Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 179 - 187 2020-04-15

Reklamların Pazarlama Etiği Açısından İncelenmesi

Hüseyin KOÇARSLAN [1]


İyi, doğru ile kötü, yanlış gibi kavramları inceleyen, değerler ve standartlar sistemi olarak tarif edilen etiğin pazarlama açısından giderek daha fazla önem kazandığı söylenebilir. Tüketici haklarının ve tüketici memnuniyetinin önem kazandığı günümüz dünyasında işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde etik ilkeleri rehber edinmeleri ile firmaların uzun vadede kazançlar sağlayacağı açıktır. Diğer taraftan küreselleşme ve rekabetin artması ile kendi çıkarlarını öne çıkaran üretici ve pazarlamacılara karşılık tüketicilerin de kendi çıkarlarını ve haklarını koruması da etik kavramının önemini arttırmıştır. Etik kavramı pazarlamanın birçok konusu ile birlikte, işletmelerin tutundurma karması çerçevesinde yaptıkları reklamların kapsamı ile de yakından ilişkilidir. Çünkü aldatıcı ve etik ilkelere uygun olmayan bir reklam, tüketicilerin yanlış karar vermelerine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda memnuniyetsizlikler söz konusu olabilmektedir. Günümüzde reklamların ulaştığı büyük boyutlar da düşünülürse, reklamların hazırlanmasında etik ilkelere uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; reklamların müşteriler tarafından pazarlama etiği açısından nasıl değerlendirildiğinin saptanmasıdır. Bu kapsamda Konya ili Beyşehir İlçesinde yaşayan memur, işçi, esnaf ve öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Saha araştırması kapsamında tüketicilere reklamların pazarlama etiği açısından değerlendirmelerine dair 18 maddeden oluşan anket soruları uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar reklamlara güvenmeye dayalı yargılara daha çok katıldıkları; devamında ise reklamların ürünün gerçek yüzünü manüple ettiği, aldatma amaçlı olduğuna ilişkin yargılara sahip oldukları saptanmıştır. Evli katılımcıların ve memurların, sırasıyla bekâr katılımcılara ve öğrencilere göre reklamlarda daha az etik davranıldığına ilişkin yargılara sahip oldukları saptanmıştır (p<0,01).
Pazarlama, , Reklam, , Pazarlama Etiği, , Müşteri
 • Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci, Journal of International Management and Social Researches, 1(2), 22-32.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., Torlak, Ö. (2014), Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Aydın, E., (2001), Tıp Etiğine Giriş, 1. Baskı,Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Boone, L.E., Kurtz, D.(2013), Çağdaş İşletme, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Azmi YALÇIN, Nobel yayınları, 14 Baskı, Ankara,
 • Dündar, S., Göksel, T.,(2006), Reklâmların Pazarlama Etiği Ve Sosyal Sorumluluk Bilincine Göre Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.VIII ,S.1,
 • Cunningham, Peggy H. (1999), “Ethics of Advertising,” in The Advertising Business, John Philip Jones, ed., London: Sage, p.500
 • Elden, M., Ulukök, Ö., (2006), Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik, Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006
 • Ferrell, O. C., Fraedrich, J. and Ferrell, L. (2005). Business Ethics, Ethical decision making and cases. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
 • Hatcher, T. (2004). “Environmental Ethics As An Alternative For Evaluation Theory in For Profit Business Context”. Evaluation and Program Planning, 27, pp.357-363.
 • Keleş, E.,Ertan,B.,(2002), Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
 • Kotler, P. and Armstrong, G. (2012) Principles of Marketing. 14th Edition, Pearson Education Limited, Essex, England.
 • KOTLER P (2005), A’dan Z’ye Pazarlama – Pazarlamayla İlgili Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram, 7. Baskı Aslı Kalem Bakkal (çev.), MediaCat, İstanbul. Kumar, K.,S.,Ginna P.,R., G.Ramaiah,G., (2014), The Importance Of Busıness Ethıcs In Globalısatıon, International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 3, Issue 4, April-2014 294 ISSN 2278-7763, pp.293-294.
 • Minette E. Drumwright & Patrick E. Murphy (2009) The Current State of Advertising Ethics: Industry and Academic Perspectives, Journal of Advertising, 38:1, 83-108, DOI: 10.2753/JOA0091-3367380106
 • Mucuk, İ., (2012), Temel İşletmecilik Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 6. Baskı.
 • Mucuk İ., (2014), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitapevi, Yirminci Basım, İstanbul.
 • Paul, R., Elder, L., (2006). The Miniature Guide to Understanding the foundations of Ethical Reasoning. United States: Foundation for Critical Thinking Free Press.
 • Shea,G.(1988), Practical Ethics,New York,AMA Membersip Publication Division
 • Oluç, M., (1990), Reklam, Pazarlama Dünyası, Yıl:4 Sayı:20, Mart/Nisan 3-18, S.3
 • Özdemir, E.,(2011), Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınları,Bursa,
 • Ülgen, Hayri ve S. Kadri Mirze (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 2.Baskı, İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 • Warnock, G. J. 1971. The Object of Morality, 80–3. London: Wethnen & Co.[Google Scholar], Aktaran: Zinkhan, George (1994).
 • William, F., Dresler,G., Reinecke, J.A.,(1993), Introduction to Business, Boston,pp.46
 • Zinkhan, George (1994). Advertising Ethics: Emerging Methods and Trends, Journal of Advertising, 23
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6681-538X
Author: Hüseyin KOÇARSLAN (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Koçarslan, H . (2020). Reklamların Pazarlama Etiği Açısından İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 179-187 . DOI: 10.31590/ejosat.678393