Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların Mobil İnternet Deneyimleri: İnternet Erişim, Kullanım, Etkinlikler, Beceriler ve Risklerin Karşılaştırmalı Analizi

Year 2020, Volume: 20 Issue: 88, 225 - 248, 20.07.2020

Abstract

Problem Durumu: Çocuklar arasında internet erişimi noktasında mobil cihazların yaygınlaşması her ne kadar zaman ve mekân esnekliği, yeni iletişim ortamları vb. gibi imkânlar sunsa da yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Mobil internet kullanan çocukların internette daha fazla risklerle karşılaştıkları ve güvenli internet kullanımına yönelik yeni becerilere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Mobil internet kullanımının giderek yaygınlaşmasına rağmen henüz tepe noktasına ulaşmadığı düşünüldüğünde yakın gelecekte çocukların mobil internet kullanımıyla birlikte yaşayabilecekleri olumsuz durumların daha da artarak karmaşık bir hale gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle, yapılacak çalışmalar yeni risklerin tanımlanması, farklı boyutlarıyla değerlendirilmesi ve bu risklere yönelik sahip olunması gereken yeni becerilerin neler olacağı hususunda yol gösterici olması gereklidir. Bu bağlamda Amerika’da PEW Araştırma Merkezi Avrupa’da ise Net Children Go Mobile (NCGM) proje grubu çocukların mobil internet deneyimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirirken Türkiye’de 9-16 yaş grubu çocuklara yönelik makro ve mikro ölçekte herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada, Türkiye’deki çocukların mobil internet deneyimlerine yönelik mevcut durumu ortaya koymak ve Türkiye ile NCGM projesinde yer alan 7 Avrupa ülkesindeki çocukların internet deneyimlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırma modeli tercih edilmiştir. Türkiye’deki çocukların evrenini temsil edebilecek bir örneklem oluşturmak için tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre 12 bölgeden 9-16 yaş aralığındaki 784 çocuk, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit sayıda dağılacak şekilde çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada NCGM projesi kapsamında EU Kids Online (EUKO) çalışma grubu tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına aktırılmış olup verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır.

References

 • Akar, F. (2015). Purposes, causes and consequences of excessive internet use among Turkish adolescents. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 35-56. https://doi.org/10.14689/ejer.2015.60.3
 • An, H., Morgenlander, M., & Seplocha, H. (2014). Children's gadgets: Smartphones and tablets: Tips for helping children to use technology effectively and safely. Exchange, September/October 2014, 69-74.
 • Aslan, A., & Karakus Yilmaz, T. (2017). Practices developed towards safer Internet use in Turkey. Dumlupinar University Journal of Social Science, 53, 121-143.
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2013). Internet addiction and Internet parental style of primary school students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(39), 46-57.
 • Barbovschi, M., O'Neill, B., Velicu, A., & Mascheroni, G. (2014). Policy Recommendations. (Report D5.1). Milano: Net Children Go Mobile.
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Burnukara, P., & Ucanok, Z. (2010). A descriptive study on opportunities of adolescents’ use of information and communication technologies and cyberbullying. Society and Social Work, 21(2), 47-62.
 • Buyukozturk, S. (2005). Questinaire development. The Journal of Turkish Educational Sciences, 3(2),133-151.
 • Chang, M. K., & Man Law, S. P. (2008). Factor structure for young’s Internet addiction test: A confirmatory study. Computers in Human Behavior, 24(6), 2597-2619. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.03.001
 • Chaudron, S. (2015). Young children (0–8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. Report for European Commission. Report no. EUR 27052 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Croll, J. (2016). Let’s play it safe children and youths in the digital world. Report for the ICT Coalition for Children Online. Retreived from http://ictcoalition.eu/gallery/100/REPORT_WEB.pdf
 • Ekici, S., & Ucak, N. O. (2012). Information seeking behaviours of primary school students on the Internet. Turkish Librarianship, 26(1), 78-96.
 • Eksi, F. (2012). Examination of narcissistic personality traits’ predicting level of Internet addiction and cyber bullying through path analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1683-1706.
 • Eren, E. (2015). Perceptions and opinions of middle and high school students about tablet computers in education. Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education Journal, 16(1), 409-428.
 • Genc, Z. (2014). Parents’ perceptions about the mobile technology use of preschool aged children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146 (2014), 55-60.
 • Gerpott, T. J., & Thomas, S. (2014). Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(3), 291-310. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2013.10.003
 • Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality differences in young adults’ use of the Internet. Communication Research, 35(5), 602–621.
 • International Telecommunication Union (ITU) (2015) ITU releases 2015 ICT figures. Retreived from https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx
 • Johnson, R. B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. (2nd ed.). London: Pearson.
 • Karahisar, T. (2014). Risks for children on the Internet and media literacy. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.
 • Kasikci, D., Çagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E., & Ogan, C. (2014). Internet habits and safe Internet use of children in Turkey and Europe. Education and Science, 39(171), 230.
 • Kelleci, M. (2008). The effects of Internet use, cell phones and computer games on mental health of children and adolescents. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.
 • Kocak, H., & Kose, Z. (2014). The survey on the habits of adoloscents’ playing computer game and the process of socialization (the case of Kütahya). Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 21-32.
 • Lenhart, A. (2015). Teen, social media and technology overview 2015. Report, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, USA, April. Retreived from http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Technical report and user guide: The 2010 EU kids online survey. LSE, London: EU Kids Online. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/45270/
 • Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. London: LSE. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/64470/
 • Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K., & Vodeb, H. (2011) Crossnational comparison of risks and safety on the Internet: Initial analysis from the EU Kids Online survey of European children. EU Kids Online Network, London, UK. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/39608/
 • Malak, M. Z., Khalifeh, A. H., & Shuhaiber, A. H. (2017). Prevalence of Internet Addiction and associated risk factors in Jordanian school students. Computers in Human Behavior, 70, 556-563. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.011
 • Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: Risks and opportunities. Second Edition. Milano: Educatt. Retreived from http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/DEF_NCGM_SecondEdition_Report.pdf
 • Ministry of National Education (MoNE) (2018). Tablet. Retreived from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/?page_id=145
 • Net Children Go Mobile (NCGM) (2014). Project description. Retreived from http://www.netchildrengomobile.eu/project/25
 • O’Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054
 • Okumus, V. (2018). The examination of the relationship between children's social media use and parents' attitude (Master’s thesis), Istanbul Ticaret University, Istanbul.
 • Ozkale, A., & Koc, M. (2014). Tablet computers and their usage in educational settings: A literature review. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), 24-35.
 • Park, Y. J. (2014). My whole world’s in my palm! The second-level divide of teenagers’ mobile use and skill. New Media & Society, 1-19. https://doi.org/10.1177/1461444813520302
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49(2), 147-154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
 • Sonmez, B. (2013). Social media and Facebook usage habits of high school teachers (Master’s thesis), Akdeniz University, Antalya.
 • Seker, H., & Gencdogan, B. (2006). Psikolojide ve egitimde olcme araci gelistirme. [Developing measurement tools in psychology and education]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teijlingen van, E., & Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update 35, Department of Sociology, University of Surrey.
 • Tomczyk, L., & Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822-833. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.12.003
 • Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) (2005) Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflaması. Retreived from http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=164
 • Vincent, J. (2015). Mobile opportunities: exploring positive mobile opportunities for European children. POLIS, The London School of Economics and Political Science, London, UK. Retreived from http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/Mobile-Opportunities.pdf
 • We Are Social (WAS) (2019) Digital in 2019: Global overview. Retreived from https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
 • Yilmaz, E., Sahin, Y. L., Haseki, H. I., & Erol, O. (2014). An analysis of Internet addiction among high school students with respect to several variables: Balıkesir Province sample. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 133-144.

Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks

Year 2020, Volume: 20 Issue: 88, 225 - 248, 20.07.2020

Abstract

Purpose: This study aims to examine the current state of mobile Internet experience of the children in Turkey and to compare the Internet experiences of the children in Turkey to the children living in seven European countries included in the Net Children Go Mobile (NCGM) project.

Research Methods: In this study, a descriptive research design was employed and the participants consisted of 784 children between the ages of 9 and 16 from 12 different regions.

Findings: Results revealed that the ratio of Turkish children having Internet access in their own bedrooms and outside and also the ratio of them owning mobile devices, such as smartphones and tablets, is above the European average. It was seen that Turkish and European children used the Internet mostly for performing leisure and communicative activities. Although Turkish children's Internet use skills seemed to above the European average, it was seen that their skills towards safe Internet browsing like filtering unwanted content, blocking pop-up windows lacked behind their European counterparts. Thus, it was revealed that Turkish children were facing more Internet risks compared to the children in Europe.

Implications for Research and Practice: Future studies can utilize more detailed evaluation methods, such as performance tasks to assess the children’s mobile device and Internet use. Researchers can also design applications and activities that aim to redirect the children’s attention from using the Internet for entertainment and communication purposes to using it for research and study and then evaluate the effectiveness of the designs.

References

 • Akar, F. (2015). Purposes, causes and consequences of excessive internet use among Turkish adolescents. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 35-56. https://doi.org/10.14689/ejer.2015.60.3
 • An, H., Morgenlander, M., & Seplocha, H. (2014). Children's gadgets: Smartphones and tablets: Tips for helping children to use technology effectively and safely. Exchange, September/October 2014, 69-74.
 • Aslan, A., & Karakus Yilmaz, T. (2017). Practices developed towards safer Internet use in Turkey. Dumlupinar University Journal of Social Science, 53, 121-143.
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2013). Internet addiction and Internet parental style of primary school students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(39), 46-57.
 • Barbovschi, M., O'Neill, B., Velicu, A., & Mascheroni, G. (2014). Policy Recommendations. (Report D5.1). Milano: Net Children Go Mobile.
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Burnukara, P., & Ucanok, Z. (2010). A descriptive study on opportunities of adolescents’ use of information and communication technologies and cyberbullying. Society and Social Work, 21(2), 47-62.
 • Buyukozturk, S. (2005). Questinaire development. The Journal of Turkish Educational Sciences, 3(2),133-151.
 • Chang, M. K., & Man Law, S. P. (2008). Factor structure for young’s Internet addiction test: A confirmatory study. Computers in Human Behavior, 24(6), 2597-2619. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.03.001
 • Chaudron, S. (2015). Young children (0–8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. Report for European Commission. Report no. EUR 27052 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Croll, J. (2016). Let’s play it safe children and youths in the digital world. Report for the ICT Coalition for Children Online. Retreived from http://ictcoalition.eu/gallery/100/REPORT_WEB.pdf
 • Ekici, S., & Ucak, N. O. (2012). Information seeking behaviours of primary school students on the Internet. Turkish Librarianship, 26(1), 78-96.
 • Eksi, F. (2012). Examination of narcissistic personality traits’ predicting level of Internet addiction and cyber bullying through path analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1683-1706.
 • Eren, E. (2015). Perceptions and opinions of middle and high school students about tablet computers in education. Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education Journal, 16(1), 409-428.
 • Genc, Z. (2014). Parents’ perceptions about the mobile technology use of preschool aged children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146 (2014), 55-60.
 • Gerpott, T. J., & Thomas, S. (2014). Empirical research on mobile Internet usage: A meta-analysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(3), 291-310. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2013.10.003
 • Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality differences in young adults’ use of the Internet. Communication Research, 35(5), 602–621.
 • International Telecommunication Union (ITU) (2015) ITU releases 2015 ICT figures. Retreived from https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx
 • Johnson, R. B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. (2nd ed.). London: Pearson.
 • Karahisar, T. (2014). Risks for children on the Internet and media literacy. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.
 • Kasikci, D., Çagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E., & Ogan, C. (2014). Internet habits and safe Internet use of children in Turkey and Europe. Education and Science, 39(171), 230.
 • Kelleci, M. (2008). The effects of Internet use, cell phones and computer games on mental health of children and adolescents. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.
 • Kocak, H., & Kose, Z. (2014). The survey on the habits of adoloscents’ playing computer game and the process of socialization (the case of Kütahya). Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 21-32.
 • Lenhart, A. (2015). Teen, social media and technology overview 2015. Report, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, USA, April. Retreived from http://www.pewinternet.org/files/2015/04/PI_TeensandTech_Update2015_0409151.pdf
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Technical report and user guide: The 2010 EU kids online survey. LSE, London: EU Kids Online. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/45270/
 • Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. London: LSE. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/64470/
 • Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K., & Vodeb, H. (2011) Crossnational comparison of risks and safety on the Internet: Initial analysis from the EU Kids Online survey of European children. EU Kids Online Network, London, UK. Retreived from http://eprints.lse.ac.uk/39608/
 • Malak, M. Z., Khalifeh, A. H., & Shuhaiber, A. H. (2017). Prevalence of Internet Addiction and associated risk factors in Jordanian school students. Computers in Human Behavior, 70, 556-563. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.011
 • Mascheroni, G., & Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: Risks and opportunities. Second Edition. Milano: Educatt. Retreived from http://netchildrengomobile.eu/ncgm/wp-content/uploads/2013/07/DEF_NCGM_SecondEdition_Report.pdf
 • Ministry of National Education (MoNE) (2018). Tablet. Retreived from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/?page_id=145
 • Net Children Go Mobile (NCGM) (2014). Project description. Retreived from http://www.netchildrengomobile.eu/project/25
 • O’Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054
 • Okumus, V. (2018). The examination of the relationship between children's social media use and parents' attitude (Master’s thesis), Istanbul Ticaret University, Istanbul.
 • Ozkale, A., & Koc, M. (2014). Tablet computers and their usage in educational settings: A literature review. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), 24-35.
 • Park, Y. J. (2014). My whole world’s in my palm! The second-level divide of teenagers’ mobile use and skill. New Media & Society, 1-19. https://doi.org/10.1177/1461444813520302
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49(2), 147-154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
 • Sonmez, B. (2013). Social media and Facebook usage habits of high school teachers (Master’s thesis), Akdeniz University, Antalya.
 • Seker, H., & Gencdogan, B. (2006). Psikolojide ve egitimde olcme araci gelistirme. [Developing measurement tools in psychology and education]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Teijlingen van, E., & Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. Social Research Update 35, Department of Sociology, University of Surrey.
 • Tomczyk, L., & Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822-833. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.12.003
 • Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) (2005) Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflaması. Retreived from http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=164
 • Vincent, J. (2015). Mobile opportunities: exploring positive mobile opportunities for European children. POLIS, The London School of Economics and Political Science, London, UK. Retreived from http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/Mobile-Opportunities.pdf
 • We Are Social (WAS) (2019) Digital in 2019: Global overview. Retreived from https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
 • Yilmaz, E., Sahin, Y. L., Haseki, H. I., & Erol, O. (2014). An analysis of Internet addiction among high school students with respect to several variables: Balıkesir Province sample. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 133-144.
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Engin Kursun This is me 0000-0002-5649-8595

Yigit Emrah Turgut This is me 0000-0002-6306-4090

Publication Date July 20, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 88

Cite

APA Kursun, E., & Turgut, Y. E. (2020). Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research, 20(88), 225-248.
AMA Kursun E, Turgut YE. Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research. July 2020;20(88):225-248.
Chicago Kursun, Engin, and Yigit Emrah Turgut. “Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 88 (July 2020): 225-48.
EndNote Kursun E, Turgut YE (July 1, 2020) Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research 20 88 225–248.
IEEE E. Kursun and Y. E. Turgut, “Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 88, pp. 225–248, 2020.
ISNAD Kursun, Engin - Turgut, Yigit Emrah. “Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks”. Eurasian Journal of Educational Research 20/88 (July 2020), 225-248.
JAMA Kursun E, Turgut YE. Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:225–248.
MLA Kursun, Engin and Yigit Emrah Turgut. “Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 88, 2020, pp. 225-48.
Vancouver Kursun E, Turgut YE. Mobile Internet Experiences of the Children in Turkey and European Countries: A Comparative Analysis of Internet Access, Use, Activities, Skills and Risks. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(88):225-48.