Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 222 - 227 2018-12-31

Entegre Havza Yönetiminde Su Kaynaklarını Modern Yöntemler ile Ölçme, İzleme ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

Cengiz KOÇ [1]


Geliştirilmesi düşünülen su kaynakları havza temelli bütüncül bir yaklaşım ile planlanmalı, projelenmeli ve işletilmelidir. Havza bazlı yaklaşımlar ile su kaynaklarına ilişkin projelerin geliştirilmesi ve etkin şekilde işletilebilmesi için su kaynaklarının istenilen zaman ve doğrulukta ölçülmesi çok önemlidir. Su kaynağı doğru ve istenilen zaman aralıklarında ölçülmediğinde, geliştirilecek yeni projeler için doğru verilerin sağlanması ve işletilen sulama, enerji, içme suyu ve ekoloji projelerine tahsis edilen su miktarlarının hazırlanan entegre havza su planına göre kullanılıp, kullanılmadığının belirlenebilmesi, hazırlanan havza su planlarının uygulama ile ne derece örtüştüğünü hesaplamak mümkün olmayacaktır. Bu sorunu çözmenin tek yolu gelişmiş yöntemlerin kullanılması olup, bu konuya ilişkin taslak çalışma, plan ve önerilerin hazırlanması ve hızla uygulamaya geçirilmesi entegre havza yönetiminin en önemli unsurudur. Bu çalışmada, ülkemizde tarım, sanayi ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu Büyük menderes havzasında; sulama, enerji, içme ve kullanma, taşkın ve ekoloji amaçlı projelerin entegre işletilmesi için havza su kaynaklarının istenen zaman aralıklarında doğru biçimde ölçülüp, izleneceği ve aynı zamanda denetlenebileceği bir ölçüm ve izleme sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir çalışmanın unsurları araştırılmış, düşünülen bu sistemin entegre havza yönetimi için önemi ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

entegre havza yönetimi, su kaynağı ölçüm sistemi, izleme ve değerlendirme
  • Algancı U., Coşkun G. H., Eriş E., Ağıralioğlu N., Cığızoğlu K., Yılmaz L., Toprak F. Z., 2009., Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme, 12. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı Özet Kitabı, 144-145, 11-15 Mayıs, Ankara. Batur E., Maktav D., 2012., Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu ile Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Meriç Nehri Örneği, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (47-54). Bastiaanssen, M. G. W., 1998., Remote Sensing in water resources management: The state of the art, International Water Management Institute, ISBN: 92-9090-363-5., Colombo, Sri Lanka. DSI, 1994. Büyük Menderes Havzası I. Merhale Planlama Raporu. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. DSİ Genel Müdürlüğü, XXI. Bölge Müdürlüğü, Aydın, 235s. DSI, 1997-2015. DSI tarafından işletilen ve Çeşitli Kuruluşlara devredilen Sulama Şebekeleri Genel Sulama Planlama Raporları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 200 s. DSI, 2015. İşletmeye Açılmış Hidroelektrik Santraller Faaliyet Raporları. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. 70 s. Feyera A. Hirpa, Thomas M. Hopson, Tom De Groeve, G. Robert Brakenridge, Mekonnen Gebremichael, Pedro J. Restrepo., 2013, Upstream satellite remote sensing for river discharge forecasting: Application to major rivers in South Asia, Remote Sensing of Environment 131 (2013) 140–151. Güce H., Bakan G., 2009, Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi Açısından Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir. Harmancıoğlu B. N., Gül A., Fıstıkoğlu O., 2002., Entegre Su Kaynakları Yönetimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı: 419-2002/3. Koç, C., 2011. A Study on Construction Costs per Unit Area of Irrigation Schemes. Irrigation and Drainage Systems, ISSN 0168–6291, Volume 25, Issue 4, pp 255-263. Koç, C., 2012. Problems and Solutions Related to Hydroelectric Power Plants Constructed on the Buyuk Menderes and the West Mediterranean Basin. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. ISSN: 1556–7036. Volume 34, Issue 15, 1416-1425, Koç, C. 2015. A study on the role and importance of irrigation management in integrated river basin management. Environmental Monitoring and Assessment Volume 187, Issue 8, 488, 1-20 Koç, C. 2017. A Study on Importance and Role of Irrigation and Hydropower Plant Operation in Integrated River Basin Management. Computational Water, Energy, and Environmental Engineering Volume 6, 1-10 Sert M., Yenigün K., 1996, GAP Su Kaynakları Planlama ve Yönetim Sisteminde Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılması, Harran Üniversitesi GAP I. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı. Wolters W., Zevenbergen W. A., Bos G. M., 1991., Satellite Remote Sensing in Irrigation, Irrigation and Drainage Systems, 5: 307-373., Netherlands. Yerdelen C., 2013., Susurluk Havzası Yıllık Akımlarının Trend Analizi ve Değişim Noktasının Araştırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, No:2, syf: 77-87.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cengiz KOÇ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

APA KOÇ, C . (2018). Entegre Havza Yönetiminde Su Kaynaklarını Modern Yöntemler ile Ölçme, İzleme ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (14) , 222-227 . DOI: 10.31590/ejosat.358213