Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 591 - 598 2020-04-15

Tütün Tohumuna Uygulanan Bazı İyileştirici Ön Uygulamaların Çimlenme ve Fide Çıkış Performansına Etkisi

Doç. Dr. Sıdıka EKREN [1] , Merter GÜNGÖR [2]


Bu çalışma tütün tohumuna uygulanan bazı iyileştirici ön uygulamaların fide kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. İzmir-Özbaş tütün çeşidinin kullanıldığı araştırma Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tütün tohumlarına laboratuvar koşullarında priming, polimer, priming+polimer uygulamaları yapılmış ve daha sonra fide yastıklarına ekim işlemi gerçekleşmiştir. Çalışmada çimlenme gücü (%), çimlenme hızı (gün), çıkış gücü (%), çıkış hızı (gün) , fide boyu (cm), yaprak sayısı (adet/bitki), gövde çapı (mm), fide sayısı (adet/m2), kök uzunluğu (cm), yaş gövde ve kök ağırlığı (g/bitki), kuru gövde ve kök (g/bitki) gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çimlenme ve çıkış performansı üzerine priming uygulaması en iyi sonucu vermiştir. Fide boyu 14.7-16.8 cm, yaprak sayısı 7.1-8.2 adet/bitki ve gövde çapı 4-4.6 mm arasında değiştiği belirlenmiştir. Fide boyu, gövde çapı, kök uzunluğu, m2’deki fide sayısı özelliklerine ait en yüksek sonuçlar priming+polimer uygulamasından; yaprak sayısı, yaş gövde ağırlığı, yaş kök ağırlığı, kuru kök ağırlığı özelliklerine ait en yüksek sonuçlar ise polimer uygulamasından elde edilmiştir.
Tütün, Priming, Polimer, Çimlenme
 • Açıkgöz. N., E. İlker, A., Gökçöl, 2004. Biyolojik araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri E.Ü. Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:2 Bornova/İzmir.
 • Anonim, 2019. www.meteor.gov.tr
 • Anonim, a; www.universalcorp.com (Erişim tarihi: 22 Ekim 2018)
 • Anonim, b; www.tapdk.gov.tr (Erişim tarihi: 22 Ekim 2018)
 • Celen, A.E., S. Ekren, V. Koparan and E. Ilker. 2016. The effects of different planting methods on tobacco quality yield and yield parameters. “Coresta Congress, Agronomy&Leaf Integrity and Phytopathology&Genetics” 9-13th October 2016. Berlin/Germany
 • Duman, İ., ve lbi, H., 2001. Bazı sebze tohumlarının optimum önçimlendirme sürelerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi. E.Ü. Araştırma Fonu 99-ZRF-002 nolu proje sonuç raporu, s: 81.
 • Gökçöl A., Ekren S., İlker E., 2017."Investigation on the Improvement of Germination and Seedling Emergency Performances on Some Oriental Type Tobacco Seeds.", International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF Cappadocia/TURKEY.
 • Ekren, S., 2007. Ege Bölgesi Tütünlerinde Verim ve Kalitenin Değişmesinde Etken Olan Faktörlerin Araştırılması. E.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. Bornova/İzmir.
 • Ekren, S., E. İlker, K.E. Köseoğlu, 2017. Bazı Oriental Tütün Çeşitlerinde Clipping Uygulamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Proje No: 2014-ZRF-023. Bornova/İzmir
 • Ekren, S., E. İlker, 2017. The Influence of Clipping Application on Yield and Some Yield Parameters of Aegean Types Tobaccos. Turkish Journal of Field Crops 22(2), 218-226.
 • Ekren, S., H. B. Yalman, 2019. Effects of Some Plants Nutrients Applied to Seedbed Compost on Seedling Quality. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı: 16. ss.515-521
 • Hou-Long, J., l. Na-Jia, X. An-ding, Y. Chao, W. Hong-Feng, C. Hai-Tao, S. Pei-Xiang, D. Wei. 2014. Development of Closed-Type Transplant Production System and Discussion of its Application Mode for Flue-cured Tobacco. Australian Journal of Crop Science. AJCS 8(11): 1566-1570. ISSN:1835-2707.
 • ISTA. 2014. International Rules For Seed Testing. Edition 2014. International Seed Testing Association. ISTA. Zurich. Switzerland.
 • Jin, X., B. W. Tiian and F.L. Chen. 2014. Comparative study on intensive three-dimensional breeding and floating seedling raising of flue-cured tobacco. J. Henan agric. Sci. 43(5):62-65.
 • Kabranavo, R., Z. Arsov, Z. Dimov and M. Spirkovska. 2014. Impact of Float Tray Technology on Quality of Oriental Tobacco Seedling. 49th Croatian&9th International symposium on Agriculture. P.362-366. Dubrovnik/Croatia.
 • Larsen S, Andreasen C. 2004. Light and Heavy Turf-Grass Seeds Differ İn Germination Percentage And Mean Germination Thermal Time. Crop Science 44: 1710-1720.
 • Liu G. S., X. Y. Xi and x. D. Shi. 2003. Studies on basical growth rules of flue-cured tobacco seedlings in the floating system. Acta Agrice Boreali-sinica. 18(3):36-40.
 • Pearce, B., g. Palmer, W. Nesmith, L. Townsend. 2005. Guide management of tobacco float systems, Cooperative Extension Service-University of Kentucky-Clooege of Agriculture. ID-132; pp.8.
 • Pedersen LH, Jorgensen PE, Pulsen I. 1993. Effect of Seed Vigor and Dormancy on Field Emergence. Development and Grain Yield of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) and Winter Barley (Horedeum vulgare L.). Seed Science & Technology.1:159-178s.
 • Turi, I., D. Hamel, H. Mesi, R. Sanz, V. Radulovi. 2004. Phase out of Methyl Bromide in Production of Tobacco Seedlings in Croatia. Tütün/Tobacco. Vol:54, No:11-12, 252-256. ISSN: 0494-3244.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6812-9586
Author: Doç. Dr. Sıdıka EKREN (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merter GÜNGÖR
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Ege Üniversitesi
Project Number FLP-2018-20381
Thanks Bu araştırma projesini (FLP-2018-20381) destekleyen Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ne teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Ekren, D , Güngör, M . (2020). Tütün Tohumuna Uygulanan Bazı İyileştirici Ön Uygulamaların Çimlenme ve Fide Çıkış Performansına Etkisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 591-598 . DOI: 10.31590/ejosat.691139