Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 272 - 281 2020-08-31

Ön lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi
Determination of Vocational School Students’ School Climate Perceptions

Erdoğan ÖZDEMİR [1] , Selden ÇEPNİ [2] , Levent İNCEDERE [3]


Okul iklimi, eğitimin kalitesini belirleyen ve öğretmenlerle beraber öğrencilerin davranışlarını etkileyen önemli bir olgudur. Bu nedenle eğitimin kalitesi açısından okul iklimi ile ilgili araştırmaların artması gerekmektedir. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul iklimi algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel model kullanılmıştır. “Okul İklimi Ölçeği” ile veri toplanan araştırmaya, bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan “664” öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en fazla “85.00 puan” alınabilen okul iklimi ölçeğinden aldıkları ortalama puan “56.65” (Ss=14.68) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okul iklimi ortalama puanları “orta düzey (45-64 puan aralığı) okul iklimi” olarak kategorize edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, araştırmanın yapıldığı meslek yüksekokullarını “öğrenme ortamı” ve “iletişimi” açısından yeterli, “okula bağlılık” açısından yetersiz olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin okul iklimi algısının meslek yüksekokulunda öğrenim görülen programa göre değişmediği; sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda ise öğrenim görülen programa göre değiştiği tespit edilmiştir. Son olarak, öğrencilerin yaşları arttıkça okul iklimi algılarının arttığı; sınıf düzeyi arttıkça ise okul iklimi algılarının azaldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazında yer alan diğer araştırma bulguları ile birlikte değerlendirilerek Türkiye’deki yüksekokullar için öğrencilerinin okul iklimi algılarını artırabilecek önerilerde bulunulmuştur.

School climate is an important phenomenon that determines the quality of education and affects the behavior of teachers and students. Therefore, researches on school climate should increase in terms of quality of education. In this study, it is aimed to determine the perception of school climate of vocational school students. Descriptive model, one of the quantitative research methods, was used as the research model. "664" students, who have studied at vocational school and vocational school of health services of a foundation university, participated in the research. Research data was collected with the "School Climate Scale". As a result of the research, the average score of the students from the school climate scale, with the highest score of "85 points", was determined as "56.65" (Ss = 14.68). The school climate average scores of the students were categorized as “intermediate (45-64 score range) school climate”. In addition, students evaluated the vocational schools where the research was conducted as sufficient in terms of "learning environment" and "communication", and inadequate in terms of "commitment to school". Students' perception of school climate does not change according to the program studied at vocational school. However, it was determined that it changed in the vocational school of health services according to the program studied. Finally, as the ages of the students increase, their perception of the school climate increases; As the grade level increased, perceptions of school climate decreased. The research findings are evaluated in conjunction with other research findings and suggestions were made for vocational schools to increase their students’ school climate perceptions.

 • Akkuzu Güven, N. and Uyulgan, M. A. (2019). Analitik kimya laboratuvarında sorgulama temelli sistematik kalitatif katyon analizi deneylerinin bilimsel süreç becerilerine yansıması.
 • Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 423-436.
 • Aydemir, D.H. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaz stajı uygulamasına bakışı: Sağlık hizmetleri örneği. Türk Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 34-42.
 • Bektaş F. ve Nalçacı B. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13), 1-13.
 • Bocchi B., Dozza L. and Cavrini G. (2013). School climate: comparison between parents’ and teachers’ perception. Procedia-Social and Behavioral Science 1, 116(21), 4643-4649.
 • Bülbül T., (2012). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1), 45-68.
 • Uğurlu C. T (2017). Okul Yönetimi, ANI Yayıncılık, Ankara.
 • Doğan S. (2012). Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 55-92.
 • Ekşi H., Türk T. ve Avcu A. (2017). Maryland güvenli ve destekleyici okul iklim ölçeği (MGDOI)’nin türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1882-1899.
 • Erdoğdu, M.Y. ve Yüzbaş, D. (2018). Lise öğrencilerinin okula bağlılık ile genel öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(32), 205-227.
 • George, D. and Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (10. ed.), Boston: Pearson.
 • Gündoğan A. ve Koçak S. (2017). Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 639-657.
 • Haynes, N. M., Emmons, C. and Ben-Avie, M. (1997). School climate as a factor in student adjustment and achievement. Journal of Educational & Psychological Consultation, 8(3), 321–329.
 • Karakütük K., Binali T., Tuncer B., Güven Ö. ve Murat T. (2014). Genel Ortaöğretim Okullarının Büyüklüğü ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(171), 304-216.
 • Kılınç A.Ç. (2014). Examining the relationship between teacher leadership and school climate. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(5), 1729-1742.
 • MacNeil, D.L., Angus J.P. and Steve B. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. Interntional Journal of Leadership in Education: Theory and Practice. 12(1). 73-84.
 • Mitchell, M. M., Bradshaw, C. P. and Leaf, P. J. (2010). Student and teacher perceptions of school climate: a multilevel exploration of patterns of discrepancy. Journal of School Health, 80(6), 271–279.
 • Özdemir S., Sezgin F., Sirin H., Karip E. ve Erkan S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 38, 213-224.
 • Pritchard, R. J., Morrow, D. and Marshall, J. C. (2003). School and district culture as reflectedin student voices and student achievement: school effectiveness and school ımprovement. An International Journal of Research, Policy and Practice, 16 (2), 153-177.
 • Saleh M., Arabiat D., Shaheen A., Nassar O. and Mansour A. (2018). Social and health determinants of adolescents' wellbeing in jordan: ımplications for policy and practice. Journal of Pediatric Nursing, 39, 55-60.
 • Samdan T. ve Baskan G. (2019). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 17-40.
 • Saraç K. (2015). Okul İkliminin Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Şahin A. (2010). Örgüt kültürü-yönetim ilişkisi ve yönetsel etkinlik. Maliye Dergisi, 159, 21-35.
 • Şenel T. ve Buluç B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki lişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 9(4), 1-12.
 • Terzi, A.R. (2015). Üniversite öğrencilerine yönelik okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 111-117.
 • Tofur S. ve Balıkçı A. (2018). Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre okul iklimini etkileyen faktörlerin incelenmesi: ortaokul örneği. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 279-1295.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7943-8002
Author: Erdoğan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8039-4147
Author: Selden ÇEPNİ
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5136-9535
Author: Levent İNCEDERE
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Özdemi̇r, E , Çepni̇, S , İncedere, L . (2020). Ön lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 272-281 . DOI: 10.31590/ejosat.710552