Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 171 - 178 2020-04-15

Nigella damascena L. Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fenolojik Özellikler Üzerine Etkileri

Funda ULUSU [1] , Ali ŞAHİN [2]


Bu çalışma Şam çörekotu (Nigella damascena L.) bitkisine farklı gübre çeşitlerinin (sıvı organik, sıvı solucan ve sıvı sentetik gübre) farklı konsantrasyonlarda (yarısı, öneri, iki katı) uygulanmasının bitkinin çıkış süresi, çiçeklenme süresi ve vejetasyon süresi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Çalışma tesadüfi deneme desenine göre 2018-2019 döneminde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Araştırma Serası’nda saksılarda gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu ile birlikte 9 farklı uygulama grubu oluşturularak analizler 4 tekrarlı olarak yapılmıştır. Gübreler ekim öncesinde tohumlara, filizlendikten sonra (10-15cm uzunluğunda iken) ve çiçeklenme dönemi olmak üzere 3 kez uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre gübre uygulama grupları içerisinde en hızlı çıkış ve çiçeklenmeyi sağlama ve ilk hasat organik iki katı (600-1200mL/da) grubunda görülmüştür, en geç çıkış ve çiçeklenmenin kimyasal (sentetik) öneri (2-3L/da) grubunda, en uzun vejetasyon süresinin (son hasat) ise kimyasal iki katı (4-6L/da) uygulamasında olduğu görülmüştür. Kontrol grubuna kıyasla tüm gübre uygulamalarının bitkinin fenolojik özellikleri üzerinde sürelerin kısalmasına etki ettiği gözlemlenmiştir.
Nigella damascena, , Gübre, Fenolojik Özellikler
 • Akgören, G. (2011). Bazı çörekotu (Nigella sativa L.) populasyonlarının tarımsal özellikleri [Agriculturalfeatures of someblackcumin (Nigella sativa L.) populations]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Eskişehir.92S.
 • Alamgir, A. N. M. (2017). Therapeutic Use of Medicinal Plants and Their Extracts: Volume 1. Pharmacognosy. Artukoglu, M., Uzmay, A., & Olgun, A. (2002). An evaluation of medicinal and aromatic plant trade in the world, in the EU and in Turkey. Agro Food Industry Hi Tech, 13(6), 19-24.
 • Ayhan, B., (2012). Nigella sativa L. Bitkisi Üzerine Fitoterapötik Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Başer, K.H.C. (2010). Çörek Otu (Nigella sativa). Bağbahçe dergisi, 32(3): 26-27.
 • Baydar, H. (2009). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 51, Isparta.
 • Baytop, T. (1984). Therapy with Medicinal Plants in Turkey. p. 480 (Past and Present). Publications of the Istanbul University. No.3255, Istanbul. (in Turkish).
 • Bekemeier, H., Leuschner, G., & Schmollack, W. (1967). Antipyretic, antiedematous and analgetic effects of damascenin in comparison with acetylsalicylic acid and phenylbutazone. Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie, 168(1), 199.
 • Blade, S. F., & Baker, R. J. (1991). Kernel weight response to source-sink changes in spring wheat. Crop science, 31(5), 1117-1120. Boni, U., & Patri, G. (1977). Scoprire, riconoscere, usare le erbe. Fabbri Editori, 437.
 • D'Antuono, L. F., Moretti, A., & Lovato, A. F. (2002). Seed yield, yield components, oil content and essential oil content and composition of Nigella sativa L. and Nigella damascena L. Industrial crops and products, 15(1), 59-69.
 • Duncan, D. B. (1955). Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11(1), 1-42.
 • D'Antuono, L. F., Moretti, A., & Lovato, A. F. (2002). Seed yield, yield components, oil content and essential oil content and composition of Nigella sativa L. and Nigella damascena L. Industrial crops and products, 15(1), 59-69.
 • Ertaş, M.E. (2016). Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Kışlık Ve Yazlık Ekilen Çörek Otu (Nigella sp.) GenotiplerininAgronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri, Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 49s, Tokat.
 • Farag, M. A., Gad, H. A., Heiss, A. G., & Wessjohann, L. A. (2014). Metabolomics driven analysis of six Nigella species seeds via UPLC-qTOF-MS and GC–MS coupled to chemometrics. Food chemistry, 151, 333-342.
 • Fico, G., Bader, A., Flamini, G., Cioni, P. L., & Morelli, I. (2003). Essential oil of Nigella damascena L.(Ranunculaceae) seeds. Journal of Essential Oil Research, 15(1), 57-58.
 • Fico, G., Panizzi, L., Flamini, G., Braca, A., Morelli, I., Tomè, F., & Cioni, P. L. (2004). Biological screening of Nigella damascena for antimicrobial and molluscicidal activities. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 18(6), 468-470.
 • Fico, G., Braca, A., Tomè, F., & Morelli, I. (2000). Phenolic derivatives from Nigella damascena seeds. Pharmaceutical biology, 38(5), 371-373.
 • Fico, G., Braca, A., Tomè, F., & Morelli, I. (2001). A new phenolic compound from Nigella damascena seeds. Fitoterapia, 72(4), 462-463.
 • Forouzandeh, M., Karimian, M. A., & Mohkami, Z. (2014). Effect of water stress and different types of organic fertilizers on essential oil content and yield components of Cuminum cyminum. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(3), 533-536.
 • Fournier, P. (1948). Le livre des plantes médicinales et vénéuses de France: 1.500 espèces par le texte et par l'image, d'après l'ensemble de nos connaissances actuelles (Vol. 25). P. Lechevalier.
 • Geren, H., Bayram, E., ve Ceylan, A. (1997). Çörek Otu (Nigellasativa L.)'nda Farklı Ekim Zamanlarının Ve Fosfor Gübresi Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2-5 Eylül, Samsun, 376-380.
 • Heywood, V. H., Moore, D. M., Dunkley, J., & King, C. (Eds.). (1978). Flowering plants of the world (Vol. 336). Oxford: Oxford University Press.
 • Kökdil, G. (2006). Morphology And Stem Anatomy of Some Species of Genus. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 35(1), 19-41.
 • Merriam-Webster.html. (2016). Retrieved from http://www.merriam-webster.com/dictionary/fertilizer.
 • Özel, A., & Demirbilek, T. (2000). Harran Ovası kuru koşullarında bazı tek yıllık baharat bitkilerinin verim ve bazı agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3-4), 21-32.
 • Özgüven, M. (1982). Çukurova Bölgesinde Bazı Tıbbi Bitkilerin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. IV. İlaç Hammaddeleri Toplantısı. Anadolu Üniversitesi Yayınları, (30), 19-23.
 • Sajfrtova, M., Sovova, H., & Karban, J. (2014). Enrichment of Nigella damascena extract with volatile compounds using supercritical fluid extraction. The Journal of Supercritical Fluids, 94, 160-164.
 • Selicioğlu M. (2018). Kırşehir Ekolojik Koşullarında Çörek Otu (Nıgella Sp.) Populasyonlarının Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta.
 • Sezek, M., (2014). Farklı Ekim Zamanlarının Kişniş (Coriandriumsativum L.) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 61s.
 • Sieniawska, E., Sawicki, R., Golus, J., Swatko-Ossor, M., Ginalska, G., & Skalicka-Wozniak, K. (2018). Nigella damascena L. essential oil—a valuable source of β-elemene for antimicrobial testing. Molecules, 23(2), 256.
 • Sieniawska, E., Michel, P., Mroczek, T., Granica, S., & Skalicka-Woźniak, K. (2019). Nigella damascena L. essential oil and its main constituents, damascenine and β-elemene modulate inflammatory response of human neutrophils ex vivo. Food and chemical toxicology, 125, 161-169.
 • Tektaş, E. (2015). Harran Ovası Koşullarında Birim Alandaki Tohum Sayısının Çörek Otu (Nigella sativa L.)’nun Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Telci, İ. (1995). Tokat Şartlarında Farklı Ekim Sıklığının Çörek otu (Nigella sativa L.)'unda Verim, Verim Unsurları ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Toncer, O., & Kizil, S. Ü. L. E. Y. M. A. N. (2004). Effect of seed rate on agronomic and technologic characters of Nigella sativa L. International Journal of Agriculture and Biology, 6(3), 529-532.
 • Tuncturk, R., Tuncturk, M., & Ciftci, V. (2012). The effects of varying nitrogen doses on yield and some yield components of black cumin (Nigella sativa L.). Advances in Environmental Biology, 6(2), 855-858.
 • Wajs, A., Bonikowski, R., & Kalemba, D. (2009). Different isolation methods for determination of composition of volatiles from Nigella damascena L. seeds. Natural product communications, 4(11), 1934578X0900401125.
 • Yao, Y. Q., Ding, X., Jia, Y. C., Huang, C. X., Wang, Y. Z., & Xu, Y. H. (2008). Anti-tumor effect of β-elemene in glioblastoma cells depends on p38 MAPK activation. Cancer letters, 264(1), 127-134.
 • Zaitoun, S., Al-Ghzawi, A. A. M., Samarah, N., & Alqudah, A. (2008). Comparative study in seed yield and flowers attractivity to bee visitors between Nigella Sativa L. and Nigella Damascena L. (Ranunculaceae) grown under semiarid conditions. Italian Journal of Agronomy, 125-130.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0321-2602
Author: Funda ULUSU (Primary Author)
Institution: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0321-2602
Author: Ali ŞAHİN
Institution: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Project Number BAP 03-D-18
Thanks Bu çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (BAP 03-D-18)
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Ulusu, F , Şahi̇n, A . (2020). Nigella damascena L. Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fenolojik Özellikler Üzerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 171-178 . DOI: 10.31590/ejosat.677606