Implications for Research and Practice: The researchers in this study recommend that further studies should be conducted to determine the predictive power of other affective variables on student burnout levels to provide new insights into the literature. Given that existing Turkish literature in the field of burnout in music education has mostly focused on music teachers and preservice music teachers, burnout among music education students among different institutions is an area that demands further investigation
 • Akbulut, E. (2000). Calgi egitiminde davranislarin organizsayonu Organization of behaviors in instrument education.Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2, 1–4.
 • Akbulut, E. (2006). Gunumuz muzik egitimcisi nasil olmalidir? What qualities a contemporary music teacher should bear?. Pamukkale University Faculty of Education Journal, 2, 23–28.
 • Aksoy, S. (2007). Eskisehir ili ozel egitim kurumlarinda calisan ögretmenlerin tükenmislik duzeylerinin degerlendirilmesi Investigating the burnout of teachers working in private institutions in Eskişehir. Unpublished master’s thesis, Osmangazi University, Eskişehir.
 • Appleton, P. R. & Hill, A. P. (2012). Perfectionism and athlete burnout in junior elite athletes: The mediating role of motivation regulations. Journal of Clinical Sports Psychology, 6(2), 129–145.
 • Aypay, A. & Eryilmaz, A. (2011). Lise ögrencilerinin derse katilmaya motive olmalari ile okul tükenmisligi arasindaki iliskinin incelenmesi Investigation of the relationship between high school students’ motivation to class engagement and school burnout. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(21), 26–44.
 • Barrett, C. M. (1995). The magic of Matsumoto: the Suzuki method of education.USA: ETC Publications.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117–148.
 • Berends, M. (2006). Survey methods in educational research. In J. L. Green, G. Camilli & P. B. Elmore (Eds), Complementary Methods in Education Research (pp.623–640). USA: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Bull, N. (1968). The attitude theory of emotion. USA: Johnson Reprint Corporation.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E. K., Akgun, O. A., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel arastirma yontemleri Scientific research methods. Ankara: Pegem A Publications.
 • Ciftci, H. D. (2015). Ozel egitim merkezlerinde calisan ogretmenlerin mesleki yetkinlik ve tükenmislik düzeyleri arasindaki iliskinin belirlenmesi Identifying the relationship between professional self-efficacy and burnout levels of teachers working in special education centers. Mediterranean Journal of Humanities, 1, 221–241.
 • Demir, N. (2010). Kuculmeye giden isletmelerde geri kalanlarin yasadiklari tukenme sendromunun orgute baglilik uzerindeki etkisi The burn out syndrome experienced by the remaining employees in downsizing companies and its effect on organizational commitment. 9(33), 185–198.
 • Donald, A. H. (2005). Why study music? International Journal of Music Education,23(2), 111–115.
 • Girgin, D. (2015). Calgi performansi ozyeterlik inanci olçegi: geçerlik guvenirlik analizi Musical instrument performance self-efficacy belief scale: the validity and reliability analysis. Pamukkale University Journal of Education, 38, 107–114.
 • Girgin, D. (2015). Bireysel calgi dersi motivasyon olcegi:gecerlik guvenirlik analizi The motivation for individual instrument classes scale: analysis of validity and reliability. Kastamonu University Kastamonu Education Journal,23(4), 1719–1732.
 • Girgin, D. (2015). Bireysel calgi dersi tükenmislik ölcegi gelistirme calismasiDeveloping a burnout scale for individual instrument courses: validity and reliability analyses. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(1), 115–126.
 • Otacioglu, S. G. (2008). Muzik ogretmenlerinde tükenmislik sendromu ve etkileyen faktorler Burnout syndrome among music teachers and triggering factors. İnönü University Journal of Faculty of Education, 9(15), 103–116.
 • Inci, U. & Burak, S. (2017). Muzik ogretmenlerinin mesleki tükenmislikleri Occupational burnouts of music teachers. Journal of Research in Education and Teaching, 6(1), 453–463.
 • Karahan, S. ve Balat, G. U. (2011). Ozel egitim okullarinda calisan egitimcilerin oz- yeterlik algilarinin ve tükenmislik duzeylerinin incelenmesi The analysis of self-efficacy perception and burnout level of special education school educators. Pamukkale University Journal of Education, 29(1), 1–14.
 • Kurt, T. (2012). Ogretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algilariTeachers’ self-efficacy and collective efficacy perceptions. The Journal of Turkish Educational Sciences,10(2), 195–227.
 • Kucuksuleymanoglu, R. & Onuray Egilmez, H. (2013). Muzik ogretmeni adaylarinin tukenmislik duzeyleri: Uludag universitesi ornegi Burn-out in music teacher trainees: the model of Uludag University. International Journal of Social Science, 6(3), 905–923.
 • Lemyre, P. N., Treasure, D. C., & Roberts, G. C. (2006). Influence of variability in motivation and effect on elite athlete burnout susceptibility. Journal of Sport and Exercise Psychology, 28(1), 32–48.
 • McCarthy, M. E., Pretty, G. M., & Catano, V. (1990). Psychological sense of community and student burnout. Journal of College Student Development, 31, 211–216.
 • Pines, A. M. & Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and cures. New York: Free Press.
 • Reschly, A., & Christenson, S. L. (2006). Research leading to a predictive model of dropout and completion among students with mild disabilities and the role of student engagement. Remedial and Special Education, 27, 276–292
 • Saricam, H. & Sakiz, H. (2014). Burnout and teacher self-efficacy among teachers working in special education institutions in Turkey. Educational Studies, 40(4), 423–437.
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1, 173–208.
 • Schwarzer, R. & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self‐efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied psychology, 57(1), 152–171.
 • Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26, 1059–1069.
 • Talsik, E. (2016). Muzik ogretmenlerinin mesleki genel yeterlik algilari ile doyum ve tukenmislik duzeyleri arasindaki bagıntinin incelenmesi The investigation of relation between perceived professional proficiency, professional satisfaction and burnout levels of in-service music teachers. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(37), 1–14.
 • Topoglu, O. & Erden, E. (2012). Bireysel calgi egitimi dersine yonelik tutum olceginin gelistirilmesi Development of the attitude scale towards instrument education lesson. Academic Sight International Refereed Journal of Social Sciences, 31, 1–11.
 • Ucan, A. (2005). Muzik egitimi Music education. Ankara: Evrensel Muzikevi.
 • Welch, G. F. & Adams, P. (2003). How is music learning celebrated and developed? Southwell, Notts, UK: British Educational Research Association.
 • Yang, H.-J. & Farn, C. K. (2005). An investigation of the factors affecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21, 917–932.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1993-9512
Author: Demet GIRGIN
Institution: BALIKESIR UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 5, 2020

Bibtex @research article { ejer685255, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {93 - 108}, doi = {}, title = {Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools}, key = {cite}, author = {Gırgın, Demet} }
APA Gırgın, D . (2020). Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools . Eurasian Journal of Educational Research , 20 (85) , 93-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/52308/685255
MLA Gırgın, D . "Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools" . Eurasian Journal of Educational Research 20 (2020 ): 93-108 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/52308/685255>
Chicago Gırgın, D . "Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools". Eurasian Journal of Educational Research 20 (2020 ): 93-108
RIS TY - JOUR T1 - Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools AU - Demet Gırgın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 108 VL - 20 IS - 85 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools %A Demet Gırgın %T Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools %D 2020 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 20 %N 85 %R %U
ISNAD Gırgın, Demet . "Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools". Eurasian Journal of Educational Research 20 / 85 (February 2020): 93-108 .
AMA Gırgın D . Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools. Eurasian Journal of Educational Research. 2020; 20(85): 93-108.
Vancouver Gırgın D . Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools. Eurasian Journal of Educational Research. 2020; 20(85): 93-108.
IEEE D. Gırgın , "Motivation, Self-Efficacy and Attitude as Predictors of Burnout in Musical Instrument Education in Fine Arts High Schools", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 85, pp. 93-108, Feb. 2020