Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 762 - 766 2020-04-15

EU’s Open Science: an Impetus for Turkey’s Innovation Potential
AB’nin Açık Bilimi: Türkiye’nin İnovasyon Potansiyeli İçin Yükselen Bir Güç

Rosen DİMOV [1] , Ecem ÖZDEMİR [2] , Kemal SİDAR [3] , İbrahim GEDİKOĞLU [4]


The concept of open science includes the development of studies by researchers around the world and serves open access to the scientific world. These studies contribute greatly to researchers, institutions, and thus to the progress of science. The contribution of the European Union to open science gives great support to the R & D and innovation projects offered worldwide, and the project calls for the European Union Project Program by the European Commission are among the major actors in this field. Turkey's EU efforts to integrate research and innovation potential is increasing in the last 5 years. These studies indicate that Turkey's accession to the European Union Project is ongoing with the announcement of the program, including the academies and scientific perspective through national spots. European Union Project programs; HORIZON2020, ERA-NET, EUREKA show a great contribution rate of significant importance worldwide. This article confronts us relatively unrecognized value of the research findings with Turkey 2019 data is taken into account statistics of Turkey's contribution by 27.5% to research programs and joint international number of scientific publications by 5.2%. Only 33.5% of these academic publications are cited in foreign publications. Moreover, the fact that 24.1% of doctoral students and less than 17% of private sector are foreigners provide insufficiency of the innovative contribution of these statistics to the open science of the European Union. Following these data, the success rate from the EU project programs to H2020 shows a limited number of national applications made with the statistics obtained; By the end of 2019, 781 institutions across Turkey, with a total number of 588 projects deemed worthy to receive a grant in the amount of EUR 167.6 million has already received grants. This ratio is mostly composed of private sector and universities. This statistical ratio indicates that Turkey's EU contribution to the study of innovation Artilleria greatly needed. Increasing the employment of experts and foreign languages who will be offered as a solution and close monitoring of eu project programs can be listed among the target solutions.
Açık bilim kavramı dünya çapındaki araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmaların geliştirilmesine ve erişimi açık halde bilim dünyasına sunulmasıdır. Bu çalışmalar, araştırmacılara, kurumlara ve dolayısıyla bilimin ilerlemesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin açık bilime olan katkısı dünya çapında sunulan arge ve inovasyon projelerine büyük destek vermekte olup Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa Birliği Proje Program çağrıları bu alanda rol alan en büyük aktörlerdendir. Türkiye’nin AB araştırma ve inovasyon potansiyeline entegre olma çalışmaları son yıllarda büyük artış göstermektedir. Bu çalışmalar Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Birliği Proje Programlarına katılımlarının ulusal noktalar sayesinde duyurulması ve akademinin bilimsel bakış açısı ile süregelmektedir. Avrupa Birliği Proje programlarından; UFUK2020, ERA-NET, EUREKA adındaki proje programları, Avrupa’nın inovasyon programları olarak geçmekte ve katılımı dünya çapında büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede yer alan ve 2019 verilerinin göz önünde bulundurulduğu istatistikler Türkiye’nin araştırma programlarına % 27,5 oranında katılımını ve %5,2 oranında ortak uluslararası bilimsel yayın sayısı ile nispeten Türkiye'den araştırma bulgularının tanınmayan değerini karşımıza çıkarmaktadır. Bu akademik yayınlardan sadece% 33,5'i yabancı yayınlarda referans gösterilmektedir. Ayrıca doktora öğrencilerinin % 24,1'nin, özel sektörün ise % 17'sinden azının yabancı olması bu istatistiklerin Avrupa Birliği’nin açık bilimine olan inovatif katkısının yetersizliğini sunmaktadır. Bu verilere takiben AB proje programlarından UFUK2020’ye başarı oranı edinilen istatistikler ile sınırlı sayıda yapılan ulusal başvuruyu göstermektedir; 2019 yılının sonuna kadar Türkiye çapında 781 kurum, 588 adet hibe almaya değer görülen proje sayısı ile toplam 167,6 Milyon Avro miktarında hibe almış bulunmaktadır. Bu oranı çoğunlukla özel sektör ve ünivesiteler oluşturmaktadır. Bu istatistiki oranlar Türkiye’nin AB inovasyon araştırmalarına olan katkısının büyük ölçüde artılması gerektiği göstermektedir.
  • Referans1 Molloy, J.C. (2011) The Open Knowledge Foundation: Open Data Means Better Science. PLoS Biol 9(12): e1001195. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001195.
  • Referans2 Nosek, B. A., Alter G., Banks, G.C. (2015) Promoting an open research culture. Science, Vol. 348, Issue 6242, pp. 1422-1425, DOI: 10.1126/science.aab2374.
  • Referans3 Willinsky, P. (2019) The unacknowledged convergence of open source, open access, and open science. A Great Cities Initiative of the University of Illinois at Chicago University Library, First Monday, 1995-2019. ISSN 1396-0466.
  • Referans4 Prato, G.D., Nepelski, D., Piroli, G. (2019) Innovation Radar: Identifying Innovations and Innovators with High Potential in ICT FP7, CIP & H2020 Projects, Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Report EUR 27314 EN.
  • Referans5 Borro, M. (2016) H2020 and Beyond: Skip Discrepancy between Theory and Practice of Personalized Medicine. A Position Paper by the Italian Society of Personalized Medicine, Current Pharmaceutical Biotechnology, Volume 17, Number 10, 2016, pp. 926-929(4).
  • Referans6 Mafalda P., et al (2015) Aligning European OA policies with Horizon 2020 -Aligning European OA policies with the Horizon 2020 OA policy, Insights – 28(3), November 2015.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5538-5599
Author: Rosen DİMOV
Institution: Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4085-9760
Author: Ecem ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1938-5855
Author: Kemal SİDAR
Institution: Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1938-5855
Author: İbrahim GEDİKOĞLU
Institution: Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
Country: Turkey


Thanks Etkin Proje çalışanlarına sağladıkları güçlü motivasyon ortamı için teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Di̇mov, R , Özdemi̇r, E , Si̇dar, K , Gedi̇koğlu, İ . (2020). EU’s Open Science: an Impetus for Turkey’s Innovation Potential . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 762-766 . DOI: 10.31590/ejosat.664689