Year 2020, Volume 20 , Issue 86, Pages 115 - 134 2020-03-31

Retrospektif Bir Çalışma: Çevrimiçi Haberlere Göre Okulda Yaşanan Cinsel İstismar Olaylarında Mağdurlar, Failler ve Olayın Özellikleri
A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools

Nilufer KOCTURK [1]


Problem Durumu: Öğrenciler için en güvenli yerlerden biri olması gereken okul ortamı yaşanan çocukluk dönemi cinsel istismarı (Cİ) ile güvensiz bir ortam olabilmekte ve öğrencilerde çeşitli psiko-sosyal sorunlara yol açabilmektedir (Çelik vd., 2012). Her ne kadar ev dışı sosyal alanlarda Cİ mağduriyetlerinin daha az olabildiği (Shattuck, Finkelhor, Turner ve Hamby, 2016) alanyazında vurgulansa da okul ortamında yaşanan Cİ’ye yönelik çalışmalar kısıtlı sayıdadır (Gebeyehu, 2012; Shakeshaft ve Cohan, 1995). Var olan çalışmalarda da okul ortamında yaşanan Cİ’ye yönelik çok farklı oranların saptandığı görülmektedir.

Araştırmanın Amacı: Alanyazında kısıtlı sayıda araştırmanın olması ve okul ortamında gerçekleşen Cİ’nin, mağdurların ve istismarcı öğretmenlerin özelliklerinin tam olarak bilinememesi, araştırma yapmak için bu mağdurlara ulaşılamaması, okul Cİ olaylarının haberlerden öğrenilebilmesi (Çelik vd., 2012) ve Türkiye’de toplumun haber alma kaynağı olarak en çok interneti ve televizyonu kullanmaları (Olkun, 2017) sebebiyle, bu çalışmanın amacı internetteki haber sitelerinde yer alan okul ortamında yaşanan Cİ’lere yönelik haberlerin incelenerek Cİ olaylarının niteliğinin, istismarcılara ve mağdurlara dair bireysel özelliklerin belirlenmesidir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada arşiv araştırma yöntemi kullanılarak çevrim-içi basında yer alan Cİ haberleri geriye dönük olarak taranmıştır. Bu bağlamda çalışma, nitel araştırma modelindedir. Araştırmanın Bulguları: Okul ortamında veya okul ortamından bir kişi tarafından Cİ’ye maruz kalmış olan öğrencilerin çevrimiçi basında yer alan haberlerinin incelendiği bu çalışmada konuyla ilgili 163 habere ulaşılmıştır. Belirlenen 163 Cİ olayının %30.7’si (n = 50) ilkokulda, %26.4’ü (n = 43) ortaokulda, %42.9’u (n = 70) lisede geçmekte olup mağdurların sınıf düzeyi 1. sınıf ile 12. sınıf arasında değişmektedir. Çalışmanın bulgularına göre mağdur sayısının her bir olayda 1-100 arasında değiştiği, olayların %60.7’sinde (n = 99) birden fazla mağdurun olduğu; %63.8’inde (n = 104) istismarcının birden fazla kez (çoklu) istismarda bulunduğu öğrenilmiştir. Olayların %79.1’inin (n = 129) taciz, %16.6’sının (n = 27) tecavüz vakası olduğu, %4.3’ünde (n = 7) Cİ türünün ne olduğuna dair net bir bilginin olmadığı saptanmıştır. Cİ olaylarının yaşandığı ortam incelendiğinde de en az %31.9’unun (n = 52) sınıf ortamında, %33.1’inin (n = 54) okulda sınıf dışı ıssız/özel bir ortamda, %20.2’sinin (n = 33) okul dışında gerçekleştiği saptanmıştır. Çalışmanın ikinci sorusuna yönelik istismarcıların özelliği incelendiğinde ise 163 istismar haberinde istismarcı sayısı toplam 208 olup istismarcıların yaklaşık %1’i (n = 2) kadın %99’u (n = 206) erkektir. İstismarcıların %60.7’si öğretmen, %14.7’si müdür veya müdür yardımcısı, %12.3’ü akran veya üst sınıftan bir öğrenci, %9.2’sinde öğretmen ve idareci dışındaki okul personeli (örn., temizlik görevlisi, memur, kantinci) ve %3.1’inde servis şoförü gibi okul dışından bir kişidir. İstismarda bulunan öğretmenlerin branşları incelendiğinde ise öğretmenlerin her branştan olabildiği, en çok sınıf öğretmenliği (%29.3) ve beden eğitimi öğretmenliği (%13) branşlarından oldukları belirlenmiştir. İstismarcıların öğretmen ve idareci olup olmamalarına göre taktikleri incelendiğinde ise öğretmen ve idareci olanların öğrencilere aşırı derecede arkadaşça tutum veya otorite figürü harici davranışlar sergiledikleri (n = 13), sosyal faaliyetlere gitme ve masaj yapma/yaptırma gibi kandırma davranışlarında bulundukları (n = 10), mağdurlara para, özel ders, okuldan atılmama gibi rüşvet veya pekiştireç teklif ettikleri (n = 11), sınıf içinde diğer öğrencilerin olayı anlamaması için oyun vb. farklı taktikler kullandıkları (n = 6), öğrenciye âşık olduklarını belirtip duygusal yakınlık/flört ilişkisi aracılığıyla Cİ’de bulundukları (n = 6), kendi odalarının kapısını kilitledikleri (n = 6), öğrencileri çeşitli bahanelerle eve götürdükleri (n = 4), olayın aralarında sır olarak kalmasını istedikleri (n = 3), olayı anlatırsa inanılmayacağına ve dava açacağına dair tehdit ile mağdurları korkutabildikleri (n = 3), öğrenci kabul etmediğinde darp etme gibi şiddet davranışları sergiledikleri (n = 2) ve ders saatinde öğrenciyi sınıftan alarak odalarında Cİ’de bulundukları (n = 2) belirlenmiştir. Buna karşın, istismarcının akran veya üst sınıftan bir öğrenci olması durumunda istismarcıların daha çok video, fotoğraf gibi görüntü çekimi ile mağdurlara tehditte ve şantajda bulundukları (n = 7), kandırma davranışı sergiledikleri (n = 4) ve flört ilişkisinden yararlanarak Cİ’de bulundukları (n = 2) saptanmıştır. Öğrencilerin %63.8’inin (n = 104) sırasıyla aile üyesi, rehber öğretmen, okul yönetimi ve arkadaş gibi bir kişiye olayı anlattığı saptanmıştır. Bildirim sonrası ise okul yönetiminin veya MEB yetkililerinin olumsuz tutum sergilediği 41 haberde (%25.2) belirtilmiş olup, en çok görülen olumsuz tutumun ise adli bildirimde ve idari işlemde bulunmama (n = 18) ile okul yönetiminin Cİ bildirimine inanmaması ve istismarcıyı savunması (n = 8) olarak aktarılmaktadır.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Bu çalışmada okul ortamında yaşanan Cİ olaylarında mağdurların çoğunluğunun kız öğrenciler olmakla birlikte erkek öğrencilerin de bireysel ve çoklu Cİ’ye maruz kaldıkları, en çok görülen Cİ türünün taciz olduğu, Cİ olaylarının en çok lisede ve ilkokulda yaşandığı, her tür lisede/okul türünde Cİ’nin görülebildiği, olayların çoğunluğunda mağdurun birden fazla olduğu, istismarcıların da aynı mağdura çoğunlukla birden fazla kez istismarda bulunduğu ve Cİ olaylarının en çok okul-içi bir ortamda yaşandığı belirlenmiştir. Okul-içi ortamda ise Cİ en çok, sınıfta, kişisel oda, spor salonu, kalorifer dairesi gibi sınıf dışı ıssız/özel bir ortamda meydana gelirken, araç içi, istismarcının evi, açık alan gibi okul dışı alanlarda da yaşanabilmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin yaşadığı Cİ türünün çoğunlukla fiziksel temas içerdiği ve öğrencilerin teşhirciliğe, tecavüze, sözel ve/veya sanal Cİ’ye de maruz kaldıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bilgiler alanyazınla karşılaştığında, Cİ’nin meydana geldiği yer gibi bulgulara dair bilgilerin kısıtlı olduğu; ancak alanyazında da kızların erkeklere göre okul ortamında daha fazla Cİ’ye maruz kaldıklarının (Mototsune, 2015; Ratliff ve Watson, 2014; Shakeshaft ve Cohan, 1995), Cİ’nin okul-içi ve okul-dışı ortamda meydana geldiğinin (Knoll, 2010; Mototsune, 2015; Shakeshaft ve Cohan, 1995), Cİ’nin devlet, dini ve özel okullarda gerçekleştiğinin ve en çok devlet okullarında yaşandığının (Mototsune, 2015) belirlendiği görülmektedir. Sonuç olarak, medyada yer alan haberlerinin incelendiği bu çalışma ile okul ortamında yaşanan Cİ’lerin, mağdurlarının ve istismarcılarının özelliğine dair birçok bilgi elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanarak okullarda öğrencilere, öğretmenlere, diğer okul personeline ve ebeveynlere yönelik düzenli aralıklarla Cİ’yi önleme konusunda eğitimler gerçekleştirilebilir. Bu eğitimlerde istismarcı ve mağdur profiline dair bilgiler, hangi davranışların istismar olduğu, hangi davranışların gözlenmesi durumunda Cİ’den şüphelenilmesi gerektiği (örn., öğrenci içeride iken okul yöneticisinin kişisel odasının kapısını kilitlemesi) ve bildirim yapmanın önemi (örn., adli bildirimde bulunmadığı için hapis cezası alan olgular belirtilerek) anlatılabilir. Bununla birlikte, okul yönetiminde bulunan kişilerin de istismarcı olabileceği veya istismarcı öğretmeni veya diğer okul personelini koruyabileceği göz önüne alınarak, MEB bünyesinde okulda yaşanan Cİ iddialarına yönelik açık bir politika oluşturulması sağlanabilir. Ayrıca, bu çalışmada geçmişte Cİ iddiası olan öğretmenlerin yeni atandıkları okulda da Cİ davranışı sergiledikleri görüldüğünden, iddia dahi olsa adli yönden suçsuz bulunana kadar istismarcı öğretmenlerin ve diğer okul personelinin çocuklarla birebir iletişim halinde olmasının engellenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bir diğer yönden, bu çalışmada belirlenen ve Cİ’nin gerçekleşebileceği okul içindeki ıssız alanlarda güvenlik önlemleri (örn., kamera) alınabilir ve bu önlemlerin istismarcılar için caydırıcılık oluşturması sağlanabilir.

Purpose: This study aims to investigate the characteristics of the children exposed to sexual abuse (SA) in the school environment.

Research Methods: In this study, the online news which was between 01.01.2014 and 31.03.2018 was screened retrospectively through archive research method. Then, the news was analyzed using content analysis. In this context, qualitative research model was used.

Findings: The number of victims varied between 1 and 100 in each incident, 39.3% of the incidents include only one victim; the perpetrators committed abuse once in 13.5% of the SA incidents while they did it more than once. The findings showed that 95.5% of the SA incidents included physical contact,27.6% included verbal abuse, 6.4% included exposure to pornographic content and 5.8% included exhibitionism. In addition, at least 14.7% of the incidents included cyber SA, 9.2% included video recording, 12.6% included threat and 3.7% included physical violence. 60.7% of perpetrators were teachers, 14.7% were principals or vice-principals, 12.3% were peers or higher grade students, 9.2% were school staff other than teachers and administrators and 3.1% were outsiders, such as school bus drivers. The tactics of the perpetrators were examined according to whether they were teachers and peer, it was found out that perpetrators were exhibited different tactics. The students respectively disclosed SA to family members, counselors, school management or a friend.

Implications for Research and Practice: Based on the findings, training aimed to prevent SA may be organized at school for students, teachers, other school staff and parents on a regular basis.

 • AAUW Educational Foundation. (2001). Hostile hallways: Bullying, Teasing, and Sexual Harassment in School. Washington, DC: AAUW Educational Foundation. Retrieved from https://www.aauw.org/files/2013/02/hostile-hallways-bullying-teasing-and-sexual-harassment-in-school.pdf
 • Benbenishty, R., Zeira, A., & Astor, R. A. (2002). Children’s reports of emotional, physical and sexual maltreatment by educational staff in Israel. Child Abuse & Neglect, 26(8), 763-782. http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00350-2
 • Blakemore, T., Herbert, J. L., Arney, F., & Parkinson, S. (2017). The impacts of institutional child sexual abuse: a rapid review of the evidence. Child Abuse & Neglect, 74, 35-48. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.chiabu.2017.08.006
 • Burgess, A.W., Welner, M. & Willis, D.G. (2010). Educator sexual abuse: Two case reports. Journal of Child Sexual Abuse, 19(4), 387-402. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2010.495045
 • Celik, G. G., Tahiroglu, A. Y., Avci, A., Cekin, N., Evliyaoglu, A. Y., & Yoruldu, B. (2012). Sexual abuse in a classroom of ten male students: A group victimization. Journal of Child Sexual Abuse, 21(5), 543-552. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2012.694403
 • Cromer, L. D., & Goldsmith, R. E. (2010). Child sexual abuse myths: Attitudes, beliefs, and individual differences. Journal of Child Sexual Abuse, 19(6), 618-647. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2010.522493
 • Gebeyehu, K. F. (2012). The prevalence and determinant factors of child sexual abuse of female students in Gondar Town High Schools (Master thesis, University of Gondar, Ethiopia). Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32894938/kele_thesis.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1527341438&Signature=0Imip8f8r3GFh1f%2FcVKyniJSER4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DRunning_Head_CHILD_SEXUAL_ABUSE_The_Prev.pdf
 • Hall, R. C., & Hall, R. C. (2007). A profile of pedophilia: Definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues. Mayo Clinic Proceedings, 82(4), 457-471. http://dx.doi.org/10.4065/82.4.457
 • Kaufman, K., Erooga, M., Stewart, K., Zatkin, J., McConnell, E., Tews H., & Higgins D. (2016). Risk profiles for institutional child sexual abuse. Retrieved from http://www.alecomm.com/images/cwattachments/1419_e40b0106ac006eecfdae16635d0b15ff.pdf
 • Keser, N., Yuksel, F., & Calık, M. (2014, December). Cinsel istismar bildiriminde okul psikolojik danışmanlarının önemi [The importance of school counselors on disclosure of child sexual abuse]. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi, Ankara.
 • Kocturk, N. (2018). Çocuk ihmalini ve istismarını önlemede okul çalışanlarının sorumlulukları [The responsibilities of school employees in preventing child abuse and neglect]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 38-47. http://dx.doi.org/10.21666/muefd.336170
 • Kocturk, N., & Bilge, F. (2018). The risky behaviours of the adolescents exposed to sexual revictimization and one-time sexual abuse. Education and Science, 143(193), 109-119. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7000
 • Kocturk, N., & Yuksel, F. (2018). The characteristics of child sexual abuse in the school environment. Journal of Child Sexual Abuse, 27(7), 852-869. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2018.1501787
 • Knoll, J. (2010). Teacher sexual misconduct: Grooming patterns and female offenders. Journal of Child Sexual Abuse, 19(4), 371-386. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2010.495047
 • Longobardi, C., Prino, L. E., Fabris, M. A., & Settanni, M. (2017). Violence in school: An investigation of physical, psychological, and sexual victimization reported by Italian adolescents. Journal of School Violence, 1-13. http://dx.doi.org/10.1080 /15388220.2017.1387128
 • Mawdsley, R. D. (2010). Student allegations of teacher sexual misconduct and a teacher’s right to privacy: The US context. International Journal of Law and Education, 15(1), 23-40.
 • Moulden, H. M., Firestone, P., Kingston, D. A., & Wexler, A. F. (2010). A description of sexual offending committed by Canadian teachers. Journal of Child Sexual Abuse, 19(4), 403-418. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2010.495046
 • Mototsune, T. (2015). Ontario College of Teachers cases of teacher sexual misconduct (Doctoral dissertation, The University of Western Ontario). Retrieved from https://ir.lib.uwo.ca/etd/2840/
 • Odabas, E., Keser, N., & Yuksel, F. (2012, November). Zorbalıga maruziyetten cinsel istismar magduriyetine [From exposure to bullying to exposure to sexual abuse]. IV. Ulusal Psikolojik Danısma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Ankara.
 • Olkun, E.O. (2017). Medya haberlerinin güven algısı üzerinde etkili olan faktörler: Konya örneği [Effective factors the on reliability perceptions of media news: Konya example]. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ratliff, L., & Watson, J. (2014). A descriptive analysis of public school educators arrested for sex offenses. Journal of Child Sexual Abuse, 23(2), 217-228. http://dx.doi.org/10.1080/10538712.2014.870275
 • Ruffin, C. M. (2017). School social workers' roles involving teacher-student sexual misconduct and exploitation (Doctoral dissertation, Walden University). 10641996. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1970870598?pq-origsite=gscholar
 • Shakeshaft, C. (2003). Educator sexual abuse. Hofstra Horizons, 10-13.
 • Shakeshaft, C. (2004). Educator sexual misconduct: A synthesis of existing literature PPSS 2004-09. US Department of Education. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED483143.pdf
 • Shakeshaft, C. (2013). Know the warning signs of educator sexual misconduct. Phi Delta Kappan, 94(5), 8-13. http://dx.doi.org/10.1177/003172171309400503
 • Shakeshaft, C. (2018). Because they can: Adult to student sexual abuse in preK-12 schools. In J. K. Beggan & S. T. Allison (Eds.), Leadership and sexuality: Power, principles and processes (pp. 91-105). UK: Edward Elgar Publishing.
 • Shakeshaft, C., & Cohan, A. (1995). Sexual abuse of students by school personnel. Phi Delta Kappan, 76(7), 512-520.
 • Shattuck, A., Finkelhor, D., Turner, H., & Hamby, S. (2016). Children exposed to abuse in youth-serving organizations: results from national sample surveys. JAMA pediatrics, 170(2), e154493. http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.4493
 • Stranger, M. B. (2015). Female teachers who sexually offend against students: A collective case study (Doctoral dissertation, Alliant International University). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1657424672?pq-origsite=gscholar
 • Sullivan, J., & Beech, A. (2002). Professional perpetrators: Sex offenders who use their employment to target and sexually abuse the children with whom they work. Child Abuse Review, 11(3), 153-167. http://dx.doi.org/10.1002/car.737
 • Surface, J. L., Stader, D. L., & Armenta, A. D. (2014). Educator sexual misconduct and nondisclosure agreements: policy guidance from Missouri's Amy Hestir Student Protection Act. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87(3), 130-133. http://dx.doi.org/10.1080/00098655.2014.891897
 • Timmerman, G. (2003). Sexual harassment of adolescents perpetrated by teachers and by peers: An exploration of the dynamics of power, culture, and gender in secondary schools. Sex Roles, 48(5-6), 231-244. http://dx.doi.org/ 10.1023/A:1022821320739 Turkish Penal Code No 5237 (TCK, 2004). Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
 • Walter, J. S. (2018). Teacher license revocation and surrender in North Carolina due to sexual misconduct. Journal of Music Teacher Education, 1-15. http://dx.doi.org/10.1177/1057083718754315
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilufer KOCTURK
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2020

Bibtex @research article { ejer729809, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {115 - 134}, doi = {}, title = {A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools}, key = {cite}, author = {Kocturk, Nilufer} }
APA Kocturk, N . (2020). A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools . Eurasian Journal of Educational Research , 20 (86) , 115-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/54088/729809
MLA Kocturk, N . "A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools" . Eurasian Journal of Educational Research 20 (2020 ): 115-134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/54088/729809>
Chicago Kocturk, N . "A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools". Eurasian Journal of Educational Research 20 (2020 ): 115-134
RIS TY - JOUR T1 - A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools AU - Nilufer Kocturk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 134 VL - 20 IS - 86 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools %A Nilufer Kocturk %T A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools %D 2020 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 20 %N 86 %R %U
ISNAD Kocturk, Nilufer . "A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools". Eurasian Journal of Educational Research 20 / 86 (March 2020): 115-134 .
AMA Kocturk N . A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools. Eurasian Journal of Educational Research. 2020; 20(86): 115-134.
Vancouver Kocturk N . A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools. Eurasian Journal of Educational Research. 2020; 20(86): 115-134.
IEEE N. Kocturk , "A Retrospective Study: According to Online News, the Victims, Perpetrators and Characteristics of Sexual Abuse at Schools", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 86, pp. 115-134, Mar. 2020