Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 181 - 195 2020-12-31

Hastane Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kalite Fonksiyonu Göçerimi (KFG) Yönteminin Kullanılması ve Nesnelerin İnterneti Model Önerisi
Using Quality Function Deployment (QFD) Method in Improving Hospital Services and Model Proposal in Internet of Things Technology

Muhsine Nur NARALAN NURSAÇAN [1] , Tahsin ÇETİNYOKUŞ [2]


Teknolojik gelişmeler yaşam kalitemizi arttırmak ve hayatımızı kolaylaştırmak amacı taşımaktadır. Sağlık Hizmetleri’nin sunulduğu hastanelerin daha iyi hizmetler sunması ve insanların yaşam kalitesine doğrudan etki etmesi sebebi ile gelişen teknolojilere adapte olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sistematik bir yol izlenebilmesi için Kalite Fonksiyonu Göçerimi yönetimi kullanılarak, sağlık sektörüne etkisi ortaya konulan Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde kullanılabilmesi için bir model önerisi sunmaktır. Müşteri ihtiyaçları Servqual ölçeği yardımı ile hazırlanan bir ölçek ile uzman ekip danışmanlığı tarafından belirlenmiş, bu ihtiyaçlara Nesnelerin İnterneti kapsamında önerilebilecek teknik gereksinimler sunulmuş ve Kalite Fonksiyonu Göçerimi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada ortaya çıkan Kalite Evi incelendiğinde sırasıyla en yüksek teknik önem derecesine sahip teknik gereksinimlerin ;“Kablosuz Vücut Algılayıcıları ile sağlık birimlerine uyarı sistemi oluşturulması”, “İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden sağlık danışmanlığı” ve “Kablosuz erişim noktası sayısının arttırılması” olduğu görülmektedir.
Technological developments aim to make our lives easier and to improve our quality of life. The hospitals in which the Health Services are provided, need to adapt to the developing technologies to provide better services as they have a direct impact on the quality of life of the people. The aim of this study is to propose a model for the use of the Internet of Things (IoT), the effect of which has been demonstrated on the health sector, in the improvement of the health services provided in hospitals by using Quality Function Deployment management in order to follow a systematic way. Customer needs are determined by expert team consultancy with a scale prepared with the help of Servqual scale, technical requirements are presented that can be suggested within the scope of the Internet of Things and the Quality Function Deployment method is applied. When the Quality House emerging in the study is analyzed, it is seen that the technical requirements with the highest technical importance are: “Establishing a warning system for health units with Wireless Body Sensors”, “Health counseling over the Internet and mobile applications” and “Increasing the number of wireless access points”.
 • 1. Camgöz-Akdağ, Hatice, et al., et al. QFD application using SERVQUAL for private hospitals:A Case Study. Leadership in Health Services. 8 Şubat 2013, Cilt 26, 3, s. 175-183.
 • 2. Kalite Fonksiyonu Yayılımı (KFY)'de SERVQUAL Analizi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BHP) Yöntemlerinin Bütünleşik Kullanımı: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama. Aktepe, Adnan, et al., et al. İstanbul : İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2011. XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu. s. 237-246.
 • 3. Değer, Çiğdem. KANO MODELİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ SERVQUAL ANALİZİNİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMINA UYGULANARAK HİZMET KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA UYGULANMASI(YÜKSEK LİSANS TEZİ). İzmir : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ , 2012.
 • 4. Al Memari, Ahmed Salem. Improving Healthcare Services by Quality Function Deployment (QFD). Dubai : The British University in Dubai, 2016.
 • 5. Adopting the Internet of Things Technologies in Health Care Systems. Chiuchisan, Iuliana, Costin, Hariton-Nicolae ve Geman, Oana. Iasi, Romania : s.n., 2014. International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering. s. 532-535.
 • 6. Lee, Byung Mun ve Ouyang, Jinsong. Intelligent Healthcare Service by using Collaborations between IoT Personal Health Devices. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. No.1 Vol.6 2014, s. 155-164.
 • 7. Savaş, Halil ve Kesmez, Ayşe Gülderen. HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 2014, s. 1-13.
 • 8. Karahan, Kasım. Hizmet Pazarlaması. İstanbul : Beta Yayın Dağıtım A. Ş., 2000.
 • 9. Rahman, Süheyla, Erdem, Ramazan ve Devebakan, Nevzat. HİZMET KALiTESİNİN SERVQUAL ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ELAZIĞ’DAKİ HASTANELER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 3 9 2007, s. 37-55.
 • 10. Devebakan, Nevzat ve Aksaraylı, Mehmet. Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde SERVQUAL Skorlarının Kullanımı ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1 5 2003, s. 38-54.
 • 11. Grönroos, Christian . A Service Quality Model and Its Marketing Implications. European Journal of Marketting. 4 18 1983, s. 36-44.
 • 12. Parasuraman, A Parsu, Zeithaml, Valarie A ve Berry, Leonard L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing. 49 1985, s. 41-50.
 • 13. Güllü, Emin ve Ulcay, Yusuf. KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 1 7 2002, s. 71-91.
 • 14. Akbaba, Atilla. Yeni ürün geliştirme sürecinde kalite fonksiyon göçerimi (KFG): Turizm işletmeleri için KFG temelli bir ürün geliştirme süreci önerisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2 2005, s. 38-59.
 • 15. Işık, Okay, Seğmen, Yunus Emre ve Kölemen, Mehmet. KALİTE FONKSİYON YAYILIMI (KFY) KULLANARAK MÜHENDİSLİK PROGRAMI TASARIMI. HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ. Ocak 2012, s. 55-60.
 • 16. Güllü, Emin ve Ulcay, Yusuf. KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA . Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 1 7 2002, s. 71-91.
 • 17. Özdemir, Abdulkadir, Naralan Nursaçan, Muhsine Nur ve Nursaçan, İrfan Cemal. 2014-2018 YILLARI ARASINDA NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÜZERİNE BİR. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Kasım 2018, s. 1-22.
 • 18. AKTAŞ, Faruk, ÇEKEN, Celal ve ERDEMLİ, Yunus Emre. Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 4 2016, s. 37-54.
 • 19. Biyomedikal Uygulamaları için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Veri Toplama ve Veri Analiz Sistemi. Aktaş, Faruk, Çeken, Celal ve Erdemli, Yunus Emre. Kapadokya : s.n., 2014. TIP TEKNOLOJİLERİ ULUSAL KONGRESİ. s. 299-302.
 • 20. KILINÇ, Turgut. RFID SİSTEMLERİN İNCELENMESİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILMASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ). İstanbul : MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI , 2007.
 • 21. Want, Roy. An Introduction to RFID Technology. IEEE Pervasive Computing. 1 5 2006, s. 25-33.
 • 22. Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Yönlendirme Teknikleri. Ökdem, Selçuk ve Karaboğa, Derviş. Kütahya : Dumlupınar Üniversitesi, 2007. IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. s. 409-415.
 • 23. Türkiye’de Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Yapılan Teknolojik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme. Türker, Gül Fatma ve Tarımer, İlhan. Malatya : İnönü Üniversitesi, 2011. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. s. 75-81.
 • 24. Sönmez Çakır, Fatma, Aytekin, Alper ve Tümçin, Fatma. Nesnelerin İnterneti Ve Giyilebilir Teknolojiler. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi. Sayı:5 Cilt:4 2018, s. 84-95.
 • 25. Xu, Boyi, et al., et al. Ubiquitous Data Accessing Method in IoT-Based Information System for Emergency Medical Services. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS. Mayıs 2014, s. 1578-1586.
 • 26. NB-IOT-Enabling New Business Opportunities. Huawei Technology Cooperation. 2015, Huawei White Paper, s. 4-23.
 • 27. The IoT-based heart disease monitoring system for pervasive healthcare service. Li, Chao, Hu, Xiangpei ve Zhang, Lili. Marseille, France : Procedia Computer Science , 2017. International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems. s. 2328-2334.
 • 28. YEH, KUO-HUI. A Secure IoT-Based Healthcare System With Body Sensor Networks. IEEE Access. 4 2016, s. 10288-10299.
 • 29. Health Monitoring and Management Using Internet-of-Things (IoT) Sensing with Cloud-based Processing: Opportunities and Challenges. Hassanalieragh, Moeen, et al., et al. New York City, NY, USA : s.n., 2015. IEEE International Conference on Services Computing. s. 285-292.
 • 30. Jabeen, Fouzia, et al., et al. An IoT Based Efficient Hybrid Recommender System For Cardiovascular Disease. Peer-to-Peer Networking and Applications. 17 February 2019, s. 1-14.
 • 31. First Plenary Meeting. World Health Organization. Cenevre : WHO, 1948. First World Health Assembly. s. 23-27.
 • 32. Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastaneler. Ak, Bilal. Antalya : Akdeniz Üniversitesi, 2013. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. s. 971-977.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2991-137X
Author: Muhsine Nur NARALAN NURSAÇAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9963-5174
Author: Tahsin ÇETİNYOKUŞ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Naralan Nursaçan, M , Çeti̇nyokuş, T . (2020). Hastane Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kalite Fonksiyonu Göçerimi (KFG) Yönteminin Kullanılması ve Nesnelerin İnterneti Model Önerisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 181-195 . DOI: 10.31590/ejosat.763127