Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 843 - 849 2020-08-31

İncir (Ficus carica) Odunun Kimyasal, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri
Chemical, Physical and Morphological Properties of Fig (Ficus carica) Wood

Zehra ODABAŞ-SERİN SERİN [1] , Meltem KILIÇ PENEZOĞLU [2]


Bu çalışmada, Aydın ve Kahramanmaraş’ta yetişen incir (Ficus carica) odunlarının bazı kimyasal, fiziksel ve morfolojik özellikleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler daha sonra t-testi analizi ile karşılaştırılmıştır. Kimyasal özelliklerden holoselüloz, α-selüloz, lignin, alkol-benzen çözünürlüğü, sıcak su çözünürlüğü, soğuk su çözünürlüğü, %1 NaOH çözünürlüğü ve kül miktarı tespit edilmiştir. Bu değerler sırasıyla Aydın incir odununda %72.20, %38.47, %22.71, %1.00, %8.42, %7.43, %19.62, %3.13 ve K.Maraş örneklerinde ise %64.43, %41.78, %16.18, %7.92, %16.60, %15.47, %24.53 ve %3.70 bulunmuştur. Fiziksel özellikler bakımından iki şehre ait örnekler arasından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Buna göre ortalama olarak incir odununun hava kurusu yoğunluğu (D12) 0.73 g/cm3, tam kuru yoğunluğu (Do) 0.61 g/cm3, hacim yoğunluk değeri (R) 0.54 g/cm3, lif doygunluk noktası (LDN) %21.88, maksimum rutubet içeriği (MMC) %118.88, hacimsel daralma miktarı (βv) %11.63 ve hacimsel genişleme değeri (αv) %22.89 tespit edilmiştir. Lif uzunluğu, lif genişliği, lif çeper kalınlığı ve lümen çapı ortalama olarak Aydın’dan alınan incir odunlarında sırasıyla 0.83 mm, 22.05 µm, 5.44 µm, 16.05 µm ve K.Maraş odunlarında ise 0.88 mm, 20.44 µm, 3.86 µm, 16.58 µm bulunmuştur.

In this study, chemical, physical and morphological properties of fig (Ficus carica) wood obtained from Aydın and Kahramanmaraş (Turkey) provinces were determined. The obtained data were compared with t-test analysis.
Chemical features like holocellulose, α-cellulose, lignin, alcohol-benzene solubility, hot-cold water and 1% NaOH solubilities and ash content were determined. The results of samples, taken from Aydın were 72.20%, 38.47%, 22.71%, 1.00%, 8.42%, 7.43%, 19.62%, 3.13% and for K.Maraş samples 64.43%, 41.78%, 16.18%, 7.92%, 16.60%, 15.47%, 24.53% and 3.70%, respectively.
For the physical properties, no statistical difference was found between the samples. According to the result, air density was found (D12) 0.73 g/cm3, oven dry density (Do) 0.61 g/cm3, basic density (R) 0.54 g/cm3, fiber saturation point (LDN) %21.88, maximum moisture content (MMC) %118.88, volumetric shrinkage (βv) %11.63 and volumetric swelling (αv) as %22.89.
Fiber length, fiber diameter, cell wall thickness and lumen diameter were found to be 0.83 mm, 22.05 µm, 5.44 µm, 16.05 µm, respectively in fig wood from Aydın and 0.88 mm, 20.44 µm, 3.86 µm, 16.58 µm in K.Maraş samples, respectively.

 • Akyüz, D. (1993). İncir bitkisinde yaprak, aya, sap ve sürgündeki makro ve mikro besin elementlerinin mevsimsel değişimi ve birbirleriyle ilişkileri üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi.
 • Akgül, M. ve Akça, M. (2014). İğde ağacı odunu (Elaeagnus angustifolia L.) ve kabuğunun kimyasal analizi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı, 568-573, 22-24 Ekim 2014, Isparta.
 • As, N., Koç, K. H., Doğu, A. D., Atik, C., Aksu, B. ve Erdinler, E.S. (2001).Türkiye’de yetişen endüstriyel öneme sahip ağaçların anatomik, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 51(1), 71-88.
 • Atchison, J. E. (1987). Data on non-wood plant fibers. In The secondary fibers and non-wood pulping, 3rd ed., ed. F. Hamilton, Chap. 3. Atlanta, GA: TAPPI Press.
 • Ay, N. ve Şahin, H. (2002). Maçka-Çatak bölgesi anadolu kestanesi (Castanea Sativa Mill.) odununun bazı fiziksel özellikleri. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 1(1), 63-71.
 • Bozkurt, Y. ve Göker, Y. (1987). Physical and mechanical wood technology. İstanbul University Publication No: 3445, Faculty of Forestry Publication No: 388, Istanbul, Turkey.
 • FAO (2020). www. fao.org. Erişim Tarihi 23.02.2020. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Gençer, A. (2015). The utilization of kiwi (Actinidia deliciosa) pruning waste for kraft paper production and the effect of the bark on paper properties. Drewno, Vol.58 (194), 103-113. doi:10.12841/wood.1644-3985.084.08
 • Gençer, A. ve Özgül, U. (2016). Utilization of common ha¬zelnut (Corylus avellana L.) prunings for pulp producti¬on. Drvna industrija, 67(2), 157-162. doi:10.5552/drind.2016.1529
 • Gençer, A. ve Türkmen, H.G. (2016). Yabani kiraz diri odunu ve öz odunundan kağıt üretim şartlarının belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(1), 23-31.
 • Gençer, A., Özgül, U., Onat, S. M., Gündüz, G., Yaman, B. ve Yazıcı, H. (2018). Chemical and morphological proper¬ties of apricot wood (Prunus armeniaca L.) and fruit en¬docarp. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 205-209. doi: 10.24011/barofd.412958
 • Gündüz, G., Yıldırım, N., Şirin, G. ve Onat, S. M. (2009). Ak dut ağacının anatomik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(1), 131-149.
 • Kesik, H. İ., Kaymakçı, A., Olgun, Ç., Çağatay, K. ve Tor, Ö. (2017). Portakal (Citrus x sinensis (L.) Osbeck) odununun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri. Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmalar Sempozyumu, 1627-1633, 10-12 Nisan, 2017.
 • Oral, M. A. (2006). Anadolu kestanesinin sağlıklı ve hastalıklı odunlarının bazı anatomik ve fiziksel özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği A.B.D., Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Rowell, R.M. (2005). Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, Taylor & Francis Group, CRC Press, USA.
 • Spearin, W.E. ve Isenberg I.H. (1947). Maceration of woody tissue with acetic acid and sodium chlorite. Science 105: 214.
 • TAPPI T 207 cm-99 (1999). Water solubility of wood and pulp. Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • TAPPI T 211om-02 (2002). Ash in wood, pulp, paper and paperboard: combustion at 525 oC. Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • TAPPI T 212om-12 (2012). One percent sodium hydroxide solubility of wood and pulp. Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • TAPPI T 222 om-02 (2002). Acid-insoluble lignin in wood and pulp. Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • TAPPI T 264 cm-07 (2007). Preparation of wood for chemical analysis, Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • TAPPI T 264 om-07 (2007). Preparation of wood for chemical analysis. Tappi Press, Atlanta, GA, USA.
 • Topaloğlu, E., Öztürk, M., Ustaömer, D. ve Serdar, B. (2019). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı meyve ağaçlarının odun anatomisi özellikleri ve kâğıt üretimi açısından değerlendirilmesi. Ormancılık araştırma Dergisi, 6(2), 142-151. https://doi.org/10.17568/ogmoad.543568
 • TS 2470 (1976). Odunda fiziksel ve mekanik deneyler için numune alma metotları ve genel özellikleri, 1.Baskı, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS 2471 (1976). Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS 2472 (1976). Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS 4083 (1983). Odunda radyal ve teğet doğrultuda çekmenin tayini, TSE, Ankara.
 • TS 4084 (1983). Odunda radyal ve teğet doğrultuda şişmenin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS 4085 (1983). Odunda hacimsel çekmenin tayini, TS 4085, TSE, Ankara, Türkiye.
 • TS 4086 (1983). Odunda hacimsel şişmenin tayini, TS 4086, TSE, Ankara, Türkiye.
 • TUİK (2019). www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi 27.07.2019.
 • Tutuş, A., Çiçekler, M. ve Ayaz, A. (2016). Kayısı (Prunus armeniaca L.) odunu yongalarının kağıt hamuru ve kağıt üretiminde değerlendirilmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 17(1), 61-67. doi: 10.18182/tjf.29700
 • Tutuş, A., Çiçekler, M. ve Küçükbey, N. (2016). Pulp and paper production from bitter orange (Citrus aurantium L.) woods with soda-aq method. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16(1): 14-18.
 • Tutuş, A., Çiçekler, M., Bektaş, İ., Odabaş-Serin, Z. ve Özdemir, F. (2018). Investigation of the chemical morphological properties of lamas lemon tree wood growing in the Erdemli, Proceedings Book of International Erdemli Symposium, 19-21 April 2018, 894-899, Erdemli-Mersin, Turkey.
 • Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, F. ve Yılmaz, U. (2014). Kahramanmaraş koşullarında yetişen Trabzon hurma ağacı (Diospyros kaki)’nin kağıt hamuru ve kağıt üretiminde değerlendirilmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta, s.775-784.
 • Tutuş, A., Ezici, A.C., Ateş, S. (2010). Chemical, morphological and anatomical properties and evaluation of cotton stalks (Gossypium hirsutum I.) in pulp industry. Scientific Research and Essays, Vol. 5(12):1553-1560.
 • Walia, Y. K. (2013). Chemical and physical analysis of Morus nigra (Black mulberry) for its pulpability. Asian Journal of Advanced Basic Sciences, 1(1), 40-44.
 • Wise, E.L. v Karl, H.L. (1962). Cellulose and hemicelluloses in pulp and paper science and technology. In: Earl, C.L. (Ed.) Vol. 1: Pulp, McGraw Hill-Book Co., New York.
 • Yaman, B. (2014). Anatomical differences between stem and branch wood of Ficus carica L. subsp. carica. Modern Phytomorphology, 6: 79-83.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6280-9548
Author: Zehra ODABAŞ-SERİN SERİN (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0794-7304
Author: Meltem KILIÇ PENEZOĞLU
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel ve Araştırma Projeleri (BAP)
Project Number 2013/3-21 YLS
Thanks Bu çalışma 2013/3-21 YLS proje numarası ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel ve Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Odabaş-seri̇n, Z , Kılıç, M . (2020). İncir (Ficus carica) Odunun Kimyasal, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 843-849 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/54511/784500