Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 505 - 514 2020-08-31

Derbent İlçesi (Konya) Topraklarının Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Properties and Problems of Derbent District (Konya) Soils

Recep BOZYİGİT [1]


Derbent İlçesi Topraklarının Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme adlı çalışma yöredeki toprak tiplerini, özelliklerini ve toprakların karşı karşıya kaldığı sorunları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Farklı tarihlerde gerçekleşen arazi çalışmalarında toprak özelliklerine yönelik gözlemlerde bulunulmuş, ilçe topraklarının ilçe tarım müdürlüğü tarafından yapılmış laboratuvar analizleri değerlendirilerek bir takım bulgulara ulaşılmıştır. Derbent ilçesi toprakları, pedogenetik özelliklerine göre yapılan sınıflamada üst kategori tasnifine tabi tutulmuştur. Buna göre yörede altı büyük toprak grubu yer almaktadır. Bu topraklardan en yaygın olanı, kırmızımsı kestane rengi topraklarıdır. Bunu kestane rengi, kireçsiz kahverengi orman, kolüvyal, alüvyal ve kırmızımsı kahverengi toprakları takip eder. İlçe topraklarında ana kaya, iklim ve topoğrafyanın etkileri görülmektedir. Volkanitlerin yaygın olduğu sahalarda kireçsiz kahverengi orman, kireçtaşının yaygın olduğu yerlerde kırmızımsı kestane rengi toprakları, topoğrafyanın düz veya hafif eğimli yerlerinde alüvyal ve kolüvyal topraklar yer alır. Derbent ilçesinin farklı yerlerinden alınan toprak örneklerinin laboratuvar analizlerinde: saturasyon %31-73.7, toplam tuz 0.00-0.03, pH 7.5-7.8, kireç(CaCO3) 1.4-15.2, fosfor (P22O5) 1.26-22.0, Potasyum(K2O),48.60-154.46 organik madde 1.26-2.09 arasında değişmektedir. İlçe topraklarında; tuzluluk ve alkalilik probleminin olmadığı, kireçli, potasyum miktarının yeterli, organik maddenin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre ilçede yetiştiriciliği yapılan fasulye, patates, çilek tarımı için makro ve mikro besin elementi takviyesi yapılması zorunludur. Derbent ilçesi topraklarını tehdit eden süreçler arasında; erozyon, sulama, sığlık, eğim, taşlılık, yanlış arazi kullanımı dikkati çekmektedir. İlçe toprakların karşı karşıya kaldığı bu problemlerin çözümünde gerekli yatırımların yapılması yanında yöre insanına toprak potansiyeli kavratılmalı, daha sonra da bu değerleri koruyarak kullanma yolu öğretilmelidir.

This study aims to reveal the types, properties and the problems of the soil in the Derbent District, where studies were conducted on different dates, observations were made regarding the soil properties, and some findings were obtained by evaluating the laboratory analyzes made by the district agriculture directorate of the district lands.
He study utilized upper category classification regarding the pedogenetic features. There were six large soil groups in the region. The most common of these soils are reddish maroon soils. This is followed by chestnut, lime-free brown forest, colluvial, alluvial and reddish brown soils.
The effects of the bedrock, climate and topography can be seen on the territory of the district. The areas where volcanics are widespread include lime-free brown forest, reddish maroon soils where limestone is common, alluvial and colluvial soils in flat or slightly sloping areas of the topography.
In laboratory analyzes of soil samples taken from different parts of Derbent District: saturation 31-73.7%, total salt 0.00-0.03, pH 7.5-7.8, lime (CaCO3) 1.4-15.2, phosphorus (P22O5) 1.26-22.0, Potassium (K2O), 48.60-154.46 organic matter ranges from 1.26 to 2.09.
It is concluded that there is no salinity and alkalinity problem, calcareous, potassium amount is sufficient and organic matter is low. According to these results, it is compulsory to make macro and micronutrient supplements for the cultivation of beans, potatoes and strawberries cultivated in the district.
Among the processes that threaten the territory of Derbent District, the following are attention taking: erosion, irrigation, shallowness, slope, stoniness, wrong land use. In addition to making the necessary investments in solving these problems faced by the district lands, the local people should be taught the potential of the soil and then they should be taught how to use them by preserving these values.

 • Akalan, İ. (1983), Toprak Bilgisi, Ank., Üniv., Ziraat Fak., Yay no:878, Ankara.
 • Atalay, İ. (2011), Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası, (5.Baskı), Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
 • Atalay, İ.-Gökçe Gündüzoğlu, A. (2015), Türkiye’nin Ekolojik Koşullarına Göre Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
 • Bağdatlı, M.C.-İstanbulluoğlu, A.-Bayar, N.A. (2014), Toprak ve su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ-Çerkezköy İlçesi Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Sayı:14, 17-25, Afyon.
 • Baldwin, M-Kellog, C.E.-Thord, J. (1938), Soil Clasification. Soil and Man, U.S. Dept. Agric. Ybk 979-1001 pp.illus.
 • Bozyiğit, R.-Kaya, B.(2017), Altınapa Barajı Havzası’nda (Konya) Erozyon ve Önlemler, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 36, s.285-303, İstanbul.
 • Bozyiğit, R. (2018), Takkeli Dağ, Çizgi Kitabevi Yayın no:834, Konya.
 • Crocker, R.L. (1952), The plant factor in soil formation Australia., J.Sci. 21, 180-193.
 • D.M.İ.Gn.M. (2016): Derbent ve Beyşehir Meteorolojik İstasyonlarına Ait: *Yıllık Meteoroloji Bültenleri. *Günlük ve Aylık Meteoroloji Bültenleri.
 • Dokuchaev, V. V.,(1883), Russian Chernozem. Israel Program for Scientific Translations Ltd. (for USDA-NSF), S. Monson.
 • Dokuchaev, V.V. (1886), The Russian Stepppes., Dept. Agric. Min. Of Crown Domains fort he World’s Columbian Exposition St. Petesburg, Rusia.
 • Efe, R. (1999), Güney Marmara Bölümü Batısında Toprak Oluşumunu Etkileyen Coğrafi Faktörler ve Toprak Özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 34, 193-209, İstanbul.
 • Efe, R.(2000), Biyocoğrafya, MKM Yayıncılık, Bursa.
 • FAO-UNESCO, (1971-1981), Soil map of the world. 1: 5 000 000. Volume I. Legend. Prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Unesco - Paris.
 • Jeny, H. (1941), Factors of Soil Formation A System of Quantitave Pedology, Dover Publications, Inc., New York.
 • Marbut, C.F.(1927), A Scheme for Soil Classification, First International Congress. Soil Scien, Protect 4, 1-31
 • Mater, B.,(1998): Toprak Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Mückenhausen, E.(1962), Enstehung, Eigenschaften und Sistematik der Boden der Bundersrepublik Deutschland. Frankfurt.
 • Özdemir, S.(1997), Temel Ekoloji Bilgisi ve Çevre Sorunları, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Şenel, M.-Dalkılıç-H.(2016), 1/100 000 Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, Konya-M 27 Paftası No:227, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütler Dairesi, Ankara.
 • Şenel, M.-Pehlivan, N.(2016), 1/100 000 Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, Konya-M 28 Paftası No:228, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütler Dairesi, Ankara.
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Müdürlüğü, (1992), Konya İli Arazi Varlığı, Ankara.
 • T.C.Derbent Kaymakamlığı, Derbent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2017, Faaliyet Raporu, Derbent.
 • T.C.Derbent Kaymakamlığı, Derbent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2018, Faaliyet Raporu, Derbent.
 • T.C.Derbent Kaymakamlığı, Derbent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2020, Toprak Analiz Raporları, Derbent.
 • Tüik (2016): Tarım İstatistikleri
 • Tüik (2020): Nüfus İstatistikleri, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9790-1168
Author: Recep BOZYİGİT (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Bozyi̇gi̇t, R . (2020). Derbent İlçesi (Konya) Topraklarının Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 505-514 . DOI: 10.31590/ejosat.734209