Research Article
BibTex RIS Cite

Lisans Öğrencilerinin Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerileri ve Öz Düzenlemeyi Desteklemede Yükseköğretimin Rolü

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 47 - 70, 30.09.2020

Abstract

Problem Durumu: Öz düzenlemeli öğrenme becerisi öğretim yoluyla geliştirilebilen ve akademik başarıyı yordayan önemli bir faktördür. Öte yandan, öz düzenlemeli öğrenme becerisinin yaşamboyu öğrenme becerisini de desteklemesi bu beceriyi oldukça önemli kılan bir diğer unsurdur. Bu nedenle bireylerin yaşamboyu öğrenmelerini sağlayabilmesi için önem arz eden öz düzenlemeli öğrenme becerisinin geliştirilmesine okulöncesi basamağından yükseköğretim basamağına dek ağırlık verilerek bireylerin öz düzenlemeli ve yaşamboyu öğrenenler olması amaçlanmalıdır. İlköğretim ve ortaöğretime kıyasla yükseköğretim basamağı öğrencilerin daha etkin ve öz disiplinli olmalarını gerektiren bir yapıya sahip olmasına rağmen, birçok öğrenci yükseköğretim basamağına amaç belirleme veya uygun öğrenme stratejisini seçme gibi temel öz düzenleme becerilerinden yoksun olarak gelmekte ve bu nedenle yükseköğretimde dezavantajlı duruma düşmektedirler. Öz düzenlemeli öğrenme becerisinin öğretim ve eğitsel yaşantılar yoluyla geliştirilebilen ve dolayısıyla ‘öğretilebilir’ bir beceri olduğu da göz önünde bulundurulduğunda yükseköğretim programlarının öz düzenlemeli öğrenme becerisini geliştirmede önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Ancak yapılan alanyazın taraması sonucunda, lisans öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme becerilerinin ne düzeyde olduğuna ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılmadığı, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenine ilişkin çelişkili bulguların olduğu, fakülte türü, yabancı dil hazırlık eğitimi ve devam ettiği programı tercih nedeni değişkenlerinin öz düzenlemeli öğrenme ile ilişkisinin ele alınmadığı, yükseköğretim programlarının hangi unsurlarının bu beceriyi desteklediğinin ise araştırmacılar tarafından yeterince ele alınmadığı görülmektedir.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı lisans öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme becerisi düzeyini belirlemek ve yükseköğretim programlarının lisans öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme becerisini geliştirmedeki rolünü ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, lisans öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme becerisinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yabancı dil hazırlık eğitimi alıp almama durumu, mezun olunan ortaöğretim kurumu ve devam ettikleri programı tercih etme nedenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bununla birlikte, lisans öğrencilerinin görüşlerine göre yükseköğretim programlarının öz düzenlemeli öğrenme becerisini geliştiren unsurları ve öz düzenlemeli öğrenmenin yükseköğretim programlarında teşvik edilmesine ilişkin önerileri belirlenmiş ve öğrencilerden yükseköğretimin öz düzenlemeli öğrenmeyi ne denli teşvik ettiğine yönelik görüşleri alınmıştır.

Araştırmanın Yöntemi: Karma araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmanın deseni yakınsayan paralel desendir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Öz Düzenleyici Öğrenme Ölçeği (Turan, 2009) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyuttaki örneklemi seçkisiz ve tabakalı örnekleme yoluyla belirlenen 1411 lisans öğrencisinden oluşmakta olup nitel boyutta ise 9’u erkek 8’i kadın toplam 17 lisans dördüncü sınıf öğrencisiyle görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılırken nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

References

 • Abar, B., Loken, E. (2010). Self-regulated learning and self-directed study in a pre-college sample. Learning and Individual Differences, 20, 25-29.
 • Alvi, E., Gillies, R. M. (2015). Social interactions that support students’ self-regulated learning: a case study of one teacher’s experiences. International Journal of Educational Research, 72, 14-25.
 • Bandura, A. (2015). On regarding deconstructive commentaries regarding alternative theories of self-regulation. Journal of Management, 41(4), 1025-1044.
 • Bembenutty, H. (2011). Introduction: Self-regulation of learning in post-secondary education. H. Bembenutty (ed.), Self-regulated Learning (p.2-8). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Bempechat, J., Li, J., Ronfard, S. (2018). Relations among cultural learning beliefs, self-regulated learning and academic achievement for low-income Chinese American adolescents. Child Development, 89(3), 851-861.
 • Betsy, N. G. (2016). Towards lifelong learning: Identifying learner profiles on procrastination and self-regulation. Educational Research & Development; 19(1), 41-54. Brown, R., Pressley, M., Van Meter, P., Schuder, T. (1996). A quasi-experimental validation of transactional strategies instruction with low-achieving second-grade readers. Journal of Educational Psychology, 88(1), 18-37.
 • Butler, D. L. (2002). Individualizing instruction in self-regulated learning. Theory into Practice, 41(2), 81-92.
 • Caprara, G. V., Vecchione, M., Del Bove, G., Vecchio, G. M., Barbanelli, C., Bandura, A. (2008). A longitudinal analysis of the role of perceived self-efficacy for self-regulated learning in academic continuance and achievement. Journal of Educational Psychology, 100(3), 525-534.
 • Caughy, M. O., Mills, B., Brinkley, D., Owen, M. T. (2018). Behavioral self-regulation, early academic achievement and the effectiveness of urban schools for low-income ethnic minority children. Am J Community Psychol, 61(3-4), 372–385.
 • Clark, N. M., Zimmerman, B. J. (1990). A social cognitive view of self-regulated learning about health. Health Education Research: Theory into Practice, 5(3), 371-379.
 • Cleary, T. J., Chen, P. P. (2009). Self-regulation, motivation, and math achievement in middle school: variations across grade level and math context. Journal of School Psychology, 47(5), 291-314.
 • Cohen, E. G. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups. Review of Educational Research, 64(1), 1-35.
 • Cox, S. P. (2000). Leader character: A model of personality and moral development (Order No. 9970542). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304631311). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304631311?accountid=7181 on October 30th, 2018.
 • Celik, N. (2012). Matematik ogretmen adaylarının ve ogretmenlerinin oz duzenleme becerilerinin ve yeterlik algilarinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Erzurum, Turkey: Ataturk University.
 • De La Harpe, B., Radloff, A. (2006). Changes over time in learning and self-regulation strategies of beginning and mature-age university students: Implications for learning for life. In D. Orr, F. Nouwens, C. Macpherson, R. E. Harreveld, & P. A. Danaher (Eds.), Lifelong learning: partners, pathways, and pedagogies, (pp. 72-77). Rockhampton: Central Queensland University Press.
 • Dignath, C., Buettner, G., Langfeldt, H. P. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. Educational Research Review, 3, 101-129.
 • Eshel, Y., Kohavi, R. (2003). Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement. Educational Psychology, 23(3), 249-260.
 • Florez, I. R. (2011). Developing young children’s self-regulation through everyday experiences. Young Children, July 2011, 46-51.
 • García-Martín, M. (2012). Academic self-regulation as an explanatory variable of university learning processes. Faculty, 16 (1), 203-221.
 • Goulão, M. F., Menedez, R. C. (2015). Learner autonomy and self-regulation in eLearning. Procedia – Social and Behavioral Sciences 174, 1900-1907.
 • Gundogan-Cogenli, A., Guven, M. (2015). The predictive power of metacognitive learning strategies on achievement of pre-service teachers. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 131-150.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133.
 • Kitsansas, A., Winsler, A., Huie, F. (2008). Self-regulation and ability predictors of academic success during college: a predictive validity study. Journal of Advanced Academics, 20(1), 42-68.
 • Lau, K. L. (2013). Chinese language teachers’ perception and implementation of self-regulated learning-based instruction. Teaching and Teacher Education, 31, 56-66.
 • Leidinger, M., Perels, F. (2012). Training self-regulated learning in the classroom development and evaluation of learning materials to train self-regulated learning during regular mathematics lessons at primary school. Education Research International, 2012, 1-14.
 • Ley, K., Young, D. B. (2001). Instructional principles for self-regulation. Educational Technology Research and Development, 49(2), 93-103.
 • Luftenegger, M., Finsterwald, M., Klug, J., Bergsman, E., van de Schoot, R., Schober, B., Wagner, P. (2016). Fostering pupils’ lifelong learning competencies in the classroom: evaluation of a training programme using a multivariate multilevel growth curve approach. European Journal of Developmental Psychology, 13(6), 719-736.
 • Luftenegger, M., Schober, B., de Schoot, R. V., Wagner, P., Finsterwald, M. (2012). Lifelong learning as a goal: do autonomy and self-regulation in school result in well-prepared students? Learning and Instruction, 22, 27-36.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook. (Second ed.). California: Sage Publications.
 • Paris, S. G., Winograd, P. (2003). The role of self-regulated learning in contextual teaching: Principles and practices for teacher preparation. A Commissioned Paper for the U.S. Department of Education Project Preparing Teachers to Use Contextual Teaching and Learning Strategies to Improve Student Success In and Beyond School. Dr. Kenneth R. Howey, Project Director. Retrieved from http://www.ciera.org/library/archive/2001-04/0104prwn.pdf on December 17th, 2018.
 • Pei-Ching, C., Min-Nin, Y. (2012). An empirical study of the relationships among self-regulated learning strategies, learning interests, and academic achievements. Bulletin of Educational Research, 58(3), 1-31.
 • Pino-Pasternak, D., Basilio, M., Whitebread, D. (2014). Interventions and classroom contexts that promote self-regulated learning: two intervention studies in United Kingdom primary classrooms. Psykhe, 23(2), 1-13.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, and M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 451–502). Orlando: Academic Press.
 • Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.
 • Pintrich, P. R., de Groot, E. V. (1990). Motivation and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Pintrich, P.R., Smith, D. A. F., Garcia, T., McKeachie, W.J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), (Technical Report No. 91-B-004). University of Michigan, School of Education, Ann Arbor, MI.
 • Pintrich, P. R., Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: The role of cognitive and motivational factors. In A. Wigfield and J. Eccles (Eds.), Development of Achievement Motivation (p.249-284). Academic Press.
 • Randi, J., Corno, L. (2000). Teacher innovations in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press.
 • Schmidt, M., Schmitz, B. (2008). Training to improve young scientists’ self-regulation competencies: Promoting lifelong leaning. International Journal of Psychology, 43(34), 1-5.
 • Severiens, S., Ten Dam, G., Van Hout Wolters, B. (2001). Stability of processing and regulation strategies: two longitudinal studies on student learning. Higher Education, 42, 437-453.
 • Skibbe, L. E., Montroy, J. J., Bowles, R. P., Morrison, F. J. (2018). Self-regulation and the development of literacy and language achievement from preschool through second grade. Early Childhood Research Quarterly, 46, 240-251.
 • Turan, S. (2009). Probleme dayalı ogrenmeye iliskin tutumlar, ogrenme becerileri ve basari arasindaki iliskiler, (Unpublished doctoral thesis). Ankara, Turkey: Hacettepe University.
 • Uredi, I., Uredi, L. (2007). Ogrencilerin oz duzenleme becerilerini gelistiren ogrenme ortaminin olusturulmasi. Edu7, 2(2), 1-30.
 • Whitebread, D., Basilio, M., Kuvalja, M. and Verma, M. (2012). The importance of play. Brussels, Belgium: Toy Industries of Europe. Retrieved on 21 June 2020 from https://www.toyindustries.eu/wp-content/uploads/2012/11/Dr-David-Whitebread-The-importance-of-play-final.pdf
 • Winne, P. H. (2015). Self-regulated learning. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second edition), 535-540.
 • Wlodkowski, R. J. (1985). How to plan motivational strategies for adult instruction. Performance & Instruction Journal, 24(9), 1-6.
 • Wolters, C. A., Pintrich, P. R. (1998). Contextual differences in student motivation and self-regulated learning in Mathematics, English, and Social Studies classrooms. Instructional Science, 26, 27-47.
 • Zhao, H., Chen, L., Panda, S. (2014). Self-regulated learning ability of Chinese distance learners. British Journal of Educational Technology, 45(5), 941-958.
 • Zimmerman, B. J., Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and overview. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulated learning and performance (pp. 1–2). New York, NY: Routledge.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerst, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (ed), Handbook of Self-Regulation (p.13-41). London, Academic Press.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.
 • Zimmerman, B. J., Martinez Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614-628.
 • Zimmerman, B. J., Martinez Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59.
 • Zumbrunn, S., Tadlock, J., Roberts, E. D. (2011). Encouraging self-regulated learning in the classroom: review of literature. Metropolitan Educational Research Consortium (MERC).

Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 47 - 70, 30.09.2020

Abstract

Purpose: This research aims to examine self-regulated learning (SRL) skills of undergraduate students (USs) and reveal the role of higher education programs in promoting SRL skills.
Research Methods: In this mixed-method research, the participants consisted of 1411 freshmen and senior students and 17 senior-year interviewees. Data collection tools included Personal Information Form, Self-Regulatory Learning Scale and semi-structured interview form.


Findings:
The findings obtained in this study showed that SRL skills of USs were moderate. SRL skills of USs significantly differed in accordance with gender, grade level, foreign language preparatory education, the high school type students graduated from and the motive for choosing the program. The qualitative findings of the study revealed that a wide range of elements regarding curriculum, instruction, instructors and other components of higher education programs were substantially significant in enhancing SRL.

Implications for Research and Practice: As a result of this research, it can be suggested that higher education programs in the sample do not adequately promote SRL skills of undergraduate students. The inclusion of SRL-promoting-elements in the curriculum and instructional processes are bound to the instructors who design their own courses. Considering most of the faculty members have not received a comprehensive pedagogical and andragogical education, SRL might have a long way to get in to the agenda of tertiary instructors. Therefore, the tertiary instructors are highly suggested participating in a continuous and comprehensive pedagogical training focusing on the good teaching practices that can foster SRL and desirable learning outcomes.

References

 • Abar, B., Loken, E. (2010). Self-regulated learning and self-directed study in a pre-college sample. Learning and Individual Differences, 20, 25-29.
 • Alvi, E., Gillies, R. M. (2015). Social interactions that support students’ self-regulated learning: a case study of one teacher’s experiences. International Journal of Educational Research, 72, 14-25.
 • Bandura, A. (2015). On regarding deconstructive commentaries regarding alternative theories of self-regulation. Journal of Management, 41(4), 1025-1044.
 • Bembenutty, H. (2011). Introduction: Self-regulation of learning in post-secondary education. H. Bembenutty (ed.), Self-regulated Learning (p.2-8). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Bempechat, J., Li, J., Ronfard, S. (2018). Relations among cultural learning beliefs, self-regulated learning and academic achievement for low-income Chinese American adolescents. Child Development, 89(3), 851-861.
 • Betsy, N. G. (2016). Towards lifelong learning: Identifying learner profiles on procrastination and self-regulation. Educational Research & Development; 19(1), 41-54. Brown, R., Pressley, M., Van Meter, P., Schuder, T. (1996). A quasi-experimental validation of transactional strategies instruction with low-achieving second-grade readers. Journal of Educational Psychology, 88(1), 18-37.
 • Butler, D. L. (2002). Individualizing instruction in self-regulated learning. Theory into Practice, 41(2), 81-92.
 • Caprara, G. V., Vecchione, M., Del Bove, G., Vecchio, G. M., Barbanelli, C., Bandura, A. (2008). A longitudinal analysis of the role of perceived self-efficacy for self-regulated learning in academic continuance and achievement. Journal of Educational Psychology, 100(3), 525-534.
 • Caughy, M. O., Mills, B., Brinkley, D., Owen, M. T. (2018). Behavioral self-regulation, early academic achievement and the effectiveness of urban schools for low-income ethnic minority children. Am J Community Psychol, 61(3-4), 372–385.
 • Clark, N. M., Zimmerman, B. J. (1990). A social cognitive view of self-regulated learning about health. Health Education Research: Theory into Practice, 5(3), 371-379.
 • Cleary, T. J., Chen, P. P. (2009). Self-regulation, motivation, and math achievement in middle school: variations across grade level and math context. Journal of School Psychology, 47(5), 291-314.
 • Cohen, E. G. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive small groups. Review of Educational Research, 64(1), 1-35.
 • Cox, S. P. (2000). Leader character: A model of personality and moral development (Order No. 9970542). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304631311). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304631311?accountid=7181 on October 30th, 2018.
 • Celik, N. (2012). Matematik ogretmen adaylarının ve ogretmenlerinin oz duzenleme becerilerinin ve yeterlik algilarinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Erzurum, Turkey: Ataturk University.
 • De La Harpe, B., Radloff, A. (2006). Changes over time in learning and self-regulation strategies of beginning and mature-age university students: Implications for learning for life. In D. Orr, F. Nouwens, C. Macpherson, R. E. Harreveld, & P. A. Danaher (Eds.), Lifelong learning: partners, pathways, and pedagogies, (pp. 72-77). Rockhampton: Central Queensland University Press.
 • Dignath, C., Buettner, G., Langfeldt, H. P. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. Educational Research Review, 3, 101-129.
 • Eshel, Y., Kohavi, R. (2003). Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement. Educational Psychology, 23(3), 249-260.
 • Florez, I. R. (2011). Developing young children’s self-regulation through everyday experiences. Young Children, July 2011, 46-51.
 • García-Martín, M. (2012). Academic self-regulation as an explanatory variable of university learning processes. Faculty, 16 (1), 203-221.
 • Goulão, M. F., Menedez, R. C. (2015). Learner autonomy and self-regulation in eLearning. Procedia – Social and Behavioral Sciences 174, 1900-1907.
 • Gundogan-Cogenli, A., Guven, M. (2015). The predictive power of metacognitive learning strategies on achievement of pre-service teachers. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 131-150.
 • Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133.
 • Kitsansas, A., Winsler, A., Huie, F. (2008). Self-regulation and ability predictors of academic success during college: a predictive validity study. Journal of Advanced Academics, 20(1), 42-68.
 • Lau, K. L. (2013). Chinese language teachers’ perception and implementation of self-regulated learning-based instruction. Teaching and Teacher Education, 31, 56-66.
 • Leidinger, M., Perels, F. (2012). Training self-regulated learning in the classroom development and evaluation of learning materials to train self-regulated learning during regular mathematics lessons at primary school. Education Research International, 2012, 1-14.
 • Ley, K., Young, D. B. (2001). Instructional principles for self-regulation. Educational Technology Research and Development, 49(2), 93-103.
 • Luftenegger, M., Finsterwald, M., Klug, J., Bergsman, E., van de Schoot, R., Schober, B., Wagner, P. (2016). Fostering pupils’ lifelong learning competencies in the classroom: evaluation of a training programme using a multivariate multilevel growth curve approach. European Journal of Developmental Psychology, 13(6), 719-736.
 • Luftenegger, M., Schober, B., de Schoot, R. V., Wagner, P., Finsterwald, M. (2012). Lifelong learning as a goal: do autonomy and self-regulation in school result in well-prepared students? Learning and Instruction, 22, 27-36.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook. (Second ed.). California: Sage Publications.
 • Paris, S. G., Winograd, P. (2003). The role of self-regulated learning in contextual teaching: Principles and practices for teacher preparation. A Commissioned Paper for the U.S. Department of Education Project Preparing Teachers to Use Contextual Teaching and Learning Strategies to Improve Student Success In and Beyond School. Dr. Kenneth R. Howey, Project Director. Retrieved from http://www.ciera.org/library/archive/2001-04/0104prwn.pdf on December 17th, 2018.
 • Pei-Ching, C., Min-Nin, Y. (2012). An empirical study of the relationships among self-regulated learning strategies, learning interests, and academic achievements. Bulletin of Educational Research, 58(3), 1-31.
 • Pino-Pasternak, D., Basilio, M., Whitebread, D. (2014). Interventions and classroom contexts that promote self-regulated learning: two intervention studies in United Kingdom primary classrooms. Psykhe, 23(2), 1-13.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, and M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 451–502). Orlando: Academic Press.
 • Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.
 • Pintrich, P. R., de Groot, E. V. (1990). Motivation and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Pintrich, P.R., Smith, D. A. F., Garcia, T., McKeachie, W.J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), (Technical Report No. 91-B-004). University of Michigan, School of Education, Ann Arbor, MI.
 • Pintrich, P. R., Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: The role of cognitive and motivational factors. In A. Wigfield and J. Eccles (Eds.), Development of Achievement Motivation (p.249-284). Academic Press.
 • Randi, J., Corno, L. (2000). Teacher innovations in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press.
 • Schmidt, M., Schmitz, B. (2008). Training to improve young scientists’ self-regulation competencies: Promoting lifelong leaning. International Journal of Psychology, 43(34), 1-5.
 • Severiens, S., Ten Dam, G., Van Hout Wolters, B. (2001). Stability of processing and regulation strategies: two longitudinal studies on student learning. Higher Education, 42, 437-453.
 • Skibbe, L. E., Montroy, J. J., Bowles, R. P., Morrison, F. J. (2018). Self-regulation and the development of literacy and language achievement from preschool through second grade. Early Childhood Research Quarterly, 46, 240-251.
 • Turan, S. (2009). Probleme dayalı ogrenmeye iliskin tutumlar, ogrenme becerileri ve basari arasindaki iliskiler, (Unpublished doctoral thesis). Ankara, Turkey: Hacettepe University.
 • Uredi, I., Uredi, L. (2007). Ogrencilerin oz duzenleme becerilerini gelistiren ogrenme ortaminin olusturulmasi. Edu7, 2(2), 1-30.
 • Whitebread, D., Basilio, M., Kuvalja, M. and Verma, M. (2012). The importance of play. Brussels, Belgium: Toy Industries of Europe. Retrieved on 21 June 2020 from https://www.toyindustries.eu/wp-content/uploads/2012/11/Dr-David-Whitebread-The-importance-of-play-final.pdf
 • Winne, P. H. (2015). Self-regulated learning. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second edition), 535-540.
 • Wlodkowski, R. J. (1985). How to plan motivational strategies for adult instruction. Performance & Instruction Journal, 24(9), 1-6.
 • Wolters, C. A., Pintrich, P. R. (1998). Contextual differences in student motivation and self-regulated learning in Mathematics, English, and Social Studies classrooms. Instructional Science, 26, 27-47.
 • Zhao, H., Chen, L., Panda, S. (2014). Self-regulated learning ability of Chinese distance learners. British Journal of Educational Technology, 45(5), 941-958.
 • Zimmerman, B. J., Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and overview. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulated learning and performance (pp. 1–2). New York, NY: Routledge.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerst, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (ed), Handbook of Self-Regulation (p.13-41). London, Academic Press.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.
 • Zimmerman, B. J., Martinez Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614-628.
 • Zimmerman, B. J., Martinez Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59.
 • Zumbrunn, S., Tadlock, J., Roberts, E. D. (2011). Encouraging self-regulated learning in the classroom: review of literature. Metropolitan Educational Research Consortium (MERC).
There are 56 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Meral Guven This is me 0000-0002-4139-729X

Betul Baldan Babayıgıt This is me 0000-0002-5670-2381

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 89

Cite

APA Guven, M., & Baldan Babayıgıt, B. (2020). Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation. Eurasian Journal of Educational Research, 20(89), 47-70.
AMA Guven M, Baldan Babayıgıt B. Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation. Eurasian Journal of Educational Research. September 2020;20(89):47-70.
Chicago Guven, Meral, and Betul Baldan Babayıgıt. “Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 89 (September 2020): 47-70.
EndNote Guven M, Baldan Babayıgıt B (September 1, 2020) Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation. Eurasian Journal of Educational Research 20 89 47–70.
IEEE M. Guven and B. Baldan Babayıgıt, “Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, pp. 47–70, 2020.
ISNAD Guven, Meral - Baldan Babayıgıt, Betul. “Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation”. Eurasian Journal of Educational Research 20/89 (September 2020), 47-70.
JAMA Guven M, Baldan Babayıgıt B. Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:47–70.
MLA Guven, Meral and Betul Baldan Babayıgıt. “Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, 2020, pp. 47-70.
Vancouver Guven M, Baldan Babayıgıt B. Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(89):47-70.