Year 2019, Volume , Issue 15, Pages 103 - 111 2019-03-31

Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)

Mehmet Fırat Baran [1] , Hasan Ali Karağaç [2] , Ali Bolat [3] , Abdullah Çil [4] , Ayşe Nuran Çil [5]


Bu çalışmada, 2017 yılında Adana koşullarında yetiştirilen yer fıstığı üretiminin enerji bilançosu ortaya konulmuştur. Çalışmada kullanılan alet-makinelerin ekonomik ömürleri, iş başarısı, yakıt-yağ tüketimleri, makine ağırlıkları ile gübre, tohum miktarları gibi temel veriler, mevcuttaki yapılan ölçümlerden, yapılan diğer çalışmalardan, çeşitli kaynak ve kataloglardan temin edilmiştir.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda yer fıstığı üretiminde enerji çıktı/girdi oranı 1.94, özgül enerji değeri 12.90 MJ kg-1, enerji üretkenliği 0.08 kgMJ-1, net enerji verimi 52734.28 MJ ha-1 olarak hesaplanmıştır. Yer fıstığı üretiminde toplam enerji girdileri içerisinde kullanım oranı en yüksek olan % 48.69 ile sulama enerjisi olduğu bulunmuştur. Bunu sırasıyla % 22.31 ile yakıt-yağ enerjisi, % 14.90 ile gübre enerjisi,  %5.78 ile tohum enerjisi,  % 5.58 ile ilaç enerjisi,  % 2.59 ile makine enerjisi ve % 0.16 ile insan enerjisi takip etmiştir.

adana, yerfıstığı, enerji oranı, enerji etkinliği
 • Acaroğlu, M, 1998. Energy from biomass and applications. University of Selcuk Graduate of Natural and Applied Sciences, Textbook, Konya
 • Anonim,2018a.https://arastirma.tarim.gov.tr/batem/Belgeler/Kutuphane/Teknik%20Bilgiler/ yerfistigi %20yetistiriciligi.pdf. Erişim tarihi: 26.06.2018
 • Anonim, 2018b. http://www.gencziraat.com/Tarla-Bitkileri/Yerfistigi-Tarimi.html. Erişim tarihi: 26.06.2018Anonim,2018c.https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler istatistik.aspx?m=Adana, Eriim tarihi: 11.07.2018
 • Anonim, 2018d. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, Erişim tarihi: 03.07.2018
 • Anonim, 2018e.Tagem ve DSİ, 2016. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehberi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/T%C3%BCrkiyede%20Sulanan%20Bitkilerin %20Su%20T%C3%BCketimi%20Rehberi%205-9-2016.pdf. 18.09.2018
 • Aşık, F.F, Yıldız, R., Arıoğlu, H.H, 2018 Osmaniye Koşullarına Uygun Yeni Yerfıstığı Çeşitleri İle Bunların Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, KSÜ Tarım ve Doğa Derg 21(6):825-836, 2018Azarpour, E, Maral Moraditochaee, M. ve Bozorgi H.R., 2012, Evaluation energy balance and energy indices of peanut production in north of Iran African Journal of Agricultural Research Vol. 7(16), pp. 2569-2574, 26 April, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR DOI: 10.5897/AJAR11.1897 ISSN 1991-637X ©2012 Academic Journals
 • Arıkan, M., 2011. Adana İlinde Kolza Üretiminde Enerji Kullanımı. Çukurova Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Tarım makineları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Baran, M.F., Gökdoğan, O., Karaağaç, H.A., 2014. Kanola Üretiminde Enerji kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Kırklareli İli Örneği). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): s: 331-337, 2014Baran, M.F. and O.Gökdoğan, 2014. Energy input-output analysis of barley production in Thrace region of Turkey. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 14(11):1255-1261
 • Baran, M.F., R.Polat and O.Gökdoğan, 2016. Comparison of energy use efficiency of different tillage methods on the secondary crop sunflower production. Fresenius Environmental Bulletin, 25(11):4937-4943
 • Baran, M.F., Gökdoğan, O, 2016, Determination Of Energy Balance of Sugar BeetProduction in Turkey: A Case Study For Kirklareli Province, Springer Energy Efficiency (2015) 9: (2) 487-494, ISSN: 1570-6478; DOI 10.1007/s12053-015-9375-x
 • Baran, M.F, Gökdoğan, O, Oğuz, H.İ, 2017. Determining The Energy Usage Efficiency of Walnut (Juglans Regia L.) Cultivation in Turkey , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, Volume 59, pp77–82, DOI 10.1007/s10341-y
 • Baran, M.F, Eren, Ö, Gökdogan,O, Oğuz, H.İ., 2018 Determination of Energy Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emission in Organic Almond Production in Turkey, Abstract book, Volume: 1, Page : 105, XIX. World Congress of CIGR (the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) Antalya, Turkey, (CIGR-April 22-25, 2018)
 • Barut, Z.B., C., Ertekin, H.A., Karaağaç, 2011. Tillage Effects on Energy Use for Corn Silage in Mediterranean Coastal of Turkey. Magazine of Energy. Volume 36, Issue 9, s: 5466-5475
 • Banaeian, N, Morteza, Z, Omid, M., 2010, Energy Use Efficiency for Walnut Producers Using Data Envelopment Analysis (DEA), Australian Journal of Crop Science, Vol. 4, No. 5, 2010: 359-362
 • Bayhan, Y., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Enerji Kullanım Etkinliğinin Karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 2016: 13 (02) 102
 • Beigi, M., Torki-Harchegani, M. & Ghanbarian, D. 2016, Energy use efficiency and economical analysis of almond production: a case study in Chaharmahal-Va-Bakhtiari province, Iran, Energy Efficiency (2016) 9: 745. https://doi.org/10.1007/s12053-015-9395-6
 • Boydak, Ç., Kara, O., 2015. Yer Fıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimi, Tarla Filiz Çıkış Oranı Ve Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi. Tarım makinaları bilim dergisi (Journal of agricultural Machinery Science) 2015, 11 (2), 121-127
 • Çelen, İ.H. 2016, Tarımsal uygulamalarda enerji kullanımı üzerine bir değerlendirme, Electronic Journal of Vocational Colleges- S: 18-29 Aralık 2016
 • Davoodi, M. J. Ş., Housyar, E. 2009. Energy consumption of canola and sunflower production in Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 6(4): 381-384. ISSN 1818-6769, IDOSI Publications.
 • Eren, Ö., 2011. Çukurova Bölgesinde Tatlı Sorgum (Sorghum Bıcolor (L.) Moench) üretiminde Yaşam Döngüsü Enerji Ve Çevresel Etki Analizi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı Doktora Tezi. Adana 2011.
 • Ferrago, D. O., 2003. Energy Cost/Use in Pesticide Production. Encyclopedia of Pest Management.
 • Firouzi S., ve Aminpanah, H.,2012 Energy Use Efficiency for Groundnut (Arachis hypogaea L.) Production in a Semi-mechanized Cultivation System, Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2012, 3 (8):3994-3997
 • Ghosh, P. K., Mohanty, M., Bandyopadhyay, K. K., Painuli, D. K. and Misra, A. K., Growth, competition, yield advantage and economics in soybean/pigeonpea intercropping system in semi-arid tropics of India: I. Effect of sub soiling. Field Crops Res., 2006, 96(1), 80–89.
 • Khoshroo A., Mulwa R. (2014) Improving Energy Efficiency Using Data Envelopment Analysis: A Case of Walnut Production. In: Emrouznejad A., Cabanda E. (eds) Managing Service Productivity. International Series in Operations Research & Management Science, vol 215. Springer, Berlin, Heidelberg
 • Kumar, S., Raizada, I, Biswas, H. and Mishra Pk.,2015 Assessing the Impact of Watershed Development on Energy Efficiency in Groundnut Production Using DEA Approach in the Semi-Arid Tropics of Southern India, doi: 10.18520/v109/i10/1831-1837, Research Communivations,
 • Marvinney, E., Kendalj, A., Brodt, S., 2015, Life Cycle–based Assessment of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions in Almond Production, Part II: Uncertainty Analysis through Sensitivity Analysis and Scenario Testing, Journal of Industrial Ecology, P:1019-1029, DOI:10.1111/jiec.12333.Mousavi-Avval, S., H., Rafiee, S., Jafari, A., and Mohammadi, A., 2011. Energy flow modeling and sensitivity analysis of inputs for canola production in iran. Journal of Cleaner Production,19(2011)-1464-1470, (www.elsevier.com/locate/biombioe, USA).
 • Mrini, M., F. Senhaji, D. Pimentel. 2002. Energy analysis of sugar beet production under traditional and intensive farming systems and impacts on sustainable agriculture in Morocco. Research, Reviews, Practices, Policy and Technology, Journal of Sustainable Agriculture, 20(4): 5-28
 • Nabavi-Pelesaraei,A, Abdi, R, Rafiee, S., 2013, Energy use pattern and sensitivity analysis of energy inputs and economical models for peanut production in Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS/2013/5-19/2193-2202 ISSN 2227-670X ©2013 IJACS Journal.
 • Öztürk, H. H., 2011. Bitkisel Üretimde Enerji Yönetimi. Hasad yayıncılık. 2011.
 • Öztürk H.H., Küçükerdem K. H., 2016. Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı Imcofe’16: Internatıonal Multıdıscıplınary Congree of Eurasıa 823 -832
 • Sabah, M., 2010. Söke Ovasında İkinci Ürün Yağlık Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Singh, M.K., Pal, S.K., Thakur, R, Verma, U.N, 1997. Energy input-output relationship of cropping systems, Indian Journal of Agricultural Sciences 67 (6) : 262-4, June 1997
 • Umar, B., 2003 “Comparison of Manual and Manual-cum-Mechanical Energy Uses in Groundnut Production in a Semi-arid Environment”. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. Manuscript EE 03 003. May, 2003
 • Yaldız, O., Öztürk, H. H.,. Zeren, Y., Başçetinçelik, A., 1990. Türkiye Tarla Bitkileri Üretiminde Enerji Kullanımı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (1-2), 51-62. Antalya.
 • Yılmaz, İ, A. Özalp ve F. Aydoğmuş, 2010. Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 93-97
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7657-1227
Author: Mehmet Fırat Baran (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4847-0426
Author: Hasan Ali Karağaç
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1019-0069
Author: Ali Bolat
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8663-3260
Author: Abdullah Çil
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8520-6013
Author: Ayşe Nuran Çil
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2019

Bibtex @research article { ejosat501576, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {103 - 111}, doi = {10.31590/ejosat.501576}, title = {Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)}, key = {cite}, author = {Baran, Mehmet Fırat and Karağaç, Hasan Ali and Bolat, Ali and Çil, Abdullah and Çil, Ayşe Nuran} }
APA Baran, M , Karağaç, H , Bolat, A , Çil, A , Çil, A . (2019). Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 103-111 . DOI: 10.31590/ejosat.501576
MLA Baran, M , Karağaç, H , Bolat, A , Çil, A , Çil, A . "Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 103-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/43603/501576>
Chicago Baran, M , Karağaç, H , Bolat, A , Çil, A , Çil, A . "Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 103-111
RIS TY - JOUR T1 - Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği) AU - Mehmet Fırat Baran , Hasan Ali Karağaç , Ali Bolat , Abdullah Çil , Ayşe Nuran Çil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.501576 DO - 10.31590/ejosat.501576 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 111 VL - IS - 15 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.501576 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.501576 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği) %A Mehmet Fırat Baran , Hasan Ali Karağaç , Ali Bolat , Abdullah Çil , Ayşe Nuran Çil %T Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği) %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 15 %R doi: 10.31590/ejosat.501576 %U 10.31590/ejosat.501576
ISNAD Baran, Mehmet Fırat , Karağaç, Hasan Ali , Bolat, Ali , Çil, Abdullah , Çil, Ayşe Nuran . "Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği)". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 15 (March 2019): 103-111 . https://doi.org/10.31590/ejosat.501576
AMA Baran M , Karağaç H , Bolat A , Çil A , Çil A . Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 103-111.
Vancouver Baran M , Karağaç H , Bolat A , Çil A , Çil A . Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 111-103.