Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 891 - 903 2020-08-31

Analysis of Bending Moment-Curvature and the Damage Limits of Reinforced Concrete Circular Columns
Betonarme Dairesel Kolonların Eğilme Momenti-Eğrilik ve Hasar Sınırlarının Analizi

Bahadır YÜKSEL [1] , Saeid FOROUGHİ [2]


In this study; the effect of axial load levels, longitudinal reinforcement ratio, transverse reinforcement diameter and transverse reinforcement spacing were investigated on the moment curvature relationships of reinforced concrete columns. For this purpose, circular reinforced concrete columns having different parameters were designed considering the regulations of the Turkish Building Earthquake Code (2018). The behavior of the columns were investigated from the moment-curvature relation, by considering the nonlinear behavior of the materials taken into account. The moment-curvature relationships of the reinforced concrete column cross-sections having different axial load levels have been obtained by considering Mander model, which considers the lateral, confined concrete strength. Moment-curvature relationships were obtained by SAP2000 Software, which takes the nonlinear behavior of materials into consideration. The designed reinforced concrete cross section models are considered to be composed of three components; cover concrete, confined concrete and reinforcement steel. The examined behavioral effects of the parameters were evaluated by the curvature and moment carrying capacity of the cross-sections. From the obtained moment-curvature relationship, cracking and destruction in cover and core concrete, yield and hardening conditions in reinforcement steel were calculated and the results were presented in charts and graphs. The confining effect in the core concrete is taken into account in the calculations. The behavior of the circular column sections and the types of refraction were interpreted according to the results obtained from the moment-curvature relationship of the sections. It is observed that the variation of the axial load, longitudinal reinforcement ratio, transverse reinforcement diameter and transverse reinforcement spacing have an important effect on the moment-curvature behavior of the reinforced concrete columns. The load bearing capacity of reinforced concrete column sections ends by destruction of the core concrete. Reinforced concrete column sections damaged by reinforcement yield before crushing of cover concrete exhibit more ductile behavior.
Bu çalışmada; eksenel yük seviyesi, boyuna donatı oranı, sargı donatı çapı ve sargı donatı aralığının değişiminin betonarme kolonların moment-eğrilik ilişkisine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, farklı parametrelere sahip betonarme dairesel kolon modelleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) hükümlerine uyularak tasarlanmıştır. Betonarme kolonların davranışı, malzemelerin doğrusal olmayan davranışları göz önüne alınarak moment-eğrilik ilişkisi üzerinden elde edilmiştir. Betonarme kolon kesitlerinin moment-eğrilik ilişkileri farklı eksenel yük seviyeleri için yanal sargı basıncını göz önüne alan Mander modeli ile elde edilmiştir. Moment-eğrilik ilişkileri, malzemelerin doğrusal olmayan davranışlarını dikkate alan SAP2000 programı ile elde edilmiştir. Tasarlanan betonarme kesit modellerinin kabuk betonu, sargılı beton ve donatı çeliği olarak üç farklı unsurdan oluştuğu düşünülmüştür. Parametrelerin incelenen davranışsal etkileri, kesitlerin eğrilik ve moment taşıma kapasitesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen Moment-eğrilik ilişkilerinden, kabuk ve çekirdek betonunda çatlama ve kırılma, donatı çeliğinde akma ve pekleşme durumları hesaplanarak sonuçlar çizelgeler ve grafikler halinde sunulmuştur. Çekirdek betonundaki sargı etkisi hesaplarda gözönüne alınmıştır. Dairesel kesitli kolonlarının davranışı ve kırılma tipleri, kesitlerin moment-eğrilik ilişkisinden elde edilen sonuçlara göre yorumlanmıştır. Eksenel yükün, boyuna donatı oranının, sargı donatı çapının ve sargı donatı aralığının değişiminin betonarme kolonların moment-eğrilik davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Betonarme kolon kesitlerinin yük taşıma kapasitesi, çekirdek betonun ezilerek kırılması ile sona ermektedir. Kabuk betonun ezilmesinden önce donatı akması ile hasar gören betonarme kolon kesitleri daha fazla sünek davranış göstermektedir.
  • Bedirhanoglu, I., & Ilki, A. (2004). Theoretical Moment-Curvature Relationships for Reinforced Concrete Members and Comparison with Experimental Data, Sixth International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 October 2004 Bogazici University, Istanbul, Turkey, 231-240.
  • Dok, G., Ozturk, H., & Demir, A. (2017). Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Columns, The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering and Mathematics (EPSTEM), 1, 52-58.
  • Foroughi, S., & Yuksel, S. B. (2020). Investigation of the Moment-Curvature Relationship for Reinforced Concrete Square Columns, Turkish Journal of Engineering (TUJE), 4(1), 36-46. doi:10.31127/tuje.571598.
  • Jun, J., & Hui, W., 2015. The Relationship Between Moment and Curvature and the Elastic-Plastic Seismic Response Analysis of High Pier Section, The Open Mechanical Engineering Journal, 9, 892-899.
  • Mander, J. B., Priestley, M. J. N., & Park, R. (1988). Theoretical stress-strain model for confined concrete, Journal of Structural Engineering, 114(8), 1804-1826. doi:10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804).
  • SAP2000, Structural Software for Analysis and Design, Computers and Structures, Inc, USA.
  • TBEC, (2018). Turkish Building Earthquake Code: Specifications for Building Design under Earthquake Effects, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.
  • Xie, Y., Ahmad, S., Yu, T., Hino, S., & Chung, W. (1994). Shear ductility of reinforced concrete beams of normal and high strength concrete, ACI Structural Journal, 91(2), 140-149.
  • Youcef, S. Y., & Chemrouk, M. (2012). Curvature Ductility Factor of Rectangular Sections Reinforced Concrete Beams, World Academy of Science, International Journal of Civil and Environmental Engineering, 6(11), 971-976.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4175-1156
Author: Bahadır YÜKSEL (Primary Author)
Institution: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7556-2118
Author: Saeid FOROUGHİ
Institution: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution yok
Project Number yok
Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Yüksel, B , Foroughi̇, S . (2020). Analysis of Bending Moment-Curvature and the Damage Limits of Reinforced Concrete Circular Columns . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 891-903 . DOI: 10.31590/ejosat.696116