Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Seçmeli Müzik Dersine Yönelik Beklentileri

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 179 - 198, 20.05.2020

Abstract

Problem Durumu: Üniversitelerde belli bir mesleğe yönelik eğitim verilmektedir. Ancak; gelişmiş ülkelerde bireylerden artık sadece mesleki bilgilere sahip değil; bununla beraber entelektüel olarak da donanımlı olmaları beklenmektedir. Üniversitelerdeki seçmeli dersler bireylere bu konuda olanaklar tanımaktadır. Sanat, spor gibi alanları içeren seçmeli dersler öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabilir. Kendilerini geliştirebilmeleri konusunda farklı kapılar açabilir. Öğrencilerin derse yönelik beklentilerinin belirlenmesi ise dersin öğretim sürecine katkı sağlayabilir.

Amaç: Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde okuyan ve seçmeli müzik dersi alan öğrencilerin; müzik dersini seçme nedenlerini, dersin amacına yönelik beklentilerini, dersin içeriğine yönelik beklentilerini, dersin öğretim sürecine yönelik beklentilerini, dersin değerlendirme sürecine yönelik beklentilerini, farklı içerikte müzik derslerinin açılmasına yönelik beklentilerini belirlemek; öğrencilerin dersi seçme nedenlerinin, öğrencilerin dersin amacına, öğretim sürecine, değerlendirme sürecine, farklı içeriklerdeki müzik derslerinin açılmasına yönelik beklentilerinin, amatör olarak müzik eğitimi alıp almama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek; öğrencilerin dersin içeriğine yönelik beklentilerinin, amatör müzik eğitimi alıp almama ve çalgı çalıp çalamama durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Çalışma grubu Ankara Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 552 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada gerekli verilerin toplanması için anket formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde, frekans, yüzde değerlerinden yararlanılmış, Man Whitney U ve ki kare bağımsızlık testleri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 yazılımından faydalanılmıştır.
Bulgular: Çeşitli fakültelerden öğrencilerin katılımı ile yapılan bu çalışmada, öğrencilerin, müzik dersini seçme sebepleri, dersin amacına yönelik beklentileri, dersin içeriğinde yer almasını istedikleri müzik türleri, dersin içeriğinde yer almasını istedikleri uygulamaya yönelik konular, öğretim sürecine yönelik tercih ettikleri etkinlikler, dersin değerlendirme sürecine yönelik beklentileri, faklı içerikte müzik derslerinin açılmasına yönelik beklentileri tespit edilmiştir.
Öğrencilerin dersi seçme nedenleri, dersin öğretim sürecine yönelik beklentileri, farklı içerikte derslerin açılmasına yönelik beklentileri üniversite öncesinde amatör müzik eğitimi alma durumlarına göre farklılaşmaktadır. Öğrencilerin dersin amacına yönelik beklentileri, değerlendirme sürecine yönelik beklentileri müzik eğitimi alma durumuna göre farklılaşmamaktadır.
Öğrencilerin dersin içeriğinde yer almasını istedikleri uygulamaya yönelik konularda çalgı eğitimi, ses eğitimi, ritim eğitimi tercihlerinde, amatör müzik eğitimi alma durumları anlamlı bir etkiye sahiptir. Ancak, bu durumun düşük bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin çalgı eğitimi ve ritim eğitimi tercihlerinde çalgı çalabilme durumları anlamlı bir etkiye sahiptir. Ancak, bu durumun düşük bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Çalgı çalabilen öğrencilerin seçmeli müzik dersinin içeriğinde ses eğitimi olmasını istemelerine yönelik fark ise anlamlı değildir.

References

 • Buyukozturk, S., Kılıc Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Arastırma Yontemleri. (Scientific Research Methods). (Sixth Edition) Ankara: Pegem Academy.
 • Caglayan, A. B., Bahtiyar Karadeniz, C., & Sarı, S., (2018). Opinions of Vocational School Students on Selective Music Course (Ordu University SBMYO Sample). In H. Kahya (Ed.),1. Uluslararası Egitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri. (1. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences). (p. 108-116).
 • Cakır Ilhan, A. (1993). Evaluation of the Elective Courses of Fine Arts in the Universities of Turkey (Doctoral thesis). Ankara University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Demir, A. & Ok, A. (1996). Orta Dogu Teknik Universitesindeki Ogretim Uye ve Ogrencilerinin Secmeli Dersler Hakkındaki Gorusleri. (The Views of Academicians and Students at Middle East Technical University Concerning the Elective Courses). Hacettepe University Journal of Education, 12, 121-125. Retrieved from http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1274-published.pdf
 • Em G., Yondem, S., & Ece, A.S. (2018). Instructors and Student Views Related to Elective Music in Universities: The Case of Abant Izzet Baysal University. Akademik Bakıs Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (Academic Sight International Refereed Journal of Social Sciences ), 65, 381-394. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323704307
 • Gurgan, F. (1986). Studying The Fine Arts Music Curriculum Taught ın Universities (Master thesis). Gazi University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Karakoc, E. (2015). The State of Application of Teaching Processes in Fine Arts Music Elective Courses Being Taught at State Universities According to the Views of Teaching Staff and Students (Doctoral thesis). Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Kaya, E.E., & Ustun, E. (2013). University Students’ Views on Elective Music Course (Case of Nevsehir University). Journal of Art Education, 1(1), 14-29. Retrieved from http://sanategitimidergisi.com/makale/pdf/1363943901.pdf
 • Liu, F. (2006). Analysis and Tentative Plan of Engineering College Music Elective Course Teaching Material. Journal of Baoji University of Arts and Sciences (Social Science Edition). Retrieved from http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-BJWL200603025.htm
 • Sahin, İ., Zoraloglu, Y.R., & Fırat, N. S. (2011). University Students’ Aims in Life, Educational Goals, Expectations from the University and Their State of Satisfaction. Educational Administration: Theory and Practice, 17 (3), 429-452. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000050522/5000047780.pdf?

University Students’ Expectations about the Elective Music Course

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 179 - 198, 20.05.2020

Abstract

Purpose: This study aimed to elicit the course-related expectations of students studying in different faculties at Ankara University who took an elective music course. More specifically, the students’ reasons for enrolling in the music course, their expectations about the objectives, the teaching processes and evaluation process of this course, and whether these expectations were differed according to the presence/absence of previous amateur music education were investigated.

Research Methods: In this descriptive research, the data were collected using a questionnaire form developed by the researcher. This research was conducted with 552 students. For the data analysis, frequency-percentage values were calculated using the Mann-Whitney U and chi-square tests.

Findings: The greatest expectation of the students from the course aims was to recognize the different genres of music. The genres of music that the participants would most preferred to see in the course content was Turkish Folk Music. The most preferred evaluation process of the course was tests with multiple-choice questions. The students’ reasons for choosing music as an elective course, their expectations concerning the teaching processes of the course, and their views on the opening of new courses differed according to whether or not they had received any amateur music education before attending university.

Implications for Research and Practice: In line with the results, it can be suggested that courses with different content related to various areas of music should be made available. Curriculum development studies can be undertaken for these courses, and their potential effects on students can be investigated.

References

 • Buyukozturk, S., Kılıc Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Arastırma Yontemleri. (Scientific Research Methods). (Sixth Edition) Ankara: Pegem Academy.
 • Caglayan, A. B., Bahtiyar Karadeniz, C., & Sarı, S., (2018). Opinions of Vocational School Students on Selective Music Course (Ordu University SBMYO Sample). In H. Kahya (Ed.),1. Uluslararası Egitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri. (1. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences). (p. 108-116).
 • Cakır Ilhan, A. (1993). Evaluation of the Elective Courses of Fine Arts in the Universities of Turkey (Doctoral thesis). Ankara University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Demir, A. & Ok, A. (1996). Orta Dogu Teknik Universitesindeki Ogretim Uye ve Ogrencilerinin Secmeli Dersler Hakkındaki Gorusleri. (The Views of Academicians and Students at Middle East Technical University Concerning the Elective Courses). Hacettepe University Journal of Education, 12, 121-125. Retrieved from http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1274-published.pdf
 • Em G., Yondem, S., & Ece, A.S. (2018). Instructors and Student Views Related to Elective Music in Universities: The Case of Abant Izzet Baysal University. Akademik Bakıs Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (Academic Sight International Refereed Journal of Social Sciences ), 65, 381-394. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323704307
 • Gurgan, F. (1986). Studying The Fine Arts Music Curriculum Taught ın Universities (Master thesis). Gazi University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Karakoc, E. (2015). The State of Application of Teaching Processes in Fine Arts Music Elective Courses Being Taught at State Universities According to the Views of Teaching Staff and Students (Doctoral thesis). Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Kaya, E.E., & Ustun, E. (2013). University Students’ Views on Elective Music Course (Case of Nevsehir University). Journal of Art Education, 1(1), 14-29. Retrieved from http://sanategitimidergisi.com/makale/pdf/1363943901.pdf
 • Liu, F. (2006). Analysis and Tentative Plan of Engineering College Music Elective Course Teaching Material. Journal of Baoji University of Arts and Sciences (Social Science Edition). Retrieved from http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-BJWL200603025.htm
 • Sahin, İ., Zoraloglu, Y.R., & Fırat, N. S. (2011). University Students’ Aims in Life, Educational Goals, Expectations from the University and Their State of Satisfaction. Educational Administration: Theory and Practice, 17 (3), 429-452. Retrieved from http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000050522/5000047780.pdf?
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Merih Dogan This is me 0000-0001-7455-5613

Publication Date May 20, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 87

Cite

APA Dogan, M. (2020). University Students’ Expectations about the Elective Music Course. Eurasian Journal of Educational Research, 20(87), 179-198.
AMA Dogan M. University Students’ Expectations about the Elective Music Course. Eurasian Journal of Educational Research. May 2020;20(87):179-198.
Chicago Dogan, Merih. “University Students’ Expectations about the Elective Music Course”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 87 (May 2020): 179-98.
EndNote Dogan M (May 1, 2020) University Students’ Expectations about the Elective Music Course. Eurasian Journal of Educational Research 20 87 179–198.
IEEE M. Dogan, “University Students’ Expectations about the Elective Music Course”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, pp. 179–198, 2020.
ISNAD Dogan, Merih. “University Students’ Expectations about the Elective Music Course”. Eurasian Journal of Educational Research 20/87 (May 2020), 179-198.
JAMA Dogan M. University Students’ Expectations about the Elective Music Course. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:179–198.
MLA Dogan, Merih. “University Students’ Expectations about the Elective Music Course”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, 2020, pp. 179-98.
Vancouver Dogan M. University Students’ Expectations about the Elective Music Course. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(87):179-98.