Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Eğitimin Geleceği: Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 69 - 100, 20.05.2020

Abstract

Problem Durumu: Günümüz insanı, eski çağlardan daha hızlı bir şekilde değişen bir dünyada yaşamaktadır. Bilimler ise elde edilen bulgular neticesinde sürekli değişmekte, yenilenmekte ve gelişim göstermektedir. Toplumların 25 yıl önce kullandığı birçok araç bugün kullanılmamakta, ulaşım araçlarının hızı sürekli artmakta, bir önceki neslin kullandığı araçların hızı ise gülünç düzeyde yavaş görünmektedir. Kısacası, artan nüfus karşısında azalan dünya kaynakları toplumlar için yeni ve gitgide ağırlaşan problemler çıkarmaktadır. Bu problemler karşısında insanlar yeni çözüm yolları bulmak zorundadır, yeni çözüm yolları ise değişmeyi ve gelişmeyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada, bireyi hem çevresindeki değişimlere uyum sağlamasına olanak sağlayacak hem de çevrede istenen değişimi ortaya çıkarabilecek yeterliğe eriştirmek eğitimin sorumluluğundadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için milli eğitim sistemimizde çeşitli dönemlerde ani ve sık değişiklikler yapılmış ancak belirtilen hedeflere istendik düzeyde ulaşılamamıştır. Bu gereksinimden yola çıkarak, erken çocukluktan hayat boyu öğrenmeye kadar çağın gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve geleceği gören bir eğitim sistemine sahip olmak için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı programına uygun olarak, MEB 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin hedeflerinin genel amacı vatandaşları 21. yüzyıl için becerilerle donatmak ve en uygun insan sermayesi gelişimini teşvik eden eğitim sistemini oluşturacak küresel değişime uyum sağlamak olarak ifade edilmiştir. Belgede eğitim sistemi, çocuğu eleştirel düşünen, akıl yürüten ve üretken vatandaşlara dönüştüren faaliyetleri içeren bütünsel bir sistem olarak sunulmaktadır. Ayrıca öğrencinin kök değerlerine bağlı ama aynı zamanda küresel rekabete hazır nitelikte donatılmış bireyler olması hedefi eğitim sisteminin en önemli görevleri içinde sayılarak net bir şekilde tanımlanmıştır. Türkiye 2023 Eğitim Vizyonunun felsefeden politikaya, ölçme değerlendirmeden rehberlik hizmetlerine, yabancı dil eğitiminden özel öğretime kadar tüm eğitim sisteminin ihtiyaçlarına yönelik hedefleri kapsadığı görülmektedir. Sonuç itibariyle öğretim görevlilerinin bakış açılarından vizyon belgesinin çeşitli açılardan ele alınmasının alan yazınına faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine ilişkin eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyen görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Öğretim üyelerinin, vizyon belgesinde ifade edilen yeni düzenlemelerden ortaöğretimde ders saatlerinin azaltılması ve pedagojik formasyonun yüksek lisans eğitimi olarak verilmesi hakkındaki görüşleri nelerdir? Eğitime ilişkin çeşitli ve önemli değişiklik ve hedefleri kapsayan bu belge hakkında eğitim konusunda uzman akademisyenlerin görüşlerinin alınmasının belgenin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı ve konu ile ilgili yapılacak uygulamalara yön vermesi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Çalışmamızın desenini betimsel nitel araştırma deseni oluşturmuştur. Bu desende araştırmaların amacı, bireyler veya birey grupları tarafından yaşanan belirli olayları kapsamlı bir özetlenmesidir. Araştırmacı katılımcıların bir durum veya olguyu nasıl anlamlandırdığını anlamakla ilgilenmektedir. Betimleyici analiz, bir nitel araştırma şeklidir. Bu nitel araştırmanın anahtarı anlatıların veri olarak kullanılmasıdır. Betimsel nitel araştırma deseni kategorik olmayan bir sorgulama yöntemi olarak görülmelidir. Çalışmamızda akademisyenlerin aynı soru hakkındaki farklı düşüncelerini ele alınmış ve görüşülenlerden elde edildiği şekliyle aktarılmıştır. Bu amaçla elde edilecek verileri sistematik olarak belirlemek üzere; konuşma metinlerinin yazıya dökülmesi, alınan cevapların sınıflandırılması gibi işlem başmakları takip edilmiştir. Betimsel analiz ile elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenmiş ve yorumlanarak sonuca bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen durum için en uygun olarak değerlendirilen görüşme yöntemiyle veri toplanmıştır. Formdaki soruların görüşme yapılacak olan öğretim üyeleri tarafından anlaşılabilirliğinin incelenmesi için Bülent Ecevit Üniversitesinde görev alan bir öğretim üyesi ile bir pilot görüşme yapılmıştır. Pilot görüşmenin ardından görüşmecilerin gözlemleri ve görüşme yaptıkları öğretim üyesinin sorulara ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde formda düzenlemeler yapılmıştır. Değişikliklere ilişkin son düzenlemeler gerçekleştirilerek görüşme formuna nihai şekli verilmiştir. Görüşme Formu “Akademisyen Görüşme Formu” olarak adlandırılmıştır.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları [A history of teacher training programs and their problems in Turkey]. Turkish Studies, 8(12), 15–28. doi:10.7827/TurkishStudies.5706.
 • Akyuz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi [History of Turkish education]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunisik, R., Coskun, R., Yildirim, E., & Bayraktaroglu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences]. (6th edition). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aygun, S. S., Atalay, N., Kilic, Z., & Yasar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [The development of a 21st century skills and competencies scale directed at teaching candidates: validity and reliability study]. Pamukkale University Journal of Education, 40(40), 160-175.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century skills and competencies for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? [Quality or quantity: a statement for teacher training in Turkey]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Basaran, I. E. (1978). Eğitime giriş [Introduction to education]. Ankara: Bimaş Matbaacılık.
 • Cam, H. (2018). Yahya Akyüz’ün Türk eğitimi tarihine ilişkin görüşleri [Views of Yahya Akyüz on Turkish education history]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 43-51.
 • Gunuc, S., Odabasi, F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması [The defining characteristics of students of the 21st century by student teachers: A twitter activity]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455. ISTE. (b.t.). The ISTE National Educational Technology Standards (NETS•S) and Performance Indicators for Students. Retrieved from http://www.iste.org/standards/nets-for-students
 • Kiran, H. (2009). Türk milli eğitim sistemi amaçları, ilkeleri, yapılanması ve sorunları. Cevat Celep (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 129-156). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kiziloluk, H. (2010). Eğitimin politik temelleri. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 193-214). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koenig, J. A. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. Washington, DC: National Research Council.
 • Kozikoglu, I., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü [The predictive power of prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills for their lifelong learning tendencies]. Journal of Higher Education & Science, 12(3), 522-531.
 • Kose, A. (2017). Pedagojik formasyon eğitiminde görevli akademisyenlere göre pedagojik formasyon uygulaması: Sorunlar, çözüm önerileri [The views of academicians who give pedagogical formation education regarding pedagogical formation certificate program: Problems and solutions proposals]. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18 (2), 709-732.
 • Merriam, S. B., & Associates (2002). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. San Francisco, CA: Josey-Bass.
 • MoNE, (2018). 2023 eğitim vizyon belgesi [2023 education vision certificate]. Ankara. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved from http: //2023 vizyonu .meb .gov .tr /doc /2023 _EGITIM VIZYONU.pdf
 • Ozdem, G. (2011). Yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadelerinin analizi [Analysis of the vision and mission statements in the strategic plans of higher education institutions]. Educational Sciences: Theory &Practice, 11(4), 1869-1894.
 • Ozdemir, T. Y., Ozan, M. B., & Akgun, M. (2017). Öğretmen görüşleriyle değerler eğitimi odaklı eğitim denetimi [A values education-oriented educational inspection with teacher opinions]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century skills, education & competitiveness. A resource and policy guide. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_and_competitiveness_guide.pdf
 • Sayhan, H., & Camurcu, H. (2013). Günümüz dünya sorunları [Today's world problems]. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yildirim, I., & Vural, O. F. (2014) Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu (Problems related with teacher training and pedagogical formation in Turkey). Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yilmaz, B. (2017). Küreselleşme ve 21. yüzyılda çözüm bekleyen sorunlarımız [Globalization and our problems in the 21st century]. Retrieved from https://www.haberler.com/gorus-kuresellesme-ve-21-yuzyilda-cozum- bekleyen-1026324-haberi

The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 69 - 100, 20.05.2020

Abstract

Purpose: This study was conducted to reveal the views of academicians, working in the Faculty of Education, on the 2023 Vision Document of the Ministry of National Education.

Method: Qualitative research method was used in this study. The study group consisted of six faculty members. In the determination of participants, easily accessible situation sampling, which is one of the purposive sampling methods, was used. A descriptive qualitative research design was used in this study; interview technique and semi-structured interview form were used as data collection tools.

Findings: The findings showed that the views of academicians, who participated in this study, about the education system were based on a philosophical foundation that continues from individuality to sociality, from material dimension to spiritual dimension, and emphasizes an original national and spiritual thought system extending from local to universal. Also, results indicated that, firstly, students should gain national and universal values and then should be equipped with 21st-century skills and competencies if the courses are satisfactory concerning quality, the reduction of the course hours can be positive; emphasis can be given on the necessity of giving the pedagogical formation education rather than giving it.

Implications for Research and Practice: The findings obtained from this study suggest that the views of the academicians may contribute to the successful implementation of the document. Studies should be carried out to reveal the opinions of teachers and school administrators, which are important components of education programs, within the framework of the document.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları [A history of teacher training programs and their problems in Turkey]. Turkish Studies, 8(12), 15–28. doi:10.7827/TurkishStudies.5706.
 • Akyuz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi [History of Turkish education]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunisik, R., Coskun, R., Yildirim, E., & Bayraktaroglu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences]. (6th edition). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aygun, S. S., Atalay, N., Kilic, Z., & Yasar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [The development of a 21st century skills and competencies scale directed at teaching candidates: validity and reliability study]. Pamukkale University Journal of Education, 40(40), 160-175.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century skills and competencies for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? [Quality or quantity: a statement for teacher training in Turkey]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Basaran, I. E. (1978). Eğitime giriş [Introduction to education]. Ankara: Bimaş Matbaacılık.
 • Cam, H. (2018). Yahya Akyüz’ün Türk eğitimi tarihine ilişkin görüşleri [Views of Yahya Akyüz on Turkish education history]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 43-51.
 • Gunuc, S., Odabasi, F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması [The defining characteristics of students of the 21st century by student teachers: A twitter activity]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455. ISTE. (b.t.). The ISTE National Educational Technology Standards (NETS•S) and Performance Indicators for Students. Retrieved from http://www.iste.org/standards/nets-for-students
 • Kiran, H. (2009). Türk milli eğitim sistemi amaçları, ilkeleri, yapılanması ve sorunları. Cevat Celep (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 129-156). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kiziloluk, H. (2010). Eğitimin politik temelleri. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 193-214). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koenig, J. A. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. Washington, DC: National Research Council.
 • Kozikoglu, I., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü [The predictive power of prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills for their lifelong learning tendencies]. Journal of Higher Education & Science, 12(3), 522-531.
 • Kose, A. (2017). Pedagojik formasyon eğitiminde görevli akademisyenlere göre pedagojik formasyon uygulaması: Sorunlar, çözüm önerileri [The views of academicians who give pedagogical formation education regarding pedagogical formation certificate program: Problems and solutions proposals]. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18 (2), 709-732.
 • Merriam, S. B., & Associates (2002). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. San Francisco, CA: Josey-Bass.
 • MoNE, (2018). 2023 eğitim vizyon belgesi [2023 education vision certificate]. Ankara. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved from http: //2023 vizyonu .meb .gov .tr /doc /2023 _EGITIM VIZYONU.pdf
 • Ozdem, G. (2011). Yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadelerinin analizi [Analysis of the vision and mission statements in the strategic plans of higher education institutions]. Educational Sciences: Theory &Practice, 11(4), 1869-1894.
 • Ozdemir, T. Y., Ozan, M. B., & Akgun, M. (2017). Öğretmen görüşleriyle değerler eğitimi odaklı eğitim denetimi [A values education-oriented educational inspection with teacher opinions]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century skills, education & competitiveness. A resource and policy guide. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_and_competitiveness_guide.pdf
 • Sayhan, H., & Camurcu, H. (2013). Günümüz dünya sorunları [Today's world problems]. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yildirim, I., & Vural, O. F. (2014) Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu (Problems related with teacher training and pedagogical formation in Turkey). Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yilmaz, B. (2017). Küreselleşme ve 21. yüzyılda çözüm bekleyen sorunlarımız [Globalization and our problems in the 21st century]. Retrieved from https://www.haberler.com/gorus-kuresellesme-ve-21-yuzyilda-cozum- bekleyen-1026324-haberi
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Aziz Sevımbay This is me 0000-0003-2610-7300

Mumine Akcaalan This is me 0000-0002-5194-8112

Yasemin Cengız Demır This is me 0000-0001-7979-252X

Cetin Semercı This is me 0000-0002-6337-5876

Cenk Hatıpoglu This is me 0000-0003-4097-5673

Birsen Gunerı This is me

Publication Date May 20, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 87

Cite

APA Sevımbay, A., Akcaalan, M., Cengız Demır, Y., Semercı, C., et al. (2020). The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education. Eurasian Journal of Educational Research, 20(87), 69-100.
AMA Sevımbay A, Akcaalan M, Cengız Demır Y, Semercı C, Hatıpoglu C, Gunerı B. The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education. Eurasian Journal of Educational Research. May 2020;20(87):69-100.
Chicago Sevımbay, Aziz, Mumine Akcaalan, Yasemin Cengız Demır, Cetin Semercı, Cenk Hatıpoglu, and Birsen Gunerı. “The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 87 (May 2020): 69-100.
EndNote Sevımbay A, Akcaalan M, Cengız Demır Y, Semercı C, Hatıpoglu C, Gunerı B (May 1, 2020) The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education. Eurasian Journal of Educational Research 20 87 69–100.
IEEE A. Sevımbay, M. Akcaalan, Y. Cengız Demır, C. Semercı, C. Hatıpoglu, and B. Gunerı, “The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, pp. 69–100, 2020.
ISNAD Sevımbay, Aziz et al. “The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education”. Eurasian Journal of Educational Research 20/87 (May 2020), 69-100.
JAMA Sevımbay A, Akcaalan M, Cengız Demır Y, Semercı C, Hatıpoglu C, Gunerı B. The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:69–100.
MLA Sevımbay, Aziz et al. “The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, 2020, pp. 69-100.
Vancouver Sevımbay A, Akcaalan M, Cengız Demır Y, Semercı C, Hatıpoglu C, Gunerı B. The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(87):69-100.