Research Article
BibTex RIS Cite

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 1 - 24, 30.09.2020

Abstract

Problem Durumu: İçinde bulunulan bilgi çağında önemli olan bilgileri olduğu gibi almak değil; bilgiye ulaşma/değiştirme/kullanma yollarının öğrenilmesidir. Amerikan eğitimci John Dewey’in de dediği gibi “Düşünmeyi öğrenme, öğrenmeyi öğretmektir”. Bu sebeple öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerine öncelik verilmelidir. Alanyazında öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme stratejileriyle ilgilenmesi ve bu konuda farkındalık yaratması gerektiğine sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenebilmesi için ise öncelikle hangi öğrenme stratejisine sahip olduklarını bilmeleri gereklidir. Bu araştırma ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili araştırmalar da değerlendirildiğinde; bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejileri ile cinsiyetleri, bölümleri, öğrenim türleri, anne-baba eğitim durumları ile lise başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle meslek yüksekokulunda görevli akademisyenlerin öğrencilerini daha iyi tanımalarına katkı sağlanabilir ki bu durum ise, meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme süreçlerinde olumlu değişikliklere sebep olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan bir devlet üniversitesi olan Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerinin cinsiyet, bölüm, öğrenim türü, anne–baba eğitim durumu ve lise başarı puanları değişkenleri açısından farklılaşma durumlarının belirlenmesidir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin neler olduğu ve bu stratejilerin çeşitli değişkenler açısından veri toplanarak incelenmesi amaçlandığı için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (561 öğrenci) oluşmaktadır. Bilimsel yöntemler kullanılarak hesaplanan ve ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü en az 228 kişi olmalıdır. Bu çalışmada ise 341 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda “Kişisel Bilgi Formu” yer alırken, ikinci kısımda ise “Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ)” bulunmaktadır. Kişisel Bilgi Formu ile öğrencilere ait cinsiyet, bölüm, öğrenim türü, anne – baba eğitim durumu ve lise başarı durumu değişkenlerine ait veriler toplanmaktadır. Güven (2004) tarafından geliştirilen ÖSBÖ beşli likert tipi bir değerlendirmeye sahiptir. Ölçme aracı ile ilgili gerek daha önceki çalışmalarda yapılmış olan gerek bu araştırmada yapılan geçerlik – güvenirlik test sonuçlarına göre; ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılabilir. Veri analizi yapılırken istatistik paket programlardan faydalanılmıştır. Veri analizinde anlamlılık seviyesi “p=.05” olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri normal dağılım gösterirken varyansları da homojendir. Bu sebeple analiz sürecinde parametrik teknikler kullanılmıştır.

References

 • Acikgoz, K. (1998). Etkili ogrenme ve ogretme. İzmir: Kanyilmaz Matbaasi.
 • Alfian, A. (2016). The application of language learning strategies of high school students in Indoneisia. Indonesian Journal of English Education, 3(2), 141-157.
 • Arends, R. (1997). I. Clasroom instruction and management. New York: The Mc - Graw - Hill.
 • Arli, M., & Nazik, H. (2001). Bilimsel arastirmaya giris. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Babali, O. (2010). Kiz meslek liseleri ve genel liselerdeki ogrencilerin ogrenme strateji ve stillerinin karsilastirilmali olarak incelenmesi. (Unpublished master dissertation). Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 264397).
 • Bagceci, B. (2017). Yaratici dusunme, elestirel dusunme ve yansitici dusunme. (Ed. B. Oral, T. Yazar). Egitimde Program Gelistirme ve Degerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bustami, Y., Corabime, A. D., & Suarsini, E. (2017). The social attitude empowerment of biology students: Implementation jirqa learning strategy in different ethnics. International Journal of Instruction, 10(3), 15 – 30.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E. K., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2017). Bilimsel arastirma yontemleri (23. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Buyukozturk, S., Cokluk, O., & Koklu, N. (2010). Sosyal bilimler icin istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research, planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4nd Ed). Boston: Pearson Education Inc.
 • Critensen, B. L., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design and analysis (12th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Cirpan, K. F., Gurer, A. Gayef, A., & Kaplan, E. (2017). Saglik hizmetleri meslek yuksekokulu anastezi bolumu ogrencilerinin ogrenme stratejileri. Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, 1(1), 25-29.
 • Demirel, M. (2012). Universite ogrencilerinin kullandiklari dil ogrenme stratejileri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 43, 141-153.
 • Demirel, M. (1993). Ogrenme stratejilerinin ogretilmesi. Egitim ve Bilim, 17(83), 52-59.
 • Demirel, O. (2005). Egitim sozlugu (3. Baski). Ankara: Pegema Yayincilik.
 • Erdem, A. R. (2005). Ogrenmede etkili yollar: Ogrenme stratejileri ve ogretimi. Ilkogretim Online, 4(1), 1-6
 • Erden, M., & Akman Y. (1998). Egitim psikolojisi, gelisim-ogrenme-ogretme. Ankara: Arkadas Yayinlari.
 • Erkus, A. (2016). Psikolojide olcme ve olcek gelistirme 1 temel kavramlar ve islemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gagne, R. M. (1988). Principles of instructional design. Chicago: Halt, Rinehart and Winston.
 • Gagne, R. M., & Glaser, R. (1987). Foundations in learning research. (Ed. R. M. Gagne). Instructional Technology: Foundations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). Educational research competencies for analysis and applications (10th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Guven, M. (2004). Ogrenme stratejileri ile Ogrenme stilleri arasindaki iliski. (Published doctoral dissertation). Anadolu Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, Eskisehir. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 143975).
 • Hamilton, R. (1989). The effects of learner generated elaborations on concept learning from prose. Journal of Experimental Education, 57, 205-217.
 • Hamurcu, H. (2002). Okuloncesi ogretmen adaylarinin kullandiklari ogrenme stratejileri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 23, 127-134.
 • Harmanli, Z. (2000). Ogrenme stratejileri (etkili ogrenme egitimi). İzmir: Dokuz Eylul Universitesi Buca Egitim Fakultesi Yayinlari.
 • Hartman, V. (1995). Teaching and learning style preferences: Transition through technology, VCCA Journal, 9(2), 18-20.
 • He, Q. (2017). Quantitative research in systemic functional linguistics. English Language Teaching,11(1): ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Kalayci, S. (2010). SPSS uygulamali cok degiskenli istatistik teknikleri (5. Baski). Ankara: Asil Yayin Dagitim.
 • Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Klieme, E., & Buttner, G. (2015). Teaching learning strategies: The role of instructional context and teacher beliefs. Journal of Educational Research Online, 7(1), 176-197.
 • Kocak, S. (2010). Aktif ogrenme yonteminin ogrencilerin bilisim teknolojileri dersindeki basarilari ve ogrenme stratejileri duzeyleri uzerindeki etkileri. (Published doctoral dissertation). Dokuz Eylul Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, İzmir. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 270095).
 • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
 • Levin, J. R. (1988). Elaboration – based learning strategies: Powerful theory – powerful application. Contemporary Educational Psychology, 13, 191-205.
 • McMillan, J., & Schumacher, S. (2014). Research in education evidence – based inquiry (7th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (3nd Ed). United States: Pyrczak Publishing.
 • Meydan, C. H., & Sesen, H. (2011). Yapisal esitlik modellemesi Amos uygulamalari. Istanbul: Detay Yayincilik.
 • Ormrod, E. J. (1990). Human learning theories, priciples and educational applications. Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Ozdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskisehir: Anadolu Universitesi Yayinlari.
 • Ozer, B. (2001). Ogrenmeyi ogretme, ogretimde planlama ve degerlendirme. Eskisehir: Anadolu Universitesi Yayinlari.
 • Ozer, B. (1998). Ogrenmeyi ogretme (Ed. A. Hakan). Egitim Bilimlerinde Yenilikler. pp. (146-164). Eskisehir: Anadolu Universitesi Acikogretim Fakultesi İlkogretim Ogretmenligi Lisans Tamamlama Programi.
 • Ozturk, B. (1995). Genel ogrenme stratejilerinin ogrenciler tarafindan kullanilma durumu. (Published doctoral dissertation). Gazi Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 41215).
 • Pritchard, A. (2009). Ways of learning learning theories and learning styles in the classroom. (2nd Ed.), London and Newyork. Routledge Taylor and Francis Group.
 • Saribas, D. (2009). Ozduzenlemeye dayali ogrenme stratejilerini gelisitirmeye yonelik laboratuar ortaminin kavramsal anlama, bilimsel islem becerisi ve kimyaya karsi tutum uzerindeki etkisinin incelenmesi. (Published doctoral dissertation). Marmara Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, İstanbul. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 420677).
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schunk, H. D. (2014). Ogrenme teorileri egitimsel bir bakisla. (Ceviri: Mahmut Yasin Demir). (Cev. Edt. Muzaffer Sahin). Ankara: Nobel Yayinlari.
 • Shi, H. (2017). Learning strategies and classification in education. Institute for Learning Styles Journal, 1, 24-36.
 • Secer, I. (2015). Psikolojik test gelistirme ve uyarlama sureci SPSS ve LISREL uygulamalari. Ankara: Ani Yayincilik.
 • Senemoglu, N. (1998). Gelisim ogrenme ve ogretim - kuramdan uygulamaya. Ankara: Ozsen Matbaacilik.
 • Somuncuoglu, Y. (1998). Ogrenme stratejileri: teorik boyutlari, arastirma bulgulari ve uygulama icin ortaya koydugu sonuclar. Egitim ve Bilim, 22(110), 31-39.
 • Sonmez, V. (2007). Program gelistirmede ogretmen elkitabi (13. Baski). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Spector, P. E. (1981). Research Design Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. London: Sage Publications Inc.
 • Subasi, G. (2000). Etkili Ogrenme: Ogrenme Stratejileri. Milli Egitim Dergisi, 146. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/subasi.htm. Erisim Tarihi: 20.10.2018.
 • Simsek, A., & Balaban, J. (2010). Learning strategies of successful and unsuccessful university students. Contemporary Educational Technology, 1(1), 36-45.
 • Tasdemir, A., & Tay, B. (2007). Fen bilgisi ogretiminde ogrencilerin ogrenme stillerini kullanmalarinin akademik basariya etkileri. Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 20(1), 173-187.
 • Tay, B., & Yangin, B. (2008). 4. sinif ogrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sinif ortaminda kullandiklari ogrenme stratejileri. Ahi Evran Universitesi Kirsehir Egitim Fakultesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • Turkish Language Society,(2005). Turkce sozluk(10. Baski). Turk Dil Kurumu Yayinlari: 549.
 • Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. (Ed. M. C. Wittock). Handbook of Research on Teaching. pp. (315 - 327). New York: Maccmillan Company.
 • Yaacob, A., Shapii, A., Saad, A., Al-Rahmi, W., & Alias, N. (2018). Vocabulary learning strategies (VLSS) through secondary students at Saudi School in Malaysia (SSM): A pilot study. International Education and Research Journal,4(2).
 • Yazicioglu, Y., & Erdogan, S. (2004). SPSS uygulamali bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Detay Yayincilik.
 • Yildirim, F., & Naktiyok, S. (2017). The mediating role of organizational support in the effect of transformational leadership on employee empowerment. Polish Journal of Management Studies, 16(1), 292-303.
 • Glogger, I., Schwonke, R., Holzapfel, L., Nuckles, M., & Ankel, A. (2012). Learning strategies assessed by journal writing: predicting of learning outcomes by quantity, quality and combinations of learning strategies. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0026683.

The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 1 - 24, 30.09.2020

Abstract

Purpose: This study aims to examine the learning strategies of university students concerning various variables.,

Method: The population of this study, which was a quantitative research method, included students studying at Sarikamis Vocational College of Kafkas University in the fall semester of 2018-2019 academic year. The sample of this study consisted of 341 students selected by a simple random sampling method. As data collection tools, “Personal Information Form” and “Learning Strategies Determination Scale” (LSDS) developed by Guven (2004) were used. As a result of the analyzes conducted to determine whether normality assumptions were met, the data were distributed normally and provided the necessary conditions for parametric tests. Thus, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used for data analysis.

Findings: In this study, the answers of the students to the Learning Strategies Determination Scale (LSDS) were evaluated, and it was determined that the learning strategy that students had the most (high level) was the rehearsal strategy and the least (middle level) was the organizational strategy.

Implications for Research and Practice: As a result of this research, statistically significant differences were found between the students' learning strategies and their gender, forms of level (daytime teaching/evening education), departments and high school achievement scores, and no statistically significant differences were found between the educational strategies of the students and the educational level of parents. Various suggestions have been developed in line with the results of this research.

References

 • Acikgoz, K. (1998). Etkili ogrenme ve ogretme. İzmir: Kanyilmaz Matbaasi.
 • Alfian, A. (2016). The application of language learning strategies of high school students in Indoneisia. Indonesian Journal of English Education, 3(2), 141-157.
 • Arends, R. (1997). I. Clasroom instruction and management. New York: The Mc - Graw - Hill.
 • Arli, M., & Nazik, H. (2001). Bilimsel arastirmaya giris. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Babali, O. (2010). Kiz meslek liseleri ve genel liselerdeki ogrencilerin ogrenme strateji ve stillerinin karsilastirilmali olarak incelenmesi. (Unpublished master dissertation). Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 264397).
 • Bagceci, B. (2017). Yaratici dusunme, elestirel dusunme ve yansitici dusunme. (Ed. B. Oral, T. Yazar). Egitimde Program Gelistirme ve Degerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bustami, Y., Corabime, A. D., & Suarsini, E. (2017). The social attitude empowerment of biology students: Implementation jirqa learning strategy in different ethnics. International Journal of Instruction, 10(3), 15 – 30.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E. K., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2017). Bilimsel arastirma yontemleri (23. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Buyukozturk, S., Cokluk, O., & Koklu, N. (2010). Sosyal bilimler icin istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research, planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4nd Ed). Boston: Pearson Education Inc.
 • Critensen, B. L., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design and analysis (12th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Cirpan, K. F., Gurer, A. Gayef, A., & Kaplan, E. (2017). Saglik hizmetleri meslek yuksekokulu anastezi bolumu ogrencilerinin ogrenme stratejileri. Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, 1(1), 25-29.
 • Demirel, M. (2012). Universite ogrencilerinin kullandiklari dil ogrenme stratejileri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 43, 141-153.
 • Demirel, M. (1993). Ogrenme stratejilerinin ogretilmesi. Egitim ve Bilim, 17(83), 52-59.
 • Demirel, O. (2005). Egitim sozlugu (3. Baski). Ankara: Pegema Yayincilik.
 • Erdem, A. R. (2005). Ogrenmede etkili yollar: Ogrenme stratejileri ve ogretimi. Ilkogretim Online, 4(1), 1-6
 • Erden, M., & Akman Y. (1998). Egitim psikolojisi, gelisim-ogrenme-ogretme. Ankara: Arkadas Yayinlari.
 • Erkus, A. (2016). Psikolojide olcme ve olcek gelistirme 1 temel kavramlar ve islemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gagne, R. M. (1988). Principles of instructional design. Chicago: Halt, Rinehart and Winston.
 • Gagne, R. M., & Glaser, R. (1987). Foundations in learning research. (Ed. R. M. Gagne). Instructional Technology: Foundations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). Educational research competencies for analysis and applications (10th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Guven, M. (2004). Ogrenme stratejileri ile Ogrenme stilleri arasindaki iliski. (Published doctoral dissertation). Anadolu Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, Eskisehir. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 143975).
 • Hamilton, R. (1989). The effects of learner generated elaborations on concept learning from prose. Journal of Experimental Education, 57, 205-217.
 • Hamurcu, H. (2002). Okuloncesi ogretmen adaylarinin kullandiklari ogrenme stratejileri. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 23, 127-134.
 • Harmanli, Z. (2000). Ogrenme stratejileri (etkili ogrenme egitimi). İzmir: Dokuz Eylul Universitesi Buca Egitim Fakultesi Yayinlari.
 • Hartman, V. (1995). Teaching and learning style preferences: Transition through technology, VCCA Journal, 9(2), 18-20.
 • He, Q. (2017). Quantitative research in systemic functional linguistics. English Language Teaching,11(1): ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Kalayci, S. (2010). SPSS uygulamali cok degiskenli istatistik teknikleri (5. Baski). Ankara: Asil Yayin Dagitim.
 • Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Klieme, E., & Buttner, G. (2015). Teaching learning strategies: The role of instructional context and teacher beliefs. Journal of Educational Research Online, 7(1), 176-197.
 • Kocak, S. (2010). Aktif ogrenme yonteminin ogrencilerin bilisim teknolojileri dersindeki basarilari ve ogrenme stratejileri duzeyleri uzerindeki etkileri. (Published doctoral dissertation). Dokuz Eylul Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, İzmir. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 270095).
 • Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
 • Levin, J. R. (1988). Elaboration – based learning strategies: Powerful theory – powerful application. Contemporary Educational Psychology, 13, 191-205.
 • McMillan, J., & Schumacher, S. (2014). Research in education evidence – based inquiry (7th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation (3nd Ed). United States: Pyrczak Publishing.
 • Meydan, C. H., & Sesen, H. (2011). Yapisal esitlik modellemesi Amos uygulamalari. Istanbul: Detay Yayincilik.
 • Ormrod, E. J. (1990). Human learning theories, priciples and educational applications. Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Ozdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskisehir: Anadolu Universitesi Yayinlari.
 • Ozer, B. (2001). Ogrenmeyi ogretme, ogretimde planlama ve degerlendirme. Eskisehir: Anadolu Universitesi Yayinlari.
 • Ozer, B. (1998). Ogrenmeyi ogretme (Ed. A. Hakan). Egitim Bilimlerinde Yenilikler. pp. (146-164). Eskisehir: Anadolu Universitesi Acikogretim Fakultesi İlkogretim Ogretmenligi Lisans Tamamlama Programi.
 • Ozturk, B. (1995). Genel ogrenme stratejilerinin ogrenciler tarafindan kullanilma durumu. (Published doctoral dissertation). Gazi Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 41215).
 • Pritchard, A. (2009). Ways of learning learning theories and learning styles in the classroom. (2nd Ed.), London and Newyork. Routledge Taylor and Francis Group.
 • Saribas, D. (2009). Ozduzenlemeye dayali ogrenme stratejilerini gelisitirmeye yonelik laboratuar ortaminin kavramsal anlama, bilimsel islem becerisi ve kimyaya karsi tutum uzerindeki etkisinin incelenmesi. (Published doctoral dissertation). Marmara Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, İstanbul. It has been obtained from the Higher Education Board National Thesis Center. (Thesis Number: 420677).
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schunk, H. D. (2014). Ogrenme teorileri egitimsel bir bakisla. (Ceviri: Mahmut Yasin Demir). (Cev. Edt. Muzaffer Sahin). Ankara: Nobel Yayinlari.
 • Shi, H. (2017). Learning strategies and classification in education. Institute for Learning Styles Journal, 1, 24-36.
 • Secer, I. (2015). Psikolojik test gelistirme ve uyarlama sureci SPSS ve LISREL uygulamalari. Ankara: Ani Yayincilik.
 • Senemoglu, N. (1998). Gelisim ogrenme ve ogretim - kuramdan uygulamaya. Ankara: Ozsen Matbaacilik.
 • Somuncuoglu, Y. (1998). Ogrenme stratejileri: teorik boyutlari, arastirma bulgulari ve uygulama icin ortaya koydugu sonuclar. Egitim ve Bilim, 22(110), 31-39.
 • Sonmez, V. (2007). Program gelistirmede ogretmen elkitabi (13. Baski). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Spector, P. E. (1981). Research Design Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. London: Sage Publications Inc.
 • Subasi, G. (2000). Etkili Ogrenme: Ogrenme Stratejileri. Milli Egitim Dergisi, 146. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/subasi.htm. Erisim Tarihi: 20.10.2018.
 • Simsek, A., & Balaban, J. (2010). Learning strategies of successful and unsuccessful university students. Contemporary Educational Technology, 1(1), 36-45.
 • Tasdemir, A., & Tay, B. (2007). Fen bilgisi ogretiminde ogrencilerin ogrenme stillerini kullanmalarinin akademik basariya etkileri. Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 20(1), 173-187.
 • Tay, B., & Yangin, B. (2008). 4. sinif ogrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sinif ortaminda kullandiklari ogrenme stratejileri. Ahi Evran Universitesi Kirsehir Egitim Fakultesi Dergisi, 9(3), 73-88.
 • Turkish Language Society,(2005). Turkce sozluk(10. Baski). Turk Dil Kurumu Yayinlari: 549.
 • Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. (Ed. M. C. Wittock). Handbook of Research on Teaching. pp. (315 - 327). New York: Maccmillan Company.
 • Yaacob, A., Shapii, A., Saad, A., Al-Rahmi, W., & Alias, N. (2018). Vocabulary learning strategies (VLSS) through secondary students at Saudi School in Malaysia (SSM): A pilot study. International Education and Research Journal,4(2).
 • Yazicioglu, Y., & Erdogan, S. (2004). SPSS uygulamali bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Detay Yayincilik.
 • Yildirim, F., & Naktiyok, S. (2017). The mediating role of organizational support in the effect of transformational leadership on employee empowerment. Polish Journal of Management Studies, 16(1), 292-303.
 • Glogger, I., Schwonke, R., Holzapfel, L., Nuckles, M., & Ankel, A. (2012). Learning strategies assessed by journal writing: predicting of learning outcomes by quantity, quality and combinations of learning strategies. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0026683.
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Ali Osman Engın This is me 0000-0002-3705-6548

Murat Korucuk This is me 0000-0001-5147-9865

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 89

Cite

APA Engın, A. O., & Korucuk, M. (2020). The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables. Eurasian Journal of Educational Research, 20(89), 1-24.
AMA Engın AO, Korucuk M. The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables. Eurasian Journal of Educational Research. September 2020;20(89):1-24.
Chicago Engın, Ali Osman, and Murat Korucuk. “The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 89 (September 2020): 1-24.
EndNote Engın AO, Korucuk M (September 1, 2020) The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables. Eurasian Journal of Educational Research 20 89 1–24.
IEEE A. O. Engın and M. Korucuk, “The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, pp. 1–24, 2020.
ISNAD Engın, Ali Osman - Korucuk, Murat. “The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables”. Eurasian Journal of Educational Research 20/89 (September 2020), 1-24.
JAMA Engın AO, Korucuk M. The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:1–24.
MLA Engın, Ali Osman and Murat Korucuk. “The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, 2020, pp. 1-24.
Vancouver Engın AO, Korucuk M. The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(89):1-24.